Megalopolis overview
Region Aegean
Section Peloponnese
Latitude 37.41424119 N suggest info
Longitude 22.12600344 E
Status Accurate location
Nearest sites
within 500 km
Alika, Athineo, Athinaio, circa 10.6 km (6.6 mi) east
Lykosoura, circa 8.9 km (5.5 mi) west
Asea, circa 11 km (6.9 mi) east
Mpoura, Boura, Phalaisiai, Falaisia, circa 14.6 km (9.1 mi) south
Gortys, circa 15.7 km (9.7 mi) north-west
Hypsous, Stemnitsa, circa 15.9 km (9.8 mi) north
Teuthis, circa 21.4 km (13.3 mi) north-west
Bassai, Bassae, Vassai, circa 20.1 km (12.5 mi) west
Pellana, circa 29 km (18 mi) south-east
Alipheira, circa 26.5 km (16.5 mi) north-west
Tegea, circa 26.4 km (16.4 mi) east
Messene, Messini, circa 32.2 km (20 mi) south-west
Mantineia, Antigoneia, circa 32.7 km (20.3 mi) north-east
Orchomenos, Arcadia, circa 38.3 km (23.8 mi) north-east
Lepreo, circa 35.6 km (22.1 mi) west
Sparta, circa 45.4 km (28.2 mi) south-east
Samiko, Samicum, circa 48.4 km (30.1 mi) west
Pisa, circa 48.6 km (30.2 mi) north-west
Therapni, circa 48.4 km (30.1 mi) south-east
Pyramid at Hellenikon, circa 51.8 km (32.2 mi) east
Olympia, circa 50.3 km (31.3 mi) north-west
Stymphalos, circa 59.6 km (37 mi) north-east
Pylos, Palace of Nestor, circa 57.5 km (35.7 mi) south-west
Myloi, circa 54.4 km (33.8 mi) east
Pylos, circa 67.9 km (42.2 mi) south-west
Argos, circa 57.6 km (35.8 mi) east
Palaiokastro, circa 65.5 km (40.7 mi) south-west
Epitalium, Epitalio, circa 61.8 km (38.4 mi) west
Nemea, circa 67.7 km (42 mi) north-east
Tiryns, circa 62.9 km (39.1 mi) east
Mukênai, Mycenae, circa 65.9 km (40.9 mi) north-east
Chalandritsa, circa 82.7 km (51.4 mi) north-west
Dendra, circa 67.3 km (41.8 mi) east
Aegira, circa 82.5 km (51.2 mi) north
Helike, Eliki, circa 89.4 km (55.5 mi) north
Asini, circa 67.4 km (41.9 mi) east
Akrokorinthos, circa 84.3 km (52.4 mi) north-east
Sicyon, circa 81.7 km (50.8 mi) north-east
Elis, Ilida, circa 84.9 km (52.8 mi) north-west
Korinthos, circa 85.9 km (53.4 mi) north-east
Perachora, circa 93.6 km (58.1 mi) north-east
Epidauros, circa 86.1 km (53.5 mi) east
Kenchreai Peninsula, circa 92 km (57.2 mi) north-east
Kenchreai, Cenchreae, circa 92.5 km (57.5 mi) north-east
Isthmia, circa 94.6 km (58.8 mi) north-east
Franchthi Cave, circa 88.8 km (55.2 mi) east
Delphi, circa 123.2 km (76.6 mi) north
Calydon, circa 118.6 km (73.7 mi) north-west
Laphrion, circa 118.7 km (73.7 mi) north-west
Pavlopetri, circa 125.8 km (78.2 mi) south-east
Thermos, Thermon, circa 133.4 km (82.9 mi) north
Pleuron, circa 127.7 km (79.4 mi) north-west
Chaeronea, circa 135.6 km (84.2 mi) north-east
Aegosthena, circa 126.6 km (78.7 mi) north-east
Oiniadai, circa 137.2 km (85.3 mi) north-west
Orchomenos, Boeotia, circa 141.2 km (87.8 mi) north-east
Aegina, Temple of Apollo, circa 120.3 km (74.7 mi) east
Megara, circa 125.7 km (78.1 mi) north-east
Plataia, circa 135 km (83.9 mi) north-east
