Alexandroupolis overview
Modern name(s) Mesimvria
Region Aegean
Latitude 40.86324269 N suggest info
Longitude 25.63832907 E
Status Accurate location
Nearest sites
within 500 km
Mesembria, circa 8.8 km (5.5 mi) east
Maroneia, Ismara, circa 10.7 km (6.6 mi) west
Samothrace, Palaeopoli, circa 41.3 km (25.7 mi) south
Ainos, Aenus, Poltyobria, Enez, circa 40.3 km (25.1 mi) east
Abdera, circa 56.3 km (35 mi) west
Temple of Herakles, circa 78 km (48.5 mi) west
Perperikon, circa 95.8 km (59.6 mi) north
Mikri Doxipara-Zoni, circa 88.4 km (54.9 mi) north-east
Thassos, circa 78.4 km (48.7 mi) west
Sestos, Sestiacos sinus, circa 96.2 km (59.7 mi) south-east
Sigeion, circa 107.3 km (66.7 mi) south-east
Abydos, Abydus, circa 98.9 km (61.5 mi) south-east
Achilleion, Achilleum, circa 114.1 km (70.9 mi) south-east
Ilios, Wilusa, Ilion, Troas, Troy, circa 112.8 km (70.1 mi) south-east
Rhoiteion, Rhoeteum, circa 110.3 km (68.5 mi) south-east
Ophrynium, circa 110.3 km (68.5 mi) south-east
Myrina, circa 120.2 km (74.7 mi) south-west
Kalyva, circa 96 km (59.7 mi) west
Alexandria Troas, circa 131.3 km (81.6 mi) south-east
Lampsakos, circa 105.6 km (65.6 mi) south-east
Neapolis, circa 103.2 km (64.1 mi) west
Philippi, circa 115 km (71.4 mi) west
Smintheum, circa 153 km (95.1 mi) south
Acanthos, circa 156.7 km (97.3 mi) west
Assos, circa 163.8 km (101.8 mi) south-east
Dzhendem Tepe, Plovdiv, circa 160.5 km (99.7 mi) north-west
Dzhambas Tepe, Plovdiv, circa 160.5 km (99.8 mi) north-west
Sahat Tepe, Plovdiv, circa 160.7 km (99.9 mi) north-west
Philippopolis, Pulpudeva, Trimontium, Eumolpias, P'ldin, Pl'pdiv, Ploudin, Filibe, Plovdiv, circa 160.8 km (99.9 mi) north-west
Taksim Tepe, Plovdiv, circa 160.8 km (99.9 mi) north-west
Bunardzhik, Plovdiv, circa 160.9 km (100 mi) north-west
Nebet Tepe, Plovdiv, circa 161.1 km (100.1 mi) north-west
Methynma, Molyvos, circa 172.4 km (107.1 mi) south
Eresos, circa 190.2 km (118.2 mi) south
Seuthopolis, circa 196.9 km (122.4 mi) north
Adramyttion, Adramyttium, Edremit, circa 187.2 km (116.3 mi) south-east
Seuthopolis mound, circa 205.8 km (127.9 mi) north
Seuthopolis mound, circa 206.7 km (128.4 mi) north
Buzovdrad megalithic formation, circa 191.1 km (118.7 mi) north
Messon, Mesa, circa 193.8 km (120.4 mi) south
Seuthopolis mound, circa 196.1 km (121.9 mi) north
Seuthopolis mound, Kazanlak, circa 197 km (122.4 mi) north
Adramyttion, Adramyttium, Edremit, circa 183.6 km (114.1 mi) south-east
Amphipolis, circa 150.8 km (93.7 mi) west
Akanthos, Acanthus, Ierissos, Stagira-Akanthos, circa 157.2 km (97.7 mi) west
Neapolis, Polychrono, circa 201.8 km (125.4 mi) west
Seuthopolis mound, circa 202.1 km (125.6 mi) north
[Placemark], circa 210.1 km (130.6 mi) south-east
Seuthopolis mound, Ostrusha, circa 204.5 km (127.1 mi) north
Seuthopolis mound, Kosmatka, Shipka, circa 205.8 km (127.9 mi) north
Seuthopolis mound, Golyama Arsenalka, circa 206 km (128 mi) north
Seuthopolis mound, Helvetia, circa 206.3 km (128.2 mi) north
Seuthopolis mound, Griffins, circa 206.3 km (128.2 mi) north
