Mikri Doxipara-Zoni overview
Modern name(s) Mikri Doxipara-Zoni
Region Europe
Section Balkans
Latitude 41.51799751 N suggest info
Longitude 26.23787286 E
Status Accurate location
Nearest sites
within 500 km
Ainos, Aenus, Poltyobria, Enez, circa 89.2 km (55.5 mi) south
Mesembria, circa 84.8 km (52.7 mi) south-west
Perperikon, circa 67.9 km (42.2 mi) west
Alexandroupolis, Mesimvria, circa 88.4 km (54.9 mi) south-west
Maroneia, Ismara, circa 93.9 km (58.3 mi) south-west
Abdera, circa 124.2 km (77.2 mi) south-west
Lampsakos, circa 135.5 km (84.2 mi) south
Samothrace, Palaeopoli, circa 127.7 km (79.4 mi) south-west
Sestos, Sestiacos sinus, circa 145.6 km (90.5 mi) south
Abydos, Abydus, circa 147.9 km (91.9 mi) south
Buzovdrad megalithic formation, circa 136.9 km (85.1 mi) north-west
Seuthopolis mound, Kazanlak, circa 141.3 km (87.8 mi) north-west
Dzhambas Tepe, Plovdiv, circa 141.5 km (87.9 mi) north-west
Taksim Tepe, Plovdiv, circa 141.8 km (88.1 mi) north-west
Nebet Tepe, Plovdiv, circa 141.8 km (88.1 mi) north-west
Philippopolis, Pulpudeva, Trimontium, Eumolpias, P'ldin, Pl'pdiv, Ploudin, Filibe, Plovdiv, circa 141.8 km (88.1 mi) north-west
Seuthopolis mound, circa 141.9 km (88.2 mi) north-west
Sahat Tepe, Plovdiv, circa 141.9 km (88.2 mi) north-west
Bunardzhik, Plovdiv, circa 142.4 km (88.5 mi) north-west
Dzhendem Tepe, Plovdiv, circa 142.5 km (88.5 mi) west
Seuthopolis mound, circa 145.8 km (90.6 mi) north-west
Ophrynium, circa 166.4 km (103.4 mi) south
Seuthopolis mound, Ostrusha, circa 149.4 km (92.9 mi) north-west
Rhoiteion, Rhoeteum, circa 167.8 km (104.3 mi) south
Seuthopolis, circa 144.3 km (89.7 mi) north-west
Seuthopolis mound, Kosmatka, Shipka, circa 151.1 km (93.9 mi) north-west
Seuthopolis mound, Helvetia, circa 151.1 km (93.9 mi) north-west
Seuthopolis mound, Shushmanets, circa 151.2 km (94 mi) north-west
Seuthopolis mound, Griffins, circa 151.2 km (94 mi) north-west
Temple of Herakles, circa 151.6 km (94.2 mi) south-west
Seuthopolis mound, Golyama Arsenalka, circa 152.1 km (94.5 mi) north-west
Sigeion, circa 169.7 km (105.4 mi) south
Beglik Tash, circa 154.3 km (95.9 mi) north-east
Salmydessos, Medea, Midye, Kiyiköy, circa 155 km (96.3 mi) east
Seuthopolis mound, circa 151 km (93.9 mi) north-west
Ilios, Wilusa, Ilion, Troas, Troy, circa 173.5 km (107.8 mi) south
Apollonia Pontica, Sozopol, circa 157.1 km (97.6 mi) north-east
St. Ivan Island, circa 157.8 km (98 mi) north-east
Seuthopolis mound, circa 153.1 km (95.1 mi) north-west
Achilleion, Achilleum, circa 178.4 km (110.9 mi) south
Alexandria Troas, circa 196.5 km (122.1 mi) south
Melsambria, Mesembria, Nesebar, circa 176.8 km (109.9 mi) north-east
Kalyva, circa 137.7 km (85.6 mi) west
Nicopolis ad Istrum, circa 195.8 km (121.6 mi) north
Thassos, circa 151.8 km (94.3 mi) south-west
Assos, circa 225.6 km (140.2 mi) south
Myrina, circa 207.8 km (129.1 mi) south-west
Adramyttion, Adramyttium, Edremit, circa 223.9 km (139.1 mi) south
Neapolis, circa 165.6 km (102.9 mi) west
Smintheum, circa 220.6 km (137.1 mi) south
Philippi, circa 172.7 km (107.3 mi) west
Adramyttion, Adramyttium, Edremit, circa 231.9 km (144.1 mi) south
Acanthos, circa 233.6 km (145.1 mi) south-west
Melta, circa 218.4 km (135.7 mi) north-west
Byzantion, Lygos, Byzantium, Constantinople, Istanbul, circa 236.1 km (146.7 mi) east
Eresos, circa 262.5 km (163.1 mi) south
