Hypsous overview
Modern name(s) Stemnitsa
Region Aegean
Latitude 37.55280096 N suggest info
Longitude 22.08382655 E
Status Imprecise
Nearest sites
within 500 km
Gortys, circa 3.7 km (2.3 mi) west
Teuthis, circa 6 km (3.7 mi) north-west
Megalopolis, circa 15.9 km (9.8 mi) south
Lykosoura, circa 18.8 km (11.7 mi) south
Alipheira, circa 19.5 km (12.1 mi) west
Asea, circa 20.7 km (12.9 mi) south-east
Bassai, Bassae, Vassai, circa 21.3 km (13.2 mi) south-west
Alika, Athineo, Athinaio, circa 22.1 km (13.7 mi) south-east
Orchomenos, Arcadia, circa 28 km (17.4 mi) north-east
Mantineia, Antigoneia, circa 28.2 km (17.5 mi) east
Thaliades, circa 28.4 km (17.6 mi) north-west
Mpoura, Boura, Phalaisiai, Falaisia, circa 30.4 km (18.9 mi) south
Tegea, circa 31.6 km (19.6 mi) east
Lepreo, circa 34.1 km (21.2 mi) west
Pisa, circa 39.1 km (24.3 mi) west
Olympia, circa 41.1 km (25.5 mi) west
Samiko, Samicum, circa 42.8 km (26.6 mi) west
Pellana, circa 44 km (27.3 mi) south-east
Messene, Messini, circa 44.4 km (27.6 mi) south-west
Stymphalos, circa 49.3 km (30.6 mi) north-east
Pyramid at Hellenikon, circa 51.9 km (32.3 mi) east
Epitalium, Epitalio, circa 53.8 km (33.4 mi) west
Myloi, circa 55.9 km (34.8 mi) east
Argos, circa 56.5 km (35.1 mi) east
Sparta, circa 60.4 km (37.5 mi) south-east
Nemea, circa 62.1 km (38.6 mi) east
Mukênai, Mycenae, circa 62.5 km (38.9 mi) east
Therapni, circa 63.3 km (39.3 mi) south-east
Tiryns, circa 63.3 km (39.3 mi) east
Dendra, circa 66.3 km (41.2 mi) east
Chalandritsa, circa 67 km (41.6 mi) north-west
Pylos, Palace of Nestor, circa 67.8 km (42.1 mi) south-west
Aegira, circa 69 km (42.9 mi) north-east
Asini, circa 69.5 km (43.2 mi) east
Elis, Ilida, circa 73 km (45.3 mi) north-west
Sicyon, circa 73.2 km (45.5 mi) north-east
Helike, Eliki, circa 74.1 km (46 mi) north
Palaiokastro, circa 76.1 km (47.3 mi) south-west
Akrokorinthos, circa 78.8 km (49 mi) north-east
Pylos, circa 79.3 km (49.3 mi) south-west
Korinthos, circa 80.1 km (49.8 mi) north-east
Perachora, circa 85.9 km (53.4 mi) north-east
Epidauros, circa 87.4 km (54.3 mi) east
Kenchreai Peninsula, circa 87.9 km (54.6 mi) east
Kenchreai, Cenchreae, circa 88.1 km (54.7 mi) east
Isthmia, circa 89.6 km (55.7 mi) east
Franchthi Cave, circa 93.5 km (58.1 mi) east
Calydon, circa 103.1 km (64.1 mi) north-west
Laphrion, circa 103.2 km (64.1 mi) north-west
Pyrrichos, circa 104.2 km (64.7 mi) south
Delphi, circa 109.6 km (68.1 mi) north-east
Pleuron, circa 112.6 km (69.9 mi) north-west
Thermos, Thermon, circa 117.5 km (73 mi) north
Aegina, Temple of Apollo, circa 120 km (74.6 mi) east
Aegosthena, circa 120.3 km (74.7 mi) north-east
Megara, circa 121.8 km (75.7 mi) east
Oiniadai, circa 122.7 km (76.3 mi) north-west
Chaeronea, circa 124.1 km (77.1 mi) north-east
Plataia, circa 128.2 km (79.7 mi) north-east
