Lampsakos overview
Region Pontus
Latitude 40.34848901 N suggest info
Longitude 26.69019808 E
Status Imprecise
Nearest sites
within 500 km
Abydos, Abydus, circa 29.3 km (18.2 mi) south-west
Sestos, Sestiacos sinus, circa 29.7 km (18.4 mi) south-west
Ophrynium, circa 47.3 km (29.4 mi) south-west
Rhoiteion, Rhoeteum, circa 50.1 km (31.1 mi) south-west
Ilios, Wilusa, Ilion, Troas, Troy, circa 58 km (36 mi) south-west
Sigeion, circa 58.3 km (36.2 mi) south-west
Achilleion, Achilleum, circa 66.5 km (41.3 mi) south-west
Ainos, Aenus, Poltyobria, Enez, circa 66.3 km (41.2 mi) north-west
Adramyttion, Adramyttium, Edremit, circa 88.5 km (55 mi) south-east
Alexandria Troas, circa 80.3 km (49.9 mi) south-west
Assos, circa 100 km (62.2 mi) south
Adramyttion, Adramyttium, Edremit, circa 96.5 km (60 mi) south
Smintheum, circa 102.6 km (63.8 mi) south-west
Mesembria, circa 97.7 km (60.7 mi) north-west
Methynma, Molyvos, circa 117.5 km (73 mi) south-west
[Placemark], circa 138 km (85.7 mi) south
Mikri Doxipara-Zoni, circa 135.5 km (84.2 mi) north
Alexandroupolis, Mesimvria, circa 105.6 km (65.6 mi) north-west
Samothrace, Palaeopoli, circa 99.7 km (61.9 mi) west
Messon, Mesa, circa 132.2 km (82.2 mi) south
Pergamon, Acropolis, circa 141.7 km (88 mi) south
Pergamon, Asclepion, circa 142.6 km (88.6 mi) south
Mytilene, Mytilini, circa 138.2 km (85.9 mi) south
Mytilene Theatre, circa 138.2 km (85.9 mi) south
Maroneia, Ismara, circa 115.3 km (71.7 mi) north-west
Eresos, circa 146.3 km (90.9 mi) south-west
Abdera, circa 158.6 km (98.5 mi) west
Pitane, Çandarli, circa 159.1 km (98.8 mi) south
Elea, Cidaenis, circa 159.3 km (99 mi) south
Kyme, Cyme, circa 178 km (110.6 mi) south
Gryneion, Grynium, Yenisakran, circa 166.7 km (103.6 mi) south
Myrina, Sebatepolis, Aliaga, circa 169.2 km (105.2 mi) south
Temple of Herakles, circa 173.2 km (107.6 mi) west
Aigai, Aigaiai, Aegae, Aegaeae, Nemrutkale, Nemrut Kalesi, circa 174.1 km (108.2 mi) south
Salmydessos, Medea, Midye, Kiyiköy, circa 185.3 km (115.2 mi) north-east
Apameia, Apamea Myrlea, circa 185.6 km (115.3 mi) east
Phokaia, Phocaea, Foça, circa 186.9 km (116.1 mi) south
Myrina, circa 147.9 km (91.9 mi) west
Larissa, Phrikonis, Buruncuk, circa 189.2 km (117.6 mi) south
Magnesia ad Sipylum, Manisa, circa 202.9 km (126.1 mi) south-east
Temnos, Temnus, circa 190.5 km (118.3 mi) south
Thyatira, circa 186.7 km (116 mi) south-east
Neon Teichos, circa 191 km (118.7 mi) south
Perperikon, circa 183.5 km (114 mi) north-west
Smyrna, Tepekule, Bayrakli, circa 213.5 km (132.7 mi) south
Erythrai, Erythrae, Ildir, circa 219.5 km (136.4 mi) south
Smyrna, Izmir, circa 218.7 km (135.9 mi) south
Byzantion, Lygos, Byzantium, Constantinople, Istanbul, circa 206.6 km (128.3 mi) east
Karabel relief, circa 229.6 km (142.6 mi) south
Teos, circa 241.6 km (150.1 mi) south
Erythrai Thatre, circa 219.3 km (136.3 mi) south
Klazomenai, circa 219.5 km (136.4 mi) south
