Aigai overview
Other name(s) Aigaiai, Aegae, Aegaeae
Modern name(s) Nemrutkale, Nemrut Kalesi
Region Aegean
Latitude 38.83121627 N suggest info
Longitude 27.18949258 E
Status Imprecise
Nearest sites
within 500 km
Kyme, Cyme, circa 23.3 km (14.5 mi) west
Magnesia ad Sipylum, Manisa, circa 31.7 km (19.7 mi) south-east
Pergamon, Asclepion, circa 32 km (19.9 mi) north
Pergamon, Acropolis, circa 33.5 km (20.8 mi) north
Smyrna, Tepekule, Bayrakli, circa 40.8 km (25.4 mi) south
Smyrna, Izmir, circa 46.6 km (28.9 mi) south
Karabel relief, circa 56.2 km (34.9 mi) south-east
Thyatira, circa 57.5 km (35.7 mi) east
Mitylene, circa 62.5 km (38.8 mi) north-west
Erythrae, circa 79.3 km (49.3 mi) south-west
Metropolis, circa 79.3 km (49.3 mi) south
Burial mound of Alyattes, circa 79.6 km (49.5 mi) east
Teos, circa 80.8 km (50.2 mi) south-west
Sardis Temple of Artemis, circa 82.9 km (51.5 mi) south-east
Sardis, circa 83.1 km (51.6 mi) east
Adramyttion, Adramyttium, Edremit, circa 86.1 km (53.5 mi) north
Messon, Mesa, circa 86.5 km (53.8 mi) west
Claros, Colophon, circa 91.9 km (57.1 mi) south
Notion, circa 93.2 km (57.9 mi) south
Belevi Mausoleum, circa 94.1 km (58.5 mi) south
Temple of Artemis, Artemision, circa 99.2 km (61.6 mi) south
Ephesos, Ephesus, Selçuk, circa 99.6 km (61.9 mi) south
Ephesos Serapeum, circa 99.9 km (62.1 mi) south
Assos, circa 103.8 km (64.5 mi) north-west
Magnesia ad Maeandrum, circa 112.8 km (70.1 mi) south
Eresos, circa 114.7 km (71.3 mi) west
Smintheum, circa 121.2 km (75.3 mi) north-west
Tralleis, Anthea, Euanthia, Antiochia, "Seleucia ad Maeandrum, Erynina, Aydin, circa 121.8 km (75.7 mi) south-east
Philadelphia, Alaseir, circa 127.5 km (79.2 mi) east
Pythagoreion, circa 128.8 km (80 mi) south
Priene, circa 130.7 km (81.2 mi) south
Heraion of Samos, circa 131.6 km (81.8 mi) south
Nysa, circa 132.6 km (82.4 mi) south-east
Alexandria Troas, circa 135.4 km (84.2 mi) north-west
Amyzon, circa 143.4 km (89.1 mi) south-east
Miletos, Millawanda, circa 144.8 km (90 mi) south
Ilios, Wilusa, Ilion, Troas, Troy, circa 149.5 km (92.9 mi) north-west
Achilleion, Achilleum, circa 149.9 km (93.2 mi) north-west
Rhoiteion, Rhoeteum, circa 151.6 km (94.2 mi) north-west
Ophrynium, circa 151.7 km (94.2 mi) north-west
Alinda, circa 152.2 km (94.6 mi) south-east
Alabanda, circa 154 km (95.7 mi) south-east
Sigeion, circa 155.3 km (96.5 mi) north-west
Didyma, Didim, circa 160.9 km (100 mi) south
Abydos, Abydus, circa 165.7 km (103 mi) north-west
Labraunda, circa 166.4 km (103.4 mi) south-east
Sestos, Sestiacos sinus, circa 168.3 km (104.6 mi) north-west
Lampsakos, circa 174.1 km (108.2 mi) north
Iasos, Alevi, circa 176 km (109.3 mi) south
