Aghia Eirene overview
Modern name(s) Agia Irini
Region Aegean
Section Minoan
Latitude 37.66905349 N suggest info
Longitude 24.32602652 E
Status Accurate location
Nearest sites
within 500 km
Karthaia, circa 12 km (7.4 mi) south
Temple of Athena, circa 26.4 km (16.4 mi) west
Temple of Poseidon, circa 26.6 km (16.5 mi) west
Thorikos, circa 25.4 km (15.8 mi) west
Sounion, circa 26.6 km (16.6 mi) west
Karystos, circa 41.7 km (25.9 mi) north
Brauron, Vravrona, circa 40.9 km (25.4 mi) north-west
Aghios Petros, circa 44.7 km (27.8 mi) north-east
Tumulus at Marathon, circa 58.5 km (36.4 mi) north-west
Academy of Plato, circa 65.3 km (40.6 mi) north-west
Rhamnous, circa 67 km (41.6 mi) north-west
Rhamnous Temple of Themis, circa 66.4 km (41.3 mi) north-west
Ramnous Temple of Artemis, circa 66.4 km (41.3 mi) north-west
Olympieion, circa 61.9 km (38.5 mi) north-west
Athinai, Athens, circa 63 km (39.1 mi) north-west
Pnyx, circa 63 km (39.2 mi) north-west
Kerameikos, circa 63.5 km (39.4 mi) north-west
Piraeus (Theater), circa 66.9 km (41.6 mi) west
Piraeus, circa 67 km (41.6 mi) west
Piraeus (Eetioneia Gate), circa 68.1 km (42.3 mi) west
Amphiaraion, Amfiaraio, circa 81 km (50.3 mi) north-west
Aphaia, Afsias, circa 70.4 km (43.7 mi) west
Eretria, Temple of Apollo Daphnephoros, circa 93.2 km (57.9 mi) north-west
Phylakopi, circa 102.9 km (63.9 mi) south
Eretria, circa 93.7 km (58.2 mi) north-west
Eleusis, circa 80.6 km (50.1 mi) north-west
Aegina, Temple of Apollo, circa 79.9 km (49.6 mi) west
Lefkandi, Xeropolis, circa 99.7 km (62 mi) north-west
Delos, circa 88.2 km (54.8 mi) east
Aulis, Avlida, circa 106.5 km (66.2 mi) north-west
Megara, circa 93.2 km (57.9 mi) west
Chalcis, Chalcida, circa 108.9 km (67.7 mi) north-west
Thebai, Cadmeia, Thebes, circa 112.2 km (69.7 mi) north-west
Naxos, Temple of Apollo, circa 111.4 km (69.2 mi) south-east
Plataia, circa 110.8 km (68.8 mi) north-west
Akrokorinthos, circa 130.2 km (80.9 mi) west
Aegosthena, circa 110 km (68.4 mi) north-west
Naxos, Temple of Dionysos, circa 114 km (70.9 mi) south-east
Franchthi Cave, circa 108.8 km (67.6 mi) west
Naxos, Temple of Demeter, circa 120.1 km (74.6 mi) south-east
Gyroula, circa 120.9 km (75.1 mi) south-east
Epidauros, circa 110.5 km (68.7 mi) west
Pyramid at Hellenikon, circa 146 km (90.7 mi) west
Kenchreai Peninsula, circa 118.7 km (73.7 mi) west
Kenchreai, Cenchreae, circa 119.6 km (74.3 mi) west
Isthmia, circa 120.3 km (74.7 mi) west
Gla, circa 135 km (83.9 mi) north-west
Asini, circa 128.8 km (80 mi) west
Korinthos, circa 130 km (80.8 mi) west
Arcesine, circa 163 km (101.3 mi) south-east
Dendra, circa 132.1 km (82.1 mi) west
Perachora, circa 135.3 km (84.1 mi) west
Tiryns, circa 134.6 km (83.7 mi) west
Orchomenos, Boeotia, circa 149.6 km (93 mi) north-west
Thera, Thira, Santorini, circa 168.9 km (105 mi) south-east
Pavlopetri, circa 174.5 km (108.4 mi) south-west
