Seleukia overview
Other name(s) Zeugma
Region Mesopotamia
Section Upper Mesopotamia
Latitude 37.05702063 N suggest info
Longitude 37.87036649 E
Status Imprecise
Nearest sites
within 500 km
Apameia, Apamea, circa 1.6 km (1759 yd) north-east
Surtepe Höyügü, circa 6.9 km (4.3 mi) east
Hacinebi Höyügü, circa 9.3 km (5.8 mi) east
Zeytinli Bahçe Höyük, circa 11.7 km (7.3 mi) south-east
Mezraa Teleilat Höyük, circa 13.6 km (8.4 mi) south-east
Mezraa Höyük, circa 14.9 km (9.2 mi) south-east
Savi Höyük, circa 17.9 km (11.1 mi) south-east
Saraga Höyük, circa 19.2 km (11.9 mi) south-east
Gre Virike, circa 19.7 km (12.3 mi) south-east
Akarçay Höyük, circa 20.3 km (12.6 mi) south-east
Akarcay Tepe, circa 20.6 km (12.8 mi) south-east
Sadi Tepe Höyügü, circa 21.7 km (13.5 mi) south-east
Tiladir Tepe, circa 26 km (16.1 mi) south-east
Degirmen Höyük, circa 26.1 km (16.2 mi) south-east
Düzbayir Höyük, circa 27.4 km (17 mi) south-west
Carchemish, Djerabis, circa 28.5 km (17.7 mi) south-east
Duknuk, circa 29.7 km (18.4 mi) south
Akça Höyük, Yeniköy, circa 31.6 km (19.7 mi) south-west
Doganpinar Höyük, circa 32.5 km (20.2 mi) south-west
Jerablus Tahtani, circa 32.6 km (20.2 mi) south-east
Dibecik Höyük, Vasili, circa 33.2 km (20.6 mi) south-west
Burmarina, Tell esh-Shiyukh Fawqani, circa 33.4 km (20.7 mi) south-east
Tellbasir, circa 34.4 km (21.3 mi) south-west
Seylan, circa 34.7 km (21.6 mi) west
Devehüyük, circa 35.6 km (22.1 mi) south-west
Akçemezraa, circa 38 km (23.6 mi) south-west
Tilhalit, circa 38.2 km (23.8 mi) south-west
Sazgin Höyük, circa 38.5 km (23.9 mi) west
Tilhalit Höyük, circa 38.5 km (24 mi) south-west
Yona Höyük, circa 38.7 km (24.1 mi) south-west
Aydinkaya Höyük, circa 39.4 km (24.5 mi) south-west
Çavusbasi Höyük, circa 40.5 km (25.2 mi) south-west
Tasyazi Höyük, circa 42 km (26.1 mi) west
Tell Halajak, Tell Baddaye, circa 42.3 km (26.3 mi) south-east
Misraab, circa 43.1 km (26.8 mi) south-west
Ayintab, Gaziantep, circa 43.2 km (26.9 mi) west
Karahüyük, circa 43.5 km (27 mi) east
Araban Kalesi, circa 43.8 km (27.2 mi) north-west
Doliche, Tell Tülük, Dülük, circa 45.9 km (28.5 mi) west
Dur-Shamshi-Adad, Qalat Halwanji, circa 46 km (28.6 mi) south
Yatirtepe Höyük, circa 46.2 km (28.7 mi) east
Masuwari, Til Barsip, Tell Ahmar, circa 48 km (29.8 mi) south-east
Elmali, circa 48.6 km (30.2 mi) west
Batnae, Markopolis, Suruç, Tell-Batnan, circa 50.1 km (31.1 mi) east
Batal Höyük, circa 50.4 km (31.3 mi) west
Ekinli Höyük, circa 51.9 km (32.2 mi) south-west
Hadatu, Arslan Tash, circa 53.1 km (33 mi) east
Ger Senli, circa 53.6 km (33.3 mi) south-west
Boztepe, circa 55.1 km (34.2 mi) east
Qara Quzak, circa 56.3 km (35 mi) south-east
Sarit Mezrea, circa 56.9 km (35.4 mi) west
Taslibakar Höyügü, circa 57.1 km (35.5 mi) south-west
Tell Yasti, circa 57.2 km (35.5 mi) south
Yigmatepe Höyük, circa 57.2 km (35.5 mi) south-west
Alahan, circa 58.3 km (36.2 mi) south-west
Hierapolis, Nappigi, Mambyke, Manbij, circa 59.3 km (36.8 mi) south
Muhacirosman Köy, circa 59.5 km (36.9 mi) west
Vahvin, circa 62.3 km (38.7 mi) south-west
Qalat Najm, circa 65.8 km (40.9 mi) south-east
Oylum Höyük, circa 73.3 km (45.6 mi) south-west
Dabigu, Dabekov, Tell Dabiq, circa 78.6 km (48.8 mi) south-west
Basiru, circa 78.8 km (49 mi) south-east
Domuztepe, circa 79.5 km (49.4 mi) west
Tell Qitar, Til-Abnu, circa 79.8 km (49.6 mi) south-east
Tell Archaq, circa 80.3 km (49.9 mi) south-west
Urfa, Ur, Edessa, Sanliurfa, circa 81.6 km (50.7 mi) east
Nevali Çori, circa 81.8 km (50.8 mi) north-east
Sakçagözü, Kefadiz Hüyük, circa 85.1 km (52.9 mi) west
Titris Höyük, circa 85.2 km (52.9 mi) north-east
Kazane Höyuk, circa 86.8 km (54 mi) east
