Philadelphia overview
Other name(s) Alaseir
Region Aegean
Section Asia Minor
Latitude 38.349054 N suggest info
Longitude 28.52000021 E
Status Imprecise
Nearest sites
within 500 km
Sardis, circa 44.6 km (27.7 mi) west
Sardis Temple of Artemis, circa 45 km (28 mi) west
Tripolis, circa 51 km (31.7 mi) south-east
Burial mound of Alyattes, circa 48.2 km (30 mi) north-west
Blaundos, circa 60 km (37.3 mi) east
Nysa, circa 59.4 km (36.9 mi) south-west
Aphrodisias, circa 73.4 km (45.6 mi) south
Hierapolis, circa 70.9 km (44 mi) south-east
Laodicea, Rhoas, Diospolis, Denizli, circa 76.8 km (47.7 mi) south-east
Tralleis, Anthea, Euanthia, Antiochia, "Seleucia ad Maeandrum, Erynina, Aydin, circa 80.9 km (50.3 mi) south-west
Thyatira, circa 86.8 km (53.9 mi) north-west
Alabanda, circa 96.1 km (59.7 mi) south-west
Tabea, Tabai, circa 105.9 km (65.8 mi) south
Colossae, circa 90 km (55.9 mi) south-east
Alinda, circa 106.7 km (66.3 mi) south-west
Temple of Artemis, Artemision, circa 110.4 km (68.6 mi) west
Ephesos Serapeum, circa 112.7 km (70 mi) west
Ephesos, Ephesus, Selçuk, circa 112.8 km (70.1 mi) west
Amyzon, circa 108.7 km (67.5 mi) south-west
Karabel relief, circa 92.8 km (57.7 mi) west
Labraunda, circa 120.3 km (74.7 mi) south-west
Magnesia ad Maeandrum, circa 102.9 km (64 mi) south-west
Belevi Mausoleum, circa 98.8 km (61.4 mi) west
Idrias, Chrysaoris, Stratonikeia, Hadrianopolis, circa 121.9 km (75.7 mi) south-west
Magnesia ad Sipylum, Manisa, circa 99.7 km (62 mi) west
Aigai, Aigaiai, Aegae, Aegaeae, Nemrutkale, Nemrut Kalesi, circa 127.5 km (79.2 mi) west
Beycesultan, circa 103.6 km (64.4 mi) east
Mylasa, circa 135.6 km (84.3 mi) south-west
Metropolis, circa 107.5 km (66.8 mi) west
Mylasa, Pilaf Hill, circa 140.1 km (87.1 mi) south-west
Aizanoi, circa 133.8 km (83.2 mi) north-east
Apameia, Apamea Cibotus, Apamea ad Maeandrum, circa 147.7 km (91.8 mi) east
Iasos, Alevi, circa 144.6 km (89.8 mi) south-west
Kaunos, Caunus, circa 169.6 km (105.4 mi) south
Smyrna, Tepekule, Bayrakli, circa 118.3 km (73.5 mi) west
Notion, circa 122.2 km (75.9 mi) west
Claros, Colophon, circa 122.1 km (75.9 mi) west
Priene, circa 131.8 km (81.9 mi) south-west
Smyrna, Izmir, circa 120 km (74.6 mi) west
Kibyra, circa 157.4 km (97.8 mi) south-east
Miletos, Millawanda, circa 142 km (88.2 mi) south-west
Pergamon, Acropolis, circa 145 km (90.1 mi) north-west
Pergamon, Asclepion, circa 145.4 km (90.3 mi) north-west
Kaunos tombs, Dalyan, circa 168.8 km (104.9 mi) south
Didyma, Didim, circa 154.3 km (95.9 mi) south-west
Halikarnassos, Bodrum, circa 174.7 km (108.6 mi) south-west
Kadyanda, circa 192.2 km (119.4 mi) south-east
Telmessos, Anastasiopolis, Makri, Fethiye, circa 199 km (123.6 mi) south
Kyme, Cyme, circa 145 km (90.1 mi) west
Araxa, circa 193.3 km (120.1 mi) south-east
Pythagoreion, circa 157.2 km (97.7 mi) south-west
Oinoanda, circa 193.8 km (120.4 mi) south-east
Seleucia Sidera, Claudioseleucia, Selef, circa 190.5 km (118.4 mi) east
Seyitömer Höyügü, circa 179.6 km (111.6 mi) north-east
Heraion of Samos, circa 161.7 km (100.5 mi) south-west
Teos, circa 152.6 km (94.8 mi) west
Ialysos, Trianta, circa 219.4 km (136.3 mi) south
Pinara, circa 216.5 km (134.5 mi) south
Telmessos, circa 199.4 km (123.9 mi) south