Mukênai, Mycenae, circa 138.1 km (85.8 mi) west
Aegira, circa 178.4 km (110.8 mi) west
Akrotiri, circa 175 km (108.7 mi) south-east
Argos, circa 141.8 km (88.1 mi) west
Myloi, circa 142.2 km (88.4 mi) west
Nemea, circa 142.9 km (88.8 mi) west
Sicyon, circa 146 km (90.7 mi) west
Artemision, Artemisium, Artemisio, circa 177.5 km (110.3 mi) north-west
Thera, Thira, circa 177.5 km (110.3 mi) south-east
Chaeronea, circa 158.6 km (98.6 mi) north-west
Alika, Athineo, Athinaio, circa 185.9 km (115.5 mi) west
Mpoura, Boura, Phalaisiai, Falaisia, circa 194.6 km (120.9 mi) west
Hypsous, Stemnitsa, circa 197.9 km (123 mi) west
Teuthis, circa 201.3 km (125.1 mi) west
Gortys, circa 201.4 km (125.2 mi) west
Stymphalos, circa 165.3 km (102.7 mi) west
Alos, Halos, Chorostasi, circa 210.4 km (130.8 mi) north-west
Diktynnaion, circa 228.5 km (142 mi) south
Tegea, circa 169.6 km (105.4 mi) west
Mantineia, Antigoneia, circa 170.3 km (105.8 mi) west
Therapni, circa 178.4 km (110.9 mi) west
Pagasae, circa 219.4 km (136.3 mi) north-west
Delphi, circa 183.5 km (114 mi) north-west
Sparta, circa 180.4 km (112.1 mi) west
Iolkos, circa 222.7 km (138.4 mi) north-west
Orchomenos, Arcadia, circa 177 km (110 mi) west
Aptera, circa 245.8 km (152.7 mi) south
Othrys, circa 206 km (128 mi) north-west
Pellana, circa 184 km (114.3 mi) west
Sesklo, circa 228 km (141.7 mi) north-west
Demetrias, circa 222.5 km (138.3 mi) north-west
Asea, circa 185 km (115 mi) west
Eresos, circa 217.8 km (135.3 mi) north-east
Anchialos, Pyrasos, circa 221.8 km (137.8 mi) north-west
Dimini, circa 225.8 km (140.3 mi) north-west
Phalasarna, circa 249.3 km (154.9 mi) south
Pisa, circa 235.3 km (146.2 mi) west
Polyrrhenia, circa 253 km (157.2 mi) south
Myrina, circa 253.4 km (157.5 mi) north
Thebai Phthiotides, Fthiotic Thebes, circa 224.1 km (139.2 mi) north-west
Kydonia, Cydonia, Chania, circa 240.8 km (149.7 mi) south
Samiko, Samicum, circa 240.7 km (149.6 mi) west
Messon, Mesa, circa 242 km (150.4 mi) north-east
Megalopolis, circa 196 km (121.8 mi) west
Pylos, circa 247.8 km (154 mi) west
Patmos, circa 200.1 km (124.3 mi) east
Erythrae, circa 204.7 km (127.2 mi) east
Helike, Eliki, circa 202.5 km (125.8 mi) west
Arolithos, circa 270.5 km (168.1 mi) south
Sklavokampos, circa 271 km (168.4 mi) south
Tylissos, circa 270.8 km (168.3 mi) south
Zominthos, circa 273.8 km (170.1 mi) south
Amnissos, Eileithyia, circa 271.6 km (168.8 mi) south
Lykosoura, circa 204.8 km (127.3 mi) west
Knossos, Kanusa, circa 274.1 km (170.3 mi) south
Smintheum, circa 259.5 km (161.2 mi) north-east
Armeni, circa 261.7 km (162.6 mi) south
Phourni, Fourni, circa 279.6 km (173.8 mi) south
Vrysinas peak sanctuary, circa 262.6 km (163.2 mi) south
Vathypetro, circa 283.2 km (176 mi) south
Ephesos, Ephesus, Sel├žuk, circa 266.4 km (165.5 mi) east
Ephesos Serapeum, circa 266.6 km (165.6 mi) east
