Aghios Petros overview
Region Aegean
Latitude 37.88355414 N suggest info
Longitude 24.75595882 E
Status Imprecise
Nearest sites
within 500 km
Karystos, circa 33 km (20.5 mi) north-west
Aghia Eirene, Agia Irini, circa 44.7 km (27.8 mi) south-west
Karthaia, circa 51.5 km (32 mi) south-west
Temple of Athena, circa 69 km (42.9 mi) west
Temple of Poseidon, circa 69.3 km (43.1 mi) west
Rhamnous Temple of Themis, circa 73.9 km (45.9 mi) north-west
Ramnous Temple of Artemis, circa 73.9 km (45.9 mi) north-west
Delos, circa 70.1 km (43.5 mi) south-east
Thorikos, circa 63.9 km (39.7 mi) west
Sounion, circa 69.3 km (43.1 mi) west
Brauron, Vravrona, circa 67 km (41.7 mi) west
Rhamnous, circa 74.2 km (46.1 mi) north-west
Tumulus at Marathon, circa 73 km (45.3 mi) west
Academy of Plato, circa 92.9 km (57.7 mi) west
Naxos, Temple of Apollo, circa 101.8 km (63.2 mi) south-east
Naxos, Temple of Dionysos, circa 105.2 km (65.4 mi) south-east
Amphiaraion, Amfiaraio, circa 91.6 km (56.9 mi) north-west
Naxos, Temple of Demeter, circa 111.1 km (69 mi) south-east
Olympieion, circa 90.2 km (56.1 mi) west
Gyroula, circa 112.2 km (69.7 mi) south-east
Athinai, Athens, circa 91.2 km (56.6 mi) west
Pnyx, circa 91.4 km (56.8 mi) west
Kerameikos, circa 91.6 km (56.9 mi) west
Phylakopi, circa 127.4 km (79.2 mi) south
Eretria, Temple of Apollo Daphnephoros, circa 101.5 km (63.1 mi) north-west
Eretria, circa 102 km (63.4 mi) north-west
Piraeus, circa 97.7 km (60.7 mi) west
Piraeus (Theater), circa 97.7 km (60.7 mi) west
Piraeus (Eetioneia Gate), circa 98.6 km (61.3 mi) west
Lefkandi, Xeropolis, circa 110.6 km (68.7 mi) north-west
Eleusis, circa 108.1 km (67.2 mi) west
Aphaia, Afsias, circa 108.4 km (67.3 mi) west
Chalcis, Chalcida, circa 120 km (74.6 mi) north-west
Aulis, Avlida, circa 119.2 km (74.1 mi) north-west
Aegina, Temple of Apollo, circa 118 km (73.3 mi) west
Arcesine, circa 152.1 km (94.5 mi) south-east
Megara, circa 124 km (77 mi) west
Thebai, Cadmeia, Thebes, circa 132.7 km (82.5 mi) west
Thera, Thira, Santorini, circa 173.2 km (107.6 mi) south-east
Akrokorinthos, circa 165.4 km (102.8 mi) west
Plataia, circa 135.1 km (83.9 mi) west
Akrotiri, circa 179.8 km (111.7 mi) south-east
Aegosthena, circa 137 km (85.1 mi) west
Thera, Thira, circa 180.7 km (112.3 mi) south-east
Eresos, circa 175.8 km (109.3 mi) north-east
Gla, circa 152.9 km (95 mi) west
Pyramid at Hellenikon, circa 186.2 km (115.7 mi) west
Franchthi Cave, circa 151.9 km (94.4 mi) west
Epidauros, circa 151.3 km (94 mi) west
Kenchreai Peninsula, circa 154.2 km (95.8 mi) west
Kenchreai, Cenchreae, circa 154.7 km (96.1 mi) west
Isthmia, circa 154.7 km (96.1 mi) west
Erythrae, circa 160.7 km (99.9 mi) east
Messon, Mesa, circa 198.7 km (123.5 mi) north-east
Myrina, circa 222.9 km (138.5 mi) north
Artemision, Artemisium, Artemisio, circa 183 km (113.7 mi) north-west
Patmos, circa 170.3 km (105.8 mi) east
Orchomenos, Boeotia, circa 169.8 km (105.5 mi) west
Korinthos, circa 164.9 km (102.4 mi) west