Tlos, circa 214.9 km (133.5 mi) south-east
Syme, circa 201.8 km (125.4 mi) south
Sidyma, circa 223.8 km (139 mi) south
Adramyttion, Adramyttium, Edremit, circa 189.6 km (117.8 mi) north-west
Knidos, Cnidus, Tekir, circa 210.6 km (130.9 mi) south-west
Kameiros, circa 229.9 km (142.9 mi) south
Xanthos, circa 232.5 km (144.5 mi) south
Rhodos, circa 214 km (133 mi) south
Messon, Mesa, circa 213.9 km (132.9 mi) west
Letoon, circa 234.5 km (145.7 mi) south
Khoma, Choma, Beyler Höyük, Hacimusalar Höyügü, circa 222.5 km (138.2 mi) south-east
Patara, circa 242.6 km (150.8 mi) south
Özdemir Höyük, circa 213 km (132.4 mi) south-east
Erythrae, circa 177.8 km (110.5 mi) west
Apameia, Apamea Myrlea, circa 227.6 km (141.4 mi) north
Mitylene, circa 189.7 km (117.9 mi) west
Sagalassos, circa 190.4 km (118.3 mi) east
Pydnai, circa 232.8 km (144.7 mi) south
Baglica Höyügü, circa 239.1 km (148.6 mi) east
Phellos, circa 255.1 km (158.5 mi) south-east
Patmos, circa 208.2 km (129.4 mi) south-west
Oluklu Höyük, circa 226.8 km (140.9 mi) north-east
Habesos, Antiphellos, Kas, circa 258.5 km (160.6 mi) south-east
Tüse, circa 255.8 km (158.9 mi) south-east
Ariassos, circa 215.1 km (133.6 mi) south-east
Smintheum, circa 246.2 km (153 mi) north-west
Çukurhisar Höyügü, circa 226.5 km (140.7 mi) north-east
Arykanda, circa 245.2 km (152.4 mi) south-east
Isinda, circa 262.9 km (163.4 mi) south-east
Angkore, Antigoneia, Helicori, Nikaia, Nicaea, Iznik, circa 252.9 km (157.1 mi) north-east
Termessos, circa 228.9 km (142.2 mi) south-east
Lindos, circa 253.9 km (157.8 mi) south
Kremna, circa 212.4 km (132 mi) east
Keskin Höyügü, circa 233.3 km (145 mi) north-east
Korba, Corba, circa 255.9 km (159 mi) south-east
Drepanum, Helenopolis, Hersek, circa 277.2 km (172.3 mi) north-east
Midas, circa 212.3 km (131.9 mi) east
Kyaneai, Cyaneae, Yavu, circa 260.4 km (161.8 mi) south-east
Andriake, circa 268.1 km (166.6 mi) south-east
Dorylaion, Eskisehir, circa 234.5 km (145.7 mi) north-east
Akait Höyügü, circa 263.1 km (163.5 mi) east
Chalcedon, Kadiköy, circa 296.6 km (184.3 mi) north
Myra, circa 269 km (167.2 mi) south-east
Apollonia, Kilincli, circa 264.5 km (164.3 mi) south-east
Myra, theater, circa 266.1 km (165.3 mi) south-east
Limyra, circa 266.5 km (165.6 mi) south-east
Limyra, circa 266.7 km (165.7 mi) south-east
Assos, circa 227.5 km (141.4 mi) north-west
Aperlae, circa 267.9 km (166.4 mi) south-east
Keçiçayiri Höyügü, circa 223.9 km (139.1 mi) north-east
Rhodiopolis, circa 267.2 km (166 mi) south-east
Attalia, Antalya, circa 251.8 km (156.5 mi) south-east
Lampsakos, circa 272.4 km (169.2 mi) north-west
Uyanik Höyük, circa 222.9 km (138.5 mi) east
Adada, circa 232.5 km (144.5 mi) east
Chimaera, circa 273.4 km (169.9 mi) south-east
Pessinus, circa 286.8 km (178.2 mi) east
Phaselis, circa 270.9 km (168.3 mi) south-east
Olympos, circa 277.4 km (172.3 mi) south-east
Çingilli Höyük, circa 240.9 km (149.7 mi) north-east
Astakos, Astacus, Dragamesti, circa 289.5 km (179.9 mi) north-east
Perga, Pamphylia, circa 257 km (159.7 mi) south-east
Nicomedia, Astakos, Izmit, circa 293.3 km (182.3 mi) north-east
Arcesine, circa 294 km (182.7 mi) south-west
Ophrynium, circa 265 km (164.7 mi) north-west