Temple of Artemis, Artemision, circa 268.7 km (166.9 mi) east
Aghia Triada, Ayia Triadha, circa 293.2 km (182.2 mi) south
Elyros, circa 269 km (167.2 mi) south
Sybrita, Sukirita, Syvritos, circa 269.4 km (167.4 mi) south
Neapolis, Polychrono, circa 269.9 km (167.7 mi) north
Bassai, Bassae, Vassai, circa 215.6 km (134 mi) west
Messene, Messini, circa 219.4 km (136.3 mi) west
Gortyna, circa 295.1 km (183.4 mi) south
Mallia, circa 284 km (176.5 mi) south-east
Kommos, circa 297.9 km (185.1 mi) south
Alipheira, circa 217.4 km (135.1 mi) west
Lissos, circa 274.1 km (170.3 mi) south
Teos, circa 223 km (138.6 mi) east
Anemospilia, Iuktas, Youkhtas peak sanctuary, circa 279.8 km (173.9 mi) south
Potidaia, Potidaea, circa 293.9 km (182.6 mi) north
Archanes, circa 280.6 km (174.4 mi) south
Troullos, Trullos, circa 280.7 km (174.4 mi) south
Aigai, Aigaiai, Aegae, Aegaeae, Nemrutkale, Nemrut Kalesi, circa 281.4 km (174.9 mi) east
Akanthos, Acanthus, Ierissos, Stagira-Akanthos, circa 306.1 km (190.2 mi) north
Kaloi Limenes, circa 307.4 km (191 mi) south
Heraion of Samos, circa 225.3 km (140 mi) east
Stratos, circa 285.6 km (177.5 mi) west
Chalandritsa, circa 228 km (141.7 mi) west
Mitylene, circa 252.5 km (156.9 mi) north-east
Olynthos, circa 304 km (188.9 mi) north
Assos, circa 267.5 km (166.2 mi) north-east
Olous, circa 296.4 km (184.1 mi) south-east
Galatas, circa 289.3 km (179.8 mi) south
Pythagoreion, circa 229.4 km (142.5 mi) east
Lepreo, circa 230.7 km (143.4 mi) west
Karphi, Karfi, circa 291.2 km (180.9 mi) south-east
Lato, circa 301.4 km (187.3 mi) south-east
Alexandria Troas, circa 280.9 km (174.5 mi) north-east
Larissa, circa 274.9 km (170.8 mi) north-west
Arkalochori cave, circa 292.9 km (182 mi) south
Phaistos, circa 294.4 km (182.9 mi) south
Kommos, circa 297.9 km (185.1 mi) south
Olympia, circa 237.3 km (147.5 mi) west
Pylos, Palace of Nestor, circa 243.3 km (151.2 mi) west
Stageira, circa 328.2 km (203.9 mi) north
Myrtos-Pyrgos, circa 316.9 km (196.9 mi) south-east
Mende, circa 321.8 km (200 mi) north
Achilleion, Achilleum, circa 295.6 km (183.7 mi) north-east
Myrtos-Fournou Korifi, circa 317.5 km (197.3 mi) south-east
Koumasa, circa 304.9 km (189.5 mi) south
Kieriou, circa 272.4 km (169.3 mi) north-west
Gournia, circa 313.4 km (194.8 mi) south-east
Acanthos, circa 305.3 km (189.7 mi) north
Mochlos, circa 310.1 km (192.7 mi) south-east
Palaiokastro, circa 248.9 km (154.6 mi) west
Pseira, circa 308.5 km (191.7 mi) south-east
Simi, circa 309 km (192 mi) south-east
Thermos, Thermon, circa 252.7 km (157 mi) west
Kyme, Cyme, circa 258.3 km (160.5 mi) north-east
Sigeion, circa 304.5 km (189.2 mi) north-east
Ilios, Wilusa, Ilion, Troas, Troy, circa 303.6 km (188.7 mi) north-east
Chamaizi, circa 315.7 km (196.2 mi) south-east
Samothrace, Palaeopoli, circa 331.6 km (206 mi) north-east
Azoria, circa 315.4 km (196 mi) south-east