Tripolis, circa 176.8 km (109.9 mi) south-east
Patmos, circa 178.3 km (110.8 mi) south-west
Mylasa, circa 180.9 km (112.4 mi) south
Mylasa, Pilaf Hill, circa 181.4 km (112.7 mi) south
Aphrodisias, circa 183.1 km (113.8 mi) south-east
Blaundos, circa 183.2 km (113.8 mi) east
Idrias, Chrysaoris, Stratonikeia, Hadrianopolis, circa 185.4 km (115.2 mi) south-east
Hierapolis, circa 196.6 km (122.1 mi) south-east
Halikarnassos, Bodrum, circa 200.2 km (124.4 mi) south
Laodicea, Rhoas, Diospolis, Denizli, circa 200.6 km (124.7 mi) south-east
Tabea, Tabai, circa 212.5 km (132.1 mi) south-east
Aizanoi, circa 213.1 km (132.4 mi) east
Colossae, circa 214.7 km (133.4 mi) south-east
Myrina, circa 216.3 km (134.4 mi) north-west
Apameia, Apamea Myrlea, circa 224.8 km (139.7 mi) north-east
Beycesultan, circa 227.6 km (141.4 mi) east
Ainos, Aenus, Poltyobria, Enez, circa 230.8 km (143.4 mi) north-west
Delos, circa 231.5 km (143.9 mi) south-west
Samothrace, Palaeopoli, circa 233.8 km (145.3 mi) north-west
Aghios Petros, circa 236.9 km (147.2 mi) west
Knidos, Cnidus, Tekir, circa 239 km (148.5 mi) south
Seyitömer Höyügü, circa 245 km (152.2 mi) east
Naxos, Temple of Apollo, circa 249 km (154.7 mi) south-west
Naxos, Temple of Dionysos, circa 251.3 km (156.2 mi) south-west
Naxos, Temple of Demeter, circa 251.8 km (156.5 mi) south-west
Syme, circa 253 km (157.2 mi) south
Gyroula, circa 252.9 km (157.1 mi) south-west
Kaunos tombs, Dalyan, circa 255.8 km (158.9 mi) south-east
Arcesine, circa 255.9 km (159 mi) south-west
Karystos, circa 256 km (159.1 mi) west
Kaunos, Caunus, circa 256 km (159.1 mi) south-east
Mesembria, circa 256.5 km (159.4 mi) north-west
Alexandroupolis, Mesimvria, circa 261.9 km (162.7 mi) north-west
Maroneia, Ismara, circa 268.5 km (166.8 mi) north-west
Apameia, Apamea Cibotus, Apamea ad Maeandrum, circa 273.2 km (169.7 mi) east
Kibyra, circa 274.3 km (170.4 mi) south-east
Angkore, Antigoneia, Helicori, Nikaia, Nicaea, Iznik, circa 279.9 km (173.9 mi) north-east
Rhodos, circa 280.7 km (174.4 mi) south-east
Aghia Eirene, Agia Irini, circa 281.4 km (174.9 mi) west
Ramnous Temple of Artemis, circa 283.4 km (176.1 mi) west
Rhamnous Temple of Themis, circa 283.4 km (176.1 mi) west
Ialysos, Trianta, circa 283.2 km (176 mi) south
Rhamnous, circa 283.3 km (176 mi) west
Kameiros, circa 284.8 km (177 mi) south
Byzantion, Lygos, Byzantium, Constantinople, Istanbul, circa 286.1 km (177.8 mi) north-east
Chalcedon, Kadiköy, circa 286.5 km (178 mi) north-east
Karthaia, circa 286.7 km (178.1 mi) south-west
Oluklu Höyük, circa 286.8 km (178.2 mi) east
Drepanum, Helenopolis, Hersek, circa 288.9 km (179.5 mi) north-east
Tumulus at Marathon, circa 290.6 km (180.6 mi) west