Rhoiteion, Rhoeteum, circa 265.8 km (165.1 mi) north-west
Alexandria Troas, circa 256.7 km (159.5 mi) north-west
Antioch Pisidia, circa 232.9 km (144.7 mi) east
Abydos, Abydus, circa 274 km (170.3 mi) north-west
Colonia Iulia Augusta Felix, Germa, Babadat, circa 297.9 km (185.1 mi) east
Byzantion, Lygos, Byzantium, Constantinople, Istanbul, circa 298.2 km (185.3 mi) north
Eresos, circa 241.9 km (150.3 mi) west
Ilios, Wilusa, Ilion, Troas, Troy, circa 265.8 km (165.2 mi) north-west
Sestos, Sestiacos sinus, circa 276.8 km (172 mi) north-west
Sallawassi, Sillyon, Syllaeum, circa 264.6 km (164.4 mi) south-east
Achilleion, Achilleum, circa 268.4 km (166.8 mi) north-west
Sigeion, circa 271.8 km (168.9 mi) north-west
Selge, circa 260.6 km (161.9 mi) south-east
Adapazari, Sakarya, circa 314.6 km (195.5 mi) north-east
Aspendos, circa 281.1 km (174.6 mi) south-east
Apsari Höyügü, circa 263.4 km (163.6 mi) east
Etenna, circa 298.1 km (185.2 mi) south-east
Side, circa 308.2 km (191.5 mi) south-east
Eflatunpinar, circa 282.1 km (175.3 mi) east
Lyrbe, Seleucia, circa 307.7 km (191.2 mi) south-east
Ainos, Aenus, Poltyobria, Enez, circa 336.9 km (209.3 mi) north-west
Korakesion, Coracesium, Alanya, circa 367.1 km (228.1 mi) south-east
Salmydessos, Medea, Midye, Kiyiköy, circa 367.2 km (228.1 mi) north
Naxos, Temple of Demeter, circa 308.3 km (191.5 mi) south-west
Gyroula, circa 308.9 km (191.9 mi) south-west
Naxos, Temple of Apollo, circa 309.2 km (192.1 mi) west
Naxos, Temple of Dionysos, circa 310.2 km (192.8 mi) west
Bektemir Höyügü, circa 299.1 km (185.8 mi) east
Delos, circa 304.4 km (189.1 mi) west
Seydisehir Höyük, circa 309.1 km (192.1 mi) east
Kanal Höyük, circa 316.7 km (196.8 mi) east
Thera, Thira, circa 347.9 km (216.2 mi) south-west
Ramnous Temple of Artemis, circa 392.4 km (243.8 mi) west
Rhamnous Temple of Themis, circa 392.4 km (243.8 mi) west
Itanos, circa 397.5 km (247 mi) south-west
Samothrace, Palaeopoli, circa 351 km (218.1 mi) north-west
Mesembria, circa 366.2 km (227.6 mi) north-west
Thera, Thira, Santorini, circa 350.4 km (217.8 mi) south-west
Roussolakkos, Palaikastro, circa 403.6 km (250.8 mi) south-west
Akrotiri, circa 353.8 km (219.9 mi) south-west
Temple of Athena, circa 401.2 km (249.3 mi) west
Temple of Poseidon, circa 401.4 km (249.4 mi) west
Mikri Doxipara-Zoni, circa 402.5 km (250.1 mi) north-west
Gordion, Yassihüyük, circa 332 km (206.3 mi) east
Alexandroupolis, Mesimvria, circa 372.9 km (231.7 mi) north-west
Burial mound of Midas, circa 333.7 km (207.3 mi) east
Zakros, circa 413.7 km (257.1 mi) south-west
Herakleia Pontike, Heraclea Pontica, circa 409.4 km (254.4 mi) north-east
Imircik Höyüg, circa 321.1 km (199.5 mi) east
Petras, circa 410.7 km (255.2 mi) south-west
Myrina, circa 342.9 km (213 mi) north-west
Claudiopolis, Bithynium, Bithynion, Bolu, circa 374.5 km (232.7 mi) north-east
Roman Bath at Ancyra, Ankara, circa 413.7 km (257.1 mi) east
Ankyra, Ankuwaš?, Angora, Ankara, circa 414.3 km (257.4 mi) east
Lystra, Klistra, circa 332.2 km (206.4 mi) east
Maroneia, Ismara, circa 381 km (236.7 mi) north-west
Abdera, circa 417.8 km (259.6 mi) north-west
Chamaizi, circa 418 km (259.8 mi) south-west
Chamaizi, circa 417.6 km (259.5 mi) south-west
