Naxos overview
Other name(s) Temple of Dionysos
Region Aegean
Latitude 37.07760588 N suggest info
Longitude 25.38045855 E
Status Accurate location
Nearest sites
within 500 km
Naxos, Temple of Apollo, circa 3.7 km (2.3 mi) north
Naxos, Temple of Demeter, circa 6.1 km (3.8 mi) south-east
Gyroula, circa 7 km (4.4 mi) south-east
Delos, circa 37.3 km (23.2 mi) north
Arcesine, circa 49 km (30.5 mi) south-east
Thera, Thira, Santorini, circa 74.2 km (46.1 mi) south
Thera, Thira, circa 79.8 km (49.6 mi) south
Akrotiri, circa 80.8 km (50.2 mi) south
Phylakopi, circa 85.7 km (53.2 mi) west
Aghios Petros, circa 105.2 km (65.4 mi) north-west
Karthaia, circa 107 km (66.5 mi) north-west
Aghia Eirene, Agia Irini, circa 114 km (70.9 mi) north-west
Patmos, circa 106.6 km (66.2 mi) east
Temple of Athena, circa 135.6 km (84.3 mi) north-west
Temple of Poseidon, circa 135.7 km (84.3 mi) north-west
Karystos, circa 135.3 km (84.1 mi) north-west
Sounion, circa 135.8 km (84.4 mi) north-west
Thorikos, circa 138.5 km (86.1 mi) north-west
Rhamnous Temple of Themis, circa 174 km (108.1 mi) north-west
Ramnous Temple of Artemis, circa 174 km (108.1 mi) north-west
Brauron, Vravrona, circa 154.5 km (96 mi) north-west
Amnissos, Eileithyia, circa 194.8 km (121.1 mi) south
Heraion of Samos, circa 148.5 km (92.3 mi) east
Erythrae, circa 174.3 km (108.3 mi) north-east
Academy of Plato, circa 179.3 km (111.4 mi) north-west
Mallia, circa 198.7 km (123.5 mi) south
Knossos, Kanusa, circa 198.8 km (123.6 mi) south
Pythagoreion, circa 153.1 km (95.1 mi) east
Arolithos, circa 200.1 km (124.4 mi) south
Tylissos, circa 200.4 km (124.5 mi) south
Sklavokampos, circa 201 km (124.9 mi) south
Phourni, Fourni, circa 204.7 km (127.2 mi) south
Olous, circa 205 km (127.4 mi) south
Tumulus at Marathon, circa 169.2 km (105.2 mi) north-west
Vathypetro, circa 208.7 km (129.7 mi) south
Rhamnous, circa 174.4 km (108.4 mi) north-west
Teos, circa 173.9 km (108.1 mi) north-east
Zominthos, circa 208.1 km (129.3 mi) south
Lato, circa 212.6 km (132.1 mi) south
Ephesos, Ephesus, Selçuk, circa 197.7 km (122.8 mi) north-east
Ephesos Serapeum, circa 197.8 km (122.9 mi) north-east
Mochlos, circa 215.5 km (133.9 mi) south
Temple of Artemis, Artemision, circa 200 km (124.3 mi) north-east
Gournia, circa 222 km (137.9 mi) south
Chamaizi, circa 219 km (136.1 mi) south
Olympieion, circa 175.9 km (109.3 mi) north-west
Athinai, Athens, circa 177 km (110 mi) north-west
Anemospilia, Iuktas, Youkhtas peak sanctuary, circa 205.4 km (127.7 mi) south
Troullos, Trullos, circa 205.6 km (127.8 mi) south
Pnyx, circa 177 km (110 mi) north-west
Archanes, circa 205.7 km (127.8 mi) south
Kerameikos, circa 177.5 km (110.3 mi) north-west
Itanos, circa 216.7 km (134.7 mi) south-east
Karphi, Karfi, circa 207 km (128.6 mi) south
Gortyna, circa 227.4 km (141.3 mi) south
Myrtos-Pyrgos, circa 231 km (143.6 mi) south
Myrtos-Fournou Korifi, circa 231.2 km (143.6 mi) south
