Koumasa overview
Region Aegean
Section Minoan
Latitude 34.98332264 N suggest info
Longitude 25.01298072 E
Status Accurate location
Nearest sites
within 500 km
Gortyna, circa 10.7 km (6.6 mi) north-west
Phaistos, circa 19.6 km (12.2 mi) west
Kaloi Limenes, circa 20.1 km (12.5 mi) west
Aghia Triada, Ayia Triadha, circa 21.8 km (13.5 mi) west
Kommos, circa 23.2 km (14.4 mi) west
Kommos, circa 23.2 km (14.4 mi) west
Vathypetro, circa 28.1 km (17.5 mi) north-east
Arkalochori cave, circa 28.8 km (17.9 mi) north-east
Galatas, circa 30 km (18.6 mi) north-east
Anemospilia, Iuktas, Youkhtas peak sanctuary, circa 30.9 km (19.2 mi) north-east
Archanes, circa 31.1 km (19.3 mi) north-east
Troullos, Trullos, circa 31.4 km (19.5 mi) north-east
Zominthos, circa 31.7 km (19.7 mi) north-west
Phourni, Fourni, circa 32 km (19.9 mi) north-east
Sklavokampos, circa 34.6 km (21.5 mi) north
Tylissos, circa 35.1 km (21.8 mi) north
Arolithos, circa 35.3 km (22 mi) north
Knossos, Kanusa, circa 37.6 km (23.3 mi) north-east
Amnissos, Eileithyia, circa 42.5 km (26.4 mi) north-east
Simi, circa 45.1 km (28 mi) east
Sybrita, Sukirita, Syvritos, circa 45.8 km (28.4 mi) north-west
Karphi, Karfi, circa 49.1 km (30.5 mi) north-east
Eleutherna, Apollonia, circa 49.4 km (30.7 mi) north-west
Myrtos-Pyrgos, circa 52.7 km (32.7 mi) east
Myrtos-Fournou Korifi, circa 54.4 km (33.8 mi) east
Mallia, circa 55.6 km (34.5 mi) north-east
Vrysinas peak sanctuary, circa 59.5 km (36.9 mi) north-west
Lato, circa 62.4 km (38.7 mi) east
Armeni, circa 62.4 km (38.7 mi) north-west
Olous, circa 72.2 km (44.9 mi) east
Gournia, circa 72.4 km (45 mi) east
Vasiliki, circa 73.5 km (45.7 mi) east
Katalimata, circa 75.7 km (47.1 mi) east
Kavousi, circa 79.1 km (49.1 mi) east
Azoria, circa 79.1 km (49.2 mi) east
Pseira, circa 80.6 km (50.1 mi) east
Mochlos, circa 84.4 km (52.4 mi) east
Chamaizi, circa 93.5 km (58.1 mi) east
Chamaizi, circa 93.8 km (58.3 mi) east
Aptera, circa 95.4 km (59.3 mi) north-west
Petras, circa 103 km (64 mi) east
Zakros, circa 114.4 km (71.1 mi) east
Lissos, circa 115.4 km (71.7 mi) west
Elyros, circa 115.8 km (71.9 mi) west
Roussolakkos, Palaikastro, circa 117.3 km (72.9 mi) east
Itanos, circa 118 km (73.3 mi) east
Polyrrhenia, circa 134.1 km (83.3 mi) west
Diktynnaion, circa 136.1 km (84.6 mi) north-west
Phalasarna, circa 143.6 km (89.2 mi) west
Akrotiri, circa 156.2 km (97 mi) north
Thera, Thira, circa 159.1 km (98.9 mi) north
Thera, Thira, Santorini, circa 162.3 km (100.9 mi) north
Phylakopi, circa 202.3 km (125.7 mi) north
Arcesine, circa 214.8 km (133.5 mi) north-east
Gyroula, circa 230.5 km (143.3 mi) north
Naxos, Temple of Demeter, circa 231.8 km (144 mi) north
Naxos, Temple of Dionysos, circa 235.2 km (146.2 mi) north
Naxos, Temple of Apollo, circa 238.7 km (148.3 mi) north
Pavlopetri, circa 249.9 km (155.3 mi) north-west
Delos, circa 269.7 km (167.6 mi) north
Knidos, Cnidus, Tekir, circa 284.9 km (177.1 mi) north-east
Patmos, circa 293.1 km (182.1 mi) north-east
Karthaia, circa 293.1 km (182.1 mi) north
Kameiros, circa 302.8 km (188.1 mi) north-east
Lindos, circa 304.3 km (189.1 mi) east
Aghia Eirene, Agia Irini, circa 304.9 km (189.5 mi) north
