Rhodos overview
Region Aegean
Latitude 36.43992618 N suggest info
Longitude 28.21098706 E
Status Accurate location
Nearest sites
within 500 km
Ialysos, Trianta, circa 7.5 km (4.7 mi) south-west
Kameiros, Camirus, Kalavarda, circa 28.4 km (17.6 mi) west
Syme, circa 38.2 km (23.7 mi) north-west
Lindos, Lindus, circa 40.2 km (25 mi) south
Kaunos, Caunus, circa 56.4 km (35.1 mi) north-east
Kaunos tombs, Dalyan, circa 57.8 km (35.9 mi) north-east
Knidos, Cnidus, Tekir, circa 79.6 km (49.4 mi) west
Telmessos, Anastasiopolis, Makri, Fethiye, circa 82.4 km (51.2 mi) east
Telmessos, circa 83 km (51.6 mi) east
Sidyma, circa 87.9 km (54.6 mi) east
Pydnai, circa 92.1 km (57.3 mi) east
Pinara, circa 93.9 km (58.3 mi) east
Kadyanda, circa 96.6 km (60 mi) east
Halikarnassos, Bodrum, circa 96.9 km (60.2 mi) north-west
Letoon, circa 97.3 km (60.4 mi) east
Idrias, Chrysaoris, Stratonikeia, Hadrianopolis, circa 98 km (60.9 mi) north
Xanthos, circa 99.5 km (61.9 mi) east
Mylasa, circa 100.1 km (62.2 mi) north-west
Mylasa, Pilaf Hill, circa 100.4 km (62.4 mi) north-west
Patara, circa 100.8 km (62.6 mi) east
Iasos, Alevi, circa 108.7 km (67.6 mi) north-west
Tlos, circa 108.8 km (67.6 mi) east
Araxa, circa 108.8 km (67.6 mi) east
Labraunda, circa 114.3 km (71 mi) north
Tabea, Tabai, circa 123.9 km (77 mi) north-east
Oinoanda, circa 126.3 km (78.5 mi) east
Alinda, circa 128.9 km (80.1 mi) north
Alabanda, circa 130 km (80.8 mi) north
Habesos, Antiphellos, Kas, circa 130.3 km (81 mi) east
Phellos, circa 131.8 km (81.9 mi) east
Didyma, Didim, circa 135.1 km (83.9 mi) north-west
Isinda, circa 136.8 km (85 mi) east
Amyzon, circa 137.3 km (85.3 mi) north-west
Tüse, circa 139.3 km (86.6 mi) east
Kibyra, circa 139.3 km (86.6 mi) north-east
Apollonia, Kilincli, circa 142 km (88.2 mi) east
Aperlae, circa 144.2 km (89.6 mi) east
Korba, Corba, circa 144.3 km (89.7 mi) east
Kyaneai, Cyaneae, Yavu, circa 145.6 km (90.4 mi) east
Myous, Myus, Avsar, circa 146.2 km (90.8 mi) north-west
Khoma, Choma, Beyler Höyük, Hacimusalar Höyügü, circa 146.9 km (91.3 mi) east
Miletos, Millawanda, Milawata, Balat, circa 146.9 km (91.3 mi) north-west
Aphrodisias, circa 148.2 km (92.1 mi) north
Priene, circa 158 km (98.2 mi) north-west
Andriake, circa 158.1 km (98.2 mi) east
Myra, theater, circa 160.2 km (99.5 mi) east
Tralleis, Anthea, Euanthia, Antiochia, "Seleucia ad Maeandrum, Erynina, Aydin, circa 161.4 km (100.3 mi) north
Nysa, circa 162.8 km (101.2 mi) north
Myra, circa 163.2 km (101.4 mi) east
Arykanda, circa 165.5 km (102.8 mi) east
Magnesia ad Maeandrum Theatre, circa 167.9 km (104.3 mi) north-west
Magnesia ad Maeandrum, Tekin, circa 168.4 km (104.6 mi) north-west
Özdemir Höyük, circa 171.7 km (106.7 mi) east
Laodicea, Rhoas, Diospolis, Denizli, circa 174.4 km (108.4 mi) north-east
Limyra, circa 175.7 km (109.1 mi) east
Limyra, circa 175.8 km (109.2 mi) east
Colossae, circa 176.3 km (109.6 mi) north-east
Patmos, circa 176.7 km (109.8 mi) north-west
Pythagoreion, circa 179.5 km (111.5 mi) north-west
Pytharoreion, circa 180.4 km (112.1 mi) north-west
Heraion of Samos, circa 180.5 km (112.2 mi) north-west