Aegira, circa 210.1 km (130.5 mi) west
Perachora, circa 167.5 km (104.1 mi) west
Asini, circa 169.9 km (105.6 mi) west
Dendra, circa 171.6 km (106.6 mi) west
Pavlopetri, circa 218.1 km (135.5 mi) south-west
Smintheum, circa 218.5 km (135.8 mi) north-east
Alos, Halos, Chorostasi, circa 218.9 km (136 mi) north-west
Tiryns, circa 174.9 km (108.7 mi) west
Chaeronea, circa 180.1 km (111.9 mi) west
Mukênai, Mycenae, circa 176.4 km (109.6 mi) west
Pagasae, circa 224.6 km (139.5 mi) north-west
Iolkos, circa 226.4 km (140.7 mi) north-west
Ephesos, Ephesus, Sel├žuk, circa 226.6 km (140.8 mi) east
Ephesos Serapeum, circa 226.9 km (141 mi) east
Alika, Athineo, Athinaio, circa 227.5 km (141.4 mi) west
Sicyon, circa 179.6 km (111.6 mi) west
Teos, circa 180.7 km (112.3 mi) east
Nemea, circa 179.8 km (111.7 mi) west
Argos, circa 181.4 km (112.7 mi) west
Temple of Artemis, Artemision, circa 228.9 km (142.2 mi) east
Myloi, circa 183 km (113.7 mi) west
Sesklo, circa 233.8 km (145.3 mi) north-west
Mitylene, circa 208.3 km (129.4 mi) north-east
Mpoura, Boura, Phalaisiai, Falaisia, circa 237 km (147.3 mi) west
Aigai, Aigaiai, Aegae, Aegaeae, Nemrutkale, Nemrut Kalesi, circa 236.9 km (147.2 mi) east
Hypsous, Stemnitsa, circa 237.9 km (147.8 mi) west
Heraion of Samos, circa 188.7 km (117.2 mi) east
Assos, circa 225.3 km (140 mi) north-east
Teuthis, circa 240.8 km (149.6 mi) west
Gortys, circa 241.5 km (150.1 mi) west
Pythagoreion, circa 192.4 km (119.6 mi) east
Alexandria Troas, circa 240.6 km (149.5 mi) north-east
Diktynnaion, circa 262.1 km (162.8 mi) south-west
Demetrias, circa 227.3 km (141.2 mi) north-west
Aptera, circa 274.6 km (170.6 mi) south
Stymphalos, circa 201.2 km (125 mi) west
Othrys, circa 218.5 km (135.8 mi) north-west
Dimini, circa 230.7 km (143.3 mi) north-west
Achilleion, Achilleum, circa 256.1 km (159.2 mi) north-east
Anchialos, Pyrasos, circa 228.8 km (142.2 mi) north-west
Kyme, Cyme, circa 213.8 km (132.8 mi) east
Delphi, circa 208 km (129.2 mi) west
Neapolis, Polychrono, circa 259.7 km (161.4 mi) north-west
Amnissos, Eileithyia, circa 286.6 km (178.1 mi) south
Arolithos, circa 288.1 km (179 mi) south
Tylissos, circa 288.4 km (179.2 mi) south
Thebai Phthiotides, Fthiotic Thebes, circa 231.8 km (144.1 mi) north-west
Sklavokampos, circa 288.7 km (179.4 mi) south
Tegea, circa 211 km (131.1 mi) west
Mantineia, Antigoneia, circa 209.9 km (130.4 mi) west
Knossos, Kanusa, circa 289.8 km (180.1 mi) south
Sigeion, circa 265.2 km (164.8 mi) north-east
Ilios, Wilusa, Ilion, Troas, Troy, circa 263.9 km (164 mi) north-east
Zominthos, circa 293.2 km (182.2 mi) south
Therapni, circa 222.5 km (138.2 mi) west
Phourni, Fourni, circa 295.6 km (183.7 mi) south
Smyrna, Izmir, circa 217.1 km (134.9 mi) east
Claros, Colophon, circa 214.1 km (133.1 mi) east
Notion, circa 214.5 km (133.3 mi) east
Orchomenos, Arcadia, circa 215.1 km (133.7 mi) west
Sparta, circa 224.3 km (139.4 mi) west
Akanthos, Acanthus, Ierissos, Stagira-Akanthos, circa 289.9 km (180.1 mi) north
