Sestos overview
Other name(s) Sestiacos sinus
Region Aegean
Latitude 40.21318032 N suggest info
Longitude 26.3887571 E
Status Imprecise
Nearest sites
within 500 km
Abydos, Abydus, circa 2.8 km (1.7 mi) south-east
Ophrynium, circa 21.7 km (13.5 mi) south
Rhoiteion, Rhoeteum, circa 23.8 km (14.8 mi) south-west
Ilios, Wilusa, Ilion, Troas, Troy, circa 31.2 km (19.4 mi) south-west
Sigeion, circa 29.9 km (18.6 mi) south-west
Lampsakos, circa 29.7 km (18.4 mi) north-east
Achilleion, Achilleum, circa 38.8 km (24.1 mi) south-west
Alexandria Troas, circa 54.9 km (34.1 mi) south-west
Ainos, Aenus, Poltyobria, Enez, circa 62.5 km (38.8 mi) north-west
Assos, circa 80.5 km (50 mi) south
Smintheum, circa 78.7 km (48.9 mi) south
Adramyttion, Adramyttium, Edremit, circa 87.5 km (54.4 mi) south-east
Mesembria, circa 89.7 km (55.7 mi) north-west
Samothrace, Palaeopoli, circa 79.5 km (49.4 mi) west
Alexandroupolis, Mesimvria, circa 96.2 km (59.7 mi) north-west
Mitylene, circa 123.4 km (76.7 mi) south
Messon, Mesa, circa 113.3 km (70.4 mi) south
Eresos, circa 122.5 km (76.1 mi) south-west
Maroneia, Ismara, circa 104.3 km (64.8 mi) north-west
Mikri Doxipara-Zoni, circa 145.6 km (90.5 mi) north
Pergamon, Asclepion, circa 138.7 km (86.2 mi) south-east
Pergamon, Acropolis, circa 138.1 km (85.8 mi) south-east
Abdera, circa 143.6 km (89.3 mi) north-west
Myrina, circa 118.8 km (73.8 mi) west
Temple of Herakles, circa 154.5 km (96 mi) west
Kyme, Cyme, circa 168.4 km (104.6 mi) south
Aigai, Aigaiai, Aegae, Aegaeae, Nemrutkale, Nemrut Kalesi, circa 168.3 km (104.6 mi) south-east
Perperikon, circa 184.2 km (114.4 mi) north-west
Erythrae, circa 203.9 km (126.7 mi) south
Smyrna, Tepekule, Bayrakli, circa 205.8 km (127.9 mi) south-east
Thassos, circa 155.1 km (96.4 mi) west
Magnesia ad Sipylum, Manisa, circa 198.9 km (123.6 mi) south-east
Smyrna, Izmir, circa 210.4 km (130.7 mi) south-east
Thyatira, circa 190 km (118.1 mi) south-east
Teos, circa 228.9 km (142.3 mi) south
Apameia, Apamea Myrlea, circa 212.1 km (131.8 mi) east
Acanthos, circa 213 km (132.3 mi) west
Salmydessos, Medea, Midye, Kiyiköy, circa 213.4 km (132.6 mi) north-east
Karabel relief, circa 224.5 km (139.5 mi) south-east
Kalyva, circa 189.1 km (117.5 mi) north-west
Neapolis, circa 185.1 km (115 mi) west
Metropolis, circa 245.7 km (152.7 mi) south-east
Byzantion, Lygos, Byzantium, Constantinople, Istanbul, circa 235.9 km (146.6 mi) east
Claros, Colophon, circa 255.2 km (158.6 mi) south
Notion, circa 256.6 km (159.4 mi) south
Sardis, circa 238.6 km (148.3 mi) south-east
Sardis Temple of Artemis, circa 239 km (148.5 mi) south-east
Neapolis, Polychrono, circa 244.1 km (151.7 mi) west
Burial mound of Alyattes, circa 231.4 km (143.8 mi) south-east
Philippi, circa 198.6 km (123.4 mi) west
Belevi Mausoleum, circa 261.7 km (162.6 mi) south-east
Dzhambas Tepe, Plovdiv, circa 254.8 km (158.3 mi) north-west
