Paroikopolis overview
Other name(s) Parthikopolis, Paroecopolis
Modern name(s) Sandansk
Region Europe
Section Balkans
Latitude 41.56013163 N suggest info
Longitude 23.27497571 E
Status Imprecise
Nearest sites
within 500 km
Palatianon, Palatiano, circa 55.6 km (34.5 mi) south-west
Amphipolis, circa 95.1 km (59.1 mi) south-east
Apollonia of Mygdonia, circa 103.9 km (64.6 mi) south
Philippi, circa 104 km (64.6 mi) south-east
Thessalonica, Salonika, Salonica, Thessaloniki, circa 105.8 km (65.7 mi) south
Stobi, circa 108.1 km (67.2 mi) west
Pella, circa 109.7 km (68.1 mi) south-west
Stageira, circa 116.2 km (72.2 mi) south-east
Kalyva, circa 117.2 km (72.8 mi) east
Neapolis, circa 117.8 km (73.2 mi) south-east
Mende, circa 121.8 km (75.7 mi) south
Rhaikelos, Rhaecelus, circa 126.2 km (78.4 mi) south
Edessa, Amphitheatre, circa 131.5 km (81.7 mi) south-west
Edessa, circa 132.6 km (82.4 mi) south-west
Kokino, circa 134.4 km (83.5 mi) north-west
Dzhendem Tepe, Plovdiv, circa 136.7 km (84.9 mi) east
Bunardzhik, Plovdiv, circa 137.5 km (85.4 mi) east
Sahat Tepe, Plovdiv, circa 138.2 km (85.9 mi) east
Philippopolis, Pulpudeva, Trimontium, Eumolpias, P'ldin, Pl'pdiv, Ploudin, Filibe, Plovdiv, circa 138.4 km (86 mi) east
Taksim Tepe, Plovdiv, circa 138.5 km (86.1 mi) east
Akanthos, Acanthus, Ierissos, Stagira-Akanthos, circa 138.6 km (86.1 mi) south-east
Dzhambas Tepe, Plovdiv, circa 138.6 km (86.1 mi) east
Nebet Tepe, Plovdiv, circa 138.9 km (86.3 mi) east
Acanthos, circa 139.6 km (86.7 mi) south-east
Olynthos, circa 140.7 km (87.4 mi) south
Aeges, circa 144.4 km (89.8 mi) south-west
Vergina, circa 144.5 km (89.8 mi) south-west
Berea, Veroia, circa 146 km (90.7 mi) south-west
Thassos, circa 148.4 km (92.2 mi) south-east
Temple of Herakles, circa 148.9 km (92.5 mi) south-east
Potidaia, Potidaea, circa 151.8 km (94.3 mi) south
Abdera, circa 158.1 km (98.3 mi) east
Abdera, circa 158.4 km (98.4 mi) east
Dion, circa 167.7 km (104.2 mi) south-west
Heraclea Lyncestis, circa 172.6 km (107.2 mi) west
Neapolis, Polychrono, circa 173 km (107.5 mi) south
Olympos, circa 181.8 km (112.9 mi) south-west
Perperikon, circa 182.8 km (113.6 mi) east
Aiane, circa 196.1 km (121.8 mi) south-west
Maroneia, Ismara, circa 202.1 km (125.6 mi) east
Justiniana Prima, circa 203.6 km (126.5 mi) north-west
Seuthopolis, circa 204.8 km (127.2 mi) north-east
Buzovdrad megalithic formation, circa 206.7 km (128.4 mi) north-east
Iustiniana Secunda, Ulpiana, circa 208.1 km (129.3 mi) north-west
Seuthopolis mound, circa 208.2 km (129.4 mi) north-east
Seuthopolis mound, circa 209.8 km (130.3 mi) north-east
Seuthopolis mound, Golyama Arsenalka, circa 210.2 km (130.6 mi) north-east
Melta, circa 210.7 km (130.9 mi) north-east
Seuthopolis mound, Kazanlak, circa 211.6 km (131.5 mi) north-east
Seuthopolis mound, Kosmatka, Shipka, circa 211.8 km (131.6 mi) north-east
Seuthopolis mound, circa 212 km (131.7 mi) north-east
Alexandroupolis, Mesimvria, circa 212.3 km (131.9 mi) east
Seuthopolis mound, Ostrusha, circa 212.3 km (131.9 mi) north-east