Ephesos Serapeum, circa 183.8 km (114.2 mi) north-west
Temple of Artemis, Artemision, circa 183.9 km (114.3 mi) north-west
Rhodiopolis, circa 183.9 km (114.3 mi) east
Ephesos, Ephesus, Selçuk, circa 184.1 km (114.4 mi) north-west
Hierapolis, circa 184.1 km (114.4 mi) north-east
Belevi Mausoleum, circa 186.9 km (116.2 mi) north-west
Tripolis, circa 189.4 km (117.7 mi) north-east
Notion, circa 194.6 km (120.9 mi) north-west
Claros, Colophon, circa 196 km (121.8 mi) north-west
Dios Hieron, Diospolis, Christopolis, Pyrgion, circa 199.1 km (123.7 mi) north
Chimaera, circa 200.9 km (124.8 mi) east
Olympos, circa 202.6 km (125.9 mi) east
Metropolis, circa 203.2 km (126.3 mi) north-west
Phaselis, circa 209.5 km (130.2 mi) east
Termessos, circa 209.7 km (130.3 mi) east
Lebedos, Levedos, circa 212.4 km (132 mi) north-west
Philadelphia, Alaseir, circa 214 km (133 mi) north
Ariassos, circa 217.3 km (135 mi) east
Arcesine, circa 217.8 km (135.4 mi) west
Itanos, circa 218.9 km (136 mi) south-west
Roussolakkos, Palaikastro, circa 222.7 km (138.4 mi) south-west
Karabel relief, circa 224.8 km (139.7 mi) north
Sardis Temple of Artemis, circa 227.3 km (141.3 mi) north
Attalia, Antalya, circa 227.7 km (141.5 mi) east
Sardis, circa 228.3 km (141.9 mi) north
Zakros, circa 230.6 km (143.3 mi) south-west
Blaundos, circa 230.7 km (143.3 mi) north-east
Teos, circa 230.7 km (143.3 mi) north-west
Petras, circa 234.1 km (145.5 mi) south-west
Burial mound of Alyattes, circa 237.6 km (147.6 mi) north
Smyrna, Izmir, circa 238.8 km (148.4 mi) north-west
Beycesultan, circa 241.2 km (149.9 mi) north-east
Perga, Pamphylia, circa 242.3 km (150.6 mi) east
Chamaizi, circa 243 km (151 mi) south-west
Chamaizi, circa 243.1 km (151.1 mi) south-west
Smyrna, Tepekule, Bayrakli, circa 243.1 km (151.1 mi) north-west
Thera, Thira, circa 244.8 km (152.1 mi) west
Sagalassos, circa 246.6 km (153.2 mi) north-east
Pyrgos Kheimarrou, Cheimaros Tower, circa 247.7 km (153.9 mi) west
Liman Tepe, Klazomenai, Clazomenae, Urla Iskelesi, circa 248.6 km (154.4 mi) north-west
Klazomenai, circa 249.2 km (154.9 mi) north-west
Kremna, circa 249.5 km (155 mi) north-east
Mochlos, circa 250.2 km (155.4 mi) south-west
Apameia, Apamea Cibotus, Apamea ad Maeandrum, circa 251.5 km (156.3 mi) north-east
Akrotiri, circa 251.5 km (156.3 mi) west
Magnesia ad Sipylum, Manisa, circa 251.5 km (156.3 mi) north
Thera, Thira, Santorini, circa 252.2 km (156.7 mi) west
Pseira, circa 253.5 km (157.5 mi) south-west
Sallawassi, Sillyon, Syllaeum, circa 255.1 km (158.5 mi) east
Gyroula, circa 256.2 km (159.2 mi) west
Naxos, Temple of Demeter, circa 256.5 km (159.4 mi) west
Azoria, circa 257.5 km (160 mi) south-west
Kavousi, circa 257.9 km (160.3 mi) south-west
Olous, circa 259.2 km (161 mi) south-west
Naxos, Temple of Dionysos, circa 261.9 km (162.8 mi) west
Katalimata, circa 262 km (162.8 mi) south-west
Naxos, Temple of Apollo, circa 263.6 km (163.8 mi) west
Gournia, circa 263.6 km (163.8 mi) south-west
Vasiliki, circa 264 km (164 mi) south-west
Erythrai, Erythrae, Ildir, circa 264.4 km (164.3 mi) north-west
Erythrai Thatre, circa 264.6 km (164.4 mi) north-west