Amphiaraion, Amfiaraio, circa 190.9 km (118.6 mi) north-west
Didyma, Didim, circa 169.6 km (105.4 mi) east
Piraeus (Theater), circa 180.5 km (112.2 mi) north-west
Vrysinas peak sanctuary, circa 211.8 km (131.6 mi) south-west
Piraeus, circa 180.7 km (112.3 mi) north-west
Kydonia, Cydonia, Chania, circa 212.1 km (131.8 mi) south-west
Galatas, circa 212 km (131.7 mi) south
Armeni, circa 212.3 km (131.9 mi) south-west
Sybrita, Sukirita, Syvritos, circa 212.8 km (132.2 mi) south
Roussolakkos, Palaikastro, circa 224.2 km (139.3 mi) south-east
Piraeus (Eetioneia Gate), circa 181.8 km (113 mi) north-west
Aptera, circa 211 km (131.1 mi) south-west
Aghia Triada, Ayia Triadha, circa 230.6 km (143.3 mi) south
Pseira, circa 214.8 km (133.5 mi) south
Arkalochori cave, circa 215.3 km (133.8 mi) south
Miletos, Millawanda, circa 175.2 km (108.8 mi) east
Aphaia, Afsias, circa 179.7 km (111.6 mi) west
Eresos, circa 237.5 km (147.6 mi) north
Petras, circa 219.2 km (136.2 mi) south
Kommos, circa 236.2 km (146.8 mi) south
Chamaizi, circa 220 km (136.7 mi) south
Priene, circa 181.3 km (112.7 mi) east
Eretria, Temple of Apollo Daphnephoros, circa 202.3 km (125.7 mi) north-west
Zakros, circa 233.9 km (145.3 mi) south-east
Pavlopetri, circa 221.8 km (137.8 mi) west
Eretria, circa 202.8 km (126 mi) north-west
Notion, circa 189.8 km (118 mi) north-east
Claros, Colophon, circa 190.2 km (118.2 mi) north-east
Azoria, circa 222.2 km (138.1 mi) south
Kavousi, circa 223 km (138.6 mi) south
Simi, circa 225.1 km (139.8 mi) south
Syme, circa 225.1 km (139.9 mi) east
Knidos, Cnidus, Tekir, circa 182.6 km (113.5 mi) east
Vasiliki, circa 225.3 km (140 mi) south
Katalimata, circa 225.3 km (140 mi) south
Kaloi Limenes, circa 244.2 km (151.8 mi) south
Eleusis, circa 194.5 km (120.9 mi) north-west
Halikarnassos, Bodrum, circa 181.2 km (112.6 mi) east
Aegina, Temple of Apollo, circa 188.3 km (117 mi) west
Diktynnaion, circa 213.5 km (132.7 mi) south-west
Phaistos, circa 231 km (143.5 mi) south
Lefkandi, Xeropolis, circa 210.3 km (130.6 mi) north-west
Koumasa, circa 235.2 km (146.2 mi) south
Kommos, circa 236.2 km (146.8 mi) south
Smyrna, Izmir, circa 214.8 km (133.5 mi) north-east
Akrokorinthos, circa 239.1 km (148.6 mi) west
Idrias, Chrysaoris, Stratonikeia, Hadrianopolis, circa 239.3 km (148.7 mi) east
Metropolis, circa 207 km (128.6 mi) north-east
Kyme, Cyme, circa 231.6 km (143.9 mi) north-east
Mitylene, circa 248.7 km (154.5 mi) north-east
Aulis, Avlida, circa 218 km (135.4 mi) north-west
Smyrna, Tepekule, Bayrakli, circa 220.3 km (136.9 mi) north-east
Chalcis, Chalcida, circa 219.7 km (136.5 mi) north-west
Megara, circa 206.2 km (128.1 mi) north-west
Elyros, circa 244.7 km (152 mi) south-west
Iasos, Alevi, circa 196.6 km (122.1 mi) east
Pyramid at Hellenikon, circa 246.1 km (152.9 mi) west
Messon, Mesa, circa 249.1 km (154.8 mi) north-east
Lissos, circa 249.3 km (154.9 mi) south-west