Coba Hüyük, Sakça Gözü, circa 87 km (54.1 mi) west
Parsa Dagh, circa 88 km (54.7 mi) south-west
Songrus Hüyük, circa 88.1 km (54.7 mi) west
Cyrrhus, circa 88.2 km (54.8 mi) west
Çobaktepe, circa 90.3 km (56.1 mi) west
Azu, Tell Hadidi, circa 91.5 km (56.8 mi) south
Sultantepe, circa 91.9 km (57.1 mi) east
Tell Qaramel, circa 92.3 km (57.4 mi) south-west
Jebel Aruda, Tell es-Sweyhat, circa 93.7 km (58.2 mi) south
Yukaribegdes, circa 94.8 km (58.9 mi) east
Arpadda, Arpad, Tell Rifaat, circa 94.9 km (58.9 mi) south-west
Göbekli Tepe, circa 95.1 km (59.1 mi) east
Koruklu, circa 95 km (59 mi) east
Turluk, circa 95.4 km (59.3 mi) east
Ekalte, Tall Munbaqa, circa 96 km (59.7 mi) south
Qadumu, Qatma, circa 96.2 km (59.8 mi) south-west
Tell Karmine, circa 97.1 km (60.4 mi) south-west
Tell Ajar, circa 97.3 km (60.5 mi) south-west
Habuba Kabira, circa 98.7 km (61.3 mi) south
Marqas, Gurgum, Germanikeia, Kahramanmaras, circa 102.3 km (63.6 mi) north-west
Charmodara, circa 102.8 km (63.9 mi) north-east
Tilmen Höyük, circa 103.5 km (64.3 mi) west
Umm el-Marra, Tuba, circa 103.8 km (64.5 mi) south
Tasligeçit Höyügü, circa 104 km (64.6 mi) west
Tell es-Sweyhat, Jebel Aruda, circa 104.4 km (64.9 mi) south
Haranu, Carrhae, Hellenopolis, Harran, circa 105.3 km (65.4 mi) east
Eskitas, Ancoz, circa 105.6 km (65.6 mi) north-east
Sam'al, Zincirli Höyük, circa 105.9 km (65.8 mi) west
Tell Halawa, circa 106.7 km (66.3 mi) south
Asagideren, circa 107.4 km (66.7 mi) east
Tell Noubbol, Nubl, circa 108.5 km (67.4 mi) south-west
Karakus, circa 110.3 km (68.5 mi) north-east
Jabbul, circa 111.9 km (69.6 mi) south
Ain Dara, circa 112.4 km (69.9 mi) south-west
Bellitas, circa 112.5 km (69.9 mi) east
Aleppo, circa 114.4 km (71.1 mi) south-west
Dead Cities, circa 114.9 km (71.4 mi) south-west
Tille Höyük, circa 117.4 km (72.9 mi) north-east
Meydankapi, circa 118.4 km (73.6 mi) east
Emar, Barbalissus, Tell Meskene, circa 120.9 km (75.1 mi) south
Symeon, Qalat Siman, circa 121.8 km (75.7 mi) south-west
Tell Sabi Abyad, circa 125.1 km (77.7 mi) south-east
Mushabbak, circa 125.3 km (77.9 mi) south-west
Ayn Hassan, circa 125.3 km (77.9 mi) south-west
Karahan Tepe, circa 127.2 km (79 mi) east
Malap Höyügü, circa 127.4 km (79.1 mi) north-west
Nemrut Dagi, circa 128.2 km (79.7 mi) north-east
Dibsi Faraj, circa 131.3 km (81.6 mi) south
Til Höyük, circa 131.8 km (81.9 mi) north-west
Askindirhüyügü, circa 132 km (82 mi) west
Tell es-Sawwan, circa 132.1 km (82.1 mi) south-east
Mount Nemrut, Nemrut Dagi, circa 134.3 km (83.5 mi) north-east
Bozhöyük, circa 134.4 km (83.5 mi) west
Tell Fray, circa 135.5 km (84.2 mi) south-east
Tell es-Saman, circa 137 km (85.1 mi) south-east
Akpinar Höyük, circa 138.2 km (85.9 mi) south-west
Tell es-Saman Sharqi, circa 138.6 km (86.1 mi) south-east
Tell Davutpasa, circa 139.2 km (86.5 mi) south-west
Hadir-Qinnasrin, circa 140 km (87 mi) south-west
Chalcis, Qinnasrin, circa 141.7 km (88.1 mi) south-west
Büyük Höyük, circa 142.5 km (88.6 mi) west
Karaelbistan Höyügü, circa 143.5 km (89.2 mi) north-west
Mehre Höyük, circa 143.6 km (89.2 mi) north-west
Poskoflu Höyük, circa 143.9 km (89.4 mi) north-west
Esen Tepe, circa 144.6 km (89.8 mi) west
Çatal Höyük, circa 145.2 km (90.2 mi) south-west
Tell Mahmutlu, circa 145.4 km (90.3 mi) west
Karakeçi Höyügü, circa 145.5 km (90.4 mi) east
Azatiwataya, Karatepe, Arslantas, Aslantas, circa 145.6 km (90.5 mi) west
Turna, circa 148.8 km (92.4 mi) east
Siverek, circa 149.5 km (92.9 mi) north-east
Karahöyük, circa 149.6 km (93 mi) north-west
Tell Keles, circa 150.8 km (93.7 mi) south-west
Tilafsin Höyük, circa 150.9 km (93.8 mi) north-west
Tell Chuera, Harbe, circa 151.8 km (94.3 mi) east