Liman Tepe, Klazomenai, Clazomenae, Urla Iskelesi, circa 220.9 km (137.3 mi) south
Thassos, circa 173.8 km (108 mi) west
Metropolis, circa 253.1 km (157.3 mi) south
Burial mound of Alyattes, circa 229.2 km (142.4 mi) south-east
Beglik Tash, circa 236.1 km (146.7 mi) north-east
Sardis, circa 237.1 km (147.3 mi) south-east
Sardis Temple of Artemis, circa 237.6 km (147.6 mi) south-east
Acanthos, circa 237.4 km (147.5 mi) west
Claros, Colophon, circa 264.2 km (164.2 mi) south
Notion, circa 265.6 km (165 mi) south
Apollonia Pontica, Sozopol, circa 245.6 km (152.6 mi) north-east
St. Ivan Island, circa 246.8 km (153.4 mi) north-east
Belevi Mausoleum, circa 268.1 km (166.6 mi) south
Kalyva, circa 201.5 km (125.2 mi) north-west
Lebedos, Levedos, circa 254.1 km (157.9 mi) south
Angkore, Antigoneia, Helicori, Nikaia, Nicaea, Iznik, circa 256.5 km (159.4 mi) east
Dzhambas Tepe, Plovdiv, circa 257.2 km (159.8 mi) north-west
Sahat Tepe, Plovdiv, circa 257.5 km (160 mi) north-west
Philippopolis, Pulpudeva, Trimontium, Eumolpias, P'ldin, Pl'pdiv, Ploudin, Filibe, Plovdiv, circa 257.5 km (160 mi) north-west
Taksim Tepe, Plovdiv, circa 257.5 km (160 mi) north-west
Dzhendem Tepe, Plovdiv, circa 257.6 km (160 mi) north-west
Nebet Tepe, Plovdiv, circa 257.7 km (160.2 mi) north-west
Bunardzhik, Plovdiv, circa 257.9 km (160.2 mi) north-west
Neapolis, circa 202.8 km (126 mi) west
Dios Hieron, Diospolis, Christopolis, Pyrgion, circa 264.5 km (164.4 mi) south-east
Pythagoreion, circa 296.3 km (184.1 mi) south
Heraion of Samos, circa 298.1 km (185.2 mi) south
Chalcedon, Kadiköy, circa 209.6 km (130.3 mi) east
Buzovdrad megalithic formation, circa 270.2 km (167.9 mi) north-west
Neapolis, Polychrono, circa 271 km (168.4 mi) west
Melsambria, Mesembria, Nesebar, circa 271.1 km (168.5 mi) north-east
Temple of Artemis, Artemision, circa 273 km (169.6 mi) south
Ephesos, Ephesus, Selçuk, circa 273.3 km (169.8 mi) south
Ephesos Serapeum, circa 273.6 km (170 mi) south
Seuthopolis, circa 277.3 km (172.3 mi) north-west
Priene, circa 303.6 km (188.6 mi) south
Seuthopolis mound, Kazanlak, circa 275.1 km (170.9 mi) north-west
Seuthopolis mound, circa 275.3 km (171.1 mi) north-west
Nicomedia, Astakos, Izmit, circa 275.3 km (171.1 mi) east
Philippi, circa 215.9 km (134.1 mi) west
Astakos, Astacus, Dragamesti, circa 276.8 km (172 mi) east
Tralleis, Anthea, Euanthia, Antiochia, "Seleucia ad Maeandrum, Erynina, Aydin, circa 293.8 km (182.6 mi) south-east
Seuthopolis mound, circa 284.8 km (176.9 mi) north-west
Seuthopolis mound, circa 279.8 km (173.9 mi) north-west
Seuthopolis mound, circa 286.5 km (178 mi) north-west
Philadelphia, Alaseir, circa 272.4 km (169.2 mi) south-east
Seuthopolis mound, Ostrusha, circa 283.2 km (176 mi) north-west
Seuthopolis mound, Kosmatka, Shipka, circa 284.8 km (177 mi) north-west
Seuthopolis mound, Helvetia, circa 285 km (177.1 mi) north-west
Seuthopolis mound, Griffins, circa 285 km (177.1 mi) north-west
Seuthopolis mound, Shushmanets, circa 285 km (177.1 mi) north-west