Seuthopolis mound, Griffins, circa 212.9 km (132.3 mi) north-east
Seuthopolis mound, Helvetia, circa 213.1 km (132.4 mi) north-east
Lychnidos, Ohrid, circa 213.1 km (132.4 mi) west
Seuthopolis mound, Shushmanets, circa 213.3 km (132.6 mi) north-east
Seuthopolis mound, circa 214.3 km (133.2 mi) north-east
Mesembria, circa 220.9 km (137.2 mi) east
Samothrace, Palaeopoli, circa 222.8 km (138.4 mi) south-east
Mediana, Naissus, Niš, Nissa, circa 223 km (138.6 mi) north-west
Larissa, circa 225.3 km (140 mi) south-west
Naissos, Niš, Nissa, circa 226.6 km (140.8 mi) north-west
Myrina, circa 240.7 km (149.5 mi) south-east
Plocnik, circa 241.5 km (150 mi) north-west
Iolkos, circa 245 km (152.2 mi) south
Dimini, circa 246.5 km (153.2 mi) south
Mikri Doxipara-Zoni, circa 246.6 km (153.3 mi) east
Aedava, circa 247.3 km (153.7 mi) north
Sesklo, circa 248.2 km (154.2 mi) south
Demetrias, circa 248.3 km (154.3 mi) south
Pagasae, circa 251.7 km (156.4 mi) south
Ainos, Aenus, Poltyobria, Enez, circa 252.7 km (157 mi) east
Anchialos, Pyrasos, circa 256.7 km (159.5 mi) south
Thebai Phthiotides, Fthiotic Thebes, circa 258.1 km (160.4 mi) south
Kieriou, circa 263.9 km (164 mi) south-west
Nicopolis ad Istrum, circa 266.1 km (165.3 mi) north-east
Alos, Halos, Chorostasi, circa 269.1 km (167.2 mi) south
Pescium, Pec, circa 273.8 km (170.1 mi) west
Felix Romuliana, Gamzigrad, circa 274.9 km (170.8 mi) north-west
Artemision, Artemisium, Artemisio, circa 283.3 km (176 mi) south
Vitsa, circa 283.7 km (176.3 mi) south-west
Othrys, circa 286.6 km (178.1 mi) south
Arsa, Arsia, Pac, Stari Ras, circa 292.6 km (181.8 mi) north-west
Antipatreia, Antipatrea, Berat, circa 294 km (182.7 mi) west
Belegrada, Berat, circa 294.5 km (183 mi) west
Sigeion, circa 300.8 km (186.9 mi) south-east
Sestos, Sestiacos sinus, circa 301.5 km (187.4 mi) south-east
Lissos, circa 302.1 km (187.7 mi) west
Achilleion, Achilleum, circa 303.6 km (188.7 mi) south-east
Abydos, Abydus, circa 304.2 km (189 mi) south-east
Antigoneia, Antigonia, Antigonea, Antigona, circa 304.6 km (189.3 mi) south-west
Ilios, Wilusa, Ilion, Troas, Troy, circa 306.7 km (190.6 mi) south-east
Dodona, circa 307 km (190.8 mi) south-west
Rhoiteion, Rhoeteum, circa 307.7 km (191.2 mi) south-east
Ophrynium, circa 308.9 km (191.9 mi) south-east
Adrianopolis, Hadrianopolis, Dropull, circa 310.1 km (192.7 mi) south-west
Alexandria Troas, circa 315.6 km (196.1 mi) south-east
Lampsakos, circa 316.8 km (196.9 mi) east
Byllis, circa 317.4 km (197.2 mi) west
Epidamnos, Dyrrachion, Durres, circa 320.4 km (199.1 mi) west
Orraon, circa 323 km (200.7 mi) south-west
Acidava, circa 323.5 km (201 mi) north
Phoenike, Phoenice, Finiq, circa 327.1 km (203.2 mi) south-west
Amantia, circa 328.1 km (203.9 mi) west
Smintheum, circa 329.1 km (204.5 mi) south-east
Castra of Racarii de Jos, circa 329.3 km (204.6 mi) north
Elea, circa 329.6 km (204.8 mi) south-west
Ambracia, circa 329.8 km (204.9 mi) south-west
Apollonia, circa 331.8 km (206.1 mi) west