Apollonia of Mygdonia, circa 338.1 km (210.1 mi) north
Kavousi, circa 316.1 km (196.4 mi) south-east
Epitalium, Epitalio, circa 250.4 km (155.6 mi) west
Chamaizi, circa 316.7 km (196.8 mi) south-east
Vasiliki, circa 316.9 km (196.9 mi) south-east
Katalimata, circa 317.5 km (197.3 mi) south-east
Thassos, circa 347.5 km (215.9 mi) north
Petras, circa 318 km (197.6 mi) south-east
Calydon, circa 256.8 km (159.6 mi) west
Laphrion, circa 257.1 km (159.7 mi) west
Claros, Colophon, circa 254.5 km (158.2 mi) east
Notion, circa 254.8 km (158.3 mi) east
Rhoiteion, Rhoeteum, circa 311.5 km (193.5 mi) north-east
Smyrna, Izmir, circa 260.4 km (161.8 mi) east
Itanos, circa 318.7 km (198 mi) south-east
Amphipolis, circa 352.8 km (219.2 mi) north
Ophrynium, circa 314.1 km (195.2 mi) north-east
Smyrna, Tepekule, Bayrakli, circa 264.2 km (164.2 mi) east
Dion, circa 320.3 km (199 mi) north-west
Didyma, Didim, circa 260.3 km (161.8 mi) east
Miletos, Millawanda, circa 260.4 km (161.8 mi) east
Elis, Ilida, circa 260.7 km (162 mi) west
Roussolakkos, Palaikastro, circa 325.7 km (202.4 mi) south-east
Olympos, circa 318.4 km (197.8 mi) north-west
Priene, circa 261.5 km (162.5 mi) east
Neapolis, circa 363.5 km (225.9 mi) north
Idrias, Chrysaoris, Stratonikeia, Hadrianopolis, circa 332.3 km (206.5 mi) east
Syme, circa 333.1 km (207 mi) east
Pleuron, circa 268.5 km (166.8 mi) west
Sardis Temple of Artemis, circa 336.6 km (209.1 mi) east
Zakros, circa 334.2 km (207.7 mi) south-east
Metropolis, circa 267.8 km (166.4 mi) east
Sardis, circa 337.5 km (209.7 mi) east
Philippi, circa 371.7 km (231 mi) north
Sestos, Sestiacos sinus, circa 334.4 km (207.8 mi) north-east
Abydos, Abydus, circa 333.7 km (207.4 mi) north-east
Temple of Herakles, circa 347.3 km (215.8 mi) north
Nikopolis wall, circa 347.1 km (215.7 mi) west
Pergamon, Asclepion, circa 295.3 km (183.5 mi) north-east
Maroneia, Ismara, circa 370.7 km (230.3 mi) north
Pergamon, Acropolis, circa 297.4 km (184.8 mi) north-east
Halikarnassos, Bodrum, circa 282.4 km (175.5 mi) east
Thessalonica, Salonika, Salonica, Thessaloniki, circa 350.9 km (218 mi) north-west
Stratos, circa 286.1 km (177.8 mi) west
Belevi Mausoleum, circa 278.9 km (173.3 mi) east
Aiane, circa 352.4 km (219 mi) north-west
Knidos, Cnidus, Tekir, circa 291.3 km (181 mi) east
Alexandroupolis, Mesimvria, circa 372.7 km (231.6 mi) north
Karabel relief, circa 285.1 km (177.1 mi) east
Oiniadai, circa 285.9 km (177.6 mi) west
Magnesia ad Maeandrum, circa 282.1 km (175.3 mi) east
Adramyttion, Adramyttium, Edremit, circa 317.4 km (197.2 mi) north-east
Aeges, circa 357 km (221.8 mi) north-west
Mesembria, circa 374.4 km (232.6 mi) north-east
Magnesia ad Sipylum, Manisa, circa 290.7 km (180.6 mi) east
Vergina, circa 357 km (221.8 mi) north-west
Ainos, Aenus, Poltyobria, Enez, circa 371.8 km (231 mi) north-east
Iasos, Alevi, circa 290.8 km (180.7 mi) east
