Knidos overview
Other name(s) Cnidus
Modern name(s) Tekir
Region Aegean
Latitude 36.6866416 N suggest info
Longitude 27.37482544 E
Status Accurate location
Nearest sites
within 500 km
Halikarnassos, Bodrum, circa 39.5 km (24.5 mi) north
Syme, circa 42.6 km (26.5 mi) east
Iasos, Alevi, circa 68.5 km (42.6 mi) north
Mylasa, Pilaf Hill, circa 70.6 km (43.9 mi) north-east
Kameiros, circa 62.4 km (38.8 mi) south-east
Didyma, Didim, circa 78.3 km (48.7 mi) north
Mylasa, circa 75 km (46.6 mi) north-east
Rhodos, circa 79.6 km (49.4 mi) east
Miletos, Millawanda, Milawata, Balat, circa 94.2 km (58.6 mi) north
Labraunda, circa 90.5 km (56.2 mi) north-east
Ialysos, Trianta, circa 75.8 km (47.1 mi) east
Lindos, circa 92 km (57.1 mi) south-east
Idrias, Chrysaoris, Stratonikeia, Hadrianopolis, circa 92.8 km (57.7 mi) north-east
Priene, circa 108.4 km (67.3 mi) north
Amyzon, circa 106.8 km (66.3 mi) north
Alinda, circa 105 km (65.2 mi) north-east
Patmos, circa 100.9 km (62.7 mi) north-west
Pythagoreion, circa 118.3 km (73.5 mi) north-west
Heraion of Samos, circa 117.8 km (73.2 mi) north-west
Alabanda, circa 114.5 km (71.1 mi) north-east
Kaunos tombs, Dalyan, circa 113.4 km (70.5 mi) east
Magnesia ad Maeandrum, circa 130.3 km (81 mi) north
Tralleis, Anthea, Euanthia, Antiochia, "Seleucia ad Maeandrum, Erynina, Aydin, circa 136.7 km (84.9 mi) north
Notion, circa 146.1 km (90.8 mi) north
Belevi Mausoleum, circa 147.9 km (91.9 mi) north
Claros, Colophon, circa 147.5 km (91.6 mi) north
Kaunos, Caunus, circa 112.2 km (69.7 mi) east
Ephesos Serapeum, circa 139.5 km (86.7 mi) north
Ephesos, Ephesus, Selçuk, circa 139.7 km (86.8 mi) north
Arcesine, circa 139.8 km (86.9 mi) west
Temple of Artemis, Artemision, circa 140.5 km (87.3 mi) north
Metropolis, circa 160 km (99.4 mi) north
Nysa, circa 151.5 km (94.1 mi) north-east
Telmessos, circa 155.2 km (96.5 mi) east
Teos, circa 173.7 km (107.9 mi) north
Karabel relief, circa 187.4 km (116.5 mi) north
Pydnai, circa 170.5 km (106 mi) east
Smyrna, Izmir, circa 193.1 km (120 mi) north
Smyrna, Tepekule, Bayrakli, circa 198.5 km (123.3 mi) north
Tabea, Tabai, circa 154.6 km (96.1 mi) north-east
Aphrodisias, circa 164.9 km (102.5 mi) north-east
Itanos, circa 187.2 km (116.3 mi) south-west
Magnesia ad Sipylum, Manisa, circa 214.4 km (133.2 mi) north
Roussolakkos, Palaikastro, circa 193.1 km (120 mi) south-west
Telmessos, Anastasiopolis, Makri, Fethiye, circa 154.6 km (96.1 mi) east
Erythrae, circa 204.2 km (126.9 mi) north-west
Burial mound of Alyattes, circa 217.8 km (135.4 mi) north
Zakros, circa 203.1 km (126.2 mi) south-west
Petras, circa 200.7 km (124.7 mi) south-west
Sidyma, circa 165.3 km (102.7 mi) east
Kadyanda, circa 166 km (103.1 mi) east
Philadelphia, Alaseir, circa 210.6 km (130.9 mi) north-east
Sardis Temple of Artemis, circa 207.6 km (129 mi) north
Chamaizi, circa 208.4 km (129.5 mi) south-west
Sardis, circa 208.7 km (129.7 mi) north
Pinara, circa 169.6 km (105.4 mi) east
Kyme, Cyme, circa 233.7 km (145.2 mi) north
Chamaizi, circa 208 km (129.2 mi) south-west
Thera, Thira, circa 173.3 km (107.7 mi) west
Pseira, circa 215.3 km (133.8 mi) south-west
Letoon, circa 175.6 km (109.1 mi) east
Xanthos, circa 177.5 km (110.3 mi) east
Gyroula, circa 177.1 km (110 mi) west
Naxos, Temple of Demeter, circa 177.3 km (110.2 mi) west