Dzhendem Tepe, Plovdiv, circa 254.9 km (158.4 mi) north-west
Sahat Tepe, Plovdiv, circa 255 km (158.5 mi) north-west
Philippopolis, Pulpudeva, Trimontium, Eumolpias, P'ldin, Pl'pdiv, Ploudin, Filibe, Plovdiv, circa 255.1 km (158.5 mi) north-west
Taksim Tepe, Plovdiv, circa 255.1 km (158.5 mi) north-west
Bunardzhik, Plovdiv, circa 255.3 km (158.6 mi) north-west
Nebet Tepe, Plovdiv, circa 255.3 km (158.7 mi) north-west
Pythagoreion, circa 284.4 km (176.7 mi) south
Heraion of Samos, circa 285.8 km (177.6 mi) south
Beglik Tash, circa 260.2 km (161.7 mi) north-east
Temple of Artemis, Artemision, circa 265.4 km (164.9 mi) south-east
Ephesos, Ephesus, Selçuk, circa 265.4 km (164.9 mi) south-east
Ephesos Serapeum, circa 265.7 km (165.1 mi) south-east
Magnesia ad Maeandrum, circa 280.3 km (174.2 mi) south-east
Seuthopolis, circa 282.1 km (175.3 mi) north-west
Apollonia Pontica, Sozopol, circa 269 km (167.1 mi) north-east
St. Ivan Island, circa 270.2 km (167.9 mi) north-east
Priene, circa 294.6 km (183.1 mi) south
Seuthopolis mound, circa 290.1 km (180.3 mi) north-west
Buzovdrad megalithic formation, circa 275.4 km (171.1 mi) north-west
Seuthopolis mound, circa 291.6 km (181.2 mi) north-west
Akanthos, Acanthus, Ierissos, Stagira-Akanthos, circa 213.9 km (132.9 mi) west
Seuthopolis mound, circa 280.5 km (174.3 mi) north-west
Seuthopolis mound, Kazanlak, circa 280.7 km (174.4 mi) north
Tralleis, Anthea, Euanthia, Antiochia, "Seleucia ad Maeandrum, Erynina, Aydin, circa 289.9 km (180.2 mi) south-east
Angkore, Antigoneia, Helicori, Nikaia, Nicaea, Iznik, circa 283.2 km (175.9 mi) east
Miletos, Millawanda, circa 308 km (191.4 mi) south
Seuthopolis mound, circa 285.6 km (177.5 mi) north
Seuthopolis mound, Ostrusha, circa 288.7 km (179.4 mi) north-west
Amphipolis, circa 225.2 km (140 mi) west
Patmos, circa 323.2 km (200.8 mi) south
Seuthopolis mound, Kosmatka, Shipka, circa 290.2 km (180.3 mi) north-west
Seuthopolis mound, Helvetia, circa 290.4 km (180.5 mi) north-west
Seuthopolis mound, Griffins, circa 290.5 km (180.5 mi) north-west
Seuthopolis mound, Shushmanets, circa 290.5 km (180.5 mi) north-west
Seuthopolis mound, Golyama Arsenalka, circa 290.7 km (180.7 mi) north-west
Stageira, circa 223.6 km (139 mi) west
Melsambria, Mesembria, Nesebar, circa 294.1 km (182.7 mi) north-east
Thessalonica, Salonika, Salonica, Thessaloniki, circa 294.6 km (183 mi) west
Aghios Petros, circa 294.9 km (183.3 mi) south-west
Didyma, Didim, circa 323.4 km (200.9 mi) south
Amyzon, circa 311.4 km (193.5 mi) south-east
Philadelphia, Alaseir, circa 276.8 km (172 mi) south-east
Nysa, circa 298.3 km (185.3 mi) south-east
Ramnous Temple of Artemis, circa 301 km (187.1 mi) south-west
Rhamnous Temple of Themis, circa 301.1 km (187.1 mi) south-west
Paroikopolis, Parthikopolis, Paroecopolis, Sandansk, circa 301.5 km (187.4 mi) north-west
Chalcedon, Kadiköy, circa 238.9 km (148.5 mi) east
