Alika overview
Other name(s) Athineo
Modern name(s) Athinaio
Region Aegean
Section Peloponnese
Latitude 37.4004372 N suggest info
Longitude 22.24471008 E
Status Imprecise
Nearest sites
within 500 km
Asea, circa 2.5 km (1.5 mi) north
Megalopolis, circa 10.6 km (6.6 mi) west
Mpoura, Boura, Phalaisiai, Falaisia, circa 14 km (8.7 mi) south-west
Tegea, circa 16.7 km (10.4 mi) east
Lykosoura, circa 19 km (11.8 mi) west
Hypsous, Stemnitsa, circa 22.1 km (13.7 mi) north-west
Pellana, circa 22.7 km (14.1 mi) south-east
Gortys, circa 23.5 km (14.6 mi) north-west
Mantineia, Antigoneia, circa 27.5 km (17.1 mi) north-east
Teuthis, circa 28.1 km (17.4 mi) north-west
Bassai, Bassae, Vassai, circa 30.7 km (19.1 mi) west
Orchomenos, Arcadia, circa 36.6 km (22.7 mi) north
Alipheira, circa 36.6 km (22.7 mi) west
Messene, Messini, circa 38.1 km (23.6 mi) south-west
Sparta, circa 38.8 km (24.1 mi) south-east
Therapni, circa 41.5 km (25.8 mi) south-east
Pyramid at Hellenikon, circa 43 km (26.7 mi) north-east
Myloi, circa 45 km (28 mi) east
Lepreo, circa 46.2 km (28.7 mi) west
Argos, circa 49.2 km (30.6 mi) north-east
Thaliades, circa 50.1 km (31.1 mi) north-west
Tiryns, circa 53.7 km (33.4 mi) east
Stymphalos, circa 56.6 km (35.1 mi) north-east
Asini, circa 57.7 km (35.8 mi) east
Mukênai, Mycenae, circa 58.2 km (36.2 mi) north-east
Pisa, circa 58.5 km (36.4 mi) west
Dendra, circa 58.6 km (36.4 mi) north-east
Samiko, Samicum, circa 58.9 km (36.6 mi) west
Olympia, circa 60.3 km (37.5 mi) west
Nemea, circa 61.2 km (38 mi) north-east
Pylos, Palace of Nestor, circa 64 km (39.7 mi) south-west
Palaiokastro, circa 71.6 km (44.5 mi) south-west
Epitalium, Epitalio, circa 72.1 km (44.8 mi) west
Pylos, circa 73.2 km (45.5 mi) south-west
Epidauros, circa 76.4 km (47.5 mi) east
Sicyon, circa 76.8 km (47.7 mi) north-east
Akrokorinthos, circa 77.6 km (48.2 mi) north-east
Franchthi Cave, circa 78.3 km (48.7 mi) east
Korinthos, circa 79.2 km (49.2 mi) north-east
Aegira, circa 81.8 km (50.8 mi) north
Pyrrichos, circa 84.2 km (52.3 mi) south
Kenchreai Peninsula, circa 84.4 km (52.4 mi) north-east
Kenchreai, Cenchreae, circa 85.1 km (52.9 mi) north-east
Isthmia, circa 87.3 km (54.3 mi) north-east
Perachora, circa 88 km (54.7 mi) north-east
Chalandritsa, circa 88.4 km (54.9 mi) north-west
Helike, Eliki, circa 91.5 km (56.9 mi) north
Elis, Ilida, circa 94.2 km (58.5 mi) north-west
Aegina, Temple of Apollo, circa 110.9 km (68.9 mi) east
Megara, circa 117.8 km (73.2 mi) north-east
Pavlopetri, circa 118.4 km (73.6 mi) south-east
Aegosthena, circa 119.9 km (74.5 mi) north-east
Aphaia, Afsias, circa 120.2 km (74.7 mi) east
Delphi, circa 122.4 km (76 mi) north
Calydon, circa 124.8 km (77.6 mi) north-west
Laphrion, circa 124.9 km (77.6 mi) north-west
Plataia, circa 128.5 km (79.9 mi) north-east
Chaeronea, circa 132.5 km (82.3 mi) north-east
Eleusis, circa 134.3 km (83.5 mi) north-east