Kalyva, circa 400.4 km (248.8 mi) north
Abdera, circa 366.9 km (228 mi) north
Rhodos, circa 370.8 km (230.4 mi) east
Pella, circa 376.8 km (234.1 mi) north-west
Berea, Veroia, circa 366.6 km (227.8 mi) north-west
Lampsakos, circa 361.2 km (224.4 mi) north-east
Amyzon, circa 298.1 km (185.2 mi) east
Lindos, circa 377.8 km (234.7 mi) south-east
Mylasa, Pilaf Hill, circa 303.7 km (188.7 mi) east
Mylasa, circa 308.7 km (191.8 mi) east
Palatianon, Palatiano, circa 405.4 km (251.9 mi) north
Labraunda, circa 309.2 km (192.2 mi) east
Alinda, circa 308.9 km (191.9 mi) east
Tralleis, Anthea, Euanthia, Antiochia, "Seleucia ad Maeandrum, Erynina, Aydin, circa 309.2 km (192.1 mi) east
Kaunos tombs, Dalyan, circa 392.4 km (243.8 mi) east
Ambracia, circa 335.1 km (208.2 mi) north-west
Alabanda, circa 322.2 km (200.2 mi) east
Edessa, circa 398.9 km (247.9 mi) north-west
Edessa, Amphitheatre, circa 400.4 km (248.8 mi) north-west
Thyatira, circa 337.1 km (209.5 mi) east
Orraon, circa 345.5 km (214.7 mi) north-west
Actium, Aktio, circa 341.6 km (212.3 mi) west
Leukas, Lefkada, circa 341.6 km (212.2 mi) west
Kameiros, circa 351.9 km (218.7 mi) east
Nikopolis theatre, circa 347.3 km (215.8 mi) west
Nikopolis, circa 347.1 km (215.7 mi) west
Burial mound of Alyattes, circa 340.5 km (211.6 mi) east
Nysa, circa 336.6 km (209.2 mi) east
Perperikon, circa 460.3 km (286 mi) north
Kassope, circa 357.9 km (222.4 mi) west
Blaundos, circa 434.5 km (270 mi) east
Dodona, circa 371.5 km (230.9 mi) north-west
Telmessos, circa 440 km (273.4 mi) east
Mikri Doxipara-Zoni, circa 458.2 km (284.7 mi) north-east
Paroikopolis, Parthikopolis, Paroecopolis, Sandansk, circa 441.9 km (274.6 mi) north
Ialysos, Trianta, circa 367.1 km (228.1 mi) east
Antigoneia, Antigonia, Antigonea, Antigona, circa 445.7 km (276.9 mi) north-west
Phoenike, Phoenice, Finiq, circa 446.1 km (277.2 mi) north-west
Nekromanteion, Necromandio, circa 373.3 km (232 mi) west
Elea, circa 382.7 km (237.8 mi) north-west
Vitsa, circa 395.7 km (245.9 mi) north-west
Pydnai, circa 460.2 km (286 mi) east
Philadelphia, Alaseir, circa 375.1 km (233.1 mi) east
Stobi, circa 476.4 km (296 mi) north-west
Heraclea Lyncestis, circa 451.5 km (280.6 mi) north-west
Kaunos, Caunus, circa 391.6 km (243.3 mi) east
Aphrodisias, circa 387 km (240.5 mi) east
Apameia, Apamea Myrlea, circa 495.3 km (307.8 mi) north-east
Dzhendem Tepe, Plovdiv, circa 498 km (309.5 mi) north
Bunardzhik, Plovdiv, circa 498.8 km (310 mi) north
Sahat Tepe, Plovdiv, circa 499 km (310.1 mi) north
Dzhambas Tepe, Plovdiv, circa 499.1 km (310.1 mi) north
Philippopolis, Pulpudeva, Trimontium, Eumolpias, P'ldin, Pl'pdiv, Ploudin, Filibe, Plovdiv, circa 499.2 km (310.2 mi) north
Taksim Tepe, Plovdiv, circa 499.3 km (310.2 mi) north
Nebet Tepe, Plovdiv, circa 499.7 km (310.5 mi) north
Database ID 3407, created 1 Jan 2011, 12:00, Last changed 17 May 2014, 09:21