Sura, Suriya, circa 152.3 km (94.6 mi) south-east
Tell Hasanuçagi, circa 152.7 km (94.9 mi) south-west
Harim, Harem, Harrenc, circa 153.2 km (95.2 mi) south-west
Soguksu Hüyük, circa 153.2 km (95.2 mi) west
Tell Tawila, circa 153.2 km (95.2 mi) east
Milid, Arslantepe, Malatya, circa 153.5 km (95.4 mi) north
Issos, Kinet Höyük, circa 153.9 km (95.6 mi) west
Tell Thadayain, circa 154.8 km (96.2 mi) south-east
Karatepe, circa 156.2 km (97.1 mi) south-west
Yarpuz Höyük, circa 156.4 km (97.2 mi) north-west
Yollarbasi, circa 160.8 km (99.9 mi) east
Kunulua, Tell Ta'yinat, circa 160.8 km (99.9 mi) south-west
Alalah, Alalakh, circa 160.8 km (99.9 mi) south-west
Kallinikon, Calinicum., Leontopolis, Ar-Raqqah, circa 160.8 km (99.9 mi) south-east
Tuttul, Callinicum, Rakkah, Tell Bi'a, circa 161.2 km (100.2 mi) south-east
Tatarli Höyük, circa 161.5 km (100.4 mi) west
Göksun Höyük, circa 161.6 km (100.4 mi) north-west
Degirmentepe, circa 164.5 km (102.2 mi) north-east
Ain el-Funaidiq, circa 165.5 km (102.8 mi) south-west
Tell Uzunarab, circa 167.3 km (104 mi) south-west
El-Khatre, circa 168.2 km (104.5 mi) south-west
Ebla, Tell Mardikh, circa 169.7 km (105.4 mi) south-west
Yassi Höyük, circa 170.6 km (106 mi) north-west
Mastuma, circa 171.7 km (106.7 mi) south-west
Anazarbus, Ain Zarba, Anavarza, circa 176.1 km (109.4 mi) west
Sergiopolis, Resafa, circa 177.6 km (110.3 mi) south-east
Tell Khanzir, circa 178.1 km (110.6 mi) east
Jerade, circa 180.7 km (112.3 mi) south-west
Surman, circa 184.9 km (114.9 mi) south-west
Ash Shaykh Barakah, circa 184.9 km (114.9 mi) south-west
Flavias, Flaviopolis, Sission, Sis, Kozan, circa 187.4 km (116.4 mi) west
Sirkeli Höyük, circa 188.8 km (117.3 mi) west
Sergilla, circa 193.2 km (120.1 mi) south-west
Guzana, Gozan, Theodosiopolis, Tell Halaf, circa 194.5 km (120.8 mi) east
Ain Tell, circa 194.8 km (121.1 mi) south-west
Ain Zelal, circa 195.5 km (121.5 mi) south-west
Kummani, Kummiya, Comana Cappadociae, Komana, circa 196.3 km (122 mi) north-west
Washukanni, Tell el Fakhariya, circa 196.9 km (122.4 mi) east
Mopsuestia, Mopsos, Seleukeia pros ton Pyramon, Mamistra, Hadriana, Decia, circa 199.8 km (124.1 mi) west
Tell Qarqur (North), circa 200.7 km (124.7 mi) south-west
Tell Qarqur (South), circa 200.9 km (124.8 mi) south-west
Hish, circa 201 km (124.9 mi) south-west
Tell Hzairin, circa 201.3 km (125.1 mi) south-west
Qastoun, circa 202.1 km (125.6 mi) south-west
Seleukia, Seleucia Pieria, circa 202.7 km (125.9 mi) south-west
Al-Mina, Posideion?, circa 202.8 km (126 mi) south-west
Ar, circa 204.8 km (127.3 mi) south-west
Chagar Bazar, circa 205.7 km (127.8 mi) east
Çayönü, circa 208.2 km (129.4 mi) north-east
Kalhana Höyügü, circa 208.4 km (129.5 mi) north-east
Qalat er-Rahiyya, circa 209.2 km (130 mi) south-west
Yilanhöyük, circa 209.2 km (130 mi) north
Al-Rawda, circa 209.6 km (130.2 mi) south
Khan Shaykhun, circa 210.3 km (130.7 mi) south-west
Kusçu, circa 213.3 km (132.5 mi) east
Mourek, circa 215.2 km (133.7 mi) south-west
Tell esh-Sheikh Sultan, circa 217.7 km (135.3 mi) south-west
Gözegöl, circa 218.3 km (135.6 mi) north-east
Tall al Abadi, Tell el-Ibadi, circa 224.6 km (139.5 mi) south-west
Apameia, Apamea, Qalaat Al Madiq, circa 224.7 km (139.6 mi) south-west
Adana, circa 224.8 km (139.7 mi) west
Dikmen, Beldesi, Kiziltepe, circa 225.6 km (140.2 mi) east
El-Kowm, Al-Kowm, circa 225.6 km (140.2 mi) south-east
Tell Tamir, circa 226.3 km (140.6 mi) east
Damdammusa?, Kaziktepe, circa 227 km (141.1 mi) east
Er-Rubba, circa 228.6 km (142 mi) south-west
Malah, circa 229.1 km (142.4 mi) south-west
Amida, Diyarbakir, circa 229.9 km (142.8 mi) east
Salba, circa 230.2 km (143 mi) south-west