Temnos, Temnus, circa 265 km (164.7 mi) north-west
Neon Teichos, circa 265.8 km (165.1 mi) north-west
Seleucia Sidera, Claudioseleucia, Selef, circa 268.2 km (166.7 mi) north-east
Larissa, Phrikonis, Buruncuk, circa 268.6 km (166.9 mi) north-west
Aspendos, circa 269.6 km (167.5 mi) east
Lato, circa 269.8 km (167.6 mi) south-west
Selge, circa 273.5 km (170 mi) east
Mallia, circa 276.1 km (171.6 mi) south-west
Adada, circa 276.8 km (172 mi) east
Thyatira, circa 278.1 km (172.8 mi) north
Phokaia, Phocaea, Foça, circa 279.2 km (173.5 mi) north-west
Aigai, Aigaiai, Aegae, Aegaeae, Nemrutkale, Nemrut Kalesi, circa 280.7 km (174.4 mi) north-west
Kyme, Cyme, circa 281.3 km (174.8 mi) north-west
Karphi, Karfi, circa 282 km (175.2 mi) south-west
Delos, circa 282.7 km (175.6 mi) west
Myrtos-Fournou Korifi, circa 283.8 km (176.4 mi) south-west
Myrtos-Pyrgos, circa 285.2 km (177.2 mi) south-west
Side, circa 286.3 km (177.9 mi) east
Myrina, Sebatepolis, Aliaga, circa 288.2 km (179.1 mi) north-west
Simi, circa 289 km (179.6 mi) south-west
Gryneion, Grynium, Yenisakran, circa 289.2 km (179.7 mi) north-west
Lyrbe, Seleucia, circa 295.1 km (183.4 mi) east
Etenna, circa 295.1 km (183.4 mi) east
Elea, Cidaenis, circa 296.6 km (184.3 mi) north-west
Amnissos, Eileithyia, circa 297.4 km (184.8 mi) west
Pitane, Çandarli, circa 298.8 km (185.7 mi) north-west
Galatas, circa 302.1 km (187.7 mi) south-west
Knossos, Kanusa, circa 302.5 km (188 mi) west
Arkalochori cave, circa 302.6 km (188 mi) south-west
Troullos, Trullos, circa 305.4 km (189.8 mi) west
Phourni, Fourni, circa 305.5 km (189.8 mi) west
Archanes, circa 305.9 km (190 mi) west
Anemospilia, Iuktas, Youkhtas peak sanctuary, circa 306.9 km (190.7 mi) west
Vathypetro, circa 307.9 km (191.3 mi) west
Pergamon, Asclepion, circa 311.7 km (193.7 mi) north
Pergamon, Acropolis, circa 312.7 km (194.3 mi) north
Arolithos, circa 314 km (195.1 mi) west
Tylissos, circa 314.2 km (195.2 mi) west
Sklavokampos, circa 315.3 km (195.9 mi) west
Zominthos, circa 327.6 km (203.5 mi) west
[Placemark], circa 330.5 km (205.3 mi) north-west
Mytilene, Mytilini, circa 330.5 km (205.4 mi) north-west
Aizanoi, circa 330.8 km (205.5 mi) north-east
Mytilene Theatre, circa 331 km (205.7 mi) north-west
Koumasa, circa 331 km (205.7 mi) south-west
Gortyna, circa 332 km (206.3 mi) south-west
Phylakopi, circa 332.7 km (206.7 mi) west
Antioch Pisidia, circa 335 km (208.2 mi) north-east
Korakesion, Coracesium, Alanya, circa 338.3 km (210.2 mi) east
Eleutherna, Apollonia, circa 341.4 km (212.1 mi) west
Phaistos, circa 343.2 km (213.3 mi) west
Eflatunpinar, circa 343.5 km (213.4 mi) east
Seydisehir Höyük, circa 343.9 km (213.7 mi) east
Aghia Triada, Ayia Triadha, circa 344.6 km (214.1 mi) west
Aghios Petros, circa 345.7 km (214.8 mi) north-west
Sybrita, Sukirita, Syvritos, circa 347.5 km (216 mi) west
Kanal Höyük, circa 347.6 km (216 mi) east
Uyanik Höyük, circa 347.9 km (216.2 mi) north-east
Bektemir Höyügü, circa 348.2 km (216.4 mi) east
Messon, Mesa, circa 349.2 km (217 mi) north-west
Kommos, circa 349.5 km (217.2 mi) west
Kommos, circa 349.5 km (217.2 mi) west
Kaloi Limenes, circa 350.6 km (217.8 mi) south-west