Nicomedia, Astakos, Izmit, circa 303.4 km (188.5 mi) east
Astakos, Astacus, Dragamesti, circa 304.7 km (189.3 mi) east
Iolkos, circa 306.5 km (190.5 mi) west
Alinda, circa 320.5 km (199.1 mi) south-east
Delos, circa 327.5 km (203.5 mi) south
Karystos, circa 295.3 km (183.5 mi) south-west
Pagasae, circa 312.2 km (194 mi) west
Nicopolis ad Istrum, circa 340.1 km (211.4 mi) north
Alabanda, circa 322.2 km (200.2 mi) south-east
Sesklo, circa 318.6 km (198 mi) west
Blaundos, circa 318.6 km (197.9 mi) south-east
Labraunda, circa 334.5 km (207.8 mi) south-east
Iasos, Alevi, circa 342.3 km (212.7 mi) south
Alos, Halos, Chorostasi, circa 325.1 km (202 mi) west
Apollonia of Mygdonia, circa 250.2 km (155.5 mi) west
Mylasa, Pilaf Hill, circa 348.7 km (216.7 mi) south-east
Mylasa, circa 348.6 km (216.6 mi) south-east
Rhamnous, circa 300.6 km (186.8 mi) south-west
Naxos, Temple of Apollo, circa 356.1 km (221.3 mi) south
Naxos, Temple of Dionysos, circa 359.5 km (223.4 mi) south
Naxos, Temple of Demeter, circa 362.5 km (225.2 mi) south
Halikarnassos, Bodrum, circa 364.1 km (226.2 mi) south
Gyroula, circa 363.7 km (226 mi) south
Mende, circa 257 km (159.7 mi) west
Olynthos, circa 257.7 km (160.1 mi) west
Academy of Plato, circa 338.4 km (210.3 mi) south-west
Odessos, Varna, circa 354.9 km (220.5 mi) north-east
Potidaia, Potidaea, circa 259.9 km (161.5 mi) west
Tumulus at Marathon, circa 312.2 km (194 mi) south-west
Eretria, Temple of Apollo Daphnephoros, circa 301.1 km (187.1 mi) south-west
Eretria, circa 301.2 km (187.1 mi) south-west
Amphiaraion, Amfiaraio, circa 305.9 km (190.1 mi) south-west
Aghia Eirene, Agia Irini, circa 334.4 km (207.8 mi) south-west
Aeges, circa 345.8 km (214.9 mi) west
Melta, circa 352.6 km (219.1 mi) north-west
Temple of Athena, circa 350.4 km (217.7 mi) south-west
Temple of Poseidon, circa 350.7 km (217.9 mi) south-west
Drepanum, Helenopolis, Hersek, circa 269.8 km (167.7 mi) east
Karthaia, circa 344.3 km (213.9 mi) south-west
Lefkandi, Xeropolis, circa 307.3 km (190.9 mi) south-west
Brauron, Vravrona, circa 327.7 km (203.6 mi) south-west
Idrias, Chrysaoris, Stratonikeia, Hadrianopolis, circa 353.7 km (219.8 mi) south-east
Tripolis, circa 327.5 km (203.5 mi) south-east
Chalcis, Chalcida, circa 308.9 km (192 mi) south-west
Aphrodisias, circa 344 km (213.7 mi) south-east
Thorikos, circa 341.3 km (212.1 mi) south-west
Aulis, Avlida, circa 312.9 km (194.4 mi) south-west
Knidos, Cnidus, Tekir, circa 401.4 km (249.4 mi) south
Sounion, circa 350.7 km (217.9 mi) south-west
Aizanoi, circa 297.6 km (184.9 mi) east
Olympieion, circa 338.7 km (210.5 mi) south-west
Artemision, Artemisium, Artemisio, circa 302 km (187.6 mi) west
Athinai, Athens, circa 338.9 km (210.6 mi) south-west
Kerameikos, circa 338.9 km (210.6 mi) south-west
Pnyx, circa 339.4 km (210.9 mi) south-west
Hierapolis, circa 347.1 km (215.7 mi) south-east