Temple of Poseidon, circa 309.5 km (192.3 mi) north
Temple of Athena, circa 309.7 km (192.4 mi) north
Sounion, circa 309.6 km (192.4 mi) north
Syme, circa 313.2 km (194.6 mi) north-east
Halikarnassos, Bodrum, circa 315 km (195.7 mi) north-east
Thorikos, circa 318.3 km (197.8 mi) north
Franchthi Cave, circa 319.5 km (198.5 mi) north-west
Aghios Petros, circa 323.3 km (200.9 mi) north
Ialysos, Trianta, circa 323.6 km (201.1 mi) north-east
Therapni, circa 326.4 km (202.8 mi) north-west
Sparta, circa 329.6 km (204.8 mi) north-west
Rhodos, circa 331 km (205.7 mi) north-east
Didyma, Didim, circa 334.4 km (207.8 mi) north-east
Aphaia, Afsias, circa 335.4 km (208.4 mi) north-west
Antipyrgos, Tobruk, circa 337.1 km (209.4 mi) south
Epidauros, circa 338.7 km (210.4 mi) north-west
Aegina, Temple of Apollo, circa 339 km (210.6 mi) north-west
Brauron, Vravrona, circa 339.7 km (211.1 mi) north
Heraion of Samos, circa 342.8 km (213 mi) north-east
Karystos, circa 343.2 km (213.3 mi) north
Asini, circa 343.4 km (213.4 mi) north-west
Iasos, Alevi, circa 344.2 km (213.9 mi) north-east
Pellana, circa 345.6 km (214.7 mi) north-west
Pythagoreion, circa 346.7 km (215.4 mi) north-east
Miletos, Millawanda, circa 348.5 km (216.5 mi) north-east
Piraeus (Theater), circa 350.5 km (217.8 mi) north-west
Piraeus, circa 350.8 km (218 mi) north-west
Mylasa, Pilaf Hill, circa 351.1 km (218.2 mi) north-east
Olympieion, circa 351.2 km (218.2 mi) north-west
Piraeus (Eetioneia Gate), circa 351.8 km (218.6 mi) north-west
Pnyx, circa 351.8 km (218.6 mi) north-west
Myloi, circa 351.9 km (218.7 mi) north-west
Athinai, Athens, circa 352.1 km (218.8 mi) north-west
Tiryns, circa 352.1 km (218.8 mi) north-west
Kerameikos, circa 352.5 km (219.1 mi) north-west
Academy of Plato, circa 354.4 km (220.2 mi) north-west
Dendra, circa 356 km (221.2 mi) north-west
Mylasa, circa 356.5 km (221.5 mi) north-east
Pyramid at Hellenikon, circa 357.6 km (222.2 mi) north-west
Argos, circa 359.9 km (223.6 mi) north-west
Tegea, circa 360 km (223.7 mi) north-west
Tumulus at Marathon, circa 360.6 km (224.1 mi) north
Priene, circa 361.1 km (224.4 mi) north-east
Mpoura, Boura, Phalaisiai, Falaisia, circa 361.5 km (224.6 mi) north-west
Apollonia, circa 363.7 km (226 mi) south-west
Eleusis, circa 364.7 km (226.6 mi) north-west
Alika, Athineo, Athinaio, circa 366 km (227.4 mi) north-west
Mukênai, Mycenae, circa 366.1 km (227.5 mi) north-west
Megara, circa 366.7 km (227.9 mi) north-west
Asea, circa 367.3 km (228.3 mi) north-west
Pylos, circa 367.9 km (228.6 mi) north-west
Kenchreai Peninsula, circa 367.8 km (228.6 mi) north-west
Messene, Messini, circa 369.6 km (229.7 mi) north-west
Kenchreai, Cenchreae, circa 369.7 km (229.8 mi) north-west
Labraunda, circa 369.8 km (229.8 mi) north-east
Rhamnous Temple of Themis, circa 370.2 km (230.1 mi) north
Ramnous Temple of Artemis, circa 370.2 km (230.1 mi) north
Rhamnous, circa 370.8 km (230.4 mi) north
Isthmia, circa 372.8 km (231.6 mi) north-west
Palaiokastro, circa 373.4 km (232 mi) north-west
Megalopolis, circa 374.4 km (232.6 mi) north-west
Pylos, Palace of Nestor, circa 375.1 km (233.1 mi) north-west