Sezar, Senzar, Sidzara, Larissa, Sezer, Qalat Shaizar, Saijar, circa 231.1 km (143.6 mi) south-west
Birtha, Zenobia, circa 231.6 km (143.9 mi) south-east
Ayoun, circa 232.7 km (144.6 mi) south-west
Til Alo, circa 233.4 km (145 mi) east
Tell Arzah, circa 234 km (145.4 mi) south-west
Zalebiye, circa 234.6 km (145.8 mi) south-east
Büyüktepe, circa 234.6 km (145.8 mi) east
Tell es-Sus, circa 234.9 km (146 mi) east
Hamath, Epiphania, Hama, circa 236.1 km (146.7 mi) south-west
Khirbet Muezer, circa 236.3 km (146.8 mi) east
Tell Khadr, circa 236.9 km (147.2 mi) south-west
Qalat esh-Shmemis, circa 237.5 km (147.6 mi) south-west
Tell Sikkin Qaade, circa 237.9 km (147.8 mi) south-west
Kiziltepe, Tell Ermen, circa 241.5 km (150.1 mi) east
Hannjour, circa 242.7 km (150.8 mi) south-west
Tell Sekar Fawqani, circa 243.1 km (151.1 mi) east
Çöten Tepesi, circa 243.7 km (151.4 mi) north-west
Nabada, Tell Beydar, circa 244.2 km (151.7 mi) east
Ugarit, Ras Shamra, circa 247 km (153.5 mi) south-west
Minet el-Beida, circa 247.3 km (153.6 mi) south-west
Çatak, Eymirli, circa 250 km (155.3 mi) east
Tidu, Kurkh, Kerh-i Dicle, Kerxa, Üçtepe, circa 250.6 km (155.7 mi) east
Latakia, Ras Ibn Hani, circa 251.5 km (156.3 mi) south-west
Siyanu, circa 251.8 km (156.5 mi) south-west
Tell Abu Hafur, circa 253.4 km (157.4 mi) east
Ramitha, Leukê Aktê, Laodiéa ad Mare, Latakia, Lattakia, Latakiyah, circa 253.9 km (157.8 mi) south-west
Bergul el-Buz, circa 254.6 km (158.2 mi) east
Gibala, Tell Tweini, circa 255.3 km (158.7 mi) south-west
Tell Karm, circa 255.9 km (159 mi) east
Tunip, circa 256.3 km (159.3 mi) south-west
Ortaköy Höyügü, circa 258.9 km (160.9 mi) east
Mansuate, Qalaat Misyaf, circa 260.5 km (161.8 mi) south-west
Šuksu, Tell Sukas, circa 261.6 km (162.6 mi) south-west
Tell al-Lahm, circa 262.3 km (163 mi) east
Qatna, Tell Mishrifeh, circa 263.1 km (163.5 mi) south-west
Ushnatu, Tell Daruk, circa 263.3 km (163.6 mi) south-west
Azam Foqani, circa 263.9 km (164 mi) east
Sarissa, Kusakli, circa 264 km (164.1 mi) north-west
Tarsus - Gözlükule, circa 264.8 km (164.5 mi) west
Tarsa, Tarsos, Tarsus, Tarsisi, Antiochia ad Cydnum, Juliopolis, Darson, Tarson, circa 264.9 km (164.6 mi) west
Çaytepe, circa 265.4 km (164.9 mi) north-east
Kavusan Höyük, circa 265.4 km (164.9 mi) east
Sughana Tahtani, circa 265.7 km (165.1 mi) east
Sughana Fawqani, circa 265.8 km (165.1 mi) east
Hakemi Use, circa 266.8 km (165.8 mi) east
Egriköy Höyügü, circa 267.2 km (166.1 mi) north-west
Arab, circa 267.8 km (166.4 mi) east
Hacemi Use tepe, Dunnu-sha-Uzibi, Giricano, circa 267.9 km (166.5 mi) east
Tell Khazna Takhtani, circa 269 km (167.1 mi) east
Ashnakkum, Chagar Bazar, circa 269.7 km (167.6 mi) east
Tushhan, Ziyaret Tepe, circa 270.8 km (168.3 mi) east
Boztepe, circa 271.1 km (168.5 mi) east
Shadikanni, Arban, circa 271.3 km (168.6 mi) east
Amudehüyügü, circa 271.8 km (168.9 mi) east
Tell Knedig, circa 272 km (169 mi) east
Tabatu, circa 272.2 km (169.1 mi) east
Kökan Höyük, circa 272.3 km (169.2 mi) north-east
Tell Khazna Jawwani, circa 272.6 km (169.4 mi) east
Dur-Ashshur-ketti-lesher, Tell Bderi, circa 272.7 km (169.4 mi) east
Tell Khazna I, circa 272.7 km (169.4 mi) east
Dara, circa 273.6 km (170 mi) east
Kenan Tepe, circa 273.7 km (170.1 mi) east
Mahirja, circa 273.9 km (170.2 mi) east
Kara Tepe, circa 274.2 km (170.4 mi) east
Tilkitepe, circa 274.8 km (170.8 mi) east
Tell el-Kalaiya, circa 274.8 km (170.8 mi) south-west
Aslama Höyügü, circa 276.7 km (171.9 mi) west
Urkesh, Tell Mozan, circa 277.4 km (172.4 mi) east
Mazaca, Eusebia, Caesarea Cappadociae, Kayseri, circa 279.4 km (173.6 mi) north-west
Emesa, Hamath-zobah?, Hims, circa 279.6 km (173.7 mi) south-west