Piraeus, circa 346.3 km (215.2 mi) south-west
Piraeus (Theater), circa 346.6 km (215.4 mi) south-west
Piraeus (Eetioneia Gate), circa 346.5 km (215.3 mi) south-west
Laodicea, Rhoas, Diospolis, Denizli, circa 353.6 km (219.7 mi) south-east
Arcesine, circa 382.4 km (237.6 mi) south
Krounoi, Dionysopolis, Balchik, circa 384.3 km (238.8 mi) north-east
Eleusis, circa 344.6 km (214.1 mi) south-west
Tabea, Tabai, circa 375.4 km (233.2 mi) south-east
Aiane, circa 387.1 km (240.5 mi) west
Thebai, Cadmeia, Thebes, circa 337 km (209.4 mi) south-west
Tirizis, circa 390.6 km (242.7 mi) north-east
Seyitömer Höyügü, circa 304.6 km (189.3 mi) east
Demetrias, circa 311.4 km (193.5 mi) west
Thera, Thira, Santorini, circa 431.7 km (268.2 mi) south
Gla, circa 336.2 km (208.9 mi) south-west
Thera, Thira, circa 435.3 km (270.5 mi) south
Dimini, circa 313.3 km (194.7 mi) west
Akrokorinthos, circa 398.6 km (247.7 mi) south-west
Colossae, circa 366.5 km (227.7 mi) south-east
Palatianon, Palatiano, circa 311.6 km (193.6 mi) west
Plataia, circa 347.9 km (216.1 mi) south-west
Akrotiri, circa 437.9 km (272.1 mi) south
Aphaia, Afsias, circa 368.3 km (228.9 mi) south-west
Apameia, Apamea Cibotus, Apamea ad Maeandrum, circa 403.8 km (250.9 mi) south-east
Megara, circa 359.7 km (223.5 mi) south-west
Phylakopi, circa 418 km (259.7 mi) south-west
Anchialos, Pyrasos, circa 322.3 km (200.3 mi) west
Aegosthena, circa 356.3 km (221.4 mi) south-west
Aegina, Temple of Apollo, circa 375 km (233 mi) south-west
Thebai Phthiotides, Fthiotic Thebes, circa 326.9 km (203.1 mi) west
Beycesultan, circa 358.7 km (222.9 mi) south-east
Durankulak, circa 423.2 km (263 mi) north-east
Aegira, circa 416.2 km (258.6 mi) south-west
Kaunos, Caunus, circa 423.8 km (263.3 mi) south-east
Baglica Höyügü, circa 416.7 km (258.9 mi) east
Orchomenos, Boeotia, circa 350.2 km (217.6 mi) south-west
Syme, circa 419.6 km (260.7 mi) south
Babovo, circa 419.2 km (260.5 mi) north
Kameiros, circa 451.3 km (280.4 mi) south
Kaunos tombs, Dalyan, circa 423.5 km (263.1 mi) south-east
Ialysos, Trianta, circa 450.9 km (280.2 mi) south-east
Othrys, circa 342 km (212.5 mi) west
Oluklu Höyük, circa 328.4 km (204 mi) east
Chaeronea, circa 359.6 km (223.4 mi) south-west
Dion, circa 330.9 km (205.6 mi) west
Pella, circa 332.8 km (206.8 mi) west
Pyramid at Hellenikon, circa 434.4 km (269.9 mi) south-west
Kokino, circa 435.2 km (270.4 mi) north-west
Çukurhisar Höyügü, circa 337.5 km (209.7 mi) east
Callatis, Pangalia, Panglicara, Tomisovara, Mangalia, circa 439 km (272.8 mi) north-east
Herakleia Pontike, Heraclea Pontica, circa 440.2 km (273.5 mi) east
Aedava, circa 443.5 km (275.6 mi) north-west
Isthmia, circa 388.8 km (241.6 mi) south-west
Kenchreai, Cenchreae, circa 391.1 km (243 mi) south-west
Kenchreai Peninsula, circa 392 km (243.6 mi) south-west
Larissa, circa 344.7 km (214.2 mi) west