Akrokorinthos, circa 375.7 km (233.5 mi) north-west
Mantineia, Antigoneia, circa 375.4 km (233.3 mi) north-west
Nemea, circa 375.7 km (233.5 mi) north-west
Idrias, Chrysaoris, Stratonikeia, Hadrianopolis, circa 377.1 km (234.3 mi) north-east
Korinthos, circa 377 km (234.3 mi) north-west
Temple of Zeus, circa 377.2 km (234.4 mi) south-west
Kyrene, Cyrene, Shahhat, circa 377.9 km (234.8 mi) south-west
Temple of Demeter, circa 378.2 km (235 mi) south-west
Lykosoura, circa 378.4 km (235.2 mi) north-west
Amyzon, circa 379 km (235.5 mi) north-east
Alinda, circa 381.7 km (237.2 mi) north-east
Amphiaraion, Amfiaraio, circa 382.3 km (237.5 mi) north
Kaunos, Caunus, circa 384.2 km (238.7 mi) north-east
Kaunos tombs, Dalyan, circa 385.6 km (239.6 mi) north-east
Aegosthena, circa 386.2 km (240 mi) north-west
Notion, circa 387.4 km (240.7 mi) north-east
Hypsous, Stemnitsa, circa 388 km (241.1 mi) north-west
Claros, Colophon, circa 388.4 km (241.3 mi) north-east
Teos, circa 388.8 km (241.6 mi) north-east
Orchomenos, Arcadia, circa 388.9 km (241.7 mi) north-west
Ephesos Serapeum, circa 389.2 km (241.8 mi) north-east
Ephesos, Ephesus, Selçuk, circa 389.2 km (241.9 mi) north-east
Gortys, circa 389.3 km (241.9 mi) north-west
Perachora, circa 389.7 km (242.1 mi) north-west
Bassai, Bassae, Vassai, circa 389.9 km (242.3 mi) north-west
Magnesia ad Maeandrum, circa 390.3 km (242.5 mi) north-east
Temple of Artemis, Artemision, circa 391.1 km (243 mi) north-east
Sicyon, circa 391.9 km (243.5 mi) north-west
Plataia, circa 392.1 km (243.6 mi) north-west
Teuthis, circa 394 km (244.8 mi) north-west
Alabanda, circa 393.9 km (244.8 mi) north-east
Stymphalos, circa 394.5 km (245.1 mi) north-west
Eretria, Temple of Apollo Daphnephoros, circa 394.6 km (245.2 mi) north
Eretria, circa 395.1 km (245.5 mi) north
Lefkandi, Xeropolis, circa 399 km (247.9 mi) north
Thebai, Cadmeia, Thebes, circa 399.1 km (248 mi) north-west
Erythrae, circa 399.8 km (248.5 mi) north-east
Alipheira, circa 399.9 km (248.5 mi) north-west
Lepreo, circa 402 km (249.8 mi) north-west
Belevi Mausoleum, circa 402.4 km (250 mi) north-east
Aulis, Avlida, circa 403.5 km (250.7 mi) north-west
Metropolis, circa 405.7 km (252.1 mi) north-east
Chalcis, Chalcida, circa 407 km (252.9 mi) north
Tralleis, Anthea, Euanthia, Antiochia, "Seleucia ad Maeandrum, Erynina, Aydin, circa 407.5 km (253.2 mi) north-east
Pydnai, circa 409.6 km (254.5 mi) east
Sidyma, circa 409.4 km (254.4 mi) east
Telmessos, circa 412 km (256 mi) east
Telmessos, Anastasiopolis, Makri, Fethiye, circa 411.5 km (255.7 mi) east
Patara, circa 413.9 km (257.2 mi) east
Letoon, circa 414.4 km (257.5 mi) east
Samiko, Samicum, circa 417.3 km (259.3 mi) north-west
Xanthos, circa 417.8 km (259.6 mi) east
Pinara, circa 418.3 km (259.9 mi) east
Pisa, circa 421.7 km (262 mi) north-west
Aegira, circa 421.5 km (261.9 mi) north-west
Gla, circa 422 km (262.2 mi) north-west
Olympia, circa 423.1 km (262.9 mi) north-west
Olbia, Polis Nea Theodorias, Qasr Libya, circa 424.3 km (263.7 mi) south-west
Smyrna, Izmir, circa 426.2 km (264.8 mi) north-east
Kadyanda, circa 426.6 km (265.1 mi) east
