Vathypetro overview
Region Aegean
Latitude 35.20986315 N suggest info
Longitude 25.1507027 E
Status Accurate location
Nearest sites
within 500 km
Archanes, circa 3.1 km (1.9 mi) north
Troullos, Trullos, circa 3.3 km (2 mi) north-east
Anemospilia, Iuktas, Youkhtas peak sanctuary, circa 3.4 km (2.1 mi) north
Phourni, Fourni, circa 4 km (2.5 mi) north
Knossos, Kanusa, circa 9.9 km (6.1 mi) north
Galatas, circa 9.5 km (5.9 mi) east
Arkalochori cave, circa 12.4 km (7.7 mi) south-east
Amnissos, Eileithyia, circa 14.4 km (8.9 mi) north-east
Tylissos, circa 15.4 km (9.6 mi) north-west
Arolithos, circa 15.5 km (9.6 mi) north-west
Sklavokampos, circa 15.9 km (9.9 mi) north-west
Gortyna, circa 24.7 km (15.4 mi) south-west
Koumasa, circa 28.1 km (17.5 mi) south-west
Karphi, Karfi, circa 29.1 km (18.1 mi) east
Zominthos, circa 24.3 km (15.1 mi) west
Phaistos, circa 35.3 km (22 mi) south-west
Simi, circa 36.1 km (22.4 mi) south-east
Mallia, circa 32.4 km (20.1 mi) east
Kommos, circa 41.7 km (25.9 mi) south-west
Aghia Triada, Ayia Triadha, circa 36.7 km (22.8 mi) south-west
Sybrita, Sukirita, Syvritos, circa 46.7 km (29 mi) west
Kommos, circa 41.7 km (25.9 mi) south-west
Kaloi Limenes, circa 44.3 km (27.5 mi) south-west
Myrtos-Pyrgos, circa 45.9 km (28.5 mi) south-east
Myrtos-Fournou Korifi, circa 47.4 km (29.5 mi) south-east
Lato, circa 46 km (28.6 mi) east
Vrysinas peak sanctuary, circa 60.4 km (37.6 mi) west
Vasiliki, circa 61.7 km (38.3 mi) east
Armeni, circa 63.6 km (39.5 mi) west
Katalimata, circa 63.8 km (39.6 mi) east
Pseira, circa 64.8 km (40.3 mi) east
Olous, circa 53.2 km (33.1 mi) east
Azoria, circa 65.9 km (40.9 mi) east
Kavousi, circa 66.1 km (41.1 mi) east
Gournia, circa 59.4 km (36.9 mi) east
Chamaizi, circa 79 km (49.1 mi) east
Mochlos, circa 68.7 km (42.7 mi) east
Petras, circa 87.6 km (54.4 mi) east
Chamaizi, circa 78.5 km (48.8 mi) east
Aptera, circa 95.7 km (59.5 mi) west
Akrotiri, circa 129 km (80.1 mi) north
Thera, Thira, circa 131.7 km (81.8 mi) north
Elyros, circa 123.4 km (76.7 mi) west
Thera, Thira, Santorini, circa 135.3 km (84 mi) north
Itanos, circa 101.3 km (62.9 mi) east
Zakros, circa 101.7 km (63.2 mi) east
Lissos, circa 124.1 km (77.1 mi) west
Roussolakkos, Palaikastro, circa 102.2 km (63.5 mi) east
Diktynnaion, circa 135.2 km (84 mi) west
Polyrrhenia, circa 138.3 km (86 mi) west
Phylakopi, circa 181.4 km (112.7 mi) north-west
Phalasarna, circa 147.3 km (91.5 mi) west
Gyroula, circa 203.8 km (126.7 mi) north
Naxos, Temple of Demeter, circa 205.1 km (127.4 mi) north
Arcesine, circa 186.9 km (116.2 mi) north-east
Naxos, Temple of Dionysos, circa 208.7 km (129.7 mi) north
Naxos, Temple of Apollo, circa 212.2 km (131.9 mi) north
Delos, circa 243.8 km (151.5 mi) north
Pavlopetri, circa 243.1 km (151 mi) north-west
Karthaia, circa 271.5 km (168.7 mi) north
Patmos, circa 264.9 km (164.6 mi) north-east
Aghia Eirene, Agia Irini, circa 283.2 km (176 mi) north
Aghios Petros, circa 299.4 km (186 mi) north
Sounion, circa 289.5 km (179.9 mi) north-west
Lindos, circa 283 km (175.8 mi) east