Bouthroton, Butrint, circa 340.7 km (211.7 mi) south-west
Aulon, Vlorë, circa 340.7 km (211.7 mi) west
Orchomenos, Boeotia, circa 341.9 km (212.5 mi) south
Gla, circa 342.2 km (212.6 mi) south
Chaeronea, circa 343 km (213.1 mi) south
Methynma, Molyvos, circa 345.8 km (214.9 mi) south-east
Chalcis, Chalcida, circa 345.5 km (214.7 mi) south
Assos, circa 346.3 km (215.2 mi) south-east
Kassope, circa 347.3 km (215.8 mi) south-west
Nekromanteion, Necromandio, circa 347.3 km (215.8 mi) south-west
Antibaris, Antivari, Stari Bar, circa 348.1 km (216.3 mi) west
Delphi, circa 348.5 km (216.6 mi) south
Eresos, circa 348.6 km (216.6 mi) south-east
Aulis, Avlida, circa 349.6 km (217.2 mi) south
Orikum, Oricum, circa 351.3 km (218.3 mi) west
Lefkandi, Xeropolis, circa 352.1 km (218.8 mi) south
Eretria, circa 354.3 km (220.2 mi) south
Eretria, Temple of Apollo Daphnephoros, circa 354.7 km (220.4 mi) south
Nikopolis theatre, circa 354.8 km (220.5 mi) south-west
Korkyra, Corfu, circa 355.8 km (221.1 mi) south-west
Nikopolis, circa 356 km (221.2 mi) south-west
Nikopolis wall, circa 356.4 km (221.4 mi) south-west
Actium, Aktio, circa 360.7 km (224.1 mi) south-west
Thermos, Thermon, circa 360.7 km (224.2 mi) south-west
Thebai, Cadmeia, Thebes, circa 361.2 km (224.4 mi) south
Stratos, circa 361.7 km (224.7 mi) south-west
Stratos, circa 362 km (225 mi) south-west
Babovo, circa 366.1 km (227.5 mi) north-east
Amphiaraion, Amfiaraio, circa 366.7 km (227.9 mi) south
Messon, Mesa, circa 367.3 km (228.2 mi) south-east
Plataia, circa 371.2 km (230.7 mi) south
Leukas, Lefkada, circa 373.6 km (232.1 mi) south-west
Rhamnous, circa 376.6 km (234 mi) south
Ramnous Temple of Artemis, circa 377.2 km (234.4 mi) south
Rhamnous Temple of Themis, circa 377.2 km (234.4 mi) south
Apollonia Pontica, Sozopol, circa 377.7 km (234.7 mi) east
St. Ivan Island, circa 377.8 km (234.7 mi) east
Aegosthena, circa 379.5 km (235.8 mi) south
Ad Mediam, Mehadia, circa 379.7 km (236 mi) north
Beglik Tash, circa 380.8 km (236.6 mi) east
Castrum Anderba, Anagastum, Onogošt, Nikšic, circa 381.6 km (237.1 mi) west
Pleuron, circa 384.2 km (238.7 mi) south-west
Adramyttion, Adramyttium, Edremit, circa 384.7 km (239 mi) south-east
Calydon, circa 384.3 km (238.8 mi) south-west
Helike, Eliki, circa 384.3 km (238.8 mi) south
Laphrion, circa 384.4 km (238.8 mi) south-west
Acruvium, Agruvium, Ascruvium, Cattaro, Kotor, circa 384.4 km (238.9 mi) west
Adramyttion, Adramyttium, Edremit, circa 384.6 km (239 mi) south-east
Melsambria, Mesembria, Nesebar, circa 387.3 km (240.7 mi) east
Tumulus at Marathon, circa 387.4 km (240.7 mi) south
Mytilene Theatre, circa 388.7 km (241.5 mi) south-east
Mytilene, Mytilini, circa 389.3 km (241.9 mi) south-east
Aegira, circa 389.2 km (241.8 mi) south
[Placemark], circa 389.6 km (242.1 mi) south-east
Viminacium, Kostolac, circa 390.7 km (242.8 mi) north-west
Eleusis, circa 391.9 km (243.5 mi) south
Oiniadai, circa 392.5 km (243.9 mi) south-west
Perachora, circa 394.4 km (245.1 mi) south
Megara, circa 396.1 km (246.1 mi) south