Tripolis, circa 204.9 km (127.3 mi) north-east
Patara, circa 179.8 km (111.7 mi) east
Apollonia, Kilincli, circa 220.8 km (137.2 mi) east
Mochlos, circa 212.8 km (132.2 mi) south-west
Azoria, circa 221.1 km (137.4 mi) south-west
Kavousi, circa 221.6 km (137.7 mi) south-west
Akrotiri, circa 180.1 km (111.9 mi) west
Araxa, circa 177.9 km (110.5 mi) east
Korba, Corba, circa 222.3 km (138.1 mi) east
Thera, Thira, Santorini, circa 179.7 km (111.7 mi) west
Aperlae, circa 223.2 km (138.7 mi) east
Laodicea, Rhoas, Diospolis, Denizli, circa 199.7 km (124.1 mi) north-east
Kyaneai, Cyaneae, Yavu, circa 223.9 km (139.1 mi) east
Naxos, Temple of Dionysos, circa 182.6 km (113.5 mi) west
Katalimata, circa 225.7 km (140.2 mi) south-west
Thyatira, circa 252.1 km (156.7 mi) north
Naxos, Temple of Apollo, circa 184.2 km (114.4 mi) west
Vasiliki, circa 227.3 km (141.3 mi) south-west
Tlos, circa 183.1 km (113.8 mi) east
Hierapolis, circa 207.4 km (128.9 mi) north-east
Olous, circa 217 km (134.9 mi) south-west
Gournia, circa 226 km (140.4 mi) south-west
Colossae, circa 207 km (128.6 mi) north-east
Karphi, Karfi, circa 236.8 km (147.1 mi) south-west
Myra, theater, circa 238.2 km (148 mi) east
Aigai, Aigaiai, Aegae, Aegaeae, Nemrutkale, Nemrut Kalesi, circa 239 km (148.5 mi) north
Kibyra, circa 195.4 km (121.4 mi) east
Pergamon, Asclepion, circa 271.1 km (168.4 mi) north
Oinoanda, circa 194.3 km (120.7 mi) east
Pergamon, Acropolis, circa 272.5 km (169.3 mi) north
Lato, circa 228.2 km (141.8 mi) south-west
Delos, circa 203.2 km (126.3 mi) west
Blaundos, circa 246.3 km (153 mi) north-east
Simi, circa 247.8 km (154 mi) south-west
Mallia, circa 229.5 km (142.6 mi) south-west
Limyra, circa 252.7 km (157 mi) east
Galatas, circa 255 km (158.4 mi) south-west
Habesos, Antiphellos, Kas, circa 209.2 km (130 mi) east
Troullos, Trullos, circa 256 km (159.1 mi) south-west
Arkalochori cave, circa 256.3 km (159.2 mi) south-west
Archanes, circa 256.4 km (159.3 mi) south-west
Mitylene, circa 278.9 km (173.3 mi) north
Anemospilia, Iuktas, Youkhtas peak sanctuary, circa 257.2 km (159.8 mi) south-west
Myrtos-Fournou Korifi, circa 245.4 km (152.5 mi) south-west
Phellos, circa 210.4 km (130.7 mi) east
Myrtos-Pyrgos, circa 246.5 km (153.2 mi) south-west
Isinda, circa 215.8 km (134.1 mi) east
Tüse, circa 217.6 km (135.2 mi) east
Khoma, Choma, Beyler Höyük, Hacimusalar Höyügü, circa 219.6 km (136.4 mi) east
Amnissos, Eileithyia, circa 246.5 km (153.2 mi) south-west
Knossos, Kanusa, circa 251.8 km (156.5 mi) south-west
Koumasa, circa 284.9 km (177.1 mi) south-west
Phourni, Fourni, circa 255.9 km (159 mi) south-west
Vathypetro, circa 258.9 km (160.9 mi) south-west
Adramyttion, Adramyttium, Edremit, circa 324.8 km (201.8 mi) north
Andriake, circa 236.5 km (146.9 mi) east
Apameia, Apamea Cibotus, Apamea ad Maeandrum, circa 291.5 km (181.2 mi) north-east
Sybrita, Sukirita, Syvritos, circa 292.8 km (181.9 mi) south-west
Phaistos, circa 293.8 km (182.5 mi) south-west
Eresos, circa 303.5 km (188.6 mi) north-west
Messon, Mesa, circa 294.4 km (182.9 mi) north-west
Arolithos, circa 261.8 km (162.7 mi) south-west
Tylissos, circa 262.1 km (162.8 mi) south-west
Myra, circa 241.4 km (150 mi) east
Sklavokampos, circa 263.1 km (163.5 mi) south-west
Arykanda, circa 240.4 km (149.4 mi) east