Vathypetro, circa 299.4 km (186 mi) south
Mallia, circa 295.5 km (183.6 mi) south
Pisa, circa 274.1 km (170.3 mi) west
Rhoiteion, Rhoeteum, circa 271.6 km (168.8 mi) north-east
Phalasarna, circa 284.2 km (176.6 mi) south-west
Polyrrhenia, circa 286.9 km (178.3 mi) south-west
Smyrna, Tepekule, Bayrakli, circa 220.7 km (137.1 mi) east
Ophrynium, circa 274.1 km (170.3 mi) north-east
Samothrace, Palaeopoli, circa 298.6 km (185.5 mi) north
Pellana, circa 227.1 km (141.1 mi) west
Samiko, Samicum, circa 280.4 km (174.3 mi) west
Didyma, Didim, circa 227 km (141.1 mi) east
Asea, circa 226.4 km (140.7 mi) west
Miletos, Millawanda, circa 225.2 km (140 mi) east
Potidaia, Potidaea, circa 285.1 km (177.2 mi) north-west
Priene, circa 224.7 km (139.6 mi) east
Aghia Triada, Ayia Triadha, circa 314.1 km (195.2 mi) south
Gortyna, circa 314.1 km (195.2 mi) south
Olous, circa 304.9 km (189.5 mi) south
Metropolis, circa 226.5 km (140.7 mi) east
Armeni, circa 286.5 km (178 mi) south
Vrysinas peak sanctuary, circa 286.9 km (178.3 mi) south
Acanthos, circa 288.9 km (179.5 mi) north
Kommos, circa 319.2 km (198.3 mi) south
Lato, circa 311.4 km (193.5 mi) south
Olynthos, circa 294.3 km (182.9 mi) north-west
Pylos, circa 291.5 km (181.1 mi) west
Sybrita, Sukirita, Syvritos, circa 291.9 km (181.4 mi) south
Thassos, circa 322.1 km (200.1 mi) north
Sardis Temple of Artemis, circa 293.8 km (182.6 mi) east
Sardis, circa 294.8 km (183.2 mi) east
Stageira, circa 312.3 km (194.1 mi) north
Helike, Eliki, circa 233.4 km (145 mi) west
Pergamon, Asclepion, circa 250.6 km (155.7 mi) north-east
Sestos, Sestiacos sinus, circa 294.9 km (183.3 mi) north-east
Abydos, Abydus, circa 294 km (182.7 mi) north-east
Anemospilia, Iuktas, Youkhtas peak sanctuary, circa 296 km (183.9 mi) south
Megalopolis, circa 237.3 km (147.5 mi) west
Archanes, circa 296.6 km (184.3 mi) south
Troullos, Trullos, circa 296.6 km (184.3 mi) south
Pergamon, Acropolis, circa 252.8 km (157.1 mi) north-east
Kaloi Limenes, circa 328.3 km (204 mi) south
Idrias, Chrysaoris, Stratonikeia, Hadrianopolis, circa 298.4 km (185.4 mi) east
Mochlos, circa 317 km (197 mi) south-east
Elyros, circa 301.2 km (187.1 mi) south
Gournia, circa 322.1 km (200.1 mi) south
Belevi Mausoleum, circa 238.6 km (148.3 mi) east
Karphi, Karfi, circa 303.2 km (188.4 mi) south
Mende, circa 311 km (193.3 mi) north-west
Myrtos-Pyrgos, circa 328.5 km (204.1 mi) south
Karabel relief, circa 242.3 km (150.6 mi) east
Galatas, circa 304.4 km (189.1 mi) south
Myrtos-Fournou Korifi, circa 328.9 km (204.3 mi) south
Adramyttion, Adramyttium, Edremit, circa 273.6 km (170 mi) north-east
Magnesia ad Sipylum, Manisa, circa 246.9 km (153.4 mi) east
Chamaizi, circa 321.4 km (199.7 mi) south-east
Lissos, circa 306.2 km (190.3 mi) south
Syme, circa 307.5 km (191.1 mi) east
Lykosoura, circa 246.2 km (153 mi) west
Arkalochori cave, circa 307.9 km (191.3 mi) south
Magnesia ad Maeandrum, circa 243.3 km (151.2 mi) east
Halikarnassos, Bodrum, circa 253.3 km (157.4 mi) east