Methynma, Molyvos, circa 239.1 km (148.6 mi) south
[Placemark], circa 269 km (167.2 mi) south
Odessos, Varna, circa 230.4 km (143.2 mi) north-east
Paroikopolis, Parthikopolis, Paroecopolis, Sandansk, circa 246.6 km (153.3 mi) west
Apameia, Apamea Myrlea, circa 255.6 km (158.8 mi) south-east
Messon, Mesa, circa 258.2 km (160.4 mi) south
Pergamon, Acropolis, circa 277.1 km (172.2 mi) south
Pergamon, Asclepion, circa 278.1 km (172.8 mi) south
Krounoi, Dionysopolis, Balchik, circa 262.9 km (163.3 mi) north-east
Mytilene Theatre, circa 269 km (167.1 mi) south
Mytilene, Mytilini, circa 269.1 km (167.2 mi) south
Babovo, circa 274.2 km (170.4 mi) north
Tirizis, circa 275.1 km (170.9 mi) north-east
Amphipolis, circa 214.7 km (133.4 mi) west
Neapolis, Polychrono, circa 282.7 km (175.6 mi) south-west
Kyme, Cyme, circa 312.4 km (194.1 mi) south
Akanthos, Acanthus, Ierissos, Stagira-Akanthos, circa 233.9 km (145.3 mi) south-west
Stageira, circa 229.3 km (142.5 mi) west
Thessalonica, Salonika, Salonica, Thessaloniki, circa 292 km (181.4 mi) west
Pitane, Çandarli, circa 293.7 km (182.5 mi) south
Elea, Cidaenis, circa 294.5 km (183 mi) south
Gryneion, Grynium, Yenisakran, circa 301.9 km (187.6 mi) south
Myrina, Sebatepolis, Aliaga, circa 304.1 km (188.9 mi) south
Rhaikelos, Rhaecelus, circa 306.9 km (190.7 mi) west
Aigai, Aigaiai, Aegae, Aegaeae, Nemrutkale, Nemrut Kalesi, circa 309.5 km (192.3 mi) south
Thyatira, circa 319 km (198.2 mi) south-east
Aedava, circa 313.3 km (194.7 mi) north-west
Erythrai, Erythrae, Ildir, circa 349.4 km (217.1 mi) south
Chalcedon, Kadiköy, circa 240.6 km (149.5 mi) east
Angkore, Antigoneia, Helicori, Nikaia, Nicaea, Iznik, circa 316.3 km (196.5 mi) east
Magnesia ad Sipylum, Manisa, circa 338.3 km (210.2 mi) south
Tropaeum Traiani, circa 318.3 km (197.8 mi) north-east
Nicomedia, Astakos, Izmit, circa 318.2 km (197.8 mi) east
Apollonia of Mygdonia, circa 250.5 km (155.7 mi) west
Callatis, Pangalia, Panglicara, Tomisovara, Mangalia, circa 318.8 km (198.1 mi) north-east
Phokaia, Phocaea, Foça, circa 319.8 km (198.7 mi) south
Smyrna, Tepekule, Bayrakli, circa 348.7 km (216.7 mi) south
Astakos, Astacus, Dragamesti, circa 321.8 km (200 mi) east
Larissa, Phrikonis, Buruncuk, circa 324.1 km (201.4 mi) south
Smyrna, Izmir, circa 353.7 km (219.8 mi) south
Temnos, Temnus, circa 325.8 km (202.4 mi) south
Neon Teichos, circa 326.1 km (202.6 mi) south
Durankulak, circa 304.1 km (189 mi) north-east
Mende, circa 267.2 km (166 mi) west
Teos, circa 374.4 km (232.6 mi) south
Karabel relief, circa 365 km (226.8 mi) south
Olynthos, circa 277.8 km (172.6 mi) south-west
Axiopolis, Cernavoda, circa 345.1 km (214.4 mi) north-east
Dion, circa 348.6 km (216.6 mi) west
Aeges, circa 348.3 km (216.4 mi) west
Erythrai Thatre, circa 349.2 km (217 mi) south
Potidaia, Potidaea, circa 285.4 km (177.4 mi) south-west
Klazomenai, circa 352.6 km (219.1 mi) south
Liman Tepe, Klazomenai, Clazomenae, Urla Iskelesi, circa 353.8 km (219.9 mi) south
Burial mound of Alyattes, circa 361.8 km (224.8 mi) south-east
Acidava, circa 355.5 km (220.9 mi) north-west
Metropolis, circa 388.4 km (241.4 mi) south
Capidava, circa 363.6 km (225.9 mi) north-east
Kokino, circa 364.1 km (226.3 mi) west
Claros, Colophon, circa 399.1 km (248 mi) south
Iolkos, circa 365.2 km (226.9 mi) south-west