Çukurhisar Höyügü, circa 291.3 km (181 mi) east
Kadyanda, circa 296 km (183.9 mi) south-east
Brauron, Vravrona, circa 296.2 km (184 mi) west
Amphiaraion, Amfiaraio, circa 296.8 km (184.4 mi) west
Telmessos, Anastasiopolis, Makri, Fethiye, circa 298 km (185.2 mi) south-east
Telmessos, circa 298.6 km (185.5 mi) south-east
Keskin Höyügü, circa 298.6 km (185.5 mi) east
Eretria, Temple of Apollo Daphnephoros, circa 298.9 km (185.7 mi) west
Eretria, circa 299.2 km (185.9 mi) west
Thorikos, circa 299.6 km (186.2 mi) west
Abdera, circa 300.3 km (186.6 mi) north-west
Abdera, circa 300.7 km (186.8 mi) north-west
Araxa, circa 300.7 km (186.9 mi) south-east
Temple of Herakles, circa 302.3 km (187.8 mi) north-west
Thassos, circa 302.8 km (188.1 mi) north-west
Dorylaion, Eskisehir, circa 305.2 km (189.6 mi) east
Temple of Athena, circa 305.7 km (189.9 mi) west
Temple of Poseidon, circa 306 km (190.1 mi) west
Oinoanda, circa 305.8 km (190 mi) south-east
Sounion, circa 306 km (190.1 mi) west
Midas, circa 307.2 km (190.9 mi) east
Lefkandi, Xeropolis, circa 308.2 km (191.5 mi) west
Mikri Doxipara-Zoni, circa 309.5 km (192.3 mi) north
Thera, Thira, Santorini, circa 312.2 km (194 mi) south-west
Thera, Thira, circa 313.1 km (194.5 mi) south-west
Astakos, Astacus, Dragamesti, circa 314.1 km (195.2 mi) north-east
Chalcis, Chalcida, circa 314.5 km (195.5 mi) west
Lindos, circa 314.8 km (195.6 mi) south
Keçiçayiri Höyügü, circa 315.1 km (195.8 mi) east
Nicomedia, Astakos, Izmit, circa 316 km (196.3 mi) north-east
Olympieion, circa 316 km (196.4 mi) west
Seleucia Sidera, Claudioseleucia, Selef, circa 316.7 km (196.8 mi) east
Athinai, Athens, circa 316.7 km (196.8 mi) west
Aulis, Avlida, circa 316.8 km (196.8 mi) west
Kerameikos, circa 316.9 km (196.9 mi) west
Pnyx, circa 317.1 km (197 mi) west
Akrotiri, circa 317.4 km (197.3 mi) south-west
Pinara, circa 317.5 km (197.3 mi) south-east
Academy of Plato, circa 317.5 km (197.3 mi) west
Sagalassos, circa 317.8 km (197.5 mi) east
Tlos, circa 320.4 km (199.1 mi) south-east
Salmydessos, Medea, Midye, Kiyiköy, circa 321.1 km (199.5 mi) north
Sidyma, circa 322 km (200.1 mi) south-east
Piraeus, circa 324.4 km (201.6 mi) west
Piraeus (Theater), circa 324.5 km (201.7 mi) west
Piraeus (Eetioneia Gate), circa 325.1 km (202 mi) west
Eleusis, circa 329.8 km (205 mi) west
Phylakopi, circa 330 km (205.1 mi) south-west
Çingilli Höyük, circa 330.5 km (205.4 mi) east
Pydnai, circa 330.9 km (205.6 mi) south-east
Acanthos, circa 331.9 km (206.2 mi) north-west
Neapolis, circa 333 km (206.9 mi) north-west
Akanthos, Acanthus, Ierissos, Stagira-Akanthos, circa 333 km (206.9 mi) north-west
Xanthos, circa 333 km (206.9 mi) south-east
Özdemir Höyük, circa 333.1 km (207 mi) south-east