Academy of Plato, circa 398.4 km (247.5 mi) south
Kerameikos, circa 400.1 km (248.6 mi) south
Salmydessos, Medea, Midye, Kiyiköy, circa 400.8 km (249.1 mi) east
Athinai, Athens, circa 400.5 km (248.8 mi) south
Sicyon, circa 400.5 km (248.9 mi) south
Pnyx, circa 400.8 km (249.1 mi) south
Olympieion, circa 401.2 km (249.3 mi) south
Pestera cu Oase, The Cave with Bones, circa 401.6 km (249.6 mi) north-west
Piraeus (Eetioneia Gate), circa 403 km (250.4 mi) south
Piraeus, circa 403.7 km (250.9 mi) south
Piraeus (Theater), circa 404.1 km (251.1 mi) south
Chalandritsa, circa 404.2 km (251.2 mi) south-west
Karystos, circa 404.3 km (251.2 mi) south
Isthmia, circa 405.9 km (252.2 mi) south
Korinthos, circa 407.7 km (253.3 mi) south
Brauron, Vravrona, circa 408.7 km (254 mi) south
Akrokorinthos, circa 409.5 km (254.5 mi) south
Kenchreai, Cenchreae, circa 409.4 km (254.4 mi) south
Kenchreai Peninsula, circa 411.2 km (255.5 mi) south
Stymphalos, circa 415.2 km (258 mi) south
Odessos, Varna, circa 418.3 km (259.9 mi) east
Nemea, circa 419.9 km (260.9 mi) south
Ad Zizio, Mosko, circa 423.6 km (263.2 mi) west
Aphaia, Afsias, circa 423.8 km (263.3 mi) south
Aegina, Temple of Apollo, circa 423.8 km (263.4 mi) south
Pitane, Çandarli, circa 426.6 km (265.1 mi) south-east
Pergamon, Asclepion, circa 427 km (265.3 mi) south-east
Pergamon, Acropolis, circa 427.2 km (265.5 mi) south-east
Aghios Petros, circa 428 km (265.9 mi) south
Mukênai, Mycenae, circa 428.1 km (266 mi) south
Singidunum, Belgrad, circa 429.3 km (266.7 mi) north-west
Thorikos, circa 430 km (267.2 mi) south
Hudrous, Hydrus, Hydruntum, Otranto, circa 431.9 km (268.4 mi) west
Elea, Cidaenis, circa 432.1 km (268.5 mi) south-east
Taurunum, Zemun, circa 432.4 km (268.7 mi) north-west
Orchomenos, Arcadia, circa 434.3 km (269.9 mi) south
Dendra, circa 435.7 km (270.8 mi) south
Myrina, Sebatepolis, Aliaga, circa 436.5 km (271.2 mi) south-east
Phokaia, Phocaea, Foça, circa 436.7 km (271.3 mi) south-east
Gryneion, Grynium, Yenisakran, circa 438.6 km (272.5 mi) south-east
Argos, circa 438.7 km (272.6 mi) south
Temple of Athena, circa 439.2 km (272.9 mi) south
Temple of Poseidon, circa 439.5 km (273.1 mi) south
Elis, Ilida, circa 439.1 km (272.8 mi) south-west
Sounion, circa 439.4 km (273 mi) south
Kyme, Cyme, circa 440.2 km (273.5 mi) south-east
Epidauros, circa 440.9 km (274 mi) south
Ulpia Traiana Sarmizegetusa, circa 441.7 km (274.4 mi) north
Aghia Eirene, Agia Irini, circa 441.9 km (274.6 mi) south
Tiryns, circa 442.2 km (274.8 mi) south
Pyramid at Hellenikon, circa 444.8 km (276.4 mi) south
Mantineia, Antigoneia, circa 444.8 km (276.4 mi) south
Muro Leccese, circa 445.8 km (277 mi) west
Erythrai Thatre, circa 446.5 km (277.5 mi) south-east
Erythrai, Erythrae, Ildir, circa 446.7 km (277.6 mi) south-east
Asini, circa 447.8 km (278.2 mi) south
Myloi, circa 448.3 km (278.6 mi) south
Burgenae, Novi Banovci, circa 448.7 km (278.8 mi) north-west
Piatra Rosie, Luncani, circa 449.6 km (279.4 mi) north