Neapolis, circa 340.8 km (211.8 mi) north
Itanos, circa 320.9 km (199.4 mi) south-east
Stratos, circa 312.6 km (194.2 mi) west
Maroneia, Ismara, circa 338.8 km (210.5 mi) north
Apollonia of Mygdonia, circa 325.3 km (202.1 mi) north-west
Amphipolis, circa 335.8 km (208.7 mi) north
Knidos, Cnidus, Tekir, circa 267.2 km (166 mi) south-east
Phaistos, circa 315 km (195.7 mi) south
Alexandroupolis, Mesimvria, circa 339.9 km (211.2 mi) north
Pseira, circa 315.9 km (196.3 mi) south
Larissa, circa 281.7 km (175 mi) north-west
Mesembria, circa 340.9 km (211.8 mi) north
Roussolakkos, Palaikastro, circa 328.3 km (204 mi) south-east
Kommos, circa 319.2 km (198.3 mi) south
Iasos, Alevi, circa 258.1 km (160.4 mi) east
Philippi, circa 350.2 km (217.6 mi) north
Bassai, Bassae, Vassai, circa 256.5 km (159.4 mi) west
Simi, circa 321.4 km (199.7 mi) south
Ainos, Aenus, Poltyobria, Enez, circa 335.8 km (208.7 mi) north-east
Temple of Herakles, circa 321.8 km (199.9 mi) north
Petras, circa 322.4 km (200.3 mi) south-east
Chamaizi, circa 322.4 km (200.3 mi) south-east
Azoria, circa 323.1 km (200.8 mi) south
Koumasa, circa 323.3 km (200.9 mi) south
Messene, Messini, circa 262.1 km (162.9 mi) west
Alipheira, circa 257.4 km (159.9 mi) west
Kavousi, circa 323.9 km (201.3 mi) south
Vasiliki, circa 325.5 km (202.2 mi) south
Katalimata, circa 325.8 km (202.4 mi) south
Zakros, circa 337.7 km (209.8 mi) south-east
Lampsakos, circa 320.9 km (199.4 mi) north-east
Amyzon, circa 261.6 km (162.5 mi) east
Chalandritsa, circa 261.2 km (162.3 mi) west
Kieriou, circa 285.8 km (177.6 mi) north-west
Mylasa, Pilaf Hill, circa 271 km (168.4 mi) east
Abdera, circa 339.3 km (210.9 mi) north
Lepreo, circa 271.4 km (168.6 mi) west
Kalyva, circa 375.9 km (233.6 mi) north
Tralleis, Anthea, Euanthia, Antiochia, "Seleucia ad Maeandrum, Erynina, Aydin, circa 270.3 km (167.9 mi) east
Mylasa, circa 275.7 km (171.3 mi) east
Dion, circa 320.9 km (199.4 mi) north-west
Thessalonica, Salonika, Salonica, Thessaloniki, circa 343.5 km (213.5 mi) north-west
Alinda, circa 272.8 km (169.5 mi) east
Labraunda, circa 274.6 km (170.6 mi) east
Rhodos, circa 345.7 km (214.8 mi) south-east
Olympia, circa 276.1 km (171.6 mi) west
Olympos, circa 321.1 km (199.6 mi) north-west
Thermos, Thermon, circa 280 km (174 mi) west
Pylos, Palace of Nestor, circa 286.5 km (178 mi) west
Aeges, circa 356.6 km (221.6 mi) north-west
Lindos, circa 356.8 km (221.7 mi) south-east
Palaiokastro, circa 292.3 km (181.6 mi) west
Thyatira, circa 292.8 km (181.9 mi) east
Aiane, circa 358.8 km (222.9 mi) north-west
Alabanda, circa 285.6 km (177.5 mi) east
Kaunos tombs, Dalyan, circa 362.1 km (225 mi) east
Calydon, circa 287.1 km (178.4 mi) west
Laphrion, circa 287.3 km (178.5 mi) west
Epitalium, Epitalio, circa 289.2 km (179.7 mi) west
Burial mound of Alyattes, circa 297.3 km (184.8 mi) east
Nikopolis wall, circa 372.2 km (231.2 mi) west
Pleuron, circa 298.5 km (185.5 mi) west
Elis, Ilida, circa 296.8 km (184.4 mi) west