Karum Kanesh, Nesa, Kültepe, circa 279.6 km (173.7 mi) north-west
Talavash Tepe, circa 279.8 km (173.8 mi) east
Tadmor, Palmyra, circa 280.6 km (174.4 mi) south
Tell Arbid, circa 280.7 km (174.4 mi) east
Salat Tepe, circa 281.4 km (174.8 mi) east
Müslümantepe, circa 283.2 km (176 mi) east
Tell Zanbil, circa 284 km (176.4 mi) east
Gre Dimse, circa 286.4 km (178 mi) east
Tell Fares esh-Sharqi, circa 286.5 km (178 mi) east
Nagar, Tell Brak, circa 286.9 km (178.3 mi) east
Körtik Tepe, circa 287.5 km (178.6 mi) east
Saibakh, circa 290.6 km (180.5 mi) east
Tell Maaz, circa 291.3 km (181 mi) east
Karaöz Höyük, circa 291.9 km (181.4 mi) north-west
Zephyrion, Hadrianopolis, Mersin, circa 291.7 km (181.3 mi) west
Kahat, Tell Barri, circa 291.7 km (181.3 mi) east
Krak des Chevaliers, circa 292.5 km (181.7 mi) south-west
Tell Muhammad Kabir, circa 293.8 km (182.6 mi) east
Taidu, Taite, Tell Hamidiya, circa 294 km (182.7 mi) east
Safita, circa 294.5 km (183 mi) south-west
Rejim Sleibi, circa 295 km (183.3 mi) east
Zeyve Höyük, Porsuk-Ulukisla, circa 295.4 km (183.6 mi) west
Nasibina, Nisibis, Nusaybin, circa 297.1 km (184.6 mi) east
Tell Sheirat, Shayrat, circa 297.5 km (184.8 mi) south
Soli, Pompeiopolis, circa 297.9 km (185.1 mi) west
Nabula, Nawali, Girnewas Höyügü, circa 298.1 km (185.2 mi) east
Mohasan, circa 298.9 km (185.7 mi) south-east
Sobessos, circa 299.4 km (186.1 mi) north-west
Tell Husen, circa 300.6 km (186.8 mi) south-east
Kösk Höyük, circa 300.8 km (186.9 mi) west
Gamakh, Kamacha, Kamachon, Kemah, circa 301 km (187.1 mi) north-east
Dur Katlimmu, Tell Sheikh Hamad, circa 301.3 km (187.2 mi) south-east
Tell Biss Kabir, circa 301.5 km (187.3 mi) east
Tell Biss Saghir, circa 302.6 km (188 mi) east
Marathos, Amrit, circa 303.4 km (188.5 mi) south-west
Qadesh, Laodicea ad Libanum, circa 303.5 km (188.6 mi) south-west
Tuwanuwa, Tuhanam, Tyana, Kemerhisar, circa 303.9 km (188.8 mi) west
Arvad, Arado, Arados, Arpad, Arphad, Antiochia in Pieria, Ruad, Arwad, circa 304.5 km (189.2 mi) south-west
Bingöl, Çabakcur, circa 307.3 km (190.9 mi) north-east
Kullimeri, Gre Migro, circa 307.9 km (191.3 mi) east
Kayalipinar, circa 308.1 km (191.4 mi) north-west
Manayi Höyügü, circa 308.4 km (191.6 mi) north-west
Sumur, Simirra, Tell Kazel, circa 311.4 km (193.5 mi) south-west
Derinkuyu, circa 312.2 km (194 mi) north-west
Kiledere Höyük, circa 312 km (193.8 mi) west
Tell Bseise, circa 313.2 km (194.6 mi) south-west
Humairé, circa 314.7 km (195.5 mi) south-west
Kaymakli, circa 315.3 km (195.9 mi) north-west
Tell Buqras, circa 315.7 km (196.2 mi) south-east
Pilir Höyük, circa 316.1 km (196.4 mi) north
Sadad, Zedad, circa 316.8 km (196.9 mi) south
Zelve, circa 319.1 km (198.3 mi) north-west
Hansa, Zaki el-Kebir, circa 319.1 km (198.3 mi) east
Tell Khodr, circa 319.3 km (198.4 mi) east
Mentese Höyügü, circa 320.6 km (199.2 mi) north-west
Sheikh Zennad, circa 321.3 km (199.6 mi) south-west
Göllüdagi, circa 321.3 km (199.7 mi) west
Shekhna, Shubat-Enlil ?, Tell Leilan, circa 322.9 km (200.7 mi) east
Qal'at ar-Rahba, circa 323.7 km (201.1 mi) south-east
Tell Sebael, circa 324.3 km (201.5 mi) south-west
Irqata, Arkite, Arqa, circa 325.5 km (202.3 mi) south-west
Nyssa, Neapolis, Muskara, Nevsehir, circa 327.3 km (203.4 mi) north-west
Hupishna, Hubushnu, Kybistra, Karahüyük, circa 329 km (204.4 mi) west
Özkonak, circa 329.7 km (204.9 mi) north-west
Ivriz, Aydinkent, circa 329.7 km (204.9 mi) west
Altintepe, circa 331.8 km (206.2 mi) north-east
Kanytelleis, Canytelis, Kanlidivane, circa 334 km (207.5 mi) west
Kar-Assurnasirpal, Jebel Masaikh, circa 334.6 km (207.9 mi) south-east
Elauissa-sebaste, circa 335.4 km (208.4 mi) west