Thorikos, circa 297.9 km (185.1 mi) north-west
Knidos, Cnidus, Tekir, circa 258.9 km (160.9 mi) north-east
Syme, circa 288.5 km (179.3 mi) north-east
Temple of Poseidon, circa 289.4 km (179.9 mi) north-west
Temple of Athena, circa 289.7 km (180 mi) north-west
Karystos, circa 320.6 km (199.2 mi) north
Brauron, Vravrona, circa 319.2 km (198.4 mi) north-west
Rhodos, circa 307.9 km (191.3 mi) east
Halikarnassos, Bodrum, circa 288.1 km (179 mi) north-east
Heraion of Samos, circa 314.7 km (195.5 mi) north-east
Aphaia, Afsias, circa 317.7 km (197.4 mi) north-west
Pythagoreion, circa 318.6 km (197.9 mi) north-east
Franchthi Cave, circa 305.4 km (189.8 mi) north-west
Didyma, Didim, circa 306.7 km (190.6 mi) north-east
Olympieion, circa 331.9 km (206.3 mi) north-west
Aegina, Temple of Apollo, circa 321.9 km (200 mi) north-west
Tumulus at Marathon, circa 339.8 km (211.2 mi) north
Pnyx, circa 332.6 km (206.7 mi) north-west
Athinai, Athens, circa 332.8 km (206.8 mi) north-west
Kerameikos, circa 333.3 km (207.1 mi) north-west
Piraeus (Theater), circa 331.7 km (206.1 mi) north-west
Piraeus, circa 332.1 km (206.3 mi) north-west
Piraeus (Eetioneia Gate), circa 333 km (206.9 mi) north-west
Kameiros, circa 279.6 km (173.7 mi) east
Rhamnous, circa 349.7 km (217.3 mi) north
Miletos, Millawanda, circa 320.7 km (199.3 mi) north-east
Epidauros, circa 324.1 km (201.4 mi) north-west
Academy of Plato, circa 335.2 km (208.3 mi) north-west
Eleusis, circa 346.1 km (215.1 mi) north-west
Iasos, Alevi, circa 317.2 km (197.1 mi) north-east
Priene, circa 333.2 km (207.1 mi) north-east
Amphiaraion, Amfiaraio, circa 361.8 km (224.8 mi) north-west
Pyramid at Hellenikon, circa 345.1 km (214.4 mi) north-west
Megara, circa 349.2 km (217 mi) north-west
Asini, circa 330.2 km (205.2 mi) north-west
Teos, circa 360.7 km (224.1 mi) north-east
Rhamnous Temple of Themis, circa 349.1 km (216.9 mi) north
Ramnous Temple of Artemis, circa 349.1 km (216.9 mi) north
Erythrae, circa 372 km (231.1 mi) north-east
Idrias, Chrysaoris, Stratonikeia, Hadrianopolis, circa 350.7 km (217.9 mi) north-east
Mylasa, Pilaf Hill, circa 324.3 km (201.5 mi) north-east
Mpoura, Boura, Phalaisiai, Falaisia, circa 353.1 km (219.4 mi) north-west
Ialysos, Trianta, circa 300.6 km (186.8 mi) east
Therapni, circa 318.1 km (197.7 mi) north-west
Eretria, Temple of Apollo Daphnephoros, circa 374.2 km (232.5 mi) north-west
Alika, Athineo, Athinaio, circa 356.5 km (221.5 mi) north-west
Eretria, circa 374.6 km (232.8 mi) north-west
Tiryns, circa 338.9 km (210.6 mi) north-west
Sparta, circa 321.4 km (199.7 mi) north-west
Mylasa, circa 329.7 km (204.9 mi) north-east
Dendra, circa 342.5 km (212.8 mi) north-west
Notion, circa 359.4 km (223.3 mi) north-east
Claros, Colophon, circa 360.3 km (223.9 mi) north-east
Myloi, circa 339.4 km (210.9 mi) north-west
Akrokorinthos, circa 360.9 km (224.3 mi) north-west
Kenchreai Peninsula, circa 352.5 km (219 mi) north-west
Ephesos Serapeum, circa 361.1 km (224.4 mi) north-east
Kaunos tombs, Dalyan, circa 361.6 km (224.7 mi) north-east