Aigai, Aigaiai, Aegae, Aegaeae, Nemrutkale, Nemrut Kalesi, circa 450 km (279.6 mi) south-east
Krounoi, Dionysopolis, Balchik, circa 450.5 km (280 mi) east
Aizisis, circa 451.5 km (280.6 mi) north
Sarmisegetusa Regia, circa 451.7 km (280.7 mi) north
Larissa, Phrikonis, Buruncuk, circa 453.3 km (281.6 mi) south-east
Teuthis, circa 453.4 km (281.7 mi) south
Karthaia, circa 453.8 km (282 mi) south
Costesti-Blidaru, circa 456.8 km (283.9 mi) north
Hypsous, Stemnitsa, circa 457.1 km (284 mi) south
Pisa, circa 457.5 km (284.3 mi) south
Neon Teichos, circa 457.5 km (284.3 mi) south-east
Coste?ti-Ceta?uie, circa 458.2 km (284.7 mi) north
Brundisium, Brindisi, circa 457.9 km (284.5 mi) west
Olympia, circa 458.2 km (284.7 mi) south-west
Rittium, Surduk, circa 458.9 km (285.2 mi) north-west
Gortys, circa 459.3 km (285.4 mi) south
Franchthi Cave, circa 460.2 km (285.9 mi) south
Temnos, Temnus, circa 461.1 km (286.5 mi) south-east
Tegea, circa 462.3 km (287.2 mi) south
Epitalium, Epitalio, circa 462.8 km (287.6 mi) south-west
Klazomenai, circa 463.6 km (288.1 mi) south-east
Liman Tepe, Klazomenai, Clazomenae, Urla Iskelesi, circa 464.1 km (288.3 mi) south-east
Bassianae, Donji Petrovci, circa 463.9 km (288.3 mi) north-west
Alipheira, circa 464 km (288.3 mi) south
Uxentum, Ugento, circa 467.3 km (290.4 mi) west
Acumincum, Stari Slankamen, circa 467.5 km (290.5 mi) north-west
Asea, circa 468.4 km (291.1 mi) south
Samiko, Samicum, circa 470.1 km (292.1 mi) south-west
Tirizis, circa 470.7 km (292.5 mi) east
Alika, Athineo, Athinaio, circa 470.9 km (292.6 mi) south
Megalopolis, circa 471.4 km (292.9 mi) south
Tropaeum Traiani, circa 473.5 km (294.2 mi) north-east
Bassai, Bassae, Vassai, circa 474.2 km (294.7 mi) south
Lykosoura, circa 475.9 km (295.7 mi) south
Scamnum, Muro Tenente, circa 477.5 km (296.7 mi) west
Lepreo, circa 477.1 km (296.5 mi) south
Smyrna, Tepekule, Bayrakli, circa 478 km (297 mi) south-east
Castra ad Herculae, Cortanovci, circa 478.1 km (297.1 mi) north-west
Byzantion, Lygos, Byzantium, Constantinople, Istanbul, circa 480.6 km (298.6 mi) east
Smyrna, Izmir, circa 480.7 km (298.7 mi) south-east
Teos, circa 480.8 km (298.7 mi) south-east
Sirmium, Sremska Mitrovica, circa 481.1 km (298.9 mi) north-west
Magnesia ad Sipylum, Manisa, circa 481.5 km (299.2 mi) south-east
Mpoura, Boura, Phalaisiai, Falaisia, circa 484.3 km (300.9 mi) south
Chalcedon, Kadiköy, circa 484.9 km (301.3 mi) east
Mintia, circa 485.7 km (301.8 mi) north
Thyatira, circa 486 km (302 mi) south-east
Apameia, Apamea Myrlea, circa 488.6 km (303.6 mi) east
Durankulak, circa 489.8 km (304.4 mi) east
Pellana, circa 490.9 km (305 mi) south
Delos, circa 493.1 km (306.4 mi) south-east
Graium, Sremska Raca, circa 493.4 km (306.6 mi) north-west
Narona, Vid, circa 494.2 km (307.1 mi) west
Cusum, Petrovaradin, circa 494.1 km (307 mi) north-west
Axiopolis, Cernavoda, circa 494.2 km (307.1 mi) north-east
Lebedos, Levedos, circa 499.6 km (310.5 mi) south-east
Database ID 24215, created 16 Feb 2014, 19:15, Last changed 21 Apr 2014, 10:30