Seuthopolis overview
Region Europe
Section Balkans
Latitude 42.61713384 N suggest info
Longitude 25.30734676 E
Status Accurate location
Related sites Seuthopolis mound, circa 4.3 km (2.7 mi) east
Seuthopolis mound, Kazanlak, circa 7.6 km (4.7 mi) east
Buzovdrad megalithic formation, circa 7.7 km (4.8 mi) south-east
Seuthopolis mound, Ostrusha, circa 8.8 km (5.5 mi) north-east
Seuthopolis mound, circa 9.8 km (6.1 mi) north
Seuthopolis mound, circa 9.5 km (5.9 mi) north
Seuthopolis mound, Golyama Arsenalka, circa 9.2 km (5.7 mi) north
Seuthopolis mound, Kosmatka, Shipka, circa 9.5 km (5.9 mi) north
Seuthopolis mound, circa 9.6 km (5.9 mi) north-east
Seuthopolis mound, Griffins, circa 10.3 km (6.4 mi) north-east
Seuthopolis mound, Helvetia, circa 10.3 km (6.4 mi) north-east
Seuthopolis mound, Shushmanets, circa 10.6 km (6.6 mi) north-east
Nearest sites
within 500 km
Nebet Tepe, Plovdiv, circa 69 km (42.9 mi) south-west
Nicopolis ad Istrum, circa 71.2 km (44.2 mi) north-east
Dzhambas Tepe, Plovdiv, circa 69.5 km (43.2 mi) south-west
Taksim Tepe, Plovdiv, circa 69.5 km (43.2 mi) south-west
Philippopolis, Pulpudeva, Trimontium, Eumolpias, P'ldin, Pl'pdiv, Ploudin, Filibe, Plovdiv, circa 69.6 km (43.2 mi) south-west
Sahat Tepe, Plovdiv, circa 69.8 km (43.4 mi) south-west
Bunardzhik, Plovdiv, circa 70.4 km (43.7 mi) south-west
Dzhendem Tepe, Plovdiv, circa 71.3 km (44.3 mi) south-west
Melta, circa 74.5 km (46.3 mi) north-west
Perperikon, circa 101.1 km (62.8 mi) south
Mikri Doxipara-Zoni, circa 144.3 km (89.7 mi) south-east
Kalyva, circa 160.9 km (100 mi) south-west
Aedava, circa 170.1 km (105.7 mi) north-west
Babovo, circa 172.3 km (107.1 mi) north-east
Maroneia, Ismara, circa 194.6 km (120.9 mi) south
Alexandroupolis, Mesimvria, circa 196.9 km (122.4 mi) south
Mesembria, circa 199.5 km (124 mi) south
Abdera, circa 189.5 km (117.8 mi) south
Neapolis, circa 200.9 km (124.8 mi) south-west
St. Ivan Island, circa 196.4 km (122.1 mi) east
Thassos, circa 210.2 km (130.6 mi) south
Apollonia Pontica, Sozopol, circa 196.9 km (122.3 mi) east
Philippi, circa 197.6 km (122.8 mi) south-west
Melsambria, Mesembria, Nesebar, circa 198.3 km (123.2 mi) east
Beglik Tash, circa 204.6 km (127.1 mi) east
Paroikopolis, Parthikopolis, Paroecopolis, Sandansk, circa 204.8 km (127.2 mi) south-west
Ainos, Aenus, Poltyobria, Enez, circa 220.1 km (136.8 mi) south
Temple of Herakles, circa 210.4 km (130.7 mi) south
Acidava, circa 212.4 km (132 mi) north-west
Samothrace, Palaeopoli, circa 236 km (146.7 mi) south
Amphipolis, circa 233.7 km (145.2 mi) south-west
Krounoi, Dionysopolis, Balchik, circa 248.5 km (154.4 mi) east
Salmydessos, Medea, Midye, Kiyiköy, circa 254.5 km (158.1 mi) east
Stageira, circa 257.9 km (160.3 mi) south-west
Tropaeum Traiani, circa 269 km (167.1 mi) north-east
Sestos, Sestiacos sinus, circa 282.1 km (175.3 mi) south-east
Tirizis, circa 270 km (167.8 mi) east
Abydos, Abydus, circa 284.6 km (176.9 mi) south-east
Castra of Racarii de Jos, circa 253 km (157.2 mi) north-west
Lampsakos, circa 277.3 km (172.3 mi) south-east
Acanthos, circa 274 km (170.3 mi) south-west
Akanthos, Acanthus, Ierissos, Stagira-Akanthos, circa 273.7 km (170.1 mi) south-west
Myrina, circa 305.7 km (189.9 mi) south
Kokino, circa 278 km (172.7 mi) west
Sigeion, circa 300.9 km (187 mi) south
Rhoiteion, Rhoeteum, circa 301.6 km (187.4 mi) south
Ophrynium, circa 300.8 km (186.9 mi) south
Mediana, Naissus, Niš, Nissa, circa 283.9 km (176.4 mi) west