Seuthopolis mound, Shushmanets, circa 206.4 km (128.3 mi) north
Stageira, circa 158.2 km (98.3 mi) west
Mytilene Theatre, circa 209.7 km (130.3 mi) south-east
Mytilene, Mytilini, circa 210.1 km (130.5 mi) south-east
Paroikopolis, Parthikopolis, Paroecopolis, Sandansk, circa 212.3 km (131.9 mi) west
Salmydessos, Medea, Midye, Kiyiköy, circa 222.6 km (138.3 mi) east
Thessalonica, Salonika, Salonica, Thessaloniki, circa 227.4 km (141.3 mi) west
Nicopolis ad Istrum, circa 261.7 km (162.6 mi) north
Rhaikelos, Rhaecelus, circa 238.8 km (148.4 mi) west
Beglik Tash, circa 239.3 km (148.7 mi) north-east
Apollonia of Mygdonia, circa 183 km (113.7 mi) west
Pitane, Çandarli, circa 241.7 km (150.2 mi) south-east
Pergamon, Asclepion, circa 233.5 km (145.1 mi) south-east
Pergamon, Acropolis, circa 233.2 km (144.9 mi) south-east
Apollonia Pontica, Sozopol, circa 243.6 km (151.4 mi) north-east
St. Ivan Island, circa 244.4 km (151.9 mi) north-east
Elea, Cidaenis, circa 244.8 km (152.1 mi) south-east
Melta, circa 263.1 km (163.5 mi) north
Gryneion, Grynium, Yenisakran, circa 252.1 km (156.6 mi) south-east
Myrina, Sebatepolis, Aliaga, circa 252.3 km (156.8 mi) south-east
Kyme, Cyme, circa 258.9 km (160.9 mi) south-east
Mende, circa 195.9 km (121.7 mi) west
Olynthos, circa 202.9 km (126.1 mi) west
Phokaia, Phocaea, Foça, circa 261.9 km (162.7 mi) south-east
Aigai, Aigaiai, Aegae, Aegaeae, Nemrutkale, Nemrut Kalesi, circa 261.9 km (162.7 mi) south-east
Melsambria, Mesembria, Nesebar, circa 264.5 km (164.4 mi) north-east
Erythrai, Erythrae, Ildir, circa 285.3 km (177.3 mi) south
Potidaia, Potidaea, circa 208.9 km (129.8 mi) west
Larissa, Phrikonis, Buruncuk, circa 271.7 km (168.8 mi) south-east
Neon Teichos, circa 274.7 km (170.7 mi) south-east
Temnos, Temnus, circa 276.3 km (171.7 mi) south-east
Apameia, Apamea Myrlea, circa 278.9 km (173.3 mi) east
Iolkos, circa 281 km (174.6 mi) south-west
Byzantion, Lygos, Byzantium, Constantinople, Istanbul, circa 281.2 km (174.7 mi) east
Aeges, circa 282.9 km (175.8 mi) west
Erythrai Thatre, circa 285.1 km (177.2 mi) south
Pagasae, circa 287.8 km (178.9 mi) south-west
Sesklo, circa 291.8 km (181.3 mi) south-west
Klazomenai, circa 293.6 km (182.4 mi) south-east
Smyrna, Tepekule, Bayrakli, circa 297.2 km (184.7 mi) south-east
Liman Tepe, Klazomenai, Clazomenae, Urla Iskelesi, circa 294.6 km (183.1 mi) south-east
Smyrna, Izmir, circa 301.4 km (187.3 mi) south-east
Teos, circa 314.4 km (195.4 mi) south-east
Magnesia ad Sipylum, Manisa, circa 293.1 km (182.1 mi) south-east
Alos, Halos, Chorostasi, circa 304 km (188.9 mi) south-west
Larissa, circa 305.3 km (189.7 mi) west
Palatianon, Palatiano, circa 231.6 km (143.9 mi) west
Thyatira, circa 286.2 km (177.8 mi) south-east
Karystos, circa 331.2 km (205.8 mi) south-west
Aghios Petros, circa 339.9 km (211.2 mi) south
Karabel relief, circa 317.9 km (197.5 mi) south-east
Rhamnous, circa 324.4 km (201.6 mi) south-west
Eretria, Temple of Apollo Daphnephoros, circa 316.6 km (196.7 mi) south-west