Academy of Plato, circa 153.1 km (95.2 mi) east
Stratos, circa 156.7 km (97.4 mi) north-west
Stratos, circa 156.9 km (97.5 mi) north-west
Aphaia, Afsias, circa 129.6 km (80.5 mi) east
Gla, circa 150.7 km (93.6 mi) north-east
Thebai, Cadmeia, Thebes, circa 146 km (90.7 mi) north-east
Temple of Poseidon, circa 169.5 km (105.3 mi) east
Temple of Athena, circa 169.7 km (105.5 mi) east
Eleusis, circa 142.5 km (88.5 mi) north-east
Piraeus (Eetioneia Gate), circa 145.3 km (90.3 mi) east
Piraeus (Theater), circa 145.8 km (90.6 mi) east
Othrys, circa 185.6 km (115.3 mi) north
Piraeus, circa 145.9 km (90.7 mi) east
Pnyx, circa 153.3 km (95.2 mi) east
Kerameikos, circa 153.5 km (95.4 mi) east
Athinai, Athens, circa 153.7 km (95.5 mi) east
Olympieion, circa 154.3 km (95.9 mi) east
Rhamnous Temple of Themis, circa 189.4 km (117.7 mi) north-east
Ramnous Temple of Artemis, circa 189.4 km (117.7 mi) north-east
Aulis, Avlida, circa 170 km (105.6 mi) north-east
Chalcis, Chalcida, circa 174 km (108.1 mi) north-east
Lefkandi, Xeropolis, circa 175.8 km (109.2 mi) north-east
Kieriou, circa 217.5 km (135.2 mi) north
Thebai Phthiotides, Fthiotic Thebes, circa 214 km (133 mi) north
Alos, Halos, Chorostasi, circa 204.2 km (126.9 mi) north
Artemision, Artemisium, Artemisio, circa 202.1 km (125.6 mi) north-east
Anchialos, Pyrasos, circa 215.9 km (134.1 mi) north
Eretria, circa 182.5 km (113.4 mi) north-east
Eretria, Temple of Apollo Daphnephoros, circa 182.6 km (113.4 mi) north-east
Amphiaraion, Amfiaraio, circa 179.8 km (111.7 mi) north-east
Sounion, circa 169.4 km (105.3 mi) east
Brauron, Vravrona, circa 174 km (108.1 mi) east
Nikopolis wall, circa 215.2 km (133.7 mi) north-west
Leukas, Lefkada, circa 200.8 km (124.8 mi) north-west
Thorikos, circa 173.5 km (107.8 mi) east
Demetrias, circa 225.5 km (140.1 mi) north
Dimini, circa 226.7 km (140.8 mi) north
Tumulus at Marathon, circa 180.6 km (112.2 mi) east
Actium, Aktio, circa 207.6 km (129 mi) north-west
Ambracia, circa 218.4 km (135.7 mi) north-west
Pagasae, circa 222.3 km (138.2 mi) north-east
Sesklo, circa 224.3 km (139.3 mi) north
Nikopolis, circa 215.3 km (133.8 mi) north-west
Rhamnous, circa 189.7 km (117.8 mi) north-east
Nikopolis theatre, circa 216.2 km (134.3 mi) north-west
Iolkos, circa 229.6 km (142.6 mi) north-east
Larissa, circa 248.8 km (154.6 mi) north
Orraon, circa 231.5 km (143.9 mi) north-west
Kassope, circa 230.4 km (143.1 mi) north-west
Aghia Eirene, Agia Irini, circa 196 km (121.8 mi) east
Karthaia, circa 195.5 km (121.5 mi) east
Phalasarna, circa 247.9 km (154 mi) south-east
Diktynnaion, circa 243.6 km (151.4 mi) south-east
Nekromanteion, Necromandio, circa 245.6 km (152.6 mi) north-west
Polyrrhenia, circa 257 km (159.7 mi) south-east
Karystos, circa 214.2 km (133.1 mi) east
Dodona, circa 264.1 km (164.1 mi) north-west
Phylakopi, circa 223.4 km (138.8 mi) east
