Idrias overview
Other name(s) Chrysaoris, Stratonikeia, Hadrianopolis
Region Aegean
Latitude 37.31313995 N suggest info
Longitude 28.06586778 E
Status Accurate location
Nearest sites
within 500 km
Labraunda, circa 24.7 km (15.4 mi) north-west
Mylasa, circa 24.9 km (15.4 mi) west
Mylasa, Pilaf Hill, circa 30.6 km (19 mi) west
Alabanda, circa 32.1 km (20 mi) north
Alinda, circa 34.3 km (21.3 mi) north-west
Iasos, Alevi, circa 42.7 km (26.6 mi) west
Amyzon, circa 45.4 km (28.2 mi) north-west
Tralleis, Anthea, Euanthia, Antiochia, "Seleucia ad Maeandrum, Erynina, Aydin, circa 64.1 km (39.8 mi) north-west
Halikarnassos, Bodrum, circa 64.6 km (40.2 mi) south-west
Nysa, circa 66 km (41 mi) north
Tabea, Tabai, circa 70.1 km (43.6 mi) east
Didyma, Didim, circa 72 km (44.7 mi) west
Aphrodisias, circa 72.8 km (45.2 mi) north-east
Kaunos, Caunus, circa 73.3 km (45.5 mi) south-east
Kaunos tombs, Dalyan, circa 73.4 km (45.6 mi) south-east
Miletos, Millawanda, circa 73.7 km (45.8 mi) west
Magnesia ad Maeandrum, circa 76.5 km (47.5 mi) north-west
Priene, circa 78 km (48.5 mi) north-west
Syme, circa 80 km (49.7 mi) south
Knidos, Cnidus, Tekir, circa 92.8 km (57.7 mi) south-west
Belevi Mausoleum, circa 93.9 km (58.3 mi) north-west
Temple of Artemis, Artemision, circa 94 km (58.4 mi) north-west
Ephesos Serapeum, circa 94.6 km (58.8 mi) north-west
Ephesos, Ephesus, Selçuk, circa 94.9 km (59 mi) north-west
Rhodos, circa 98 km (60.9 mi) south
Ialysos, Trianta, circa 101.9 km (63.3 mi) south
Notion, circa 107.5 km (66.8 mi) north-west
Pythagoreion, circa 108.5 km (67.4 mi) west
Claros, Colophon, circa 108.7 km (67.5 mi) north-west
Laodicea, Rhoas, Diospolis, Denizli, circa 108.7 km (67.6 mi) north-east
Pytharoreion, circa 109.1 km (67.8 mi) west
Kameiros, circa 109.3 km (67.9 mi) south
Heraion of Samos, circa 111.5 km (69.3 mi) west
Metropolis, circa 111.5 km (69.3 mi) north-west
Tripolis, circa 112.1 km (69.6 mi) north-east
Hierapolis, circa 115.7 km (71.9 mi) north-east
Colossae, circa 117.7 km (73.2 mi) east
Telmessos, Anastasiopolis, Makri, Fethiye, circa 120.3 km (74.7 mi) south-east
Telmessos, circa 120.9 km (75.1 mi) south-east
Philadelphia, Alaseir, circa 121.9 km (75.7 mi) north-east
Kadyanda, circa 123.2 km (76.6 mi) south-east
Kibyra, circa 127.4 km (79.1 mi) east
Karabel relief, circa 129.2 km (80.3 mi) north-west
Sardis Temple of Artemis, circa 129.7 km (80.6 mi) north
Sardis, circa 130.7 km (81.2 mi) north
Sardis, circa 130.7 km (81.2 mi) north
Araxa, circa 131.8 km (81.9 mi) south-east
Patmos, circa 134.2 km (83.4 mi) west
Lindos, circa 135.8 km (84.4 mi) south
Pinara, circa 139.9 km (87 mi) south-east
Burial mound of Alyattes, circa 140 km (87 mi) north
Sidyma, circa 142 km (88.2 mi) south-east
Oinoanda, circa 143.1 km (88.9 mi) east
Smyrna, Izmir, circa 146.7 km (91.1 mi) north-west
Tlos, circa 147 km (91.3 mi) south-east
Smyrna Agora, circa 147.5 km (91.6 mi) north-west
Teos, circa 148 km (92 mi) north-west
Smyrna, Tepekule, Bayrakli, circa 150.2 km (93.3 mi) north-west
Pydnai, circa 150.5 km (93.5 mi) south-east
Blaundos, circa 153.4 km (95.3 mi) north-east
Xanthos, circa 154.1 km (95.7 mi) south-east
Letoon, circa 154.2 km (95.8 mi) south-east