Letoon, circa 333.9 km (207.5 mi) south-east
Uyanik Höyük, circa 336.6 km (209.2 mi) east
Khoma, Choma, Beyler Höyük, Hacimusalar Höyügü, circa 336.7 km (209.2 mi) south-east
Baglica Höyügü, circa 337.2 km (209.6 mi) east
Thebai, Cadmeia, Thebes, circa 339.6 km (211 mi) west
Kremna, circa 339.9 km (211.2 mi) east
Aphaia, Afsias, circa 340.8 km (211.8 mi) west
Neapolis, Polychrono, circa 340.8 km (211.8 mi) west
Ariassos, circa 341 km (211.9 mi) south-east
Patara, circa 341.7 km (212.3 mi) south-east
Artemision, Artemisium, Artemisio, circa 343.4 km (213.4 mi) west
Philippi, circa 346.6 km (215.4 mi) north-west
Megara, circa 347.1 km (215.7 mi) west
Plataia, circa 347.2 km (215.8 mi) west
Kalyva, circa 347.6 km (216 mi) north-west
Adapazari, Sakarya, circa 349.6 km (217.2 mi) north-east
Aegina, Temple of Apollo, circa 349.9 km (217.4 mi) west
Gla, circa 350.1 km (217.5 mi) west
Stageira, circa 350.1 km (217.6 mi) north-west
Perperikon, circa 352.5 km (219 mi) north-west
Antioch Pisidia, circa 352.7 km (219.1 mi) east
Aegosthena, circa 353 km (219.4 mi) west
Termessos, circa 353.3 km (219.5 mi) south-east
Adada, circa 359.8 km (223.5 mi) east
Arykanda, circa 360.8 km (224.2 mi) south-east
Phellos, circa 361 km (224.3 mi) south-east
Amphipolis, circa 361.1 km (224.4 mi) north-west
Habesos, Antiphellos, Kas, circa 363.4 km (225.8 mi) south-east
Tüse, circa 363.7 km (226 mi) south-east
Potidaia, Potidaea, circa 364.3 km (226.4 mi) west
Korba, Corba, circa 365.1 km (226.9 mi) south-east
Olynthos, circa 366.9 km (228 mi) west
Orchomenos, Boeotia, circa 367.8 km (228.5 mi) west
Iolkos, circa 368.7 km (229.1 mi) west
Kyaneai, Cyaneae, Yavu, circa 369.1 km (229.4 mi) south-east
Isinda, circa 368.8 km (229.2 mi) south-east
Pagasae, circa 371.6 km (230.9 mi) west
Apollonia, Kilincli, circa 371.5 km (230.8 mi) south-east
Demetrias, circa 372.4 km (231.4 mi) west
Mende, circa 373.8 km (232.3 mi) north-west
Aperlae, circa 374.9 km (232.9 mi) south-east
Apollonia of Mygdonia, circa 375.1 km (233 mi) north-west
Dimini, circa 375.4 km (233.3 mi) west
Attalia, Antalya, circa 376.7 km (234.1 mi) south-east
Alos, Halos, Chorostasi, circa 377.4 km (234.5 mi) west
Myra, theater, circa 377.5 km (234.6 mi) south-east
Andriake, circa 378.7 km (235.3 mi) south-east
Chaeronea, circa 378.9 km (235.4 mi) west
Isthmia, circa 379.7 km (235.9 mi) west
Sesklo, circa 380.5 km (236.5 mi) west
Anchialos, Pyrasos, circa 380.5 km (236.4 mi) west
Kenchreai, Cenchreae, circa 380.7 km (236.5 mi) west
Kenchreai Peninsula, circa 380.7 km (236.6 mi) west
Myra, circa 380.7 km (236.6 mi) south-east
Apsari Höyügü, circa 381.1 km (236.8 mi) east
Limyra, circa 381.4 km (237 mi) south-east