Elea, circa 263.7 km (163.9 mi) north-west
Olympos, circa 297.4 km (184.8 mi) north
Elyros, circa 279.8 km (173.8 mi) south-east
Lissos, circa 283.5 km (176.2 mi) south-east
Dion, circa 308.3 km (191.6 mi) north
Aghios Petros, circa 237.3 km (147.5 mi) east
Vitsa, circa 298.9 km (185.7 mi) north-west
Aptera, circa 282.1 km (175.3 mi) south-east
Aiane, circa 308.1 km (191.4 mi) north
Armeni, circa 313.2 km (194.6 mi) south-east
Neapolis, Polychrono, circa 313.9 km (195 mi) north-east
Potidaia, Potidaea, circa 326.4 km (202.8 mi) north-east
Vrysinas peak sanctuary, circa 315.8 km (196.2 mi) south-east
Vergina, circa 341.1 km (211.9 mi) north
Berea, Veroia, circa 346 km (215 mi) north
Olynthos, circa 337.7 km (209.8 mi) north-east
Sybrita, Sukirita, Syvritos, circa 328.8 km (204.3 mi) south-east
Phoenike, Phoenice, Finiq, circa 330.8 km (205.6 mi) north-west
Arcesine, circa 333.8 km (207.4 mi) east
Korkyra, Corfu, circa 311.8 km (193.8 mi) north-west
Bouthroton, Butrint, circa 317.3 km (197.2 mi) north-west
Antigoneia, Antigonia, Antigonea, Antigona, circa 340.2 km (211.4 mi) north-west
Aeges, circa 341.1 km (211.9 mi) north
Adrianopolis, Hadrianopolis, Dropull, circa 331.1 km (205.7 mi) north-west
Mende, circa 356.3 km (221.4 mi) north
Pella, circa 373 km (231.8 mi) north
Edessa, circa 376.2 km (233.7 mi) north
Delos, circa 277.4 km (172.4 mi) east
Edessa, Amphitheatre, circa 377.9 km (234.8 mi) north
Kommos, circa 356.5 km (221.5 mi) south-east
Phaistos, circa 356.6 km (221.6 mi) south-east
Naxos, Temple of Apollo, circa 289.3 km (179.7 mi) east
Akanthos, Acanthus, Ierissos, Stagira-Akanthos, circa 365 km (226.8 mi) north-east
Anemospilia, Iuktas, Youkhtas peak sanctuary, circa 362.7 km (225.4 mi) south-east
Apollonia of Mygdonia, circa 377.3 km (234.4 mi) north-east
Naxos, Temple of Dionysos, circa 290.5 km (180.5 mi) east
Archanes, circa 364 km (226.2 mi) south-east
Troullos, Trullos, circa 364.3 km (226.4 mi) south-east
Acanthos, circa 364.7 km (226.6 mi) north-east
Thessalonica, Salonika, Salonica, Thessaloniki, circa 365.8 km (227.3 mi) north
Naxos, Temple of Demeter, circa 295.6 km (183.7 mi) east
Gyroula, circa 295.7 km (183.8 mi) east
Koumasa, circa 374.4 km (232.6 mi) south-east
Galatas, circa 374.4 km (232.6 mi) south-east
Stageira, circa 381.6 km (237.1 mi) north-east
Thera, Thira, Santorini, circa 311.1 km (193.3 mi) east
Arkalochori cave, circa 377.6 km (234.7 mi) south-east
Zominthos, circa 345.2 km (214.5 mi) south-east
Akrotiri, circa 314.5 km (195.4 mi) east
Aghia Triada, Ayia Triadha, circa 354.6 km (220.3 mi) south-east
Heraclea Lyncestis, circa 405.6 km (252 mi) north
Kommos, circa 356.6 km (221.6 mi) south-east
Karphi, Karfi, circa 386.6 km (240.2 mi) south-east
Sklavokampos, circa 349.6 km (217.2 mi) south-east
Arolithos, circa 349.9 km (217.4 mi) south-east
Tylissos, circa 350 km (217.5 mi) south-east