Magnesia ad Sipylum, Manisa, circa 155.2 km (96.4 mi) north-west
Patara, circa 161.4 km (100.3 mi) south-east
Khoma, Choma, Beyler Höyük, Hacimusalar Höyügü, circa 174 km (108.1 mi) east
Beycesultan, circa 178 km (110.6 mi) north-east
Thyatira, circa 180.1 km (111.9 mi) north
Erythrae, circa 182.9 km (113.7 mi) north-west
Özdemir Höyük, circa 183.5 km (114 mi) east
Phellos, circa 185.4 km (115.2 mi) south-east
Aigai, Aigaiai, Aegae, Aegaeae, Nemrutkale, Nemrut Kalesi, circa 185.4 km (115.2 mi) north-west
Habesos, Antiphellos, Kas, circa 186.7 km (116 mi) south-east
Kyme, Cyme, circa 188.8 km (117.3 mi) north-west
Tüse, circa 189.9 km (118 mi) south-east
Korba, Corba, circa 192.7 km (119.7 mi) south-east
Isinda, circa 192.8 km (119.8 mi) south-east
Kyaneai, Cyaneae, Yavu, circa 196 km (121.8 mi) south-east
Apollonia, Kilincli, circa 196.4 km (122.1 mi) south-east
Arykanda, circa 198.3 km (123.2 mi) east
Aperlae, circa 199.6 km (124 mi) south-east
Apameia, Apamea Cibotus, Apamea ad Maeandrum, circa 203.9 km (126.7 mi) east
Andriake, circa 207.3 km (128.8 mi) south-east
Myra, theater, circa 207.3 km (128.8 mi) south-east
Arcesine, circa 207.8 km (129.1 mi) west
Myra, circa 210.6 km (130.9 mi) south-east
Ariassos, circa 213.3 km (132.5 mi) east
Pergamon, Asclepion, circa 215.6 km (134 mi) north-west
Termessos, circa 215.7 km (134 mi) east
Limyra, circa 216.1 km (134.3 mi) south-east
Limyra, circa 216.3 km (134.4 mi) south-east
Pergamon, Acropolis, circa 216.5 km (134.5 mi) north-west
Sagalassos, circa 220.1 km (136.8 mi) east
Rhodiopolis, circa 221.1 km (137.4 mi) south-east
Pyrgos Kheimarrou, Cheimaros Tower, circa 228.3 km (141.9 mi) west
Kremna, circa 232.5 km (144.5 mi) east
Chimaera, circa 234.1 km (145.5 mi) east
Seleucia Sidera, Claudioseleucia, Selef, circa 234.4 km (145.6 mi) east
Naxos, Temple of Demeter, circa 235.4 km (146.3 mi) west
Gyroula, circa 235.6 km (146.4 mi) west
Olympos, circa 237.3 km (147.4 mi) east
Phaselis, circa 237.8 km (147.8 mi) east
Attalia, Antalya, circa 238.6 km (148.3 mi) east
Mitylene, circa 239.2 km (148.6 mi) north-west
Naxos, Temple of Dionysos, circa 239.3 km (148.7 mi) west
Naxos, Temple of Apollo, circa 239.6 km (148.9 mi) west
Delos, circa 247.6 km (153.8 mi) west
Aizanoi, circa 249.5 km (155.1 mi) north-east
Perga, Pamphylia, circa 250 km (155.4 mi) east
Thera, Thira, circa 253.3 km (157.4 mi) west
Thera, Thira, Santorini, circa 258.2 km (160.4 mi) west
Adada, circa 259.3 km (161.1 mi) east
Messon, Mesa, circa 259.8 km (161.4 mi) north-west
Akrotiri, circa 259.9 km (161.5 mi) west
Sallawassi, Sillyon, Syllaeum, circa 261.6 km (162.5 mi) east
Adramyttion, Adramyttium, Edremit, circa 269.5 km (167.4 mi) north-west
Selge, circa 270.7 km (168.2 mi) east
Eresos, circa 277.8 km (172.6 mi) north-west
Aspendos, circa 278.3 km (172.9 mi) east
Itanos, circa 279.3 km (173.6 mi) south-west
Roussolakkos, Palaikastro, circa 285 km (177.1 mi) south-west
Assos, circa 285.2 km (177.2 mi) north-west
Petras, circa 293.2 km (182.2 mi) south-west
Zakros, circa 294.7 km (183.1 mi) south-west
Antioch Pisidia, circa 295.7 km (183.8 mi) east
Seyitömer Höyügü, circa 296.8 km (184.4 mi) north-east
Aghios Petros, circa 298.4 km (185.4 mi) west