Apollonia of Mygdonia, circa 267 km (165.9 mi) south-west
Ilios, Wilusa, Ilion, Troas, Troy, circa 305.8 km (190 mi) south
Achilleion, Achilleum, circa 308.6 km (191.8 mi) south
Naissos, Niš, Nissa, circa 288.5 km (179.3 mi) west
Odessos, Varna, circa 217.5 km (135.1 mi) east
Axiopolis, Cernavoda, circa 290.5 km (180.5 mi) north-east
Thessalonica, Salonika, Salonica, Thessaloniki, circa 294.2 km (182.8 mi) south-west
Callatis, Pangalia, Panglicara, Tomisovara, Mangalia, circa 296.5 km (184.3 mi) east
Justiniana Prima, circa 299.2 km (185.9 mi) west
Alexandria Troas, circa 326.5 km (202.9 mi) south
Mende, circa 288.1 km (179 mi) south-west
Palatianon, Palatiano, circa 257.6 km (160.1 mi) south-west
Capidava, circa 306.3 km (190.3 mi) north-east
Rhaikelos, Rhaecelus, circa 314 km (195.1 mi) south-west
Olynthos, circa 305.1 km (189.6 mi) south-west
Neapolis, Polychrono, circa 325.1 km (202 mi) south-west
Plocnik, circa 327.7 km (203.6 mi) west
Potidaia, Potidaea, circa 315.8 km (196.2 mi) south-west
Assos, circa 358.2 km (222.6 mi) south
Iustiniana Secunda, Ulpiana, circa 338.2 km (210.1 mi) west
Aeges, circa 343.9 km (213.7 mi) south-west
Smintheum, circa 349.2 km (217 mi) south
Byzantion, Lygos, Byzantium, Constantinople, Istanbul, circa 353.1 km (219.4 mi) south-east
Eresos, circa 387.1 km (240.5 mi) south
Adramyttion, Adramyttium, Edremit, circa 365.5 km (227.1 mi) south-east
Dion, circa 358.8 km (223 mi) south-west
Carsium, Hârsova, circa 313 km (194.5 mi) north-east
Pella, circa 310.6 km (193 mi) south-west
Methynma, Molyvos, circa 368.5 km (229 mi) south
Sarmisegetusa Regia, circa 370.2 km (230 mi) north-west
Felix Romuliana, Gamzigrad, circa 290.2 km (180.3 mi) west
Adramyttion, Adramyttium, Edremit, circa 372.4 km (231.4 mi) south-east
Durankulak, circa 286.6 km (178.1 mi) east
Piatra Rosie, Luncani, circa 374 km (232.4 mi) north-west
[Placemark], circa 403.8 km (250.9 mi) south
Costesti-Blidaru, circa 379.9 km (236.1 mi) north-west
Ulpia Traiana Sarmizegetusa, circa 380 km (236.1 mi) north-west
Coste?ti-Ceta?uie, circa 381.4 km (237 mi) north-west
Stobi, circa 299.3 km (186 mi) west
Apameia, Apamea Myrlea, circa 388 km (241.1 mi) south-east
Noviodunum ad Istrum, Isaccea, circa 389.9 km (242.2 mi) north-east
Messon, Mesa, circa 389.5 km (242 mi) south
Aliobrix, Kartal, Orlivka, circa 391.2 km (243.1 mi) north-east
Vergina, circa 343.9 km (213.7 mi) south-west
Aiane, circa 397.2 km (246.8 mi) south-west
Ad Mediam, Mehadia, circa 347.3 km (215.8 mi) north-west
Arsa, Arsia, Pac, Stari Ras, circa 402.6 km (250.2 mi) west
Mytilene Theatre, circa 403.6 km (250.8 mi) south
Mytilene, Mytilini, circa 403.9 km (251 mi) south
Tomis, Constantia, Constanta, circa 321.4 km (199.7 mi) north-east
Viminacium, Kostolac, circa 404.5 km (251.4 mi) north-west
Pergamon, Acropolis, circa 418.4 km (260 mi) south-east
Edessa, Amphitheatre, circa 336.2 km (208.9 mi) south-west
Berea, Veroia, circa 347.4 km (215.9 mi) south-west
Pergamon, Asclepion, circa 419.2 km (260.5 mi) south-east
Edessa, circa 337.2 km (209.6 mi) south-west
Apulum, Apulon, Apula, Alba Iulia, circa 407.8 km (253.4 mi) north-west
Larissa, circa 410 km (254.7 mi) south-west
Iolkos, circa 410.8 km (255.3 mi) south-west
Halmyris, circa 411.1 km (255.5 mi) north-east
Mintia, circa 416.9 km (259 mi) north-west
Sesklo, circa 418.1 km (259.8 mi) south-west
Pagasae, circa 418.2 km (259.9 mi) south-west
Olympos, circa 374.6 km (232.8 mi) south-west
Aizisis, circa 422.1 km (262.3 mi) north-west