Limyra, circa 381.6 km (237.1 mi) south-east
Akait Höyügü, circa 382.6 km (237.7 mi) east
Perga, Pamphylia, circa 382.9 km (237.9 mi) south-east
Pessinus, circa 383.1 km (238.1 mi) east
Rhodiopolis, circa 383.7 km (238.4 mi) south-east
Epidauros, circa 384.8 km (239.1 mi) west
Thebai Phthiotides, Fthiotic Thebes, circa 385.1 km (239.3 mi) west
Franchthi Cave, circa 387.9 km (241 mi) west
Selge, circa 388 km (241.1 mi) east
Perachora, circa 388 km (241.1 mi) west
Othrys, circa 388.2 km (241.2 mi) west
Colonia Iulia Augusta Felix, Germa, Babadat, circa 389.4 km (242 mi) east
Beglik Tash, circa 390.1 km (242.4 mi) north
Korinthos, circa 389.7 km (242.1 mi) west
Akrokorinthos, circa 390.7 km (242.8 mi) west
Sallawassi, Sillyon, Syllaeum, circa 391.1 km (243 mi) south-east
Phaselis, circa 391.6 km (243.3 mi) south-east
Chimaera, circa 392.3 km (243.8 mi) south-east
Olympos, circa 396.1 km (246.1 mi) south-east
Sicyon, circa 401.3 km (249.3 mi) west
Apollonia Pontica, Sozopol, circa 401.8 km (249.7 mi) north
Dendra, circa 402.8 km (250.3 mi) west
St. Ivan Island, circa 403.2 km (250.5 mi) north
Asini, circa 403.5 km (250.7 mi) west
Itanos, circa 405.1 km (251.7 mi) south
Mukênai, Mycenae, circa 405.7 km (252.1 mi) west
Eflatunpinar, circa 406.8 km (252.8 mi) east
Nemea, circa 406.9 km (252.8 mi) west
Tiryns, circa 407.2 km (253 mi) west
Aspendos, circa 407.7 km (253.3 mi) south-east
Delphi, circa 408.9 km (254.1 mi) west
Roussolakkos, Palaikastro, circa 412.4 km (256.2 mi) south
Argos, circa 412.6 km (256.4 mi) west
Thessalonica, Salonika, Salonica, Thessaloniki, circa 414.2 km (257.4 mi) north-west
Petras, circa 415.2 km (258 mi) south
Myloi, circa 415.8 km (258.4 mi) west
Olous, circa 418 km (259.7 mi) south
Pyramid at Hellenikon, circa 418.2 km (259.9 mi) west
Chamaizi, circa 419.7 km (260.8 mi) south
Chamaizi, circa 420.4 km (261.2 mi) south
Larissa, circa 420.9 km (261.5 mi) west
Mochlos, circa 420.9 km (261.5 mi) south
Mallia, circa 421.2 km (261.7 mi) south-west
Pseira, circa 422.1 km (262.3 mi) south
Dzhambas Tepe, Plovdiv, circa 422.2 km (262.3 mi) north-west
Dzhendem Tepe, Plovdiv, circa 422.2 km (262.4 mi) north-west
Gordion, Yassihüyük, circa 422.3 km (262.4 mi) east
Sahat Tepe, Plovdiv, circa 422.4 km (262.5 mi) north-west
Philippopolis, Pulpudeva, Trimontium, Eumolpias, P'ldin, Pl'pdiv, Ploudin, Filibe, Plovdiv, circa 422.5 km (262.5 mi) north-west
Taksim Tepe, Plovdiv, circa 422.5 km (262.5 mi) north-west
Bunardzhik, Plovdiv, circa 422.7 km (262.6 mi) north-west
Nebet Tepe, Plovdiv, circa 422.8 km (262.7 mi) north-west
Zakros, circa 423.2 km (263 mi) south
Burial mound of Midas, circa 424 km (263.5 mi) east
Bektemir Höyügü, circa 424.7 km (263.9 mi) east