Syedra, circa 352.2 km (218.8 mi) east
Vrysinas peak sanctuary, circa 357.4 km (222 mi) west
Akait Höyügü, circa 358.3 km (222.6 mi) north-east
Adramyttion, Adramyttium, Edremit, circa 358.3 km (222.6 mi) north-west
Armeni, circa 360 km (223.7 mi) west
Iotape, circa 360.5 km (224 mi) east
Eresos, circa 363.3 km (225.8 mi) north-west
Selinus, Cenotaph of Trajan, circa 365.3 km (227 mi) east
Apsari Höyügü, circa 365.7 km (227.3 mi) north-east
Adramyttion, Adramyttium, Edremit, circa 365.9 km (227.4 mi) north
Karthaia, circa 366.1 km (227.5 mi) west
Aghia Eirene, Agia Irini, circa 370.8 km (230.4 mi) west
Methynma, Molyvos, circa 371.3 km (230.7 mi) north-west
Nephelis, circa 375 km (233 mi) east
Assos, circa 376.9 km (234.2 mi) north-west
Midas, circa 377.4 km (234.5 mi) north-east
Seyitömer Höyügü, circa 378.1 km (234.9 mi) north-east
Karystos, circa 378.6 km (235.3 mi) north-west
Lystra, Klistra, circa 380.1 km (236.2 mi) east
Aptera, circa 382 km (237.3 mi) west
Direvli-Kalesi, circa 386.6 km (240.2 mi) east
Smintheum, circa 390.1 km (242.4 mi) north-west
Kydonia, Cydonia, Chania, circa 390.8 km (242.9 mi) west
Keçiçayiri Höyügü, circa 391.6 km (243.3 mi) north-east
Baglica Höyügü, circa 394 km (244.8 mi) north-east
Temple of Athena, circa 395 km (245.5 mi) west
Temple of Poseidon, circa 395.1 km (245.5 mi) west
Sounion, circa 395.2 km (245.5 mi) west
Thorikos, circa 396.2 km (246.2 mi) west
Karahöyük Konya, circa 405.8 km (252.2 mi) east
Çingilli Höyük, circa 408.1 km (253.6 mi) north-east
Geronisos, Yeronisos, circa 408.1 km (253.6 mi) east
Brauron, Vravrona, circa 408.5 km (253.8 mi) west
Diktynnaion, circa 408.7 km (254 mi) west
Alexandria Troas, circa 409.7 km (254.6 mi) north-west
Ikonion, Iconium, Konya, circa 411.5 km (255.7 mi) east
Anemourion, Anamur, circa 414.4 km (257.5 mi) east
Elyros, circa 418 km (259.7 mi) west
Tumulus at Marathon, circa 418.4 km (260 mi) west
Imircik Höyüg, circa 418.8 km (260.2 mi) north-east
Ramnous Temple of Artemis, circa 419.4 km (260.6 mi) north-west
Rhamnous Temple of Themis, circa 419.4 km (260.6 mi) north-west
Rhamnous, circa 419.7 km (260.8 mi) north-west
Çukurhisar Höyügü, circa 419.7 km (260.8 mi) north-east
Lissos, circa 420.5 km (261.3 mi) west
Paphos, necropolis, circa 421.8 km (262.1 mi) east
Dorylaion, Eskisehir, circa 422.4 km (262.4 mi) north-east
Paphos, circa 422.9 km (262.8 mi) east
Oluklu Höyük, circa 423.2 km (263 mi) north-east
Polyrrhenia, circa 424.2 km (263.6 mi) west
Keskin Höyügü, circa 425.6 km (264.4 mi) north-east
Achilleion, Achilleum, circa 426.2 km (264.9 mi) north-west
Ilios, Wilusa, Ilion, Troas, Troy, circa 427.4 km (265.6 mi) north-west
Abditol Höyük, circa 427.5 km (265.7 mi) east
Phalasarna, circa 430.2 km (267.3 mi) west
Rhoiteion, Rhoeteum, circa 430.5 km (267.5 mi) north-west
Ophrynium, circa 430.9 km (267.8 mi) north-west
Olympieion, circa 431.5 km (268.1 mi) west
Çatalhöyük, circa 431.7 km (268.2 mi) east
Athinai, Athens, circa 432.5 km (268.7 mi) west
Pnyx, circa 432.7 km (268.8 mi) west
Sigeion, circa 432.8 km (268.9 mi) north-west
Kerameikos, circa 433 km (269 mi) west