Özdemir Höyük, circa 240 km (149.1 mi) east
Kommos, circa 300.2 km (186.5 mi) south-west
Vrysinas peak sanctuary, circa 300.7 km (186.8 mi) south-west
Beycesultan, circa 269.5 km (167.5 mi) north-east
Assos, circa 324.8 km (201.8 mi) north
Armeni, circa 302.9 km (188.2 mi) south-west
Zominthos, circa 275.1 km (170.9 mi) south-west
Limyra, circa 252.8 km (157.1 mi) east
Aghios Petros, circa 267.2 km (166 mi) north-west
Gortyna, circa 283.7 km (176.3 mi) south-west
Temple of Athena, circa 315.5 km (196 mi) west
Temple of Poseidon, circa 315.6 km (196.1 mi) west
Seleucia Sidera, Claudioseleucia, Selef, circa 317.3 km (197.1 mi) east
Phylakopi, circa 255.9 km (159 mi) west
Rhodiopolis, circa 260.4 km (161.8 mi) east
Kydonia, Cydonia, Chania, circa 328.3 km (204 mi) west
Aghia Triada, Ayia Triadha, circa 294.8 km (183.2 mi) south-west
Alexandria Troas, circa 357 km (221.8 mi) north
Smintheum, circa 335.4 km (208.4 mi) north-west
Kommos, circa 300.2 km (186.5 mi) south-west
Kaloi Limenes, circa 303.1 km (188.4 mi) south-west
Ramnous Temple of Artemis, circa 341 km (211.9 mi) north-west
Rhamnous Temple of Themis, circa 341 km (211.9 mi) north-west
Chimaera, circa 276.7 km (171.9 mi) east
Termessos, circa 276.9 km (172.1 mi) east
Olympos, circa 278.7 km (173.2 mi) east
Ariassos, circa 280.5 km (174.3 mi) east
Achilleion, Achilleum, circa 374.5 km (232.7 mi) north
Ilios, Wilusa, Ilion, Troas, Troy, circa 376.9 km (234.2 mi) north
Karthaia, circa 286.6 km (178.1 mi) west
Aizanoi, circa 341.5 km (212.2 mi) north-east
Rhoiteion, Rhoeteum, circa 381.2 km (236.8 mi) north
Ophrynium, circa 382 km (237.4 mi) north
Aghia Eirene, Agia Irini, circa 291.3 km (181 mi) west
Phaselis, circa 284.2 km (176.6 mi) east
Sigeion, circa 381.9 km (237.3 mi) north
Karystos, circa 300.2 km (186.5 mi) north-west
Academy of Plato, circa 355.4 km (220.8 mi) west
Elyros, circa 357.7 km (222.2 mi) west
Lissos, circa 360.8 km (224.2 mi) west
Sagalassos, circa 299.4 km (186.1 mi) east
Abydos, Abydus, circa 399 km (247.9 mi) north
Sestos, Sestiacos sinus, circa 401.4 km (249.4 mi) north
Lampsakos, circa 411.5 km (255.7 mi) north
Attalia, Antalya, circa 297.2 km (184.7 mi) east
Kremna, circa 307.4 km (191 mi) east
Aptera, circa 320.8 km (199.3 mi) west
Thorikos, circa 316.7 km (196.8 mi) west
Sounion, circa 315.6 km (196.1 mi) west
Perga, Pamphylia, circa 310.9 km (193.2 mi) east
Pavlopetri, circa 391.9 km (243.5 mi) west
Seyitömer Höyügü, circa 388.5 km (241.4 mi) north-east
Brauron, Vravrona, circa 329.2 km (204.6 mi) west
Rhamnous, circa 341.3 km (212.1 mi) north-west
Sallawassi, Sillyon, Syllaeum, circa 323.4 km (201 mi) east
Tumulus at Marathon, circa 339.6 km (211 mi) north-west
Akait Höyügü, circa 407.7 km (253.4 mi) east
Myrina, circa 407.7 km (253.3 mi) north-west
Adada, circa 334.9 km (208.1 mi) east
Korakesion, Coracesium, Alanya, circa 412.6 km (256.4 mi) east
Diktynnaion, circa 343.2 km (213.3 mi) west
Akrokorinthos, circa 420.2 km (261.1 mi) west
Selge, circa 338.4 km (210.3 mi) east
Aspendos, circa 339 km (210.6 mi) east
Amphiaraion, Amfiaraio, circa 358.8 km (222.9 mi) north-west
Olympieion, circa 352.2 km (218.8 mi) west
Baglica Höyügü, circa 425.7 km (264.5 mi) north-east
Ainos, Aenus, Poltyobria, Enez, circa 462.8 km (287.5 mi) north
Athinai, Athens, circa 353.2 km (219.5 mi) west