Etenna, circa 425.3 km (264.3 mi) south-east
Stymphalos, circa 425.4 km (264.3 mi) west
Aegira, circa 426 km (264.7 mi) west
Amnissos, Eileithyia, circa 427.1 km (265.4 mi) south-west
Melsambria, Mesembria, Nesebar, circa 428.1 km (266 mi) north
Lato, circa 428.4 km (266.2 mi) south-west
Azoria, circa 429.3 km (266.7 mi) south
Dion, circa 429.6 km (266.9 mi) west
Karphi, Karfi, circa 429.8 km (267.1 mi) south-west
Kavousi, circa 430 km (267.2 mi) south
Gournia, circa 432 km (268.4 mi) south
Knossos, Kanusa, circa 432 km (268.4 mi) south-west
Claudiopolis, Bithynium, Bithynion, Bolu, circa 432.7 km (268.8 mi) north-east
Katalimata, circa 433.5 km (269.4 mi) south
Vasiliki, circa 434.5 km (270 mi) south
Lyrbe, Seleucia, circa 434.6 km (270.1 mi) south-east
Side, circa 434.6 km (270.1 mi) south-east
Seydisehir Höyük, circa 435.8 km (270.8 mi) east
Imircik Höyüg, circa 437 km (271.5 mi) east
Arolithos, circa 437.1 km (271.6 mi) south-west
Tylissos, circa 437.4 km (271.8 mi) south-west
Phourni, Fourni, circa 437.6 km (271.9 mi) south-west
Sklavokampos, circa 438.2 km (272.3 mi) south-west
Troullos, Trullos, circa 438.2 km (272.3 mi) south-west
Olympos, circa 438.3 km (272.3 mi) west
Archanes, circa 438.4 km (272.4 mi) south-west
Anemospilia, Iuktas, Youkhtas peak sanctuary, circa 438.6 km (272.6 mi) south-west
Mantineia, Antigoneia, circa 440.1 km (273.5 mi) west
Vathypetro, circa 441.5 km (274.3 mi) south-west
Galatas, circa 441.7 km (274.5 mi) south-west
Orchomenos, Arcadia, circa 442.8 km (275.2 mi) west
Buzovdrad megalithic formation, circa 442.9 km (275.2 mi) north-west
Kanal Höyük, circa 443.5 km (275.6 mi) east
Tegea, circa 444.2 km (276 mi) west
Arkalochori cave, circa 444.3 km (276.1 mi) south-west
Simi, circa 445.8 km (277 mi) south-west
Kieriou, circa 445.6 km (276.9 mi) west
Helike, Eliki, circa 445.8 km (277 mi) west
Palatianon, Palatiano, circa 446.6 km (277.5 mi) north-west
Zominthos, circa 447.7 km (278.2 mi) south-west
Myrtos-Fournou Korifi, circa 447.8 km (278.3 mi) south
Seuthopolis mound, circa 448.1 km (278.4 mi) north-west
Seuthopolis mound, Kazanlak, circa 448.1 km (278.4 mi) north-west
Eleutherna, Apollonia, circa 448.3 km (278.6 mi) south-west
Myrtos-Pyrgos, circa 448.4 km (278.6 mi) south-west
Pavlopetri, circa 450.3 km (279.8 mi) south-west
Seuthopolis, circa 449.8 km (279.5 mi) north-west
Paroikopolis, Parthikopolis, Paroecopolis, Sandansk, circa 450 km (279.6 mi) north-west
Herakleia Pontike, Heraclea Pontica, circa 451.5 km (280.5 mi) north-east
Pella, circa 452.7 km (281.3 mi) west
Seuthopolis mound, circa 452.9 km (281.4 mi) north-west
Aeges, circa 455 km (282.7 mi) west
Vergina, circa 455 km (282.8 mi) west