Ephesos, Ephesus, Sel├žuk, circa 361.2 km (224.5 mi) north-east
Kenchreai, Cenchreae, circa 354.4 km (220.2 mi) north-west
Lefkandi, Xeropolis, circa 379 km (235.5 mi) north-west
Temple of Artemis, Artemision, circa 363.1 km (225.6 mi) north-east
Pylos, circa 364 km (226.2 mi) north-west
Antipyrgos, Tobruk, circa 364.8 km (226.7 mi) south
Isthmia, circa 357.3 km (222 mi) north-west
Argos, circa 347 km (215.6 mi) north-west
Aegosthena, circa 368.9 km (229.2 mi) north-west
Mukênai, Mycenae, circa 352.6 km (219.1 mi) north-west
Labraunda, circa 342.8 km (213 mi) north-east
Aulis, Avlida, circa 383.9 km (238.5 mi) north-west
Plataia, circa 374.3 km (232.6 mi) north-west
Amyzon, circa 351.6 km (218.5 mi) north-east
Chalcis, Chalcida, circa 387.2 km (240.6 mi) north-west
Korinthos, circa 362.1 km (225 mi) north-west
Magnesia ad Maeandrum, circa 362.5 km (225.2 mi) north-east
Thebai, Cadmeia, Thebes, circa 380.8 km (236.6 mi) north-west
Pellana, circa 337 km (209.4 mi) north-west
Metropolis, circa 377.6 km (234.7 mi) north-east
Hypsous, Stemnitsa, circa 378.4 km (235.2 mi) north-west
Alinda, circa 354.5 km (220.3 mi) north-east
Nemea, circa 362 km (225 mi) north-west
Tegea, circa 349.5 km (217.2 mi) north-west
Gortys, circa 380 km (236.1 mi) north-west
Belevi Mausoleum, circa 374.4 km (232.6 mi) north-east
Perachora, circa 374.4 km (232.6 mi) north-west
Teuthis, circa 384.3 km (238.8 mi) north-west
Pydnai, circa 388.8 km (241.6 mi) east
Smyrna, Izmir, circa 398 km (247.3 mi) north-east
Telmessos, circa 389.6 km (242.1 mi) east
Sicyon, circa 377.5 km (234.6 mi) north-west
Mantineia, Antigoneia, circa 364.1 km (226.3 mi) north-west
Asea, circa 357.8 km (222.3 mi) north-west
Alabanda, circa 366.9 km (228 mi) north-east
Smyrna, Tepekule, Bayrakli, circa 404 km (251.1 mi) north-east
Gla, circa 404 km (251 mi) north-west
Tralleis, Anthea, Euanthia, Antiochia, "Seleucia ad Maeandrum, Erynina, Aydin, circa 379.9 km (236.1 mi) north-east
Temple of Zeus, circa 402.9 km (250.3 mi) south-west
Stymphalos, circa 381.6 km (237.1 mi) north-west
Temple of Demeter, circa 403.8 km (250.9 mi) south-west
Megalopolis, circa 365.4 km (227 mi) north-west
Orchomenos, Arcadia, circa 377.4 km (234.5 mi) north-west
Karabel relief, circa 407 km (252.9 mi) north-east
Kyme, Cyme, circa 425.4 km (264.3 mi) north-east
Eresos, circa 445.6 km (276.9 mi) north
Aegira, circa 408 km (253.5 mi) north-west
Samiko, Samicum, circa 409.8 km (254.6 mi) north-west
Messene, Messini, circa 363 km (225.6 mi) north-west
Orchomenos, Boeotia, circa 413.2 km (256.8 mi) north-west
Lykosoura, circa 370 km (229.9 mi) north-west
Pisa, circa 413.3 km (256.8 mi) north-west
Kaunos, Caunus, circa 360.2 km (223.8 mi) north-east
Chaeronea, circa 418.7 km (260.1 mi) north-west
Mitylene, circa 451.5 km (280.6 mi) north
Magnesia ad Sipylum, Manisa, circa 429.2 km (266.7 mi) north-east
Apollonia, circa 389.4 km (242 mi) south-west
Bassai, Bassae, Vassai, circa 381.8 km (237.2 mi) north-west
Pylos, Palace of Nestor, circa 370.4 km (230.1 mi) north-west
Nysa, circa 401.5 km (249.5 mi) north-east