Seuthopolis mound, Golyama Arsenalka, circa 285.6 km (177.5 mi) north-west
Magnesia ad Maeandrum, Tekin, circa 286.7 km (178.2 mi) south
Miletos, Millawanda, Milawata, Balat, circa 317.4 km (197.2 mi) south
Magnesia ad Maeandrum Theatre, circa 287.3 km (178.5 mi) south
Nysa, circa 299.5 km (186.1 mi) south-east
Amyzon, circa 317.2 km (197.1 mi) south
Didyma, Didim, circa 333.2 km (207 mi) south
Patmos, circa 338.2 km (210.1 mi) south
Alinda, circa 325.5 km (202.3 mi) south
Alabanda, circa 326 km (202.6 mi) south-east
Blaundos, circa 309.7 km (192.4 mi) south-east
Nicopolis ad Istrum, circa 331.2 km (205.8 mi) north
Odessos, Varna, circa 332.7 km (206.7 mi) north
Myous, Myus, Avsar, circa 312.6 km (194.2 mi) south
Akanthos, Acanthus, Ierissos, Stagira-Akanthos, circa 238.3 km (148.1 mi) west
Drepanum, Helenopolis, Hersek, circa 241.7 km (150.2 mi) east
Labraunda, circa 340.1 km (211.3 mi) south
Paroikopolis, Parthikopolis, Paroecopolis, Sandansk, circa 316.8 km (196.9 mi) west
Thessalonica, Salonika, Salonica, Thessaloniki, circa 317.6 km (197.3 mi) west
Iasos, Alevi, circa 349.9 km (217.4 mi) south
Amphipolis, circa 245.8 km (152.7 mi) west
Stageira, circa 246.4 km (153.1 mi) west
Rhaikelos, Rhaecelus, circa 325 km (202 mi) west
Mylasa, Pilaf Hill, circa 355.4 km (220.9 mi) south
Aghios Petros, circa 320.9 km (199.4 mi) south-west
Mylasa, circa 354.8 km (220.5 mi) south
Ramnous Temple of Artemis, circa 329.6 km (204.8 mi) south-west
Rhamnous Temple of Themis, circa 329.7 km (204.8 mi) south-west
Delos, circa 350.2 km (217.6 mi) south-west
Iolkos, circa 335.4 km (208.4 mi) west
Halikarnassos, Bodrum, circa 373.3 km (232 mi) south
Tripolis, circa 322.2 km (200.2 mi) south-east
Hyria, circa 341 km (211.9 mi) south-west
Pagasae, circa 341.2 km (212 mi) west
Graia, Graea, Paralia Avlidos, Dramesi, circa 342.1 km (212.6 mi) south-west
Karystos, circa 322.6 km (200.5 mi) south-west
Aizanoi, circa 280.2 km (174.1 mi) east
Aphrodisias, circa 342.1 km (212.6 mi) south-east
Sesklo, circa 347.5 km (215.9 mi) west
Alos, Halos, Chorostasi, circa 354.3 km (220.1 mi) west
Melta, circa 349.7 km (217.3 mi) north-west
Naxos, Temple of Apollo, circa 377.8 km (234.7 mi) south
Apollonia of Mygdonia, circa 272.9 km (169.6 mi) west
Idrias, Chrysaoris, Stratonikeia, Hadrianopolis, circa 357.9 km (222.4 mi) south-east
Naxos, Temple of Dionysos, circa 381 km (236.8 mi) south
Naxos, Temple of Demeter, circa 383.7 km (238.4 mi) south
Gyroula, circa 384.9 km (239.2 mi) south
Hierapolis, circa 341.6 km (212.2 mi) south-east
Seyitömer Höyügü, circa 283.6 km (176.2 mi) east
Krounoi, Dionysopolis, Balchik, circa 361.2 km (224.5 mi) north-east
Laodicea, Rhoas, Diospolis, Denizli, circa 348.7 km (216.6 mi) south-east
Rhamnous, circa 329.2 km (204.5 mi) south-west
Tirizis, circa 366.4 km (227.7 mi) north-east
Academy of Plato, circa 367.1 km (228.1 mi) south-west
Mende, circa 281 km (174.6 mi) west