Aphaia, Afsias, circa 129.5 km (80.5 mi) east
Orchomenos, Boeotia, circa 130.5 km (81.1 mi) north-east
Thebai, Cadmeia, Thebes, circa 138.8 km (86.3 mi) north-east
Eleusis, circa 138.9 km (86.3 mi) east
Pavlopetri, circa 140.4 km (87.2 mi) south-east
Gla, circa 141.3 km (87.8 mi) north-east
Stratos, circa 141.3 km (87.8 mi) north-west
Stratos, circa 141.5 km (87.9 mi) north-west
Piraeus (Eetioneia Gate), circa 143.2 km (89 mi) east
Piraeus (Theater), circa 143.7 km (89.3 mi) east
Piraeus, circa 143.9 km (89.4 mi) east
Same, Sami, circa 147.2 km (91.5 mi) north-west
Academy of Plato, circa 150.7 km (93.6 mi) east
Pnyx, circa 151.1 km (93.9 mi) east
Kerameikos, circa 151.3 km (94 mi) east
Athinai, Athens, circa 151.6 km (94.2 mi) east
Olympieion, circa 152.2 km (94.6 mi) east
Aulis, Avlida, circa 163.1 km (101.3 mi) north-east
Chalcis, Chalcida, circa 166.9 km (103.7 mi) north-east
Lefkandi, Xeropolis, circa 169.4 km (105.3 mi) north-east
Sounion, circa 171.3 km (106.4 mi) east
Temple of Poseidon, circa 171.3 km (106.5 mi) east
Temple of Athena, circa 171.5 km (106.6 mi) east
Othrys, circa 171.9 km (106.8 mi) north-east
Brauron, Vravrona, circa 173 km (107.5 mi) east
Thorikos, circa 174.5 km (108.4 mi) east
Amphiaraion, Amfiaraio, circa 175 km (108.8 mi) north-east
Eretria, circa 176.7 km (109.8 mi) north-east
Eretria, Temple of Apollo Daphnephoros, circa 176.8 km (109.9 mi) north-east
Marathos Egyptian sanctuary, circa 177.4 km (110.2 mi) east
Tumulus at Marathon, circa 177.8 km (110.5 mi) east
Rhamnous Temple of Themis, circa 185.8 km (115.5 mi) east
Ramnous Temple of Artemis, circa 185.8 km (115.5 mi) east
Rhamnous, circa 186.1 km (115.6 mi) east
Leukas, Lefkada, circa 186.4 km (115.9 mi) north-west
Artemision, Artemisium, Artemisio, circa 190.5 km (118.4 mi) north-east
Alos, Halos, Chorostasi, circa 190.9 km (118.6 mi) north-east
Actium, Aktio, circa 192.9 km (119.8 mi) north-west
Aghia Eirene, Agia Irini, circa 197.9 km (123 mi) east
Karthaia, circa 198.4 km (123.3 mi) east
Thebai Phthiotides, Fthiotic Thebes, circa 200.2 km (124.4 mi) north
Nikopolis wall, circa 200.4 km (124.5 mi) north-west
Nikopolis, circa 200.5 km (124.6 mi) north-west
Nikopolis theatre, circa 201.4 km (125.1 mi) north-west
Kieriou, circa 202.1 km (125.6 mi) north
Anchialos, Pyrasos, circa 202.3 km (125.7 mi) north-east
Ambracia, circa 203 km (126.1 mi) north-west
Pagasae, circa 209 km (129.9 mi) north-east
Sesklo, circa 210.6 km (130.8 mi) north-east
Demetrias, circa 212.1 km (131.8 mi) north-east
Karystos, circa 213.1 km (132.4 mi) east
Dimini, circa 213.2 km (132.4 mi) north-east
Kassope, circa 215.5 km (133.9 mi) north-west
Orraon, circa 216.1 km (134.3 mi) north-west
Iolkos, circa 216.3 km (134.4 mi) north-east
Nekromanteion, Necromandio, circa 230.8 km (143.4 mi) north-west