Belevi Mausoleum, circa 211.8 km (131.6 mi) north-east
Magnesia ad Maeandrum, circa 208.1 km (129.3 mi) east
Aigai, Aigaiai, Aegae, Aegaeae, Nemrutkale, Nemrut Kalesi, circa 251.3 km (156.2 mi) north-east
Polyrrhenia, circa 237.3 km (147.4 mi) south-west
Franchthi Cave, circa 202.7 km (126 mi) west
Phalasarna, circa 238.1 km (147.9 mi) south-west
Thebai, Cadmeia, Thebes, circa 226 km (140.4 mi) north-west
Plataia, circa 224.8 km (139.7 mi) north-west
Mylasa, Pilaf Hill, circa 208.9 km (129.8 mi) east
Rhodos, circa 261.9 km (162.8 mi) east
Epidauros, circa 211.9 km (131.7 mi) west
Aegosthena, circa 223.8 km (139 mi) north-west
Assos, circa 281 km (174.6 mi) north
Karabel relief, circa 232.4 km (144.4 mi) north-east
Amyzon, circa 214.3 km (133.2 mi) east
Lindos, circa 265.5 km (165 mi) east
Mylasa, circa 214.5 km (133.3 mi) east
Labraunda, circa 219.2 km (136.2 mi) east
Magnesia ad Sipylum, Manisa, circa 247.9 km (154 mi) north-east
Alinda, circa 223.1 km (138.6 mi) east
Kenchreai Peninsula, circa 227.7 km (141.5 mi) west
Kenchreai, Cenchreae, circa 229 km (142.3 mi) west
Isthmia, circa 230.3 km (143.1 mi) west
Alika, Athineo, Athinaio, circa 279.9 km (173.9 mi) west
Sardis Temple of Artemis, circa 280.3 km (174.1 mi) north-east
Smintheum, circa 280.9 km (174.5 mi) north
Sardis, circa 281.4 km (174.9 mi) north-east
Alexandria Troas, circa 305 km (189.5 mi) north
Asini, circa 227.8 km (141.6 mi) west
Gla, circa 248.5 km (154.4 mi) north-west
Myrina, circa 312.2 km (194 mi) north
Tralleis, Anthea, Euanthia, Antiochia, "Seleucia ad Maeandrum, Erynina, Aydin, circa 233.4 km (145.1 mi) east
Pergamon, Asclepion, circa 275.5 km (171.2 mi) north-east
Mpoura, Boura, Phalaisiai, Falaisia, circa 285.1 km (177.1 mi) west
Pergamon, Acropolis, circa 277.6 km (172.5 mi) north-east
Aegira, circa 289.1 km (179.7 mi) west
Kaunos tombs, Dalyan, circa 290.4 km (180.4 mi) east
Dendra, circa 234.8 km (145.9 mi) west
Korinthos, circa 239.3 km (148.7 mi) west
Tiryns, circa 235.4 km (146.3 mi) west
Kameiros, circa 241 km (149.8 mi) east
Alabanda, circa 237.2 km (147.4 mi) east
Hypsous, Stemnitsa, circa 296.3 km (184.1 mi) west
Achilleion, Achilleum, circa 322.6 km (200.4 mi) north
Perachora, circa 246.5 km (153.2 mi) west
Mukênai, Mycenae, circa 242.7 km (150.8 mi) west
Gortys, circa 299.4 km (186 mi) west
Myloi, circa 241.2 km (149.9 mi) west
Teuthis, circa 300.7 km (186.8 mi) west
Argos, circa 243.7 km (151.4 mi) west
Orchomenos, Boeotia, circa 263.5 km (163.8 mi) north-west
Ilios, Wilusa, Ilion, Troas, Troy, circa 328.8 km (204.3 mi) north
Sigeion, circa 331.6 km (206.1 mi) north
Nemea, circa 249.3 km (154.9 mi) west
Artemision, Artemisium, Artemisio, circa 286.1 km (177.8 mi) north-west
Adramyttion, Adramyttium, Edremit, circa 314.4 km (195.4 mi) north-east
Sicyon, circa 255.9 km (159 mi) west
Rhoiteion, Rhoeteum, circa 335.7 km (208.6 mi) north