Eretria, circa 316.5 km (196.7 mi) south-west
Ramnous Temple of Artemis, circa 325 km (201.9 mi) south-west
Rhamnous Temple of Themis, circa 325 km (202 mi) south-west
Artemision, Artemisium, Artemisio, circa 290.9 km (180.7 mi) south-west
Amphiaraion, Amfiaraio, circa 324.6 km (201.7 mi) south-west
Lefkandi, Xeropolis, circa 320.1 km (198.9 mi) south-west
Lebedos, Levedos, circa 330.5 km (205.4 mi) south-east
Metropolis, circa 337 km (209.4 mi) south-east
Aiane, circa 330.7 km (205.5 mi) west
Chalcis, Chalcida, circa 318.9 km (198.2 mi) south-west
Tumulus at Marathon, circa 336.9 km (209.3 mi) south-west
Claros, Colophon, circa 344.7 km (214.2 mi) south-east
Sardis, circa 334.6 km (207.9 mi) south-east
Notion, circa 346.1 km (215.1 mi) south-east
Sardis Temple of Artemis, circa 334.9 km (208.1 mi) south-east
Aulis, Avlida, circa 323.3 km (200.9 mi) south-west
Demetrias, circa 286 km (177.7 mi) south-west
Odessos, Varna, circa 318.8 km (198.1 mi) north-east
Dimini, circa 287 km (178.3 mi) south-west
Kokino, circa 343.8 km (213.6 mi) west
Pella, circa 262.8 km (163.3 mi) west
Heraion of Samos, circa 370.8 km (230.4 mi) south
Pythagoreion, circa 369.9 km (229.8 mi) south
Angkore, Antigoneia, Helicori, Nikaia, Nicaea, Iznik, circa 347.5 km (215.9 mi) east
Brauron, Vravrona, circa 355.8 km (221.1 mi) south-west
Belevi Mausoleum, circa 353.7 km (219.8 mi) south-east
Delos, circa 386.4 km (240.1 mi) south
Aedava, circa 350.9 km (218.1 mi) north-west
Burial mound of Alyattes, circa 327.5 km (203.5 mi) south-east
Krounoi, Dionysopolis, Balchik, circa 351.2 km (218.3 mi) north-east
Babovo, circa 351.3 km (218.3 mi) north
Anchialos, Pyrasos, circa 297.6 km (184.9 mi) south-west
Aghia Eirene, Agia Irini, circa 372.7 km (231.6 mi) south
Ephesos, Ephesus, Selçuk, circa 356.1 km (221.2 mi) south-east
Temple of Artemis, Artemision, circa 356.3 km (221.4 mi) south-east
Ephesos Serapeum, circa 356.4 km (221.4 mi) south-east
Dion, circa 276.7 km (171.9 mi) west
Thebai Phthiotides, Fthiotic Thebes, circa 301.7 km (187.5 mi) south-west
Nicomedia, Astakos, Izmit, circa 359.1 km (223.1 mi) east
Academy of Plato, circa 359.7 km (223.5 mi) south-west
Dios Hieron, Diospolis, Christopolis, Pyrgion, circa 360.3 km (223.9 mi) south-east
Olympieion, circa 361 km (224.3 mi) south-west
Athinai, Athens, circa 360.8 km (224.2 mi) south-west
Thorikos, circa 373.2 km (231.9 mi) south-west
Kerameikos, circa 360.7 km (224.1 mi) south-west
Astakos, Astacus, Dragamesti, circa 361.6 km (224.7 mi) east
Pnyx, circa 361.3 km (224.5 mi) south-west
Tirizis, circa 363.1 km (225.6 mi) north-east
Karthaia, circa 383.9 km (238.6 mi) south
Thebai, Cadmeia, Thebes, circa 345.3 km (214.6 mi) south-west
Gla, circa 337.9 km (210 mi) south-west
Priene, circa 383.8 km (238.5 mi) south-east
Eleusis, circa 361.8 km (224.8 mi) south-west
Patmos, circa 402.9 km (250.4 mi) south
Piraeus, circa 367.3 km (228.3 mi) south-west
Piraeus (Eetioneia Gate), circa 367.2 km (228.2 mi) south-west