Phylakopi, circa 232.2 km (144.3 mi) east
Larissa, circa 233.9 km (145.4 mi) north
Aghios Petros, circa 237.9 km (147.8 mi) east
Elea, circa 248.6 km (154.5 mi) north-west
Dodona, circa 248.7 km (154.5 mi) north-west
Diktynnaion, circa 258.2 km (160.4 mi) south-east
Phalasarna, circa 263 km (163.4 mi) south-east
Polyrrhenia, circa 272 km (169 mi) south-east
Delos, circa 281.4 km (174.8 mi) east
Olympos, circa 282.3 km (175.4 mi) north
Vitsa, circa 283.3 km (176 mi) north-west
Aiane, circa 292.4 km (181.7 mi) north
Dion, circa 293.4 km (182.3 mi) north
Elyros, circa 294.8 km (183.2 mi) south-east
Naxos, Temple of Apollo, circa 294.9 km (183.2 mi) east
Naxos, Temple of Dionysos, circa 296.3 km (184.1 mi) east
Aptera, circa 296.3 km (184.1 mi) south-east
Korkyra, Corfu, circa 297.4 km (184.8 mi) north-west
Lissos, circa 298.6 km (185.5 mi) south-east
Neapolis, Polychrono, circa 301.2 km (187.1 mi) north-east
Naxos, Temple of Demeter, circa 301.5 km (187.4 mi) east
Gyroula, circa 301.8 km (187.5 mi) east
Bouthroton, Butrint, circa 302.6 km (188 mi) north-west
Pyrgos Kheimarrou, Cheimaros Tower, circa 310.3 km (192.8 mi) east
Potidaia, Potidaea, circa 313 km (194.5 mi) north-east
Phoenike, Phoenice, Finiq, circa 315.9 km (196.3 mi) north-west
Adrianopolis, Hadrianopolis, Dropull, circa 315.9 km (196.3 mi) north-west
Thera, Thira, Santorini, circa 320.1 km (198.9 mi) east
Akrotiri, circa 323.8 km (201.2 mi) east
Olynthos, circa 324.3 km (201.5 mi) north-east
Antigoneia, Antigonia, Antigonea, Antigona, circa 324.9 km (201.9 mi) north-west
Vergina, circa 325.9 km (202.5 mi) north
Aeges, circa 325.9 km (202.5 mi) north
Armeni, circa 327.1 km (203.3 mi) south-east
Thera, Thira, circa 329.2 km (204.6 mi) east
Vrysinas peak sanctuary, circa 329.7 km (204.9 mi) south-east
Berea, Veroia, circa 330.7 km (205.5 mi) north
Eleutherna, Apollonia, circa 338.7 km (210.4 mi) south-east
Arcesine, circa 340.6 km (211.7 mi) east
Sybrita, Sukirita, Syvritos, circa 342.5 km (212.8 mi) south-east
Mende, circa 342.8 km (213 mi) north-east
Thessalonica, Salonika, Salonica, Thessaloniki, circa 351.4 km (218.4 mi) north
Acanthos, circa 352.3 km (218.9 mi) north-east
Akanthos, Acanthus, Ierissos, Stagira-Akanthos, circa 352.5 km (219 mi) north-east
Pella, circa 358 km (222.5 mi) north
Zominthos, circa 358.5 km (222.8 mi) south-east
Edessa, circa 360.7 km (224.1 mi) north
Edessa, Amphitheatre, circa 362.4 km (225.2 mi) north
Sklavokampos, circa 362.7 km (225.4 mi) south-east
Arolithos, circa 363 km (225.5 mi) south-east
Tylissos, circa 363.1 km (225.6 mi) south-east
Apollonia of Mygdonia, circa 363.9 km (226.1 mi) north-east
Myrina, circa 365.4 km (227.1 mi) north-east
Aghia Triada, Ayia Triadha, circa 368.5 km (229 mi) south-east
Stageira, circa 368.8 km (229.1 mi) north-east
Phaistos, circa 370.4 km (230.2 mi) south-east