Pleuron, circa 134.5 km (83.5 mi) north-west
Piraeus (Eetioneia Gate), circa 136.5 km (84.8 mi) east
Piraeus (Theater), circa 136.9 km (85.1 mi) east
Piraeus, circa 137.1 km (85.2 mi) east
Orchomenos, Boeotia, circa 137.4 km (85.4 mi) north-east
Thermos, Thermon, circa 138.3 km (85.9 mi) north-west
Thebai, Cadmeia, Thebes, circa 139.7 km (86.8 mi) north-east
Academy of Plato, circa 144.4 km (89.7 mi) east
Pnyx, circa 144.5 km (89.8 mi) east
Kerameikos, circa 144.7 km (89.9 mi) east
Oiniadai, circa 144.8 km (90 mi) north-west
Athinai, Athens, circa 144.9 km (90.1 mi) east
Olympieion, circa 145.5 km (90.4 mi) east
Gla, circa 145.8 km (90.6 mi) north-east
Sounion, circa 159.4 km (99 mi) east
Temple of Poseidon, circa 159.4 km (99 mi) east
Temple of Athena, circa 159.7 km (99.2 mi) east
Stratos, circa 163 km (101.3 mi) north-west
Stratos, circa 163.2 km (101.4 mi) north-west
Aulis, Avlida, circa 163.4 km (101.5 mi) north-east
Thorikos, circa 163.6 km (101.7 mi) east
Brauron, Vravrona, circa 164.7 km (102.3 mi) east
Chalcis, Chalcida, circa 167.5 km (104.1 mi) north-east
Same, Sami, circa 168.4 km (104.6 mi) north-west
Lefkandi, Xeropolis, circa 168.8 km (104.9 mi) north-east
Marathos Egyptian sanctuary, circa 171.4 km (106.5 mi) east
Tumulus at Marathon, circa 172 km (106.9 mi) east
Amphiaraion, Amfiaraio, circa 172 km (106.9 mi) north-east
Eretria, circa 175.2 km (108.9 mi) north-east
Eretria, Temple of Apollo Daphnephoros, circa 175.3 km (108.9 mi) north-east
Rhamnous Temple of Themis, circa 181 km (112.5 mi) north-east
Ramnous Temple of Artemis, circa 181 km (112.5 mi) north-east
Rhamnous, circa 181.3 km (112.7 mi) north-east
Othrys, circa 184.5 km (114.6 mi) north
Karthaia, circa 185.3 km (115.1 mi) east
Aghia Eirene, Agia Irini, circa 185.9 km (115.5 mi) east
Artemision, Artemisium, Artemisio, circa 198.7 km (123.5 mi) north-east
Alos, Halos, Chorostasi, circa 202.8 km (126 mi) north
Karystos, circa 204.9 km (127.3 mi) east
Leukas, Lefkada, circa 208.5 km (129.6 mi) north-west
Phylakopi, circa 213 km (132.3 mi) east
Thebai Phthiotides, Fthiotic Thebes, circa 213 km (132.4 mi) north
Anchialos, Pyrasos, circa 214.7 km (133.4 mi) north
Actium, Aktio, circa 214.9 km (133.6 mi) north-west
Kieriou, circa 219.5 km (136.4 mi) north
Pagasae, circa 220.8 km (137.2 mi) north
Nikopolis wall, circa 222.5 km (138.2 mi) north-west
Nikopolis, circa 222.6 km (138.3 mi) north-west
Sesklo, circa 223.1 km (138.7 mi) north
Nikopolis theatre, circa 223.4 km (138.8 mi) north-west
Demetrias, circa 224 km (139.2 mi) north
Ambracia, circa 224.6 km (139.6 mi) north-west
Dimini, circa 225.3 km (140 mi) north
Aghios Petros, circa 227.5 km (141.4 mi) east
Iolkos, circa 227.9 km (141.6 mi) north
Diktynnaion, circa 236.1 km (146.7 mi) south-east
Kassope, circa 237.5 km (147.6 mi) north-west
Orraon, circa 237.7 km (147.7 mi) north-west