Nysa, circa 297.4 km (184.8 mi) east
Vergina, circa 356.6 km (221.6 mi) north-west
Pella, circa 372.7 km (231.6 mi) north-west
Kameiros, circa 329.2 km (204.5 mi) south-east
Palatianon, Palatiano, circa 396 km (246.1 mi) north-west
Berea, Veroia, circa 366.9 km (228 mi) north-west
Stratos, circa 313.2 km (194.6 mi) west
Blaundos, circa 393 km (244.2 mi) east
Perperikon, circa 430.3 km (267.4 mi) north
Oiniadai, circa 316.4 km (196.6 mi) west
Mikri Doxipara-Zoni, circa 423.5 km (263.2 mi) north
Ialysos, Trianta, circa 342.6 km (212.9 mi) south-east
Telmessos, circa 410.4 km (255 mi) east
Philadelphia, Alaseir, circa 333.3 km (207.1 mi) east
Edessa, circa 398.5 km (247.6 mi) north-west
Edessa, Amphitheatre, circa 399.8 km (248.4 mi) north-west
Paroikopolis, Parthikopolis, Paroecopolis, Sandansk, circa 428 km (265.9 mi) north
Pydnai, circa 432.7 km (268.8 mi) east
Ambracia, circa 357.5 km (222.2 mi) west
Aphrodisias, circa 349.2 km (217 mi) east
Kaunos, Caunus, circa 361.4 km (224.5 mi) east
Orraon, circa 367 km (228 mi) west
Apameia, Apamea Myrlea, circa 450.9 km (280.2 mi) north-east
Tabea, Tabai, circa 363.4 km (225.8 mi) east
Actium, Aktio, circa 367.3 km (228.2 mi) west
Leukas, Lefkada, circa 368.6 km (229 mi) west
Nikopolis theatre, circa 372.2 km (231.3 mi) west
Nikopolis, circa 372.1 km (231.2 mi) west
Antigoneia, Antigonia, Antigonea, Antigona, circa 462.3 km (287.2 mi) north-west
Phoenike, Phoenice, Finiq, circa 464.9 km (288.9 mi) north-west
Tripolis, circa 368 km (228.7 mi) east
Kassope, circa 381.7 km (237.2 mi) west
Dodona, circa 390.7 km (242.8 mi) north-west
Dzhendem Tepe, Plovdiv, circa 473 km (293.9 mi) north
Bunardzhik, Plovdiv, circa 473.7 km (294.4 mi) north
Sahat Tepe, Plovdiv, circa 473.9 km (294.5 mi) north
Dzhambas Tepe, Plovdiv, circa 473.9 km (294.5 mi) north
Philippopolis, Pulpudeva, Trimontium, Eumolpias, P'ldin, Pl'pdiv, Ploudin, Filibe, Plovdiv, circa 474 km (294.6 mi) north
Taksim Tepe, Plovdiv, circa 474.1 km (294.6 mi) north
Nebet Tepe, Plovdiv, circa 474.6 km (294.9 mi) north
Apameia, Apamea Cibotus, Apamea ad Maeandrum, circa 475.3 km (295.3 mi) east
Seuthopolis, circa 528.4 km (328.3 mi) north
Korba, Corba, circa 482.2 km (299.6 mi) east
Apollonia, Kilincli, circa 482.8 km (300 mi) east
Laodicea, Rhoas, Diospolis, Denizli, circa 382.1 km (237.4 mi) east
Kyaneai, Cyaneae, Yavu, circa 484.5 km (301.1 mi) east
Aperlae, circa 485.6 km (301.7 mi) east
Stobi, circa 472.1 km (293.4 mi) north-west
Hierapolis, circa 383.5 km (238.3 mi) east
Seuthopolis mound, circa 538 km (334.3 mi) north
Seuthopolis mound, circa 537.8 km (334.2 mi) north
Nekromanteion, Necromandio, circa 396.7 km (246.5 mi) west
Vitsa, circa 411.8 km (255.9 mi) north-west
Elea, circa 404 km (251 mi) west
Heraclea Lyncestis, circa 454.7 km (282.6 mi) north-west
Myra, theater, circa 497.8 km (309.3 mi) east
Telmessos, Anastasiopolis, Makri, Fethiye, circa 409.8 km (254.6 mi) east
Database ID 3406, created 1 Oct 2012, 18:56, Last changed 1 Oct 2012, 18:56