Piraeus (Theater), circa 367.7 km (228.5 mi) south-west
Sounion, circa 383.3 km (238.1 mi) south-west
Vergina, circa 282.9 km (175.8 mi) west
Magnesia ad Maeandrum, Tekin, circa 372 km (231.2 mi) south-east
Magnesia ad Maeandrum Theatre, circa 372.5 km (231.4 mi) south-east
Olympos, circa 291.5 km (181.1 mi) west
Plataia, circa 356.9 km (221.7 mi) south-west
Othrys, circa 323.1 km (200.8 mi) south-west
Chalcedon, Kadiköy, circa 285.1 km (177.2 mi) east
Naxos, Temple of Apollo, circa 418 km (259.7 mi) south
Miletos, Millawanda, Milawata, Balat, circa 396.5 km (246.4 mi) south-east
Naxos, Temple of Dionysos, circa 421.5 km (261.9 mi) south
Orchomenos, Boeotia, circa 348.3 km (216.5 mi) south-west
Temple of Athena, circa 383 km (238 mi) south-west
Temple of Poseidon, circa 383.3 km (238.2 mi) south-west
Berea, Veroia, circa 291.9 km (181.4 mi) west
Aegosthena, circa 366 km (227.4 mi) south-west
Naxos, Temple of Demeter, circa 425.5 km (264.4 mi) south
Gyroula, circa 426.7 km (265.2 mi) south
Tralleis, Anthea, Euanthia, Antiochia, "Seleucia ad Maeandrum, Erynina, Aydin, circa 383.6 km (238.4 mi) south-east
Megara, circa 374.3 km (232.6 mi) south-west
Didyma, Didim, circa 411.2 km (255.5 mi) south-east
Aphaia, Afsias, circa 390.2 km (242.5 mi) south-west
Chaeronea, circa 355.7 km (221 mi) south-west
Myous, Myus, Avsar, circa 394.6 km (245.2 mi) south-east
Amyzon, circa 403.5 km (250.7 mi) south-east
Edessa, Amphitheatre, circa 301.3 km (187.2 mi) west
Edessa, circa 301.4 km (187.3 mi) west
Aegina, Temple of Apollo, circa 395.1 km (245.5 mi) south-west
Justiniana Prima, circa 402.3 km (250 mi) north-west
Nysa, circa 393.3 km (244.4 mi) south-east
Tropaeum Traiani, circa 405.8 km (252.1 mi) north-east
Acidava, circa 406.1 km (252.3 mi) north
Philadelphia, Alaseir, circa 372.9 km (231.7 mi) south-east
Akrokorinthos, circa 407.2 km (253 mi) south-west
Callatis, Pangalia, Panglicara, Tomisovara, Mangalia, circa 407.2 km (253 mi) north-east
Mediana, Naissus, Niš, Nissa, circa 408.3 km (253.7 mi) north-west
Alinda, circa 413.1 km (256.7 mi) south-east
Naissos, Niš, Nissa, circa 412.6 km (256.4 mi) north-west
Aegira, circa 413.1 km (256.7 mi) south-west
Stobi, circa 315.8 km (196.2 mi) west
Blaundos, circa 413.7 km (257.1 mi) south-east
Alabanda, circa 415.8 km (258.4 mi) south-east
Iasos, Alevi, circa 432.4 km (268.7 mi) south-east
Iustiniana Secunda, Ulpiana, circa 417.4 km (259.4 mi) west
Isthmia, circa 398.8 km (247.8 mi) south-west
Labraunda, circa 426.6 km (265.1 mi) south-east
Kenchreai, Cenchreae, circa 401.7 km (249.6 mi) south-west
Kenchreai Peninsula, circa 402.9 km (250.4 mi) south-west
Perachora, circa 395.6 km (245.8 mi) south-west
Delphi, circa 377 km (234.3 mi) south-west
Kieriou, circa 345.7 km (214.8 mi) south-west
Durankulak, circa 392.4 km (243.9 mi) north-east
Mylasa, Pilaf Hill, circa 439.8 km (273.3 mi) south-east
Halikarnassos, Bodrum, circa 452.2 km (281 mi) south-east
Korinthos, circa 405.4 km (251.9 mi) south-west
Mylasa, circa 440.1 km (273.4 mi) south-east