Aghios Petros, circa 333.3 km (207.1 mi) west
Temple of Herakles, circa 423.1 km (262.9 mi) north-west
Academy of Plato, circa 422.7 km (262.6 mi) west
Pseira, circa 423.9 km (263.4 mi) south-west
Direvli-Kalesi, circa 423.9 km (263.4 mi) south-east
Mochlos, circa 421.6 km (262 mi) south-west
Azoria, circa 430 km (267.2 mi) south-west
Kavousi, circa 430.7 km (267.6 mi) south-west
Katalimata, circa 434.6 km (270.1 mi) south-west
Olous, circa 424 km (263.5 mi) south-west
Vasiliki, circa 436.2 km (271 mi) south-west
Karahöyük Konya, circa 348.8 km (216.8 mi) east
Gournia, circa 434.5 km (270 mi) south-west
Karphi, Karfi, circa 441.5 km (274.3 mi) south-west
Syedra, circa 384.1 km (238.6 mi) south-east
Ikonion, Iconium, Konya, circa 351.8 km (218.6 mi) east
Beglik Tash, circa 445.2 km (276.6 mi) north
Lato, circa 435.2 km (270.4 mi) south-west
Mallia, circa 433.6 km (269.4 mi) south-west
Simi, circa 454.4 km (282.4 mi) south-west
Karystos, circa 359 km (223.1 mi) west
Iotape, circa 398.5 km (247.6 mi) south-east
Troullos, Trullos, circa 457.1 km (284 mi) south-west
Archanes, circa 457.4 km (284.2 mi) south-west
Galatas, circa 457.8 km (284.5 mi) south-west
Anemospilia, Iuktas, Youkhtas peak sanctuary, circa 458.1 km (284.6 mi) south-west
Acanthos, circa 458.4 km (284.8 mi) north-west
Apollonia Pontica, Sozopol, circa 458.5 km (284.9 mi) north
Arkalochori cave, circa 459.7 km (285.6 mi) south-west
St. Ivan Island, circa 459.9 km (285.8 mi) north
Myrtos-Fournou Korifi, circa 453.3 km (281.6 mi) south-west
Gavur Kalesi, circa 373.2 km (231.9 mi) east
Selinus, Cenotaph of Trajan, circa 405.9 km (252.2 mi) south-east
Myrtos-Pyrgos, circa 454.2 km (282.2 mi) south-west
Neapolis, Polychrono, circa 468.3 km (291 mi) west
Aghia Eirene, Agia Irini, circa 375.1 km (233.1 mi) west
Karthaia, circa 377.2 km (234.4 mi) west
Abditol Höyük, circa 376.4 km (233.9 mi) east
Phylakopi, circa 395.8 km (245.9 mi) west
Amnissos, Eileithyia, circa 446.7 km (277.6 mi) south-west
Perperikon, circa 455.7 km (283.2 mi) north-west
Nephelis, circa 418.6 km (260.1 mi) south-east
Knossos, Kanusa, circa 452 km (280.9 mi) south-west
Odessos, Varna, circa 543.7 km (337.9 mi) north
Çatalhöyük, circa 384.9 km (239.2 mi) east
Melsambria, Mesembria, Nesebar, circa 483.8 km (300.6 mi) north
Phourni, Fourni, circa 456.8 km (283.8 mi) south-west
Sybrita, Sukirita, Syvritos, circa 487.1 km (302.6 mi) south-west
Vathypetro, circa 460.2 km (286 mi) south-west
Thassos, circa 423.7 km (263.2 mi) north-west
Koumasa, circa 487.7 km (303 mi) south-west
Çorca Höyügü, circa 385.1 km (239.3 mi) east
Vrysinas peak sanctuary, circa 492.1 km (305.8 mi) south-west
Arolithos, circa 460.2 km (285.9 mi) south-west
Iolkos, circa 493.4 km (306.6 mi) west
Tylissos, circa 460.4 km (286.1 mi) south-west
Phaistos, circa 493.5 km (306.6 mi) south-west
Armeni, circa 493.8 km (306.9 mi) south-west
Sklavokampos, circa 461.4 km (286.7 mi) south-west
Pagasae, circa 495.9 km (308.1 mi) west
Akrokorinthos, circa 496.7 km (308.6 mi) west
Rhamnous, circa 392.4 km (243.8 mi) west
Kommos, circa 499.9 km (310.6 mi) south-west
Alos, Halos, Chorostasi, circa 500.4 km (311 mi) west
Database ID 399, created 18 May 2008, 14:16, Last changed 18 May 2008, 14:16