El-Andalus, Tell Abu Khadraf, circa 336.7 km (209.2 mi) east
Terqa, Sirqu, Tell Ashara, circa 339.5 km (210.9 mi) south-east
Bekar Sultan Dogu Höyügü, circa 340.6 km (211.7 mi) west
Bekar Sultan Bati Höyügü, circa 341 km (211.9 mi) west
Peristrema Valley, Ihlara valley, circa 342 km (212.5 mi) west
Ardata, Tell Arde, circa 343.3 km (213.3 mi) south-west
Tireras Höyük, circa 343.4 km (213.4 mi) east
Wahlia, Derbly, Mahlata, Kayza, Tripoli, circa 344.1 km (213.8 mi) south-west
Zgharta, circa 345.4 km (214.6 mi) south-west
Mocisus, Mocissus, Mocisum, Rhegemoukisos, Mokissos, circa 346.2 km (215.1 mi) west
Tell Abu Qasim, circa 348.6 km (216.6 mi) east
Tepeli Höyügü, circa 349.1 km (216.9 mi) east
Deir Mar Musa al-Habashi, circa 350.1 km (217.5 mi) south
Yildiz Tepesi, circa 349.8 km (217.3 mi) east
Asikli Höyük, Kizilkaya, circa 351 km (218.1 mi) west
Musular Höyük, circa 351.2 km (218.2 mi) west
Geyral Höyük, circa 352.4 km (219 mi) west
Karayakup Höyügü, circa 352.6 km (219.1 mi) north-west
Güvercinkayasi Höyügü, circa 355 km (220.6 mi) west
Diocaesarea, Orba, Ourba, Ourbanopolis, Oura, circa 355.2 km (220.7 mi) west
Türbe Höyük, circa 357.3 km (222 mi) east
Hacibektas Höyügü, circa 358 km (222.5 mi) north-west
Gücünkaya Höyük, circa 360.4 km (224 mi) west
Seleukia, Silifke Kalesi, circa 360.5 km (224 mi) west
Jabrudu, Yabrud, circa 360.6 km (224.1 mi) south
Ilicek Höyügü, circa 362.7 km (225.3 mi) north-west
Satala, Sadak, circa 362.9 km (225.5 mi) north-east
Ankuwa, Alisar Hüyük, circa 363.5 km (225.8 mi) north-west
Doura Europos, circa 363.7 km (226 mi) south-east
Tell Hamoukar, circa 364.1 km (226.2 mi) east
Tell Rumailan, Tille?, circa 364.2 km (226.3 mi) east
Singara, Balad Sinjar, circa 365.1 km (226.9 mi) east
Pinarkaya Höyügü, circa 367.8 km (228.6 mi) west
Botrys, Batroun, circa 370 km (229.9 mi) south-west
Grai Resh A, circa 370.2 km (230 mi) east
Grai Resh B, circa 370.2 km (230 mi) east
Altinyazi Höyük, circa 370.9 km (230.5 mi) north-west
Baalbek, Heliopolis, circa 371.2 km (230.6 mi) south-west
Arbatu, Tell Khaumat Hajin, circa 372.6 km (231.5 mi) south-east
Garipli Höyügü, circa 373.3 km (231.9 mi) north-west
Büyük Garipli Höyügü, circa 373.7 km (232.2 mi) north-west
Çadir Höyük, circa 376 km (233.6 mi) north-west
Hannawiya, circa 377.2 km (234.4 mi) east
Apheca, Afqa, circa 377.6 km (234.6 mi) south-west
Ambar Höyük, Ambar Köyü, circa 378.1 km (234.9 mi) west
Dazimon, Anzen, Dazman, Tokat, circa 380.3 km (236.3 mi) north
Machnaka, circa 380.6 km (236.5 mi) south-west
Yug Höyük, circa 380.7 km (236.6 mi) north-west
Tell er-Ramadi, circa 380.9 km (236.7 mi) south-east
Tell Abu Hasan, circa 381 km (236.7 mi) south-east
Tuz Höyük, circa 383.5 km (238.3 mi) north-west
Gubla, Kepen, Byblos, circa 383.6 km (238.4 mi) south-west
Tell Ghasil, circa 384.9 km (239.2 mi) south-west
Degirmenocagi Höyük, circa 385.5 km (239.5 mi) north-west
Acemhöyük, Yesilova Kasabasi, circa 385.6 km (239.6 mi) west
Kerkenes, circa 386 km (239.9 mi) north-west
Tell Hadhail, circa 386.8 km (240.4 mi) east
Kadinca Höyük, circa 387.5 km (240.8 mi) north-west
Seyfe Kale Höyük, circa 388.5 km (241.4 mi) north-west
Kilise Tepe, circa 389.3 km (241.9 mi) west
Tapikka, Tapigga, Tabigga, Masat Höyük, circa 389.5 km (242 mi) north-west
Mari, Tell Hariri, circa 389.6 km (242.1 mi) south-east
Taslihöyük, circa 390.9 km (242.9 mi) north-west
Small Temple at Hosn Niha, Temple B, circa 391 km (243 mi) south-west
Great Temple at Hosn Niha, Temple A, circa 391.1 km (243 mi) south-west
Small Temple at Niha, Temple B, circa 391.7 km (243.4 mi) south-west
Great Temple at Niha, Temple A, circa 391.8 km (243.4 mi) south-west