Seuthopolis mound, Ostrusha, circa 456.1 km (283.4 mi) north-west
Sybrita, Sukirita, Syvritos, circa 457 km (284 mi) south-west
Lystra, Klistra, circa 457.2 km (284.1 mi) east
Seuthopolis mound, circa 457.6 km (284.4 mi) north-west
Seuthopolis mound, Kosmatka, Shipka, circa 457.7 km (284.4 mi) north-west
Seuthopolis mound, Helvetia, circa 457.9 km (284.5 mi) north-west
Seuthopolis mound, Griffins, circa 457.9 km (284.5 mi) north-west
Seuthopolis mound, Shushmanets, circa 458 km (284.6 mi) north-west
Seuthopolis mound, Golyama Arsenalka, circa 458.3 km (284.8 mi) north-west
Vrysinas peak sanctuary, circa 458.5 km (284.9 mi) south-west
Therapni, circa 459.1 km (285.3 mi) west
Seuthopolis mound, circa 459.2 km (285.3 mi) north-west
Armeni, circa 459.4 km (285.5 mi) south-west
Asea, circa 459.5 km (285.5 mi) west
Alika, Athineo, Athinaio, circa 460.8 km (286.4 mi) west
Sparta, circa 460.8 km (286.4 mi) west
Aptera, circa 461.6 km (286.9 mi) south-west
Pellana, circa 462.7 km (287.5 mi) west
Gortyna, circa 464 km (288.3 mi) south-west
Diktynnaion, circa 464.5 km (288.6 mi) south-west
Berea, Veroia, circa 466.3 km (289.7 mi) west
Hypsous, Stemnitsa, circa 468.2 km (290.9 mi) west
Gavur Kalesi, circa 469.2 km (291.6 mi) east
Koumasa, circa 469.6 km (291.8 mi) south-west
Teuthis, circa 470.2 km (292.2 mi) west
Megalopolis, circa 470 km (292.1 mi) west
Phaistos, circa 470.3 km (292.2 mi) south-west
Aghia Triada, Ayia Triadha, circa 470.4 km (292.3 mi) south-west
Mpoura, Boura, Phalaisiai, Falaisia, circa 471.4 km (292.9 mi) west
Gortys, circa 471.9 km (293.2 mi) west
Karahöyük Konya, circa 472.3 km (293.5 mi) east
Ikonion, Iconium, Konya, circa 474.7 km (295 mi) east
Kommos, circa 476.2 km (295.9 mi) south-west
Kommos, circa 476.3 km (295.9 mi) south-west
Chalandritsa, circa 477 km (296.4 mi) west
Lykosoura, circa 478.9 km (297.6 mi) west
Thermos, Thermon, circa 480.1 km (298.3 mi) west
Kaloi Limenes, circa 482.8 km (300 mi) south-west
Aiane, circa 483.3 km (300.3 mi) west
Alipheira, circa 487.3 km (302.8 mi) west
Bassai, Bassae, Vassai, circa 488.2 km (303.3 mi) west
Polyrrhenia, circa 488.5 km (303.5 mi) south-west
Phalasarna, circa 489 km (303.8 mi) south-west
Edessa, circa 489.7 km (304.3 mi) west
Odessos, Varna, circa 490.3 km (304.7 mi) north
Edessa, Amphitheatre, circa 490.4 km (304.7 mi) west
Korakesion, Coracesium, Alanya, circa 493.9 km (306.9 mi) south-east
Calydon, circa 494.1 km (307 mi) west
Laphrion, circa 494.4 km (307.2 mi) west
Elyros, circa 495.9 km (308.1 mi) south-west
Çorca Höyügü, circa 496.5 km (308.5 mi) east
Messene, Messini, circa 496.9 km (308.8 mi) west
Database ID 23388, created 13 Apr 2014, 22:49, Last changed 13 Apr 2014, 22:49