Academy of Plato, circa 434.6 km (270.1 mi) west
Vouni, circa 435.3 km (270.5 mi) east
Pessinus, circa 436.8 km (271.4 mi) north-east
Amphiaraion, Amfiaraio, circa 437.2 km (271.6 mi) north-west
Piraeus (Theater), circa 437.4 km (271.8 mi) west
Piraeus, circa 437.5 km (271.8 mi) west
Piraeus (Eetioneia Gate), circa 438.6 km (272.5 mi) west
Soloi, Soli, circa 439.3 km (273 mi) east
Aphaia, Afsias, circa 439.8 km (273.3 mi) west
Apameia, Apamea Myrlea, circa 441.6 km (274.4 mi) north
Abydos, Abydus, circa 446.1 km (277.2 mi) north-west
Eretria, Temple of Apollo Daphnephoros, circa 446.5 km (277.4 mi) north-west
Eretria, circa 447 km (277.7 mi) north-west
Sestos, Sestiacos sinus, circa 448.6 km (278.8 mi) north-west
Aegina, Temple of Apollo, circa 448.8 km (278.9 mi) west
Eleusis, circa 450.2 km (279.8 mi) west
Colonia Iulia Augusta Felix, Germa, Babadat, circa 454.1 km (282.2 mi) north-east
Binbirkilise, circa 454.2 km (282.2 mi) east
Lampsakos, circa 454.3 km (282.3 mi) north
Lefkandi, Xeropolis, circa 455.8 km (283.2 mi) north-west
Graia, Graea, Paralia Avlidos, Dramesi, circa 458.9 km (285.2 mi) north-west
Alahan Manastiri, circa 460.4 km (286.1 mi) east
Angkore, Antigoneia, Helicori, Nikaia, Nicaea, Iznik, circa 462.3 km (287.3 mi) north
Megara, circa 463.9 km (288.3 mi) west
Kourion (West), Kuri, Episkopi, circa 464.5 km (288.6 mi) east
Franchthi Cave, circa 464.5 km (288.6 mi) west
Aulis, Avlida, circa 464.6 km (288.7 mi) north-west
Chalcis, Chalcida, circa 465.1 km (289 mi) north-west
Kourion (East), Kuri, Episkopi, circa 466.4 km (289.8 mi) east
Pavlopetri, circa 466.9 km (290.1 mi) west
Hyria, circa 467.1 km (290.2 mi) north-west
Claudiopolis, Ninica, Mut, circa 467.8 km (290.7 mi) east
Derbe, Kerti Hüyük, circa 469 km (291.4 mi) east
Myrina, circa 470.5 km (292.4 mi) north-west
Epidauros, circa 473.8 km (294.4 mi) west
Kyrenia, circa 476.7 km (296.2 mi) east
Kilise Tepe, circa 477.7 km (296.8 mi) east
Thebai, Cadmeia, Thebes, circa 478 km (297 mi) west
Plataia, circa 479.2 km (297.8 mi) west
Aegosthena, circa 479.8 km (298.1 mi) west
Temesi, Tamassos, circa 480.5 km (298.6 mi) east
Leukosia, Nicosia, circa 485.5 km (301.7 mi) east
Amathus, circa 485.6 km (301.7 mi) east
Gordion, Yassihüyük, circa 486 km (302 mi) north-east
Burial mound of Midas, circa 487.4 km (302.9 mi) north-east
Çorca Höyügü, circa 488.2 km (303.4 mi) north-east
Kenchreai Peninsula, circa 488.3 km (303.4 mi) west
Kenchreai, Cenchreae, circa 489.4 km (304.1 mi) west
Drepanum, Helenopolis, Hersek, circa 489.4 km (304.1 mi) north
Asini, circa 489.7 km (304.3 mi) west
Isthmia, circa 490.5 km (304.8 mi) west
Ambar Höyük, Ambar Köyü, circa 495.2 km (307.7 mi) east
Idalion, Ediil, Dali, circa 496.3 km (308.4 mi) east
Pinarkaya Höyügü, circa 496.6 km (308.6 mi) east
Dendra, circa 496.7 km (308.6 mi) west
Tiryns, circa 497.4 km (309 mi) west
Astakos, Astacus, Dragamesti, circa 498.3 km (309.6 mi) north
Gla, circa 498.6 km (309.8 mi) west
Akrokorinthos, circa 499.8 km (310.6 mi) west
Korinthos, circa 499.8 km (310.6 mi) west
Database ID 3727, created 26 Mar 2011, 18:29, Last changed 5 Dec 2015, 22:55