Uyanik Höyük, circa 299.2 km (185.9 mi) north-east
Smintheum, circa 299.9 km (186.3 mi) north-west
Chamaizi, circa 300.6 km (186.8 mi) south-west
Chamaizi, circa 301 km (187 mi) south-west
Side, circa 301.4 km (187.3 mi) east
Etenna, circa 301.7 km (187.5 mi) east
Mochlos, circa 305.6 km (189.9 mi) south-west
Lyrbe, Seleucia, circa 306.3 km (190.3 mi) east
Pseira, circa 308.1 km (191.5 mi) south-west
Olous, circa 309.8 km (192.5 mi) south-west
Midas, circa 312.1 km (193.9 mi) north-east
Azoria, circa 313.8 km (195 mi) south-west
Kavousi, circa 314.4 km (195.3 mi) south-west
Alexandria Troas, circa 317.8 km (197.5 mi) north-west
Katalimata, circa 318.4 km (197.9 mi) south-west
Gournia, circa 318.8 km (198.1 mi) south-west
Vasiliki, circa 320.1 km (198.9 mi) south-west
Lato, circa 321 km (199.5 mi) south-west
Mallia, circa 321.9 km (200 mi) south-west
Phylakopi, circa 322.1 km (200.1 mi) west
Eflatunpinar, circa 323.1 km (200.7 mi) east
Akait Höyügü, circa 323.3 km (200.9 mi) east
Keçiçayiri Höyügü, circa 325.5 km (202.2 mi) north-east
Apsari Höyügü, circa 328 km (203.8 mi) east
Karphi, Karfi, circa 329.3 km (204.6 mi) south-west
Karystos, circa 329.7 km (204.9 mi) west
Karthaia, circa 330.6 km (205.4 mi) west
Aghia Eirene, Agia Irini, circa 332.3 km (206.5 mi) west
Bektemir Höyügü, circa 333.7 km (207.3 mi) east
Achilleion, Achilleum, circa 333.7 km (207.3 mi) north-west
Baglica Höyügü, circa 333.8 km (207.4 mi) north-east
Ilios, Wilusa, Ilion, Troas, Troy, circa 334.1 km (207.6 mi) north-west
Seydisehir Höyük, circa 335.8 km (208.7 mi) east
Rhoiteion, Rhoeteum, circa 336.7 km (209.2 mi) north-west
Ophrynium, circa 336.9 km (209.3 mi) north-west
Amnissos, Eileithyia, circa 337.9 km (210 mi) south-west
Myrtos-Fournou Korifi, circa 338.2 km (210.2 mi) south-west
Myrtos-Pyrgos, circa 339.3 km (210.8 mi) south-west
Sigeion, circa 339.7 km (211.1 mi) north-west
Simi, circa 340.6 km (211.6 mi) south-west
Kanal Höyük, circa 341.5 km (212.2 mi) east
Çukurhisar Höyügü, circa 341.7 km (212.3 mi) north-east
Çingilli Höyük, circa 342.6 km (212.9 mi) north-east
Knossos, Kanusa, circa 343.3 km (213.3 mi) south-west
Oluklu Höyük, circa 343.6 km (213.5 mi) north-east
Galatas, circa 347.1 km (215.7 mi) south-west
Dorylaion, Eskisehir, circa 347.2 km (215.7 mi) north-east
Phourni, Fourni, circa 347.5 km (215.9 mi) south-west
Troullos, Trullos, circa 347.7 km (216.1 mi) south-west
Apameia, Apamea Myrlea, circa 347.9 km (216.2 mi) north
Archanes, circa 348.1 km (216.3 mi) south-west
Keskin Höyügü, circa 348.2 km (216.3 mi) north-east
Arkalochori cave, circa 348.5 km (216.6 mi) south-west
Anemospilia, Iuktas, Youkhtas peak sanctuary, circa 348.9 km (216.8 mi) south-west
Vathypetro, circa 350.7 km (217.9 mi) south-west
Abydos, Abydus, circa 351.1 km (218.2 mi) north-west
Arolithos, circa 352.8 km (219.2 mi) south-west
Tylissos, circa 353 km (219.4 mi) south-west
Sestos, Sestiacos sinus, circa 353.7 km (219.8 mi) north-west
Sklavokampos, circa 354.1 km (220 mi) south-west
Thorikos, circa 357.1 km (221.9 mi) west
Lampsakos, circa 357.9 km (222.4 mi) north-west
Temple of Athena, circa 358.3 km (222.7 mi) west
Temple of Poseidon, circa 358.5 km (222.8 mi) west