Phalasarna, circa 241.2 km (149.9 mi) south-east
Larissa, circa 249.5 km (155 mi) north
Polyrrhenia, circa 250.1 km (155.4 mi) south-east
Nekromanteion, Necromandio, circa 252.9 km (157.1 mi) north-west
Delos, circa 266.9 km (165.9 mi) east
Dodona, circa 270.2 km (167.9 mi) north-west
Elea, circa 270.5 km (168.1 mi) north-west
Elyros, circa 272.9 km (169.6 mi) south-east
Aptera, circa 274.2 km (170.4 mi) south-east
Lissos, circa 276.8 km (172 mi) south-east
Naxos, Temple of Apollo, circa 278.7 km (173.2 mi) east
Naxos, Temple of Dionysos, circa 279.9 km (173.9 mi) east
Naxos, Temple of Demeter, circa 285 km (177.1 mi) east
Gyroula, circa 285.2 km (177.2 mi) east
Pyrgos Kheimarrou, Cheimaros Tower, circa 293.6 km (182.4 mi) east
Olympos, circa 298.5 km (185.5 mi) north
Thera, Thira, Santorini, circa 300.7 km (186.9 mi) east
Akrotiri, circa 304.2 km (189 mi) east
Vitsa, circa 304.6 km (189.3 mi) north-west
Armeni, circa 305 km (189.5 mi) south-east
Vrysinas peak sanctuary, circa 307.6 km (191.1 mi) south-east
Dion, circa 309 km (192 mi) north
Thera, Thira, circa 309.8 km (192.5 mi) east
Aiane, circa 310.6 km (193 mi) north
Neapolis, Polychrono, circa 311.5 km (193.5 mi) north-east
Eleutherna, Apollonia, circa 316.6 km (196.7 mi) south-east
Korkyra, Corfu, circa 319.5 km (198.5 mi) north-west
Sybrita, Sukirita, Syvritos, circa 320.4 km (199.1 mi) south-east
Arcesine, circa 323.3 km (200.9 mi) east
Bouthroton, Butrint, circa 324.6 km (201.7 mi) north-west
Potidaia, Potidaea, circa 324.7 km (201.8 mi) north
Olynthos, circa 336.1 km (208.8 mi) north
Zominthos, circa 336.5 km (209.1 mi) south-east
Adrianopolis, Hadrianopolis, Dropull, circa 337.7 km (209.8 mi) north-west
Phoenike, Phoenice, Finiq, circa 337.8 km (209.9 mi) north-west
Sklavokampos, circa 340.8 km (211.7 mi) south-east
Arolithos, circa 341 km (211.9 mi) south-east
Tylissos, circa 341.2 km (212 mi) south-east
Vergina, circa 342.3 km (212.7 mi) north
Aeges, circa 342.3 km (212.7 mi) north
Aghia Triada, Ayia Triadha, circa 346.4 km (215.2 mi) south-east
Antigoneia, Antigonia, Antigonea, Antigona, circa 346.7 km (215.4 mi) north-west
Berea, Veroia, circa 347.5 km (215.9 mi) north
Phaistos, circa 348.3 km (216.5 mi) south-east
Kommos, circa 348.4 km (216.5 mi) south-east
Kommos, circa 348.4 km (216.5 mi) south-east
Knossos, Kanusa, circa 350.6 km (217.9 mi) south-east
Amnissos, Eileithyia, circa 351 km (218.1 mi) south-east
Anemospilia, Iuktas, Youkhtas peak sanctuary, circa 353.8 km (219.8 mi) south-east
Phourni, Fourni, circa 354.4 km (220.2 mi) south-east
Mende, circa 354.8 km (220.4 mi) north
Archanes, circa 355.1 km (220.6 mi) south-east
Gortyna, circa 355.4 km (220.8 mi) south-east
Troullos, Trullos, circa 355.4 km (220.9 mi) south-east
Vathypetro, circa 356.5 km (221.5 mi) south-east
Kaloi Limenes, circa 357.8 km (222.3 mi) south-east