Ophrynium, circa 337.8 km (209.9 mi) north
Ialysos, Trianta, circa 257.5 km (160 mi) east
Chaeronea, circa 272.7 km (169.4 mi) north-west
Nysa, circa 260.7 km (162 mi) east
Alos, Halos, Chorostasi, circa 321 km (199.4 mi) north-west
Therapni, circa 259.6 km (161.3 mi) west
Pagasae, circa 328 km (203.8 mi) north-west
Pylos, circa 328.2 km (203.9 mi) west
Sparta, circa 262.3 km (163 mi) west
Thyatira, circa 297.8 km (185 mi) north-east
Iolkos, circa 330.3 km (205.3 mi) north-west
Tegea, circa 265.3 km (164.8 mi) west
Burial mound of Alyattes, circa 287.1 km (178.4 mi) north-east
Abydos, Abydus, circa 358 km (222.4 mi) north
Sestos, Sestiacos sinus, circa 359.5 km (223.4 mi) north
Stymphalos, circa 272.3 km (169.2 mi) west
Pisa, circa 335.3 km (208.3 mi) west
Telmessos, circa 336 km (208.8 mi) east
Sesklo, circa 337.1 km (209.5 mi) north-west
Mantineia, Antigoneia, circa 270.8 km (168.3 mi) west
Samiko, Samicum, circa 338.3 km (210.2 mi) west
Pellana, circa 271.2 km (168.5 mi) west
Samothrace, Palaeopoli, circa 380.9 km (236.7 mi) north
Orchomenos, Arcadia, circa 280.1 km (174.1 mi) west
Asea, circa 279.7 km (173.8 mi) west
Delphi, circa 297.3 km (184.8 mi) north-west
Pydnai, circa 353.1 km (219.4 mi) east
Othrys, circa 318.3 km (197.8 mi) north-west
Demetrias, circa 330.9 km (205.6 mi) north-west
Lampsakos, circa 381 km (236.8 mi) north
Dimini, circa 334.2 km (207.7 mi) north-west
Kaunos, Caunus, circa 289.4 km (179.8 mi) east
Anchialos, Pyrasos, circa 331.5 km (206 mi) north-west
Megalopolis, circa 290.5 km (180.5 mi) west
Neapolis, Polychrono, circa 364.2 km (226.3 mi) north-west
Blaundos, circa 365.5 km (227.1 mi) east
Thebai Phthiotides, Fthiotic Thebes, circa 334.3 km (207.7 mi) north-west
Philadelphia, Alaseir, circa 310.2 km (192.8 mi) east
Ainos, Aenus, Poltyobria, Enez, circa 410 km (254.7 mi) north
Lykosoura, circa 298.6 km (185.6 mi) west
Akanthos, Acanthus, Ierissos, Stagira-Akanthos, circa 391.7 km (243.4 mi) north-west
Aphrodisias, circa 303.6 km (188.6 mi) east
Helike, Eliki, circa 313.5 km (194.8 mi) west
Thassos, circa 415.7 km (258.3 mi) north
Mesembria, circa 420.9 km (261.6 mi) north
Alexandroupolis, Mesimvria, circa 421.5 km (261.9 mi) north
Maroneia, Ismara, circa 422.3 km (262.4 mi) north
Messene, Messini, circa 306.9 km (190.7 mi) west
Tabea, Tabai, circa 309.2 km (192.1 mi) east
Bassai, Bassae, Vassai, circa 310.6 km (193 mi) west
Potidaia, Potidaea, circa 389.8 km (242.2 mi) north-west
Acanthos, circa 390.7 km (242.8 mi) north-west
Alipheira, circa 315.1 km (195.8 mi) west
Olynthos, circa 398.8 km (247.8 mi) north-west
Stageira, circa 414.2 km (257.3 mi) north-west
Stratos, circa 398.1 km (247.4 mi) west
Apollonia, Kilincli, circa 403.5 km (250.7 mi) east
Neapolis, circa 437.2 km (271.7 mi) north
Korba, Corba, circa 404.7 km (251.5 mi) east
Aperlae, circa 405.8 km (252.2 mi) east
Kyaneai, Cyaneae, Yavu, circa 406.4 km (252.5 mi) east