Seleucia Sidera, Claudioseleucia, Selef, circa 446.9 km (277.7 mi) south-east
Keskin Höyügü, circa 343.5 km (213.4 mi) east
Rhodos, circa 448.6 km (278.8 mi) south-east
Tropaeum Traiani, circa 450 km (279.6 mi) north
Olympos, circa 343.7 km (213.6 mi) west
Adapazari, Sakarya, circa 345.2 km (214.5 mi) east
Perachora, circa 389.8 km (242.2 mi) south-west
Vergina, circa 345.8 km (214.9 mi) west
Colonia Iulia Augusta Felix, Germa, Babadat, circa 453.1 km (281.6 mi) east
Epidauros, circa 408.4 km (253.8 mi) south-west
Pessinus, circa 454.4 km (282.4 mi) east
Korinthos, circa 397 km (246.7 mi) south-west
Kibyra, circa 433.3 km (269.2 mi) south-east
Franchthi Cave, circa 419.3 km (260.6 mi) south-west
Dorylaion, Eskisehir, circa 355.2 km (220.7 mi) east
Telmessos, circa 464.8 km (288.8 mi) south-east
Telmessos, Anastasiopolis, Makri, Fethiye, circa 464.3 km (288.5 mi) south-east
Tomis, Constantia, Constanta, circa 478.3 km (297.2 mi) north-east
Berea, Veroia, circa 356.2 km (221.3 mi) west
Delphi, circa 385.7 km (239.6 mi) south-west
Sicyon, circa 402.5 km (250.1 mi) south-west
Stratos, circa 467.8 km (290.7 mi) west
Kadyanda, circa 461 km (286.5 mi) south-east
Dendra, circa 419.2 km (260.5 mi) south-west
Carsium, Hârsova, circa 513.1 km (318.8 mi) north
Asini, circa 425 km (264.1 mi) south-west
Teuthis, circa 475.6 km (295.5 mi) south-west
Hypsous, Stemnitsa, circa 475.7 km (295.6 mi) south-west
Araxa, circa 464.6 km (288.7 mi) south-east
Mukênai, Mycenae, circa 418 km (259.7 mi) south-west
Alika, Athineo, Athinaio, circa 476.1 km (295.8 mi) south-west
Nemea, circa 415.2 km (258 mi) south-west
Axiopolis, Cernavoda, circa 477.4 km (296.6 mi) north
Tiryns, circa 425.2 km (264.2 mi) south-west
Gortys, circa 479.2 km (297.8 mi) south-west
Lindos, circa 481.8 km (299.4 mi) south
Argos, circa 427.6 km (265.7 mi) south-west
Oinoanda, circa 467.8 km (290.7 mi) south-east
Edessa, circa 371.9 km (231.1 mi) west
Edessa, Amphitheatre, circa 372.1 km (231.2 mi) west
Pinara, circa 483.5 km (300.4 mi) south-east
Sidyma, circa 488.6 km (303.6 mi) south-east
Kieriou, circa 380.5 km (236.4 mi) west
Mpoura, Boura, Phalaisiai, Falaisia, circa 489.2 km (304 mi) south-west
Myloi, circa 434.1 km (269.8 mi) south-west
Midas, circa 386.7 km (240.3 mi) east
Akait Höyügü, circa 492.1 km (305.8 mi) east
Tlos, circa 485.1 km (301.4 mi) south-east
Itanos, circa 550.5 km (342.1 mi) south
Acidava, circa 494.3 km (307.1 mi) north-west
Capidava, circa 496.1 km (308.3 mi) north
Stymphalos, circa 426.9 km (265.2 mi) south-west
Justiniana Prima, circa 496.8 km (308.7 mi) north-west
Keçiçayiri Höyügü, circa 388.9 km (241.6 mi) east
Pydnai, circa 497.6 km (309.2 mi) south-east
Pisa, circa 499.6 km (310.4 mi) south-west
Letoon, circa 500.4 km (310.9 mi) south-east
Xanthos, circa 499.2 km (310.2 mi) south-east
Database ID 3759, created 26 Mar 2011, 18:29, Last changed 6 May 2012, 17:24