Thera, Thira, circa 320.1 km (198.9 mi) east
Kaloi Limenes, circa 365.9 km (227.4 mi) south-east
Amantia, circa 390.8 km (242.8 mi) north-west
Palatianon, Palatiano, circa 420.3 km (261.1 mi) north
Gortyna, circa 363.8 km (226.1 mi) south-east
Amphipolis, circa 406.8 km (252.8 mi) north-east
Simi, circa 400.4 km (248.8 mi) south-east
Knossos, Kanusa, circa 359.6 km (223.5 mi) south-east
Amnissos, Eileithyia, circa 360.1 km (223.8 mi) south-east
Phourni, Fourni, circa 363.3 km (225.7 mi) south-east
Vathypetro, circa 365.4 km (227 mi) south-east
Aulon, Vlorë, circa 407.9 km (253.5 mi) north-west
Lychnidos, Ohrid, circa 427.3 km (265.5 mi) north
Antipatreia, Antipatrea, Berat, circa 411.2 km (255.5 mi) north-west
Belegrada, Berat, circa 411.8 km (255.9 mi) north-west
Myrina, circa 374.1 km (232.5 mi) north-east
Messon, Mesa, circa 415 km (257.9 mi) north-east
Pseira, circa 416.6 km (258.9 mi) south-east
Smintheum, circa 419.9 km (260.9 mi) north-east
Byllis, circa 404.4 km (251.3 mi) north-west
Vasiliki, circa 420 km (261 mi) south-east
Azoria, circa 421.4 km (261.9 mi) south-east
Katalimata, circa 421.5 km (261.9 mi) south-east
Kavousi, circa 422 km (262.2 mi) south-east
Orikum, Oricum, circa 398.6 km (247.7 mi) north-west
Stobi, circa 460.3 km (286 mi) north
Chamaizi, circa 429 km (266.6 mi) south-east
Mallia, circa 382.8 km (237.8 mi) south-east
Petras, circa 434.1 km (269.8 mi) south-east
Temple of Herakles, circa 435.7 km (270.7 mi) north-east
Philippi, circa 441.1 km (274.1 mi) north-east
Neapolis, circa 438.6 km (272.5 mi) north-east
Thassos, circa 435.7 km (270.7 mi) north-east
Apollonia, circa 433.2 km (269.2 mi) north-west
Lato, circa 402.3 km (250 mi) south-east
Myrtos-Pyrgos, circa 410.1 km (254.9 mi) south-east
Olous, circa 402.5 km (250.1 mi) south-east
Myrtos-Fournou Korifi, circa 411.4 km (255.6 mi) south-east
Eresos, circa 385.4 km (239.4 mi) north-east
Abdera, circa 461.7 km (286.9 mi) north-east
Ephesos, Ephesus, Selçuk, circa 462.4 km (287.3 mi) east
Ephesos Serapeum, circa 462.6 km (287.5 mi) east
Temple of Artemis, Artemision, circa 464.7 km (288.8 mi) east
Apollonia, circa 501.9 km (311.9 mi) south
Aigai, Aigaiai, Aegae, Aegaeae, Nemrutkale, Nemrut Kalesi, circa 470 km (292.1 mi) east
Gournia, circa 416.8 km (259 mi) south-east
Paroikopolis, Parthikopolis, Paroecopolis, Sandansk, circa 471.4 km (292.9 mi) north
Kyrene, Cyrene, Shahhat, circa 511.6 km (317.9 mi) south
Mochlos, circa 419.6 km (260.7 mi) south-east
Kalyva, circa 478.7 km (297.5 mi) north-east
Chamaizi, circa 428.1 km (266 mi) south-east
Epidamnos, Dyrrachion, Durres, circa 490.8 km (305 mi) north-west
Samothrace, Palaeopoli, circa 452.1 km (280.9 mi) north-east
Patmos, circa 391 km (242.9 mi) east
Erythrae, circa 396.9 km (246.6 mi) east
Database ID 3291, created 9 Nov 2010, 21:53, Last changed 9 Nov 2010, 21:53