Nysa, circa 428.8 km (266.5 mi) north-east
Orchomenos, Boeotia, circa 430.5 km (267.5 mi) north-west
Smyrna, Tepekule, Bayrakli, circa 432.2 km (268.5 mi) north-east
Epitalium, Epitalio, circa 432.3 km (268.6 mi) north-west
Tlos, circa 434.2 km (269.8 mi) east
Karabel relief, circa 435.1 km (270.4 mi) north-east
Chaeronea, circa 435.4 km (270.5 mi) north-west
Tabea, Tabai, circa 438.5 km (272.5 mi) north-east
Araxa, circa 438.7 km (272.6 mi) east
Habesos, Antiphellos, Kas, circa 439.2 km (272.9 mi) east
Apis Marmaris, Marmaris, circa 442.3 km (274.8 mi) south-east
Helike, Eliki, circa 442.5 km (275 mi) north-west
Phellos, circa 442.9 km (275.2 mi) east
Isinda, circa 444.5 km (276.2 mi) east
Delphi, circa 448.8 km (278.9 mi) north-west
Aphrodisias, circa 449.7 km (279.4 mi) north-east
Apollonia, Kilincli, circa 449.9 km (279.6 mi) east
Aperlae, circa 450.7 km (280 mi) east
Chalandritsa, circa 451.3 km (280.4 mi) north-west
Tüse, circa 451.4 km (280.5 mi) east
Ptolemais, Ad Dirsiyah, circa 452.2 km (281 mi) south-west
Amunia, Paraitonion, Paraetonium, Mersa Matruh, circa 453.9 km (282 mi) south-east
Kyme, Cyme, circa 453.4 km (281.7 mi) north-east
Kyaneai, Cyaneae, Yavu, circa 456.5 km (283.7 mi) east
Oinoanda, circa 456.2 km (283.5 mi) east
Korba, Corba, circa 457.3 km (284.2 mi) east
Magnesia ad Sipylum, Manisa, circa 457.3 km (284.1 mi) north-east
Elis, Ilida, circa 458.8 km (285.1 mi) north-west
Andriake, circa 467.7 km (290.6 mi) east
Aigai, Aigaiai, Aegae, Aegaeae, Nemrutkale, Nemrut Kalesi, circa 469.6 km (291.8 mi) north-east
Kibyra, circa 469.6 km (291.8 mi) north-east
Myra, theater, circa 471.2 km (292.8 mi) east
Sardis Temple of Artemis, circa 472.6 km (293.7 mi) north-east
Barka, Barke, Barca, Barce, Berqa, circa 472.7 km (293.7 mi) south-west
Khoma, Choma, Beyler Höyük, Hacimusalar Höyügü, circa 472.3 km (293.5 mi) east
Eresos, circa 472.5 km (293.6 mi) north
Sardis, circa 473.9 km (294.5 mi) north-east
Myra, circa 473.5 km (294.2 mi) east
Artemision, Artemisium, Artemisio, circa 475.3 km (295.3 mi) north-west
Mitylene, circa 479.2 km (297.8 mi) north
Burial mound of Alyattes, circa 481.8 km (299.4 mi) north-east
Messon, Mesa, circa 482.3 km (299.7 mi) north
Laodicea, Rhoas, Diospolis, Denizli, circa 484.6 km (301.1 mi) north-east
Arykanda, circa 486.1 km (302 mi) east
Philadelphia, Alaseir, circa 487.7 km (303 mi) north-east
Calydon, circa 488.1 km (303.3 mi) north-west
Laphrion, circa 488.2 km (303.4 mi) north-west
Tripolis, circa 489 km (303.9 mi) north-east
Limyra, circa 489.7 km (304.3 mi) east
Limyra, circa 489.8 km (304.3 mi) east
Colossae, circa 491.6 km (305.5 mi) north-east
Taucheira, Arsinoe, Al Quriyah, Tocra, circa 492.8 km (306.2 mi) south-west
Hierapolis, circa 492.3 km (305.9 mi) north-east
Othrys, circa 493.2 km (306.5 mi) north-west
Thermos, Thermon, circa 496.7 km (308.6 mi) north-west
Pergamon, Asclepion, circa 497.9 km (309.4 mi) north-east
Pleuron, circa 498.7 km (309.9 mi) north-west
Rhodiopolis, circa 499.3 km (310.3 mi) east
Pergamon, Acropolis, circa 499.9 km (310.6 mi) north-east
Database ID 24698, created 10 Apr 2014, 01:43, Last changed 10 Apr 2014, 02:36