Kommos, circa 370.5 km (230.2 mi) south-east
Kommos, circa 370.5 km (230.2 mi) south-east
Knossos, Kanusa, circa 372.5 km (231.5 mi) south-east
Amnissos, Eileithyia, circa 372.8 km (231.7 mi) south-east
Anemospilia, Iuktas, Youkhtas peak sanctuary, circa 375.7 km (233.4 mi) south-east
Amantia, circa 375.8 km (233.5 mi) north-west
Phourni, Fourni, circa 376.2 km (233.8 mi) south-east
Archanes, circa 377 km (234.2 mi) south-east
Troullos, Trullos, circa 377.3 km (234.5 mi) south-east
Gortyna, circa 377.4 km (234.5 mi) south-east
Vathypetro, circa 378.4 km (235.2 mi) south-east
Kaloi Limenes, circa 379.9 km (236.1 mi) south-east
Eresos, circa 380.8 km (236.6 mi) north-east
Orikum, Oricum, circa 383.9 km (238.5 mi) north-west
Galatas, circa 387.4 km (240.7 mi) south-east
Koumasa, circa 388 km (241.1 mi) south-east
Byllis, circa 389.2 km (241.9 mi) north-west
Heraclea Lyncestis, circa 389.8 km (242.2 mi) north
Arkalochori cave, circa 390.7 km (242.8 mi) south-east
Aulon, Vlorë, circa 393 km (244.2 mi) north-west
Amphipolis, circa 393.8 km (244.7 mi) north-east
Patmos, circa 395.1 km (245.5 mi) east
Mallia, circa 395.1 km (245.5 mi) south-east
Antipatreia, Antipatrea, Berat, circa 395.8 km (245.9 mi) north-west
Erythrae, circa 396.3 km (246.2 mi) east
Belegrada, Berat, circa 396.3 km (246.3 mi) north-west
Karphi, Karfi, circa 399.1 km (248 mi) south-east
Palatianon, Palatiano, circa 405.7 km (252.1 mi) north
Messon, Mesa, circa 410.8 km (255.3 mi) east
Lychnidos, Ohrid, circa 411.4 km (255.6 mi) north
Simi, circa 413.2 km (256.8 mi) south-east
Smintheum, circa 414.3 km (257.4 mi) north-east
Olous, circa 414.6 km (257.6 mi) south-east
Lato, circa 414.7 km (257.7 mi) south-east
Apollonia, circa 418.1 km (259.8 mi) north-west
Teos, circa 418.5 km (260 mi) east
Myrtos-Pyrgos, circa 423 km (262.8 mi) south-east
Heraion of Samos, circa 423.2 km (262.9 mi) east
Myrtos-Fournou Korifi, circa 424.2 km (263.6 mi) south-east
Thassos, circa 424.4 km (263.7 mi) north-east
Temple of Herakles, circa 424.4 km (263.7 mi) north-east
Neapolis, circa 426.5 km (265 mi) north-east
Pytharoreion, circa 427 km (265.3 mi) east
Aqueduct tunnel of Eupalinos, circa 427 km (265.3 mi) east
Pythagoreion, circa 427.2 km (265.5 mi) east
Mitylene, circa 427.4 km (265.6 mi) east
Assos, circa 428.1 km (266 mi) north-east
Pseira, circa 428.7 km (266.4 mi) south-east
Philippi, circa 428.7 km (266.4 mi) north-east
Gournia, circa 429.1 km (266.6 mi) south-east
Alexandria Troas, circa 430 km (267.2 mi) north-east
Uxentum, Ugento, circa 430.6 km (267.6 mi) north-west
Mochlos, circa 431.6 km (268.2 mi) south-east
Vasiliki, circa 432.4 km (268.7 mi) south-east
Azoria, circa 433.7 km (269.5 mi) south-east
Katalimata, circa 433.8 km (269.6 mi) south-east
Kavousi, circa 434.2 km (269.8 mi) south-east
