Pityus overview
Modern name(s) Pitsunda
Region Pontus
Latitude 43.16035427 N suggest info
Longitude 40.33124287 E
Status Imprecise
Nearest sites
within 500 km
Triglite, Gagra, circa 20.3 km (12.6 mi) north-west
Anakopia, Nikopia, Nikofia, Nikopsis, Absara, Psyrtskha, Akhali Atoni, Neos Athos, circa 40.6 km (25.2 mi) east
Dioscurias, Sukhumi, circa 56 km (34.8 mi) east
Sukhumi, Sebastopolis, Aqwa, circa 58.7 km (36.5 mi) east
Guenos, circa 102.8 km (63.9 mi) east
Phasis, Poti, circa 160 km (99.4 mi) south-east
Archaeopolis, Tsikhegoji, Nokalakevi, circa 176.5 km (109.6 mi) south-east
Petra, Tsikhisdziri, circa 193.8 km (120.4 mi) south-east
Bathus, Bathys, Batumi, circa 199.5 km (124 mi) south-east
Apsaruntos, Apsaros, Gonio, circa 203.8 km (126.7 mi) south-east
Aia, Aea, Kotais, Kutatisi, Kutaïssi, Kutaisi, circa 218.9 km (136 mi) east
Athenae, Atina, circa 224.9 km (139.7 mi) south
Rhodopolis, circa 226.1 km (140.5 mi) east
Rizounta, Rhizos, Rhizus, Rhizaeum, Rize, circa 237.9 km (147.8 mi) south
Trapezunta, Trapezus, Trebizond, Trabzon, circa 244.7 km (152.1 mi) south
Sarapanis, circa 252.8 km (157.1 mi) east
Sinda, Gorgippia, Anapa, circa 309.4 km (192.2 mi) north-west
Kotyora, Ordu, circa 315.5 km (196 mi) south-west
Tsimiti, circa 324.1 km (201.4 mi) east
Uplistsikhe, circa 343.7 km (213.6 mi) east
Satala, Sadak, circa 353.6 km (219.7 mi) south
Phanagoria, circa 357 km (221.8 mi) north-west
Phanagoreia, circa 358.4 km (222.7 mi) north-west
Sos Höyük, Yigittasi, circa 365.8 km (227.3 mi) south
Hermonassa, Tamantarkhan, Tamatarkha, Tmutarakan, Tmutorakan, circa 368.1 km (228.8 mi) north-west
Manglisi, circa 369.8 km (229.8 mi) east
Karin, Theodosiopolis, Erzurum, circa 370 km (229.9 mi) south
Tekkeköy caves, circa 386 km (239.8 mi) south-west
Dmanisi, circa 387.5 km (240.8 mi) south-east
Nymphaion, circa 388.1 km (241.1 mi) north-west
Enete, Eis Amisos, Samsun, circa 388.3 km (241.3 mi) south-west
Mtskheta, circa 388.5 km (241.4 mi) east
Kimmerikon, Psoa, Cimmericum, circa 388.6 km (241.5 mi) north-west
Armazi, Armaztsikhevi, circa 388.8 km (241.6 mi) east
Myrmekion, circa 389.1 km (241.8 mi) north-west
Altintepe, circa 389.4 km (242 mi) south
Jvari, circa 389.6 km (242.1 mi) east
Pantikapaion, Tyritake, Kerch, circa 391.3 km (243.2 mi) north-west
Pantikapaion, Kerch, circa 392.3 km (243.7 mi) north-west
Ani, Abnicum, circa 398.7 km (247.8 mi) south-east
Orom, Horrom, Horom, circa 405.7 km (252.1 mi) south-east
Gamakh, Kamacha, Kamachon, Kemah, circa 409.8 km (254.6 mi) south
Rustavi, circa 424.3 km (263.7 mi) east
Pilir Höyük, circa 440.5 km (273.7 mi) south-west
Synopa, Sinope, Sinop, circa 441.8 km (274.5 mi) west
Tanais, Azov, circa 444.5 km (276.2 mi) north
Dazimon, Anzen, Dazman, Tokat, circa 445.4 km (276.7 mi) south-west
Theodosia, Caffa, Feodosiya, circa 448.9 km (279 mi) west
Narak, Nerikka, Nerik, Oymaagaç Höyük, circa 458.4 km (284.9 mi) west
Argishtihinili, Davti-blur, circa 460.4 km (286.1 mi) south-east
Oshakan, circa 461.9 km (287 mi) south-east
Tanais, circa 463.4 km (287.9 mi) north
Nurettin Höyügü, circa 470.4 km (292.3 mi) south-east
Yogurtçu Baba Höyük, circa 473.3 km (294.1 mi) south-west
Bingöl, Çabakcur, circa 475.4 km (295.4 mi) south
Taslihöyük, circa 475.4 km (295.4 mi) south-west
Tsitsernakaberd, circa 477.7 km (296.8 mi) south-east
Teishebaini, Karmir Blur, circa 478.4 km (297.3 mi) south-east
Shengavit, circa 479.6 km (298 mi) south-east
Mentese Höyügü, circa 479.8 km (298.2 mi) south-west
Aramonk, Aramus, circa 483.2 km (300.2 mi) south-east
Kökan Höyük, circa 484.1 km (300.8 mi) south
Erebuni, Arin-berd, Yerevan, circa 484.6 km (301.1 mi) south-east
Oluz Höyük, circa 485.9 km (301.9 mi) south-west
Zela, Zile, circa 486.3 km (302.2 mi) south-west
Garni, circa 498.3 km (309.6 mi) south-east
Database ID 3749, created 20 Sep 2014, 14:33, Last changed 20 Sep 2014, 14:33