Demetrias, circa 415.3 km (258.1 mi) south-west
Apulum, Apulon, Apula, circa 425 km (264.1 mi) north-west
Kyme, Cyme, circa 450.4 km (279.9 mi) south-east
Dimini, circa 414.8 km (257.7 mi) south-west
Istros, Histria, circa 352.2 km (218.8 mi) north-east
Pitane, Çandarli, circa 432.2 km (268.6 mi) south-east
Artemision, Artemisium, Artemisio, circa 437.3 km (271.8 mi) south-west
Elea, Cidaenis, circa 433.9 km (269.6 mi) south-east
Nicomedia, Astakos, Izmit, circa 433.8 km (269.5 mi) east
Potaissa, Turda, circa 456 km (283.4 mi) north
Alos, Halos, Chorostasi, circa 436.4 km (271.1 mi) south-west
Anchialos, Pyrasos, circa 426 km (264.7 mi) south-west
Astakos, Astacus, Dragamesti, circa 438.2 km (272.3 mi) east
Angkore, Antigoneia, Helicori, Nikaia, Nicaea, Iznik, circa 440.5 km (273.7 mi) south-east
Gryneion, Grynium, Yenisakran, circa 441.3 km (274.2 mi) south-east
Thebai Phthiotides, Fthiotic Thebes, circa 428.8 km (266.5 mi) south-west
Myrina, Sebatepolis, Aliaga, circa 442.8 km (275.1 mi) south-east
Erythrai, Erythrae, Ildir, circa 481.3 km (299.1 mi) south
Chalcedon, Kadiköy, circa 357.6 km (222.2 mi) south-east
Aigai, Aigaiai, Aegae, Aegaeae, Nemrutkale, Nemrut Kalesi, circa 449.8 km (279.5 mi) south-east
Phokaia, Phocaea, Foça, circa 455.6 km (283.1 mi) south
Pestera cu Oase, The Cave with Bones, circa 385.8 km (239.7 mi) north-west
Eretria, circa 486.3 km (302.2 mi) south
Eretria, Temple of Apollo Daphnephoros, circa 486.5 km (302.3 mi) south
Singidunum, Belgrad, circa 461.1 km (286.5 mi) north-west
Chalcis, Chalcida, circa 483.9 km (300.7 mi) south
Larissa, Phrikonis, Buruncuk, circa 462.6 km (287.5 mi) south-east
Lefkandi, Xeropolis, circa 487.6 km (303 mi) south
Thyatira, circa 462.8 km (287.6 mi) south-east
Smyrna, Tepekule, Bayrakli, circa 487.8 km (303.1 mi) south-east
Magnesia ad Sipylum, Manisa, circa 479.6 km (298 mi) south-east
Neon Teichos, circa 465.1 km (289 mi) south-east
Taurunum, Zemun, circa 464.7 km (288.8 mi) north-west
Temnos, Temnus, circa 465.5 km (289.3 mi) south-east
Aulis, Avlida, circa 488.4 km (303.5 mi) south
Othrys, circa 455.9 km (283.3 mi) south-west
Rhamnous, circa 500.5 km (311 mi) south
Smyrna, Izmir, circa 492.5 km (306 mi) south-east
Amphiaraion, Amfiaraio, circa 496.6 km (308.6 mi) south
Heraclea Lyncestis, circa 373.9 km (232.3 mi) west
Karystos, circa 514.9 km (320 mi) south
Teos, circa 509.3 km (316.5 mi) south
Tumulus at Marathon, circa 512.8 km (318.6 mi) south
Burgenae, Novi Banovci, circa 479.9 km (298.2 mi) north-west
Erythrai Thatre, circa 481.2 km (299 mi) south
Aghios Petros, circa 528.4 km (328.3 mi) south
Gla, circa 493.4 km (306.6 mi) south-west
Hyria, circa 485.5 km (301.7 mi) south-west
Rittium, Surduk, circa 485.4 km (301.6 mi) north-west
Karabel relief, circa 505.9 km (314.3 mi) south-east
Klazomenai, circa 488 km (303.2 mi) south
Thebai, Cadmeia, Thebes, circa 506.8 km (314.9 mi) south-west
Kieriou, circa 451.7 km (280.7 mi) south-west
Liman Tepe, Klazomenai, Clazomenae, Urla Iskelesi, circa 489.1 km (303.9 mi) south
Graia, Graea, Paralia Avlidos, Dramesi, circa 491.6 km (305.5 mi) south
Orchomenos, Boeotia, circa 499 km (310.1 mi) south-west
Antipatreia, Antipatrea, Berat, circa 492.8 km (306.2 mi) west
Acumincum, Stari Slankamen, circa 492.9 km (306.3 mi) north-west
Belegrada, Berat, circa 493.3 km (306.5 mi) west
Brauron, Vravrona, circa 533.4 km (331.4 mi) south
Plataia, circa 518.1 km (322 mi) south-west
Database ID 311, created 29 Apr 2012, 16:29, Last changed 12 Aug 2012, 13:31