Sounion, circa 358.6 km (222.8 mi) west
Korakesion, Coracesium, Alanya, circa 359.7 km (223.5 mi) east
Brauron, Vravrona, circa 365 km (226.8 mi) west
Zominthos, circa 365.9 km (227.3 mi) south-west
Lystra, Klistra, circa 367.7 km (228.5 mi) east
Ramnous Temple of Artemis, circa 369 km (229.3 mi) west
Rhamnous Temple of Themis, circa 369 km (229.3 mi) west
Rhamnous, circa 369.1 km (229.4 mi) west
Marathos Egyptian sanctuary, circa 370 km (229.9 mi) west
Tumulus at Marathon, circa 370.5 km (230.2 mi) west
Angkore, Antigoneia, Helicori, Nikaia, Nicaea, Iznik, circa 374.6 km (232.7 mi) north-east
Eleutherna, Apollonia, circa 375 km (233 mi) south-west
Gortyna, circa 375.4 km (233.3 mi) south-west
Syedra, circa 375.7 km (233.4 mi) east
Koumasa, circa 377.1 km (234.3 mi) south-west
Pessinus, circa 380 km (236.1 mi) north-east
Sybrita, Sukirita, Syvritos, circa 382.6 km (237.7 mi) south-west
Phaistos, circa 385.2 km (239.4 mi) south-west
Imircik Höyüg, circa 385.3 km (239.4 mi) east
Myrina, circa 386 km (239.9 mi) north-west
Aghia Triada, Ayia Triadha, circa 386.1 km (239.9 mi) south-west
Amphiaraion, Amfiaraio, circa 386.3 km (240 mi) west
Iotape, circa 387.2 km (240.6 mi) east
Olympieion, circa 388.4 km (241.3 mi) west
Athinai, Athens, circa 389.3 km (241.9 mi) west
Vrysinas peak sanctuary, circa 389.6 km (242.1 mi) south-west
Pnyx, circa 389.6 km (242.1 mi) west
Kerameikos, circa 389.8 km (242.2 mi) west
Karahöyük Konya, circa 390.4 km (242.6 mi) east
Academy of Plato, circa 391.2 km (243.1 mi) west
Armeni, circa 391.7 km (243.4 mi) south-west
Kommos, circa 391.7 km (243.4 mi) south-west
Kommos, circa 391.7 km (243.4 mi) south-west
Selinus, Cenotaph of Trajan, circa 393.4 km (244.5 mi) east
Eretria, Temple of Apollo Daphnephoros, circa 393.8 km (244.7 mi) west
Eretria, circa 394.2 km (245 mi) west
Colonia Iulia Augusta Felix, Germa, Babadat, circa 394.8 km (245.3 mi) north-east
Kaloi Limenes, circa 395 km (245.4 mi) south-west
Ikonion, Iconium, Konya, circa 395 km (245.5 mi) east
Piraeus (Theater), circa 395.5 km (245.7 mi) west
Piraeus, circa 395.5 km (245.8 mi) west
Piraeus (Eetioneia Gate), circa 396.5 km (246.4 mi) west
Drepanum, Helenopolis, Hersek, circa 399.1 km (248 mi) north-east
Aphaia, Afsias, circa 402.6 km (250.2 mi) west
Lefkandi, Xeropolis, circa 403.6 km (250.8 mi) west
Nephelis, circa 404.9 km (251.6 mi) east
Eleusis, circa 406.5 km (252.6 mi) west
Aptera, circa 407 km (252.9 mi) south-west
Astakos, Astacus, Dragamesti, circa 411.1 km (255.4 mi) north-east
Aegina, Temple of Apollo, circa 412.2 km (256.1 mi) west
Chalcis, Chalcida, circa 412.4 km (256.2 mi) west
Aulis, Avlida, circa 412.7 km (256.4 mi) west
Direvli-Kalesi, circa 414 km (257.3 mi) east
Nicomedia, Astakos, Izmit, circa 415 km (257.9 mi) north-east
Abditol Höyük, circa 415.6 km (258.2 mi) east
Ainos, Aenus, Poltyobria, Enez, circa 416.2 km (258.6 mi) north-west
Samothrace, Palaeopoli, circa 416.9 km (259 mi) north-west
Chalcedon, Kadiköy, circa 417 km (259.1 mi) north
Byzantion, Lygos, Byzantium, Constantinople, Istanbul, circa 418.3 km (259.9 mi) north
Çatalhöyük, circa 421.9 km (262.1 mi) east
Megara, circa 422 km (262.2 mi) west
Diktynnaion, circa 425.8 km (264.6 mi) west