Palaiokastro, circa 369.2 km (229.4 mi) north-west
Apollonia, Kilincli, circa 430.5 km (267.5 mi) east
Aperlae, circa 431.4 km (268 mi) east
Alipheira, circa 391.4 km (243.2 mi) north-west
Kyaneai, Cyaneae, Yavu, circa 436.8 km (271.4 mi) east
Korba, Corba, circa 437.4 km (271.8 mi) east
Kyrene, Cyrene, Shahhat, circa 403.6 km (250.8 mi) south-west
Artemision, Artemisium, Artemisio, circa 455.9 km (283.3 mi) north-west
Aigai, Aigaiai, Aegae, Aegaeae, Nemrutkale, Nemrut Kalesi, circa 441.5 km (274.3 mi) north-east
Lepreo, circa 394.5 km (245.1 mi) north-west
Sardis Temple of Artemis, circa 444.8 km (276.4 mi) north-east
Delphi, circa 433.5 km (269.4 mi) north-west
Sardis, circa 446 km (277.1 mi) north-east
Assos, circa 487.4 km (302.9 mi) north
Olbia, Polis Nea Theodorias, Qasr Libya, circa 449.7 km (279.4 mi) south-west
Pergamon, Asclepion, circa 469.9 km (292 mi) north-east
Myra, theater, circa 451.7 km (280.6 mi) east
Pergamon, Acropolis, circa 471.8 km (293.2 mi) north-east
Messon, Mesa, circa 454.9 km (282.7 mi) north
Helike, Eliki, circa 429.7 km (267 mi) north-west
Apis Marmaris, Marmaris, circa 459.9 km (285.8 mi) south-east
Telmessos, Anastasiopolis, Makri, Fethiye, circa 389.2 km (241.8 mi) east
Olympia, circa 414.8 km (257.8 mi) north-west
Burial mound of Alyattes, circa 453.9 km (282 mi) north-east
Sidyma, circa 388.1 km (241.2 mi) east
Tabea, Tabai, circa 413 km (256.6 mi) north-east
Aphrodisias, circa 423.4 km (263.1 mi) north-east
Alexandria Troas, circa 512.8 km (318.6 mi) north
Myrina, circa 518.7 km (322.3 mi) north
Limyra, circa 469.9 km (292 mi) east
Amunia, Paraitonion, Paraetonium, Mersa Matruh, circa 470.8 km (292.6 mi) south-east
Othrys, circa 475.7 km (295.6 mi) north-west
Letoon, circa 393.6 km (244.6 mi) east
Pinara, circa 396.7 km (246.5 mi) east
Patara, circa 393.5 km (244.5 mi) east
Thyatira, circa 477 km (296.4 mi) north-east
Chalandritsa, circa 440.2 km (273.5 mi) north-west
Xanthos, circa 396.9 km (246.6 mi) east
Epitalium, Epitalio, circa 424.7 km (263.9 mi) north-west
Kadyanda, circa 404 km (251 mi) east
Alos, Halos, Chorostasi, circa 484.7 km (301.2 mi) north-west
Achilleion, Achilleum, circa 530.6 km (329.7 mi) north
Adramyttion, Adramyttium, Edremit, circa 514.8 km (319.9 mi) north-east
Philadelphia, Alaseir, circa 460.2 km (286 mi) north-east
Demetrias, circa 500 km (310.7 mi) north-west
Anchialos, Pyrasos, circa 497.1 km (308.9 mi) north-west
Smintheum, circa 488.6 km (303.6 mi) north
Thebai Phthiotides, Fthiotic Thebes, circa 498.5 km (309.8 mi) north-west
Dimini, circa 503 km (312.5 mi) north-west
Ilios, Wilusa, Ilion, Troas, Troy, circa 536.5 km (333.4 mi) north
Tlos, circa 412.6 km (256.4 mi) east
Sigeion, circa 539.6 km (335.3 mi) north
Araxa, circa 416.2 km (258.6 mi) east
Pagasae, circa 496.7 km (308.6 mi) north-west
Barka, Barke, Barca, Barce, Berqa, circa 497.6 km (309.2 mi) south-west
Rhoiteion, Rhoeteum, circa 543.3 km (337.6 mi) north
Ophrynium, circa 545.2 km (338.8 mi) north
Database ID 4053, created 9 Oct 2012, 00:15, Last changed 9 Oct 2012, 00:15