Tralleis overview
Other name(s) Anthea, Euanthia, Antiochia, "Seleucia ad Maeandrum, Erynina
Modern name(s) Aydin
Region Aegean
Latitude 37.85999118 N suggest info
Longitude 27.83513705 E
Status Accurate location
Nearest sites
within 500 km
Magnesia ad Maeandrum, circa 27.1 km (16.8 mi) west
Temple of Artemis, Artemision, circa 42.5 km (26.4 mi) west
Ephesos Serapeum, circa 44.3 km (27.5 mi) west
Ephesos, Ephesus, Selçuk, circa 44.5 km (27.7 mi) west
Metropolis, circa 53.7 km (33.4 mi) north-west
Idrias, Chrysaoris, Stratonikeia, Hadrianopolis, circa 64.1 km (39.8 mi) south-east
Miletos, Millawanda, circa 61.2 km (38.1 mi) south-west
Sardis Temple of Artemis, circa 71 km (44.1 mi) north
Sardis, circa 72.1 km (44.8 mi) north
Didyma, Didim, circa 73.4 km (45.6 mi) south-west
Philadelphia, Alaseir, circa 80.9 km (50.3 mi) north-east
Halikarnassos, Bodrum, circa 98.2 km (61 mi) south-west
Smyrna, Izmir, circa 86.2 km (53.6 mi) north-west
Smyrna, Tepekule, Bayrakli, circa 88.8 km (55.2 mi) north-west
Thyatira, circa 118.3 km (73.5 mi) north
Heraion of Samos, circa 86 km (53.4 mi) west
Tabea, Tabai, circa 100.9 km (62.7 mi) south-east
Teos, circa 98.5 km (61.2 mi) west
Aigai, Aigaiai, Aegae, Aegaeae, Nemrutkale, Nemrut Kalesi, circa 121.8 km (75.7 mi) north-west
Knidos, Cnidus, Tekir, circa 136.7 km (84.9 mi) south
Blaundos, circa 132.3 km (82.2 mi) east
Kaunos tombs, Dalyan, circa 134.2 km (83.4 mi) south-east
Syme, circa 138.4 km (86 mi) south
Laodicea, Rhoas, Diospolis, Denizli, circa 111.8 km (69.5 mi) east
Hierapolis, circa 113.6 km (70.6 mi) east
Pergamon, Asclepion, circa 151.6 km (94.2 mi) north-west
Pergamon, Acropolis, circa 152.4 km (94.7 mi) north-west
Ialysos, Trianta, circa 164.7 km (102.4 mi) south
Colossae, circa 125.4 km (77.9 mi) east
Rhodos, circa 161.4 km (100.3 mi) south
Telmessos, circa 178.5 km (110.9 mi) south-east
Mitylene, circa 177.8 km (110.5 mi) north-west
Lindos, circa 197.9 km (123 mi) south
Messon, Mesa, circa 199.5 km (123.9 mi) north-west
Apameia, Apamea Cibotus, Apamea ad Maeandrum, circa 206.4 km (128.3 mi) east
Pydnai, circa 210.1 km (130.6 mi) south-east
Beycesultan, circa 169.3 km (105.2 mi) east
Arcesine, circa 214 km (132.9 mi) south-west
Assos, circa 223.1 km (138.7 mi) north-west
Smintheum, circa 238.7 km (148.3 mi) north-west
Seleucia Sidera, Claudioseleucia, Selef, circa 244.6 km (152 mi) east
Korba, Corba, circa 247.5 km (153.8 mi) south-east
Eresos, circa 220.2 km (136.8 mi) north-west
Kyaneai, Cyaneae, Yavu, circa 251.3 km (156.1 mi) south-east
Apollonia, Kilincli, circa 252.9 km (157.1 mi) south-east
Aperlae, circa 256.2 km (159.2 mi) south-east
Myra, theater, circa 260.9 km (162.1 mi) south-east
Limyra, circa 267.1 km (165.9 mi) south-east
Rhoiteion, Rhoeteum, circa 273.3 km (169.8 mi) north-west
Ilios, Wilusa, Ilion, Troas, Troy, circa 271 km (168.4 mi) north-west
Lampsakos, circa 293.8 km (182.6 mi) north-west
Naxos, Temple of Demeter, circa 230.9 km (143.5 mi) west
Sigeion, circa 276.7 km (172 mi) north-west
Gyroula, circa 231.5 km (143.8 mi) west
Abydos, Abydus, circa 287.3 km (178.5 mi) north-west
Sestos, Sestiacos sinus, circa 289.9 km (180.2 mi) north-west
Naxos, Temple of Apollo, circa 232.7 km (144.6 mi) west
Naxos, Temple of Dionysos, circa 233.4 km (145.1 mi) west
Myra, circa 264.2 km (164.2 mi) south-east
Delos, circa 231.9 km (144.1 mi) west
Apameia, Apamea Myrlea, circa 294 km (182.7 mi) north-east