Gordion, Yassihüyük, circa 428.4 km (266.2 mi) north-east
Thebai, Cadmeia, Thebes, circa 429.7 km (267 mi) west
Burial mound of Midas, circa 429.9 km (267.1 mi) north-east
Plataia, circa 433.1 km (269.1 mi) west
Adapazari, Sakarya, circa 434.9 km (270.2 mi) north-east
Aegosthena, circa 435.4 km (270.5 mi) west
Franchthi Cave, circa 436.2 km (271 mi) west
Mesembria, circa 441.7 km (274.5 mi) north-west
Epidauros, circa 441.7 km (274.5 mi) west
Elyros, circa 444 km (275.9 mi) south-west
Polyrrhenia, circa 445.3 km (276.7 mi) south-west
Anemourion, Anamur, circa 446.2 km (277.2 mi) east
Alexandroupolis, Mesimvria, circa 446.9 km (277.7 mi) north-west
Lissos, circa 447.4 km (278 mi) south-west
Gla, circa 447.8 km (278.3 mi) west
Phalasarna, circa 449.4 km (279.3 mi) west
Kenchreai Peninsula, circa 450.6 km (280 mi) west
Binbirkilise, circa 451 km (280.2 mi) east
Kenchreai, Cenchreae, circa 451.3 km (280.5 mi) west
Isthmia, circa 451.7 km (280.7 mi) west
Maroneia, Ismara, circa 453.1 km (281.5 mi) north-west
Çorca Höyügü, circa 454.3 km (282.3 mi) east
Asini, circa 459.3 km (285.4 mi) west
Pavlopetri, circa 459.8 km (285.7 mi) west
Korinthos, circa 461.7 km (286.9 mi) west
Akrokorinthos, circa 462 km (287.1 mi) west
Gavur Kalesi, circa 462.6 km (287.4 mi) north-east
Artemision, Artemisium, Artemisio, circa 463.3 km (287.9 mi) west
Dendra, circa 463.9 km (288.3 mi) west
Orchomenos, Boeotia, circa 465.4 km (289.2 mi) west
Perachora, circa 465.5 km (289.2 mi) west
Tiryns, circa 465.9 km (289.5 mi) west
Derbe, Kerti Hüyük, circa 468.2 km (290.9 mi) east
Mukênai, Mycenae, circa 470.3 km (292.3 mi) west
Alahan Manastiri, circa 472.6 km (293.7 mi) east
Myloi, circa 472.9 km (293.8 mi) west
Argos, circa 473.5 km (294.2 mi) west
Nemea, circa 475.2 km (295.3 mi) west
Chaeronea, circa 476.3 km (295.9 mi) west
Sicyon, circa 477.1 km (296.5 mi) west
Pyramid at Hellenikon, circa 477.1 km (296.5 mi) west
Salmydessos, Medea, Midye, Kiyiköy, circa 480.6 km (298.6 mi) north
Paphos, necropolis, circa 481.3 km (299.1 mi) south-east
Temple of Herakles, circa 481.5 km (299.2 mi) north-west
Thassos, circa 482 km (299.5 mi) north-west
Abdera, circa 482.5 km (299.8 mi) north-west
Paphos, circa 482.7 km (299.9 mi) south-east
Abdera, circa 482.9 km (300 mi) north-west
Claudiopolis, Ninica, Mut, circa 483 km (300.2 mi) east
Vouni, circa 485.3 km (301.6 mi) south-east
Claudiopolis, Bithynium, Bithynion, Bolu, circa 487.9 km (303.2 mi) north-east
Soloi, Soli, circa 489.4 km (304.1 mi) south-east
Ambar Höyük, Ambar Köyü, circa 491.9 km (305.6 mi) east
Mikri Doxipara-Zoni, circa 493.2 km (306.5 mi) north-west
Neapolis, Polychrono, circa 495.3 km (307.8 mi) north-west
Kilise Tepe, circa 496.1 km (308.3 mi) east
Stymphalos, circa 497.5 km (309.1 mi) west
Therapni, circa 497.7 km (309.3 mi) west
Acanthos, circa 498.1 km (309.5 mi) north-west
Tegea, circa 499 km (310 mi) west
Akanthos, Acanthus, Ierissos, Stagira-Akanthos, circa 499.2 km (310.2 mi) north-west
Iolkos, circa 499.4 km (310.3 mi) west
Pagasae, circa 500.1 km (310.8 mi) west
Alos, Halos, Chorostasi, circa 500.3 km (310.9 mi) west
Sparta, circa 500.4 km (310.9 mi) west
Database ID 9268, created 5 Dec 2015, 23:40, Last changed 5 Dec 2015, 23:42