Pnyx, circa 353.3 km (219.6 mi) west
Kerameikos, circa 353.7 km (219.8 mi) west
Pyramid at Hellenikon, circa 428.7 km (266.4 mi) west
Apameia, Apamea Myrlea, circa 430.7 km (267.6 mi) north
Polyrrhenia, circa 361 km (224.3 mi) west
Samothrace, Palaeopoli, circa 453.4 km (281.7 mi) north-west
Piraeus (Theater), circa 358 km (222.4 mi) west
Eretria, Temple of Apollo Daphnephoros, circa 368.4 km (228.9 mi) north-west
Piraeus, circa 358.1 km (222.5 mi) west
Eretria, circa 368.9 km (229.2 mi) north-west
Piraeus (Eetioneia Gate), circa 359.2 km (223.2 mi) west
Phalasarna, circa 366 km (227.4 mi) west
Aphaia, Afsias, circa 360.3 km (223.9 mi) west
Midas, circa 404.6 km (251.4 mi) north-east
Lefkandi, Xeropolis, circa 377.6 km (234.6 mi) north-west
Oluklu Höyük, circa 435.5 km (270.6 mi) north-east
Side, circa 358.2 km (222.5 mi) east
Eleusis, circa 370.9 km (230.5 mi) west
Çukurhisar Höyügü, circa 434 km (269.7 mi) north-east
Uyanik Höyük, circa 388.2 km (241.2 mi) north-east
Aegina, Temple of Apollo, circa 369.3 km (229.5 mi) west
Antioch Pisidia, circa 381.6 km (237.1 mi) north-east
Mesembria, circa 484.4 km (301 mi) north
Etenna, circa 364.1 km (226.2 mi) east
Chalcis, Chalcida, circa 387 km (240.5 mi) north-west
Lyrbe, Seleucia, circa 365.8 km (227.3 mi) east
Keskin Höyügü, circa 440.5 km (273.7 mi) north-east
Aulis, Avlida, circa 386.3 km (240 mi) north-west
Keçiçayiri Höyügü, circa 418.1 km (259.8 mi) north-east
Alexandroupolis, Mesimvria, circa 488.2 km (303.3 mi) north-west
Chalcedon, Kadiköy, circa 499.2 km (310.2 mi) north
Drepanum, Helenopolis, Hersek, circa 485.5 km (301.7 mi) north-east
Dorylaion, Eskisehir, circa 439.8 km (273.3 mi) north-east
Alika, Athineo, Athinaio, circa 462.1 km (287.1 mi) west
Direvli-Kalesi, circa 462.7 km (287.5 mi) east
Angkore, Antigoneia, Helicori, Nikaia, Nicaea, Iznik, circa 463 km (287.7 mi) north-east
Maroneia, Ismara, circa 492.8 km (306.2 mi) north-west
Mpoura, Boura, Phalaisiai, Falaisia, circa 466.7 km (290 mi) west
Megara, circa 384.5 km (238.9 mi) west
Aegira, circa 469.5 km (291.7 mi) west
Pessinus, circa 471.4 km (292.9 mi) north-east
Çingilli Höyük, circa 435.2 km (270.4 mi) north-east
Thebai, Cadmeia, Thebes, circa 399.1 km (248 mi) west
Franchthi Cave, circa 385.3 km (239.4 mi) west
Hypsous, Stemnitsa, circa 478.8 km (297.5 mi) west
Plataia, circa 400.1 km (248.6 mi) west
Gortys, circa 481.9 km (299.5 mi) west
Teuthis, circa 483.3 km (300.3 mi) west
Alos, Halos, Chorostasi, circa 483.4 km (300.4 mi) north-west
Aegosthena, circa 400.5 km (248.9 mi) west
Pagasae, circa 486.7 km (302.4 mi) north-west
Colonia Iulia Augusta Felix, Germa, Babadat, circa 486.7 km (302.4 mi) north-east
Iolkos, circa 487.3 km (302.8 mi) north-west
Epidauros, circa 394.4 km (245.1 mi) west
Geronisos, Yeronisos, circa 487.6 km (303 mi) east
Eflatunpinar, circa 401 km (249.2 mi) east
Apsari Höyügü, circa 413.5 km (256.9 mi) east
Sesklo, circa 496.2 km (308.3 mi) north-west
Mikri Doxipara-Zoni, circa 546.1 km (339.3 mi) north
Neapolis, Polychrono, circa 499.4 km (310.3 mi) north-west
Byzantion, Lygos, Byzantium, Constantinople, Istanbul, circa 500.1 km (310.8 mi) north
Astakos, Astacus, Dragamesti, circa 499.7 km (310.5 mi) north-east
Database ID 1809, created 8 Oct 2010, 19:30, Last changed 12 Apr 2012, 00:51