Ariassos, circa 244.3 km (151.8 mi) east
Thera, Thira, Santorini, circa 269.9 km (167.7 mi) south-west
Akrotiri, circa 273.2 km (169.7 mi) south-west
Itanos, circa 321 km (199.5 mi) south-west
Roussolakkos, Palaikastro, circa 327.4 km (203.5 mi) south-west
Baglica Höyügü, circa 316.8 km (196.8 mi) east
Kremna, circa 254.3 km (158 mi) east
Zakros, circa 337.8 km (209.9 mi) south-west
Akait Höyügü, circa 327.2 km (203.3 mi) east
Angkore, Antigoneia, Helicori, Nikaia, Nicaea, Iznik, circa 328.3 km (204 mi) north-east
Attalia, Antalya, circa 275.6 km (171.2 mi) east
Petras, circa 333.6 km (207.3 mi) south-west
Chalcedon, Kadiköy, circa 362.6 km (225.3 mi) north
Chamaizi, circa 340 km (211.3 mi) south-west
Temple of Athena, circa 335.6 km (208.5 mi) west
Temple of Poseidon, circa 335.8 km (208.7 mi) west
Ramnous Temple of Artemis, circa 335.9 km (208.7 mi) west
Rhamnous Temple of Themis, circa 335.9 km (208.7 mi) west
Çukurhisar Höyügü, circa 307.1 km (190.8 mi) north-east
Chamaizi, circa 340.5 km (211.6 mi) south-west
Mochlos, circa 343.5 km (213.5 mi) south-west
Aghios Petros, circa 270.3 km (167.9 mi) west
Ainos, Aenus, Poltyobria, Enez, circa 352.4 km (219 mi) north-west
Pseira, circa 345.6 km (214.7 mi) south-west
Perga, Pamphylia, circa 284.6 km (176.9 mi) east
Olous, circa 345 km (214.4 mi) south-west
Adada, circa 278.8 km (173.2 mi) east
Dorylaion, Eskisehir, circa 315.4 km (196 mi) north-east
Azoria, circa 352 km (218.7 mi) south-west
Kavousi, circa 352.6 km (219.1 mi) south-west
Gournia, circa 356.2 km (221.3 mi) south-west
Katalimata, circa 356.6 km (221.6 mi) south-west
Vasiliki, circa 358 km (222.4 mi) south-west
Lato, circa 356.1 km (221.3 mi) south-west
Karphi, Karfi, circa 361.8 km (224.8 mi) south-west
Academy of Plato, circa 362.5 km (225.2 mi) west
Byzantion, Lygos, Byzantium, Constantinople, Istanbul, circa 363.5 km (225.9 mi) north
Pessinus, circa 364.3 km (226.4 mi) east
Mallia, circa 353.8 km (219.9 mi) south-west
Astakos, Astacus, Dragamesti, circa 365 km (226.8 mi) north-east
Myrina, circa 328.1 km (203.8 mi) north-west
Nicomedia, Astakos, Izmit, circa 368.5 km (228.9 mi) north-east
Simi, circa 375.2 km (233.2 mi) south-west
Antioch Pisidia, circa 297.7 km (185 mi) east
Myrtos-Fournou Korifi, circa 374.6 km (232.7 mi) south-west
Colonia Iulia Augusta Felix, Germa, Babadat, circa 376.6 km (234 mi) north-east
Troullos, Trullos, circa 376.8 km (234.1 mi) south-west
Archanes, circa 377.1 km (234.3 mi) south-west
Çingilli Höyük, circa 320.5 km (199.2 mi) north-east
Mesembria, circa 378.3 km (235.1 mi) north-west
Myrtos-Pyrgos, circa 375.4 km (233.3 mi) south-west
Anemospilia, Iuktas, Youkhtas peak sanctuary, circa 377.7 km (234.7 mi) south-west
Galatas, circa 377.7 km (234.7 mi) south-west
Karystos, circa 299.1 km (185.8 mi) west
Arkalochori cave, circa 379.6 km (235.9 mi) south-west
Aspendos, circa 311.8 km (193.8 mi) east
Alexandroupolis, Mesimvria, circa 383.6 km (238.4 mi) north-west
Amnissos, Eileithyia, circa 366.2 km (227.6 mi) south-west
Phylakopi, circa 319.1 km (198.3 mi) west
Karthaia, circa 309.7 km (192.4 mi) west
Aghia Eirene, Agia Irini, circa 309.2 km (192.1 mi) west
Knossos, Kanusa, circa 371.6 km (230.9 mi) south-west
Phourni, Fourni, circa 376.4 km (233.9 mi) south-west
Maroneia, Ismara, circa 390.1 km (242.4 mi) north-west
Korakesion, Coracesium, Alanya, circa 396.7 km (246.5 mi) east