Aeges, circa 370 km (229.9 mi) west
Knidos, Cnidus, Tekir, circa 411.5 km (255.7 mi) south
Olynthos, circa 282.8 km (175.8 mi) west
Larissa, circa 372.5 km (231.4 mi) west
Tabea, Tabai, circa 374.1 km (232.4 mi) south-east
Potidaia, Potidaea, circa 285.7 km (177.5 mi) west
Tumulus at Marathon, circa 340.7 km (211.7 mi) south-west
Aghia Eirene, Agia Irini, circa 361.2 km (224.4 mi) south-west
Eretria, Temple of Apollo Daphnephoros, circa 330.3 km (205.2 mi) south-west
Eretria, circa 330.4 km (205.3 mi) south-west
Temple of Athena, circa 377.8 km (234.8 mi) south-west
Temple of Poseidon, circa 378.2 km (235 mi) south-west
Amphiaraion, Amfiaraio, circa 334.9 km (208.1 mi) south-west
Colossae, circa 361 km (224.3 mi) south-east
Karthaia, circa 370.8 km (230.4 mi) south-west
Durankulak, circa 399.4 km (248.1 mi) north-east
Brauron, Vravrona, circa 355.8 km (221.1 mi) south-west
Lefkandi, Xeropolis, circa 336.6 km (209.1 mi) south-west
Apameia, Apamea Cibotus, Apamea ad Maeandrum, circa 392.4 km (243.8 mi) south-east
Beycesultan, circa 348.1 km (216.3 mi) south-east
Chalcis, Chalcida, circa 338.4 km (210.3 mi) south-west
Thorikos, circa 368.9 km (229.2 mi) south-west
Oluklu Höyük, circa 304.7 km (189.3 mi) east
Aulis, Avlida, circa 342.3 km (212.7 mi) south-west
Baglica Höyügü, circa 396.4 km (246.3 mi) east
Arcesine, circa 401.5 km (249.5 mi) south
Sounion, circa 378.2 km (235 mi) south-west
Babovo, circa 405.3 km (251.9 mi) north
Olympieion, circa 367.3 km (228.3 mi) south-west
Çukurhisar Höyügü, circa 314.1 km (195.2 mi) east
Athinai, Athens, circa 367.5 km (228.4 mi) south-west
Kerameikos, circa 367.5 km (228.4 mi) south-west
Pnyx, circa 368 km (228.7 mi) south-west
Artemision, Artemisium, Artemisio, circa 331.5 km (206 mi) west
Kaunos, Caunus, circa 426.2 km (264.8 mi) south-east
Herakleia Pontike, Heraclea Pontica, circa 411.4 km (255.6 mi) east
Aiane, circa 412.7 km (256.4 mi) west
Keskin Höyügü, circa 319.9 km (198.8 mi) east
Adapazari, Sakarya, circa 317.3 km (197.1 mi) east
Callatis, Pangalia, Panglicara, Tomisovara, Mangalia, circa 415.3 km (258.1 mi) north-east
Piraeus, circa 375 km (233 mi) south-west
Piraeus (Theater), circa 375.3 km (233.2 mi) south-west
Piraeus (Eetioneia Gate), circa 375.2 km (233.1 mi) south-west
Thera, Thira, Santorini, circa 452.3 km (281 mi) south
Thera, Thira, circa 455.5 km (283 mi) south
Eleusis, circa 373.5 km (232.1 mi) south-west
Ialysos, Trianta, circa 457.1 km (284 mi) south
Akrotiri, circa 458.4 km (284.8 mi) south
Thebai, Cadmeia, Thebes, circa 366.4 km (227.7 mi) south-west
Kaunos tombs, Dalyan, circa 425.8 km (264.6 mi) south-east
Syme, circa 427 km (265.3 mi) south
Akrokorinthos, circa 428 km (265.9 mi) south-west
Tropaeum Traiani, circa 428.9 km (266.5 mi) north
Palatianon, Palatiano, circa 331.1 km (205.7 mi) west
Dorylaion, Eskisehir, circa 332 km (206.3 mi) east
Colonia Iulia Augusta Felix, Germa, Babadat, circa 430.4 km (267.4 mi) east
Demetrias, circa 340.3 km (211.5 mi) west