Drepanum, Helenopolis, Hersek, circa 326 km (202.6 mi) east
Axiopolis, Cernavoda, circa 432.3 km (268.6 mi) north-east
Phylakopi, circa 467.2 km (290.3 mi) south
Castra of Racarii de Jos, circa 439.6 km (273.2 mi) north-west
Epidauros, circa 424.9 km (264 mi) south-west
Sicyon, circa 407 km (252.9 mi) south-west
Plocnik, circa 438.9 km (272.7 mi) north-west
Stratos, circa 442.3 km (274.8 mi) south-west
Pyramid at Hellenikon, circa 444.9 km (276.5 mi) south-west
Franchthi Cave, circa 439.3 km (273 mi) south-west
Idrias, Chrysaoris, Stratonikeia, Hadrianopolis, circa 446.9 km (277.7 mi) south-east
Thera, Thira, Santorini, circa 495.6 km (307.9 mi) south
Nemea, circa 422.7 km (262.7 mi) south-west
Capidava, circa 450.7 km (280 mi) north-east
Dendra, circa 431 km (267.8 mi) south-west
Mukênai, Mycenae, circa 427.5 km (265.6 mi) south-west
Arcesine, circa 451.7 km (280.6 mi) south
Thera, Thira, circa 500.5 km (311 mi) south
Akrotiri, circa 502.1 km (312 mi) south
Asini, circa 439.2 km (272.9 mi) south-west
Tiryns, circa 437.5 km (271.8 mi) south-west
Carsium, Hârsova, circa 464.6 km (288.7 mi) north-east
Knidos, Cnidus, Tekir, circa 488.2 km (303.3 mi) south-east
Argos, circa 438 km (272.2 mi) south-west
Tripolis, circa 423.6 km (263.2 mi) south-east
Aphrodisias, circa 439.9 km (273.4 mi) south-east
Stymphalos, circa 429.6 km (266.9 mi) south-west
Antigoneia, Antigonia, Antigonea, Antigona, circa 466.2 km (289.7 mi) west
Nikopolis wall, circa 466.3 km (289.8 mi) west
Myloi, circa 445.9 km (277.1 mi) south-west
Tomis, Constantia, Constanta, circa 443.5 km (275.6 mi) north-east
Aizanoi, circa 385.2 km (239.4 mi) south-east
Helike, Eliki, circa 421 km (261.6 mi) south-west
Teuthis, circa 477.5 km (296.7 mi) south-west
Heraclea Lyncestis, circa 361.2 km (224.4 mi) west
Hypsous, Stemnitsa, circa 478.8 km (297.5 mi) south-west
Antipatreia, Antipatrea, Berat, circa 478.9 km (297.6 mi) west
Belegrada, Berat, circa 479.5 km (298 mi) west
Gortys, circa 482 km (299.5 mi) south-west
Alika, Athineo, Athinaio, circa 483.6 km (300.5 mi) south-west
Phoenike, Phoenice, Finiq, circa 484.2 km (300.9 mi) west
Hierapolis, circa 443.2 km (275.4 mi) south-east
Seyitömer Höyügü, circa 386 km (239.8 mi) east
Herakleia Pontike, Heraclea Pontica, circa 486.9 km (302.6 mi) east
Laodicea, Rhoas, Diospolis, Denizli, circa 449.7 km (279.4 mi) south-east
Orchomenos, Arcadia, circa 451.1 km (280.3 mi) south-west
Mantineia, Antigoneia, circa 456.4 km (283.6 mi) south-west
Tabea, Tabai, circa 471.1 km (292.7 mi) south-east
Felix Romuliana, Gamzigrad, circa 440.8 km (273.9 mi) north-west
Pisa, circa 496.1 km (308.3 mi) south-west
Mpoura, Boura, Phalaisiai, Falaisia, circa 497.4 km (309 mi) south-west
Apameia, Apamea Cibotus, Apamea ad Maeandrum, circa 497.6 km (309.2 mi) south-east
Tegea, circa 469.6 km (291.8 mi) south-west
Arsa, Arsia, Pac, Stari Ras, circa 499.6 km (310.4 mi) north-west
Baglica Höyügü, circa 499 km (310.1 mi) east
Database ID 2397, created 3 Mar 2013, 17:13, Last changed 3 Mar 2013, 17:13