Vathypetro, circa 379.9 km (236.1 mi) south-west
Adapazari, Sakarya, circa 392.5 km (243.9 mi) north-east
Mikri Doxipara-Zoni, circa 429.1 km (266.6 mi) north-west
Arolithos, circa 379.5 km (235.8 mi) south-west
Tylissos, circa 379.8 km (236 mi) south-west
Sklavokampos, circa 380.8 km (236.6 mi) south-west
Sybrita, Sukirita, Syvritos, circa 406.2 km (252.4 mi) south-west
Koumasa, circa 407.5 km (253.2 mi) south-west
Side, circa 337.2 km (209.5 mi) east
Vrysinas peak sanctuary, circa 411.2 km (255.5 mi) south-west
Armeni, circa 412.9 km (256.6 mi) south-west
Phaistos, circa 412.9 km (256.6 mi) south-west
Kommos, circa 419.3 km (260.5 mi) south-west
Salmydessos, Medea, Midye, Kiyiköy, circa 420.3 km (261.2 mi) north
Temple of Herakles, circa 420.8 km (261.5 mi) north-west
Abdera, circa 420.7 km (261.4 mi) north-west
Thorikos, circa 332.7 km (206.7 mi) west
Sounion, circa 335.8 km (208.7 mi) west
Rhamnous, circa 335.9 km (208.7 mi) west
Gortyna, circa 404.3 km (251.2 mi) south-west
Eflatunpinar, circa 337.1 km (209.5 mi) east
Brauron, Vravrona, circa 337.1 km (209.5 mi) west
Kydonia, Cydonia, Chania, circa 428.4 km (266.2 mi) south-west
Tumulus at Marathon, circa 339.2 km (210.8 mi) west
Akrokorinthos, circa 435.6 km (270.7 mi) west
Aghia Triada, Ayia Triadha, circa 413.5 km (257 mi) south-west
Acanthos, circa 441.8 km (274.5 mi) north-west
Neapolis, Polychrono, circa 442.8 km (275.1 mi) north-west
Kommos, circa 419.3 km (260.5 mi) south-west
Amphiaraion, Amfiaraio, circa 352.4 km (219 mi) west
Kaloi Limenes, circa 423.9 km (263.4 mi) south-west
Eretria, Temple of Apollo Daphnephoros, circa 358.4 km (222.7 mi) west
Direvli-Kalesi, circa 452.7 km (281.3 mi) east
Eretria, circa 358.8 km (222.9 mi) west
Thassos, circa 421.3 km (261.8 mi) north-west
Pavlopetri, circa 454.4 km (282.4 mi) west
Iolkos, circa 454.4 km (282.4 mi) west
Pyramid at Hellenikon, circa 455.1 km (282.8 mi) west
Pagasae, circa 455.9 km (283.3 mi) west
Olympieion, circa 360 km (223.7 mi) west
Kanal Höyük, circa 363.8 km (226.1 mi) east
Alos, Halos, Chorostasi, circa 457.8 km (284.5 mi) west
Athinai, Athens, circa 360.9 km (224.3 mi) west
Pnyx, circa 361.2 km (224.5 mi) west
Kerameikos, circa 361.3 km (224.5 mi) west
Elyros, circa 460.3 km (286 mi) south-west
Lissos, circa 464.2 km (288.5 mi) south-west
Sesklo, circa 465.4 km (289.2 mi) west
Lefkandi, Xeropolis, circa 368.2 km (228.8 mi) west
Piraeus (Theater), circa 367.8 km (228.5 mi) west
Piraeus (Eetioneia Gate), circa 368.7 km (229.1 mi) west
Chalcis, Chalcida, circa 376.4 km (233.9 mi) west
Aulis, Avlida, circa 377.4 km (234.5 mi) west
Eleusis, circa 377.2 km (234.4 mi) west
Aphaia, Afsias, circa 378.1 km (234.9 mi) west
Aegira, circa 479 km (297.7 mi) west
Lystra, Klistra, circa 385.2 km (239.4 mi) east
Neapolis, circa 451 km (280.2 mi) north-west
Herakleia Pontike, Heraclea Pontica, circa 488.9 km (303.8 mi) north-east
Aegina, Temple of Apollo, circa 387.7 km (240.9 mi) west
Gordion, Yassihüyük, circa 410.7 km (255.2 mi) north-east
Ankyra, Ankuwaš?, Angora, Ankara, circa 492.7 km (306.2 mi) east
Roman Bath at Ancyra, Ankara, circa 492.2 km (305.9 mi) north-east
Kalyva, circa 467.9 km (290.7 mi) north-west
Alika, Athineo, Athinaio, circa 494.9 km (307.5 mi) west
Beglik Tash, circa 495 km (307.6 mi) north
Megara, circa 393.7 km (244.6 mi) west
Database ID 6438, created 28 May 2012, 09:28, Last changed 28 May 2012, 09:28