Achilleion, Achilleum, circa 439.8 km (273.3 mi) north-east
Chamaizi, circa 440 km (273.4 mi) south-east
Chamaizi, circa 440.9 km (274 mi) south-east
Samothrace, Palaeopoli, circa 442.7 km (275.1 mi) north-east
Stobi, circa 444.8 km (276.4 mi) north
Kyme, Cyme, circa 445 km (276.5 mi) east
Petras, circa 445.9 km (277 mi) south-east
Sigeion, circa 447.2 km (277.9 mi) north-east
Ilios, Wilusa, Ilion, Troas, Troy, circa 448.6 km (278.7 mi) north-east
Abdera, circa 450.5 km (280 mi) north-east
Abdera, circa 450.7 km (280.1 mi) north-east
Claros, Colophon, circa 451.8 km (280.7 mi) east
Notion, circa 452.1 km (280.9 mi) east
Itanos, circa 452.4 km (281.1 mi) south-east
Smyrna Agora, circa 453.3 km (281.6 mi) east
Smyrna, Izmir, circa 453.8 km (281.9 mi) east
Rhoiteion, Rhoeteum, circa 456.3 km (283.6 mi) north-east
Didyma, Didim, circa 456.8 km (283.9 mi) east
Smyrna, Tepekule, Bayrakli, circa 457 km (283.9 mi) east
Paroikopolis, Parthikopolis, Paroecopolis, Sandansk, circa 457.1 km (284 mi) north
Roussolakkos, Palaikastro, circa 457.7 km (284.4 mi) south-east
Miletos, Millawanda, circa 457.8 km (284.5 mi) east
Ophrynium, circa 459.2 km (285.4 mi) north-east
Priene, circa 459.3 km (285.4 mi) east
Zakros, circa 463.1 km (287.8 mi) south-east
Ephesos, Ephesus, Selçuk, circa 464 km (288.3 mi) east
Ephesos Serapeum, circa 464.2 km (288.4 mi) east
Metropolis, circa 464.4 km (288.5 mi) east
Croton, Crotone, circa 464.4 km (288.6 mi) west
Temple of Artemis, Artemision, circa 466.2 km (289.7 mi) east
Kalyva, circa 466.6 km (289.9 mi) north-east
Aigai, Aigaiai, Aegae, Aegaeae, Nemrutkale, Nemrut Kalesi, circa 468.2 km (290.9 mi) east
Maroneia, Ismara, circa 472.8 km (293.8 mi) north-east
Epidamnos, Dyrrachion, Durres, circa 475.4 km (295.4 mi) north-west
Halikarnassos, Bodrum, circa 475.6 km (295.5 mi) east
Sestos, Sestiacos sinus, circa 475.7 km (295.6 mi) north-east
Abydos, Abydus, circa 475.9 km (295.7 mi) north-east
Pergamon, Asclepion, circa 476.1 km (295.8 mi) east
Belevi Mausoleum, circa 476.2 km (295.9 mi) east
Pergamon, Acropolis, circa 478.1 km (297.1 mi) east
Alexandroupolis, Mesimvria, circa 478.8 km (297.5 mi) north-east
Knidos, Cnidus, Tekir, circa 478.8 km (297.5 mi) east
Karabel relief, circa 479.6 km (298 mi) east
Magnesia ad Maeandrum, circa 480 km (298.2 mi) east
Magnesia ad Sipylum, Manisa, circa 482.1 km (299.6 mi) east
Mesembria, circa 483.6 km (300.5 mi) north-east
Adramyttion, Adramyttium, Edremit, circa 485.6 km (301.7 mi) east
Iasos, Alevi, circa 486.7 km (302.4 mi) east
Ainos, Aenus, Poltyobria, Enez, circa 493 km (306.4 mi) north-east
Brundisium, Brindisi, circa 495 km (307.6 mi) north-west
Amyzon, circa 495.8 km (308.1 mi) east
Mylasa, Pilaf Hill, circa 499.5 km (310.4 mi) east
Database ID 15721, created 14 Jan 2013, 20:33, Last changed 3 Dec 2016, 20:19