Dumeir, circa 394.8 km (245.3 mi) south
Tell edh-Dhaim, Yasah, circa 395 km (245.4 mi) east
Tell el-Hawa, circa 395.5 km (245.7 mi) east
Resan, circa 396.3 km (246.2 mi) east
Claudiopolis, Ninica, Mut, circa 396.6 km (246.4 mi) west
Basorin, circa 396.9 km (246.6 mi) east
Ali Sama Höyük, circa 398.7 km (247.7 mi) east
Tell Dalhamiya, circa 399.6 km (248.3 mi) south-west
Mokissos, Parnassos, Macissus, Justinianopolis, Kirsehir, circa 399.3 km (248.1 mi) north-west
Zela, Zile, circa 399.8 km (248.4 mi) north-west
Amarsava Höyük, circa 400.2 km (248.7 mi) east
Derbe, Kerti Hüyük, circa 400.6 km (248.9 mi) west
Takyan Höyük, circa 401.4 km (249.4 mi) east
Hamad Agha el-Kabir, circa 401.5 km (249.5 mi) east
Alahan Manastiri, circa 402.7 km (250.2 mi) west
Nervan Tepe, circa 403.6 km (250.8 mi) east
Bokha, circa 405 km (251.6 mi) east
Yarim Teppe II, Yarim Tepe, circa 407.1 km (253 mi) east
Yarim Teppe I, Yarim Tepe, circa 407.4 km (253.1 mi) east
Tell al-Hawa, circa 408.7 km (254 mi) east
Cudi Dagh, Mount Judi, circa 408.9 km (254.1 mi) east
Seh Qubba, circa 411.1 km (255.5 mi) east
Tell Aswad, circa 411.7 km (255.8 mi) south
Silluwa, Salamis, Konstanteia, circa 413.1 km (256.7 mi) south-west
Arsinoe, circa 413.2 km (256.7 mi) south-west
Beritos, Berytus, Beirut, circa 413.3 km (256.8 mi) south-west
Hindanu, Karable, Tell Jabiriyah, circa 414.2 km (257.3 mi) south-east
Tell Farzat, circa 414.5 km (257.6 mi) south
Tell Afar, circa 415.5 km (258.2 mi) east
Enkomi, Alasia, circa 416.3 km (258.7 mi) south-west
Khazneh, circa 417.1 km (259.2 mi) east
Çepni Höyük, circa 417.3 km (259.3 mi) north-west
Hashöyük, circa 417.7 km (259.6 mi) north-west
Qatara, Karana, Tell al-Rimah, circa 418 km (259.7 mi) east
Telul eth-Thalathat, circa 418.8 km (260.2 mi) east
Dimasqu, Damascus, Dimashq, circa 419.1 km (260.4 mi) south-west
Tell Taya, circa 420 km (261 mi) east
Khaldeh, circa 420.2 km (261.1 mi) south-west
Šapinuwa, Apinuwa, Shapinuwa, Ortaköy, circa 422.5 km (262.5 mi) north-west
Derbe, circa 422.7 km (262.7 mi) west
Tell Aswad, circa 423.5 km (263.1 mi) south
Kumidi, Kumidu, Kamid al Lawz, circa 424.5 km (263.8 mi) south-west
Tell el-Jisr, circa 424.7 km (263.9 mi) south-west
Apqu, Tell Abu Maria, circa 426.9 km (265.3 mi) east
Tawiniya, Tavium, Büyüknefes, circa 427.6 km (265.7 mi) north-west
Tell el-Buwayta, circa 427.7 km (265.8 mi) east
Barkousa, Iustinianoupolis, Burqush, circa 432.8 km (268.9 mi) south-west
Güllühöyük, circa 432.5 km (268.7 mi) north-west
Hattusa, circa 433.8 km (269.6 mi) north-west
Karin, Theodosiopolis, Erzurum, circa 433.4 km (269.3 mi) north-east
Yazilikaya, circa 433.8 km (269.5 mi) north-west
Oluz Höyük, circa 433.8 km (269.6 mi) north-west
Kotyora, Ordu, circa 436.8 km (271.4 mi) north
Porphyrion, Jieh, circa 437.4 km (271.8 mi) south-west
Eskiyapar Höyügü, circa 437.4 km (271.8 mi) north-west
Nemrik, circa 437.9 km (272.1 mi) east
Kaman-Kalehöyük, circa 439.3 km (273 mi) north-west
Haradum, Khirbet ed-Diniyeh, circa 442.4 km (274.9 mi) south-east
Mount Hermon, circa 444.3 km (276.1 mi) south-west
Sidon, Eshmoun Temple, circa 446.4 km (277.4 mi) south-west
Alacahöyük, circa 448.1 km (278.4 mi) north-west
Kition, Citium, Larnaca, circa 449.2 km (279.1 mi) south-west
Sidon, circa 450 km (279.6 mi) south-west
Kyrenia, circa 450.2 km (279.7 mi) west
Çatalhöyük, circa 450.8 km (280.1 mi) west
Maltai, circa 451 km (280.2 mi) east
Ger-e Pan, circa 451.3 km (280.4 mi) east
Hala Sultan Teke, circa 453.4 km (281.7 mi) south-west
Yogurtçu Baba Höyük, circa 454.2 km (282.2 mi) north-west
Leukosia, Nicosia, circa 455.5 km (283 mi) south-west
Sos Höyük, Yigittasi, circa 455.5 km (283 mi) north-east