Acanthos, circa 361.9 km (224.9 mi) north-east
Akanthos, Acanthus, Ierissos, Stagira-Akanthos, circa 362.2 km (225.1 mi) north-east
Thessalonica, Salonika, Salonica, Thessaloniki, circa 365.4 km (227.1 mi) north
Galatas, circa 365.5 km (227.1 mi) south-east
Koumasa, circa 366 km (227.4 mi) south-east
Myrina, circa 368.3 km (228.9 mi) north-east
Arkalochori cave, circa 368.8 km (229.1 mi) south-east
Mallia, circa 373.5 km (232.1 mi) south-east
Pella, circa 373.7 km (232.2 mi) north
Apollonia of Mygdonia, circa 375.7 km (233.5 mi) north
Eresos, circa 377.3 km (234.4 mi) north-east
Karphi, Karfi, circa 377.4 km (234.5 mi) south-east
Edessa, circa 378 km (234.9 mi) north
Stageira, circa 379.3 km (235.7 mi) north-east
Edessa, Amphitheatre, circa 379.7 km (235.9 mi) north
Patmos, circa 380.5 km (236.4 mi) east
Erythrae, circa 387.4 km (240.7 mi) east
Simi, circa 391.4 km (243.2 mi) south-east
Lato, circa 393 km (244.2 mi) south-east
Olous, circa 393.1 km (244.2 mi) south-east
Amantia, circa 397.7 km (247.1 mi) north-west
Myrtos-Pyrgos, circa 401.1 km (249.3 mi) south-east
Myrtos-Fournou Korifi, circa 402.4 km (250 mi) south-east
Amphipolis, circa 404.6 km (251.4 mi) north-east
Orikum, Oricum, circa 405.9 km (252.2 mi) north-west
Messon, Mesa, circa 406.7 km (252.7 mi) north-east
Pseira, circa 407.2 km (253 mi) south-east
Gournia, circa 407.5 km (253.2 mi) south-east
Teos, circa 408.2 km (253.6 mi) east
Heraclea Lyncestis, circa 409 km (254.1 mi) north
Mochlos, circa 410.2 km (254.9 mi) south-east
Heraion of Samos, circa 410.3 km (255 mi) east
Vasiliki, circa 410.7 km (255.2 mi) south-east
Byllis, circa 411 km (255.4 mi) north-west
Azoria, circa 412.1 km (256.1 mi) south-east
Katalimata, circa 412.2 km (256.1 mi) south-east
Smintheum, circa 412.3 km (256.2 mi) north-east
Kavousi, circa 412.7 km (256.4 mi) south-east
Pytharoreion, circa 414.3 km (257.4 mi) east
Aqueduct tunnel of Eupalinos, circa 414.3 km (257.4 mi) east
Pythagoreion, circa 414.5 km (257.5 mi) east
Aulon, Vlorë, circa 415 km (257.9 mi) north-west
Antipatreia, Antipatrea, Berat, circa 417.4 km (259.3 mi) north-west
Belegrada, Berat, circa 417.9 km (259.7 mi) north-west
Chamaizi, circa 418.6 km (260.1 mi) south-east
Chamaizi, circa 419.5 km (260.7 mi) south-east
Palatianon, Palatiano, circa 420.3 km (261.2 mi) north
Mitylene, circa 422.3 km (262.4 mi) east
Petras, circa 424.6 km (263.8 mi) south-east
Assos, circa 425.4 km (264.3 mi) north-east
Alexandria Troas, circa 429 km (266.6 mi) north-east
Itanos, circa 431.3 km (268 mi) south-east
Lychnidos, Ohrid, circa 431.6 km (268.2 mi) north
Temple of Herakles, circa 431.9 km (268.4 mi) north-east
Thassos, circa 431.9 km (268.4 mi) north-east
Neapolis, circa 435.5 km (270.6 mi) north-east
Roussolakkos, Palaikastro, circa 436.5 km (271.2 mi) south-east
Kyme, Cyme, circa 437.6 km (271.9 mi) east
Philippi, circa 438.3 km (272.4 mi) north-east