Tripolis, circa 332.2 km (206.4 mi) east
Lepreo, circa 326 km (202.6 mi) west
Mende, circa 415.1 km (257.9 mi) north-west
Pylos, Palace of Nestor, circa 327.1 km (203.2 mi) west
Chalandritsa, circa 336.6 km (209.1 mi) west
Palaiokastro, circa 330.8 km (205.6 mi) west
Temple of Herakles, circa 415.3 km (258.1 mi) north
Amphipolis, circa 436.8 km (271.4 mi) north
Philippi, circa 447.6 km (278.1 mi) north
Telmessos, Anastasiopolis, Makri, Fethiye, circa 335.3 km (208.4 mi) east
Apollonia of Mygdonia, circa 428.6 km (266.3 mi) north-west
Larissa, circa 384.8 km (239.1 mi) north-west
Myra, theater, circa 420.6 km (261.4 mi) east
Olympia, circa 337.3 km (209.6 mi) west
Laodicea, Rhoas, Diospolis, Denizli, circa 339.7 km (211 mi) east
Hierapolis, circa 343.7 km (213.5 mi) east
Sidyma, circa 347.7 km (216.1 mi) east
Abdera, circa 429.9 km (267.1 mi) north
Kalyva, circa 469.9 km (292 mi) north
Kadyanda, circa 345.2 km (214.5 mi) east
Limyra, circa 434.6 km (270.1 mi) east
Pinara, circa 351.4 km (218.4 mi) east
Kieriou, circa 385.3 km (239.4 mi) north-west
Apameia, Apamea Cibotus, Apamea ad Maeandrum, circa 436.7 km (271.4 mi) east
Colossae, circa 351.5 km (218.4 mi) east
Epitalium, Epitalio, circa 350.1 km (217.5 mi) west
Thermos, Thermon, circa 365.2 km (227 mi) west
Letoon, circa 358.2 km (222.6 mi) east
Xanthos, circa 360 km (223.7 mi) east
Araxa, circa 356.5 km (221.5 mi) east
Patara, circa 362.4 km (225.2 mi) east
Calydon, circa 367.7 km (228.5 mi) west
Thessalonica, Salonika, Salonica, Thessaloniki, circa 448.3 km (278.6 mi) north-west
Laphrion, circa 367.9 km (228.6 mi) west
Dion, circa 425.8 km (264.6 mi) north-west
Tlos, circa 364.2 km (226.3 mi) east
Elis, Ilida, circa 364.9 km (226.8 mi) west
Mikri Doxipara-Zoni, circa 499.2 km (310.2 mi) north
Olympos, circa 425.6 km (264.5 mi) north-west
Kibyra, circa 364.6 km (226.6 mi) east
Nikopolis wall, circa 460.3 km (286 mi) north-west
Aeges, circa 461.7 km (286.9 mi) north-west
Pleuron, circa 379.4 km (235.8 mi) west
Aiane, circa 462.2 km (287.2 mi) north-west
Oinoanda, circa 371.7 km (231 mi) east
Perperikon, circa 515.7 km (320.5 mi) north
Seleucia Sidera, Claudioseleucia, Selef, circa 471.3 km (292.9 mi) east
Apameia, Apamea Myrlea, circa 476.1 km (295.8 mi) north-east
Stratos, circa 398.7 km (247.7 mi) west
Habesos, Antiphellos, Kas, circa 391.9 km (243.5 mi) east
Phellos, circa 393 km (244.2 mi) east
Oiniadai, circa 396.3 km (246.2 mi) west
Vergina, circa 461.7 km (286.9 mi) north-west
Isinda, circa 398.4 km (247.6 mi) east
Pella, circa 477.9 km (297 mi) north-west
Tüse, circa 400.1 km (248.6 mi) east
Beycesultan, circa 402.3 km (250 mi) east
Palatianon, Palatiano, circa 500.2 km (310.8 mi) north-west
Khoma, Choma, Beyler Höyük, Hacimusalar Höyügü, circa 399.3 km (248.1 mi) east
Berea, Veroia, circa 471.9 km (293.2 mi) north-west
Database ID 2443, created 15 Apr 2012, 22:33, Last changed 16 Apr 2012, 01:13