Pessinus, circa 432.6 km (268.8 mi) east
Gla, circa 365.8 km (227.3 mi) south-west
Dimini, circa 342.1 km (212.6 mi) west
Phylakopi, circa 442.4 km (274.9 mi) south-west
Seleucia Sidera, Claudioseleucia, Selef, circa 434.9 km (270.2 mi) south-east
Tomis, Constantia, Constanta, circa 455 km (282.7 mi) north-east
Plataia, circa 377.3 km (234.4 mi) south-west
Aphaia, Afsias, circa 396.8 km (246.6 mi) south-west
Megara, circa 388.8 km (241.6 mi) south-west
Kibyra, circa 429.7 km (267 mi) south-east
Aedava, circa 442.6 km (275 mi) north-west
Anchialos, Pyrasos, circa 351.3 km (218.3 mi) west
Aegosthena, circa 385.7 km (239.6 mi) south-west
Aegira, circa 445.8 km (277 mi) south-west
Aegina, Temple of Apollo, circa 403.7 km (250.9 mi) south-west
Kokino, circa 449.2 km (279.1 mi) west
Thebai Phthiotides, Fthiotic Thebes, circa 355.9 km (221.1 mi) west
Carsium, Hârsova, circa 492.8 km (306.2 mi) north
Orchomenos, Boeotia, circa 379.9 km (236.1 mi) south-west
Rhodos, circa 454.3 km (282.3 mi) south
Telmessos, Anastasiopolis, Makri, Fethiye, circa 464.7 km (288.8 mi) south-east
Kadyanda, circa 460.5 km (286.1 mi) south-east
Axiopolis, Cernavoda, circa 456.4 km (283.6 mi) north
Kameiros, Camirus, Kalavarda, circa 458.8 km (285.1 mi) south
Midas, circa 366.8 km (227.9 mi) east
Araxa, circa 463.3 km (287.9 mi) south-east
Othrys, circa 371.4 km (230.8 mi) west
Pyramid at Hellenikon, circa 463.6 km (288 mi) south-west
Telmessos, circa 465.2 km (289.1 mi) south-east
Pella, circa 355.3 km (220.8 mi) west
Keçiçayiri Höyügü, circa 368.1 km (228.7 mi) east
Chaeronea, circa 389.3 km (241.9 mi) south-west
Dion, circa 356.6 km (221.6 mi) west
Oinoanda, circa 465.4 km (289.2 mi) south-east
Istros, Histria, circa 497.2 km (309 mi) north-east
Pinara, circa 483.6 km (300.5 mi) south-east
Capidava, circa 475 km (295.2 mi) north
Akait Höyügü, circa 475.6 km (295.5 mi) south-east
Sidyma, circa 489.3 km (304 mi) south-east
Isthmia, circa 418.1 km (259.8 mi) south-west
Tlos, circa 484.2 km (300.9 mi) south-east
Kenchreai, Cenchreae, circa 420.4 km (261.2 mi) south-west
Kenchreai Peninsula, circa 421.2 km (261.7 mi) south-west
Çingilli Höyük, circa 378.1 km (234.9 mi) east
Olympos, circa 369.8 km (229.8 mi) west
Vergina, circa 370 km (229.9 mi) west
Perachora, circa 419.3 km (260.6 mi) south-west
Epidauros, circa 437.3 km (271.7 mi) south-west
Lindos, Lindus, circa 488.8 km (303.7 mi) south
Xanthos, circa 499.5 km (310.4 mi) south-east
Letoon, circa 500.9 km (311.2 mi) south-east
Acidava, circa 489.6 km (304.2 mi) north-west
Korinthos, circa 426.4 km (265 mi) south-west
Franchthi Cave, circa 447.9 km (278.3 mi) south-west
Patara, circa 508.9 km (316.2 mi) south-east
Stratos, circa 497 km (308.8 mi) west
Pydnai, circa 498.4 km (309.7 mi) south-east
Berea, Veroia, circa 380.1 km (236.2 mi) west
Sagalassos, circa 444.6 km (276.3 mi) south-east
Database ID 3760, created 26 Mar 2011, 18:29, Last changed 26 Mar 2011, 21:06