Achilleion, Achilleum, circa 439.5 km (273.1 mi) north-east
Apollonia, circa 440 km (273.4 mi) north-west
Claros, Colophon, circa 440.5 km (273.7 mi) east
Notion, circa 440.7 km (273.8 mi) east
Zakros, circa 441.8 km (274.5 mi) south-east
Didyma, Didim, circa 442.7 km (275.1 mi) east
Smyrna Agora, circa 444 km (275.9 mi) east
Miletos, Millawanda, circa 444.3 km (276.1 mi) east
Smyrna, Izmir, circa 444.4 km (276.1 mi) east
Priene, circa 446.4 km (277.4 mi) east
Samothrace, Palaeopoli, circa 446.7 km (277.5 mi) north-east
Sigeion, circa 447.2 km (277.9 mi) north-east
Smyrna, Tepekule, Bayrakli, circa 447.8 km (278.3 mi) east
Ilios, Wilusa, Ilion, Troas, Troy, circa 448.3 km (278.5 mi) north-east
Ephesos, Ephesus, Selçuk, circa 452.3 km (281 mi) east
Uxentum, Ugento, circa 452.3 km (281.1 mi) north-west
Ephesos Serapeum, circa 452.5 km (281.2 mi) east
Metropolis, circa 453.5 km (281.8 mi) east
Temple of Artemis, Artemision, circa 454.6 km (282.5 mi) east
Rhoiteion, Rhoeteum, circa 456.1 km (283.4 mi) north-east
Abdera, circa 457.6 km (284.4 mi) north-east
Abdera, circa 457.8 km (284.5 mi) north-east
Ophrynium, circa 459 km (285.2 mi) north-east
Halikarnassos, Bodrum, circa 460.1 km (285.9 mi) east
Aigai, Aigaiai, Aegae, Aegaeae, Nemrutkale, Nemrut Kalesi, circa 460.8 km (286.4 mi) east
Knidos, Cnidus, Tekir, circa 462.1 km (287.1 mi) east
Stobi, circa 462.3 km (287.2 mi) north
Belevi Mausoleum, circa 464.8 km (288.8 mi) east
Magnesia ad Maeandrum, circa 467.9 km (290.7 mi) east
Karabel relief, circa 469.8 km (291.9 mi) east
Pergamon, Asclepion, circa 470.1 km (292.1 mi) east
Paroikopolis, Parthikopolis, Paroecopolis, Sandansk, circa 470.9 km (292.6 mi) north
Pergamon, Acropolis, circa 472.1 km (293.4 mi) east
Iasos, Alevi, circa 472.2 km (293.4 mi) east
Magnesia ad Sipylum, Manisa, circa 473.5 km (294.2 mi) east
Kalyva, circa 475.6 km (295.5 mi) north-east
Sestos, Sestiacos sinus, circa 476.1 km (295.8 mi) north-east
Abydos, Abydus, circa 476.2 km (295.9 mi) north-east
Maroneia, Ismara, circa 478 km (297 mi) north-east
Adramyttion, Adramyttium, Edremit, circa 482 km (299.5 mi) north-east
Amyzon, circa 482.7 km (299.9 mi) east
Alexandroupolis, Mesimvria, circa 483.6 km (300.5 mi) north-east
Croton, Crotone, circa 484.2 km (300.9 mi) west
Mylasa, Pilaf Hill, circa 485 km (301.3 mi) east
Mesembria, circa 488.1 km (303.3 mi) north-east
Mylasa, circa 490.3 km (304.7 mi) east
Labraunda, circa 492.3 km (305.9 mi) east
Alinda, circa 493.1 km (306.4 mi) east
Tralleis, Anthea, Euanthia, Antiochia, "Seleucia ad Maeandrum, Erynina, Aydin, circa 494.9 km (307.5 mi) east
Ainos, Aenus, Poltyobria, Enez, circa 496.2 km (308.3 mi) north-east
Epidamnos, Dyrrachion, Durres, circa 497.1 km (308.9 mi) north-west
Naustathmus, circa 499 km (310.1 mi) south
Database ID 7429, created 3 Dec 2016, 20:04, Last changed 3 Dec 2016, 20:04