Notion, circa 400.5 km (248.8 mi) south
Carsium, Hârsova, circa 378.3 km (235.1 mi) north-east
Sardis, circa 370.2 km (230 mi) south-east
Sardis Temple of Artemis, circa 370.8 km (230.4 mi) south-east
Drepanum, Helenopolis, Hersek, circa 287.8 km (178.8 mi) east
Pagasae, circa 372.3 km (231.3 mi) south-west
Palatianon, Palatiano, circa 281.5 km (174.9 mi) west
Belevi Mausoleum, circa 403.6 km (250.8 mi) south
Sesklo, circa 375.5 km (233.3 mi) south-west
Tomis, Constantia, Constanta, circa 355.1 km (220.7 mi) north-east
Larissa, circa 384.3 km (238.8 mi) south-west
Lebedos, Levedos, circa 388 km (241.1 mi) south
Pythagoreion, circa 429.7 km (267 mi) south
Alos, Halos, Chorostasi, circa 389 km (241.7 mi) south-west
Heraion of Samos, circa 431.3 km (268 mi) south
Dios Hieron, Diospolis, Christopolis, Pyrgion, circa 398.3 km (247.5 mi) south-east
Aiane, circa 399.5 km (248.3 mi) west
Aghios Petros, circa 423.5 km (263.2 mi) south
Priene, circa 438.6 km (272.5 mi) south
Philadelphia, Alaseir, circa 402.5 km (250.1 mi) south-east
Tralleis, Anthea, Euanthia, Antiochia, "Seleucia ad Maeandrum, Erynina, Aydin, circa 429.1 km (266.6 mi) south-east
Karystos, circa 416.9 km (259.1 mi) south-west
Mediana, Naissus, Niš, Nissa, circa 404.5 km (251.4 mi) north-west
Temple of Artemis, Artemision, circa 408.3 km (253.7 mi) south
Justiniana Prima, circa 408.5 km (253.8 mi) west
Ephesos, Ephesus, Selçuk, circa 408.5 km (253.8 mi) south
Ephesos Serapeum, circa 408.8 km (254 mi) south
Hyria, circa 409.5 km (254.4 mi) south-west
Naissos, Niš, Nissa, circa 409.1 km (254.2 mi) north-west
Istros, Histria, circa 394.9 km (245.4 mi) north-east
Ramnous Temple of Artemis, circa 412.6 km (256.4 mi) south-west
Rhamnous Temple of Themis, circa 412.6 km (256.4 mi) south-west
Miletos, Millawanda, Milawata, Balat, circa 452.2 km (281 mi) south
Rhamnous, circa 412.1 km (256 mi) south-west
Graia, Graea, Paralia Avlidos, Dramesi, circa 413.4 km (256.9 mi) south-west
Eretria, Temple of Apollo Daphnephoros, circa 404.8 km (251.6 mi) south-west
Nysa, circa 433.8 km (269.5 mi) south-east
Eretria, circa 404.7 km (251.5 mi) south-west
Artemision, Artemisium, Artemisio, circa 378 km (234.9 mi) south-west
Amphiaraion, Amfiaraio, circa 412.7 km (256.4 mi) south-west
Amyzon, circa 452.6 km (281.3 mi) south
Patmos, circa 468.8 km (291.3 mi) south
Pella, circa 322.8 km (200.6 mi) west
Magnesia ad Maeandrum, Tekin, circa 422.2 km (262.3 mi) south
Magnesia ad Maeandrum Theatre, circa 422.7 km (262.7 mi) south
Lefkandi, Xeropolis, circa 408.5 km (253.8 mi) south-west
Castra of Racarii de Jos, circa 397.4 km (246.9 mi) north-west
Tumulus at Marathon, circa 424.4 km (263.7 mi) south-west
Chalcis, Chalcida, circa 407.3 km (253.1 mi) south-west
Delos, circa 465.4 km (289.2 mi) south
Demetrias, circa 370.2 km (230.1 mi) south-west
Aulis, Avlida, circa 411.7 km (255.8 mi) south-west
Alinda, circa 461 km (286.4 mi) south
Dimini, circa 370.9 km (230.5 mi) south-west
Herakleia Pontike, Heraclea Pontica, circa 433.1 km (269.1 mi) east
Blaundos, circa 433.2 km (269.2 mi) south-east
Alabanda, circa 461.2 km (286.6 mi) south-east
Iustiniana Secunda, Ulpiana, circa 434.8 km (270.2 mi) west
Aizanoi, circa 384.6 km (239 mi) south-east
Brauron, Vravrona, circa 443.1 km (275.3 mi) south-west
Aghia Eirene, Agia Irini, circa 458.2 km (284.7 mi) south-west