Arpachiyah, circa 456.9 km (283.9 mi) east
Qalaat er Roûss, circa 458.1 km (284.7 mi) south-west
Hassuna, circa 458.5 km (284.9 mi) east
Abditol Höyük, circa 458.7 km (285.1 mi) west
Idalion, Ediil, Dali, circa 459.7 km (285.7 mi) south-west
Ijon, circa 462.6 km (287.5 mi) south-west
Sariptu, Sarephtha, Ras el-Qantara, circa 462.8 km (287.6 mi) south-west
Toptepe, circa 463.2 km (287.8 mi) north-west
Hatra, Khvarvaran, circa 463.8 km (288.2 mi) east
Tell el-Akhmar, circa 464.1 km (288.4 mi) south-west
Nurettin Höyügü, circa 465.2 km (289 mi) north-east
Sarepta, Sarafand, circa 465.4 km (289.2 mi) south-west
Tell Ghiraba, circa 466 km (289.5 mi) south-west
Tell esh-Shaar, circa 466 km (289.6 mi) south-west
Eil-Kushtu, Alqosh, Alqush, circa 466 km (289.6 mi) east
Qalat Nimrod, circa 466.3 km (289.7 mi) south-west
Anemourion, Anamur, circa 467 km (290.2 mi) west
Trapezunta, Trapezus, Trebizond, Trabzon, circa 467.3 km (290.4 mi) north-east
Caesarea Philippi, circa 467.5 km (290.5 mi) south-west
Dan, circa 469 km (291.4 mi) south-west
Tell al-Mal, circa 469 km (291.4 mi) south-west
Tell Jira, Tell el-Jern, circa 469.2 km (291.6 mi) east
Anat, 'Anah, Qalat Ana, circa 469.3 km (291.6 mi) south-east
Tarbisu, Tell Sherif Khan, circa 469.5 km (291.8 mi) east
Abel-Beth-Maacah, circa 469.9 km (292 mi) south-west
Temesi, Tamassos, circa 473 km (293.9 mi) south-west
Çorca Höyügü, circa 473.8 km (294.4 mi) west
Bash Tapia, Bashtabiya, Pashtabia, circa 474.5 km (294.9 mi) east
Tell el-Harim, circa 475.1 km (295.2 mi) east
Hunin, circa 476.1 km (295.8 mi) south-west
Tel Anafa, Tell el-Akhdar, circa 476.5 km (296.1 mi) south-west
Ninua, Niniveh, Kouyounjik, Nebi Yunis, circa 477.2 km (296.5 mi) east
Tulul Bashmanah, circa 477.8 km (296.9 mi) east
Tekkeköy caves, circa 478 km (297 mi) north
Tell Babul, circa 478.2 km (297.1 mi) east
Tell Derek, circa 479.7 km (298.1 mi) east
Yarimjah, Yaramga, Zikku?, circa 480.4 km (298.5 mi) east
Philippopolis, circa 480.8 km (298.8 mi) south
Philippopolis theater, circa 481 km (298.8 mi) south
Dur Sharrukin, Khorsabad, circa 481 km (298.9 mi) east
Tell Arpachiyah, Tepe Reshwa, circa 481.9 km (299.5 mi) east
Tell Abu Khanzir, Al Khanzeer Hil, circa 482.7 km (299.9 mi) south-west
Ikonion, Iconium, Konya, circa 482.9 km (300.1 mi) west
Tell Aswad, circa 483.7 km (300.6 mi) east
Tepe Gawra, circa 484 km (300.8 mi) east
Tell Debbeh, circa 485 km (301.4 mi) south
Direvli-Kalesi, circa 485.4 km (301.6 mi) west
Tyros : Circus, circa 485.6 km (301.7 mi) south-west
Karahöyük Konya, circa 486 km (302 mi) west
Tyros, Tylos, Sur, circa 486.2 km (302.1 mi) south-west
Qana, circa 487.5 km (302.9 mi) south-west
Tell Mallaha, circa 487.7 km (303.1 mi) south-west
Kedesh, circa 487.8 km (303.1 mi) south-west
Tell Hassuna, circa 490.1 km (304.5 mi) east
Tell el-Farass, circa 490.8 km (304.9 mi) south-west
Qanu, Qanawat, circa 491.9 km (305.6 mi) south
Enete, Eis Amisos, Samsun, circa 492.2 km (305.8 mi) north
Shibaniba, Tell Billa, circa 493 km (306.4 mi) east
Qisrin, Kasrin, Katzrin, circa 493.4 km (306.6 mi) south-west
Hazor, Tell el-Qedah, Ayelet HaShahar, circa 495.6 km (308 mi) south-west
Rizounta, Rhizos, Rhizus, Rhizaeum, Rize, circa 496.8 km (308.7 mi) north-east
Amr Khan, Umarkan, circa 497.5 km (309.1 mi) east
Gilgal Refaim, Rujm el-Hiri, circa 498.3 km (309.6 mi) south-west
Amedi, Amadiya, circa 498.3 km (309.6 mi) east
Kalhu, Calah, Nimrud, circa 498.9 km (310 mi) east
Amathus, circa 499.2 km (310.2 mi) south-west
Nephelis, circa 499.4 km (310.3 mi) west
Ahlab, Mahalab, Jish, circa 499.6 km (310.5 mi) south-west
Database ID 3524, created 5 Apr 2011, 20:14, Last changed 5 Sep 2015, 13:40