Plocnik, circa 442.3 km (274.8 mi) west
Anchialos, Pyrasos, circa 381.8 km (237.2 mi) south-west
Labraunda, circa 475.5 km (295.5 mi) south
Seyitömer Höyügü, circa 374.4 km (232.7 mi) south-east
Iasos, Alevi, circa 485.3 km (301.5 mi) south
Myous, Myus, Avsar, circa 447.8 km (278.3 mi) south
Academy of Plato, circa 447.7 km (278.2 mi) south-west
Thebai Phthiotides, Fthiotic Thebes, circa 385.7 km (239.7 mi) south-west
Vergina, circa 348.3 km (216.4 mi) west
Karthaia, circa 469.2 km (291.6 mi) south-west
Thorikos, circa 460 km (285.8 mi) south-west
Naxos, Temple of Apollo, circa 495.8 km (308 mi) south
Olympieion, circa 448.9 km (278.9 mi) south-west
Athinai, Athens, circa 448.7 km (278.8 mi) south-west
Kerameikos, circa 448.6 km (278.8 mi) south-west
Mylasa, Pilaf Hill, circa 490.9 km (305 mi) south
Pnyx, circa 449.3 km (279.2 mi) south-west
Mylasa, circa 490.3 km (304.6 mi) south
Naxos, Temple of Dionysos, circa 499.2 km (310.2 mi) south
Noviodunum ad Istrum, Isaccea, circa 455.2 km (282.9 mi) north-east
Olympos, circa 364.2 km (226.3 mi) west
Tripolis, circa 450.9 km (280.2 mi) south-east
Thebai, Cadmeia, Thebes, circa 433.7 km (269.5 mi) south-west
Naxos, Temple of Demeter, circa 502.7 km (312.4 mi) south
Gla, circa 426.1 km (264.8 mi) south-west
Halmyris, circa 457.6 km (284.4 mi) north-east
Aliobrix, Kartal, Orlivka, circa 458.4 km (284.8 mi) north-east
Gyroula, circa 504 km (313.1 mi) south
Berea, Veroia, circa 355.9 km (221.2 mi) west
Sounion, circa 469.9 km (292 mi) south-west
Eleusis, circa 450.1 km (279.7 mi) south-west
Piraeus, circa 455.4 km (283 mi) south-west
Piraeus (Theater), circa 455.7 km (283.2 mi) south-west
Piraeus (Eetioneia Gate), circa 455.2 km (282.9 mi) south-west
Halikarnassos, Bodrum, circa 508.3 km (315.8 mi) south
Aphrodisias, circa 474.1 km (294.6 mi) south-east
Othrys, circa 408.4 km (253.8 mi) south-west
[Placemark], circa 467.8 km (290.7 mi) south
Didyma, Didim, circa 467.8 km (290.7 mi) south
Plataia, circa 445.3 km (276.7 mi) south-west
Adapazari, Sakarya, circa 358.3 km (222.7 mi) east
Hierapolis, Pamukkale, circa 469.6 km (291.8 mi) south-east
Pamukkale terraces, circa 469.6 km (291.8 mi) south-east
Temple of Athena, circa 469.6 km (291.8 mi) south-west
Temple of Poseidon, circa 470 km (292 mi) south-west
Edessa, Amphitheatre, circa 358.6 km (222.8 mi) west
Edessa, circa 359 km (223.1 mi) west
Oluklu Höyük, circa 381.1 km (236.8 mi) east
Stobi, circa 354.7 km (220.4 mi) west
Orchomenos, Boeotia, circa 436.2 km (271 mi) south-west
Aegosthena, circa 454.4 km (282.3 mi) south-west
Megara, circa 462.7 km (287.5 mi) south-west
Laodicea, Rhoas, Diospolis, Denizli, circa 477.4 km (296.6 mi) south-east
Çukurhisar Höyügü, circa 392 km (243.6 mi) east
Aphaia, Afsias, circa 478.3 km (297.2 mi) south-west
Baglica Höyügü, circa 485.3 km (301.5 mi) south-east
Chaeronea, circa 443.3 km (275.4 mi) south-west
Keskin Höyügü, circa 396.1 km (246.1 mi) east
Aegina, Temple of Apollo, circa 483.3 km (300.3 mi) south-west
Idrias, Chrysaoris, Stratonikeia, Hadrianopolis, circa 493.2 km (306.5 mi) south-east
Akrokorinthos, circa 495.5 km (307.9 mi) south-west
Knidos, Cnidus, Tekir, circa 546.1 km (339.3 mi) south
Tabea, Tabai, circa 506.4 km (314.7 mi) south-east
Colossae, circa 488.8 km (303.8 mi) south-east
Database ID 1865, created 5 Aug 2012, 15:29, Last changed 5 Aug 2012, 15:35