Tomb of Ay overview
Other name(s) WV23
Region Egypt : Sites+Landmarks
Section Tombs
Latitude 25.74146474 N suggest info
Longitude 32.59203135 E
Status Imprecise
Nearest sites
within 500 km
Tomb of unidentified person, WV24, circa 63 m (69 yd) east
Tomb of unidentified person, WV25, circa 81 m (88 yd) east
Tomb of Amenhotep 3, WV22, circa 564 m (616 yd) east
Tomb of Bay, KV13, circa 816 m (892 yd) east
Tomb of Twosret, KV14, circa 824 m (901 yd) east
Tomb of Thutmose 1, KV38, circa 828 m (905 yd) east
Tomb of Seti 2, KV15, circa 839 m (917 yd) east
Tomb of unidentified person, KV12, circa 830 m (908 yd) east
Tomb of Amenhotep 2, KV35, circa 831 m (909 yd) east
Tomb of Siptah, KV47, circa 842 m (921 yd) east
Tomb of Maiherpri, KV36, circa 837 m (916 yd) east
Tomb of animal burials, KV51, circa 856 m (936 yd) east
Tomb of Amenemipet, KV48, circa 871 m (953 yd) east
Tomb of unidentified person, KV49, circa 884 m (966 yd) east
Tomb of unidentified person, KV30, circa 901 m (985 yd) east
Tomb of unidentified person, KV53, circa 888 m (971 yd) east
Tomb of unidentified person, KV29, circa 893 m (977 yd) east
Tomb of Royal Children, KV40, circa 901 m (986 yd) east
Tomb of Horemheb, KV57, circa 894 m (977 yd) east
Tomb of Tia'a, KV32, circa 914 m (1000 yd) east
Tomb of unidentified person, KV31, circa 914 m (999 yd) east
Tomb of Amenhotep 1 ?, KV39, circa 968 m (1059 yd) south-east
Tomb of unidentified person, KV58, circa 901 m (985 yd) east
Tomb of unidentified person, KV59, circa 915 m (1001 yd) east
Tomb of unidentified person, KV26, circa 915 m (1000 yd) east
Tomb of unidentified person, KV37, circa 930 m (1017 yd) east
Tomb of Merenptah, KV08, circa 912 m (998 yd) east
Tomb of unidentified person, KV56, circa 917 m (1003 yd) east
Tomb of Thutmose 3, KV34, circa 955 m (1044 yd) east
Tomb of Queen Hatshepsut-Meryetre, KV42, circa 953 m (1043 yd) east
Tomb of Ramesses 3, KV11, circa 927 m (1013 yd) east
Tomb of Nehmes Bastet, KV64, circa 953 m (1042 yd) east
Tomb of unidentified person, KV33, circa 969 m (1059 yd) east
Tomb of Amenmesse, KV10, circa 947 m (1036 yd) east
Tomb of Tutankhamen, KV62, circa 945 m (1034 yd) east
Mummification storage chamber, KV63, circa 948 m (1037 yd) east
Tomb of Ramesses 5 and Ramesses 6, KV09, circa 950 m (1039 yd) east
Tomb of Ramesses 2, KV07, circa 964 m (1054 yd) east
Tomb of Tiye or Akhenaten, KV55, circa 977 m (1068 yd) east
Tomb of Ramesses 9, KV06, circa 986 m (1078 yd) east
Tomb of Ramesses 1, KV16, circa 993 m (1086 yd) east
Tomb of Ramesses 7, KV01, circa 995 m (1088 yd) east
Tomb of Seti 1, KV17, circa 1008 m (1103 yd) east
Tomb of the sons of Ramesses 2, KV05, circa 1005 m (1099 yd) east
Tomb of Ramesses 4, KV02, circa 1019 m (1114 yd) east
Tomb of Ramesses 10, KV18, circa 1038 m (1135 yd) east
Tomb of unidentified person, KV54, circa 1061 m (1161 yd) east
Tomb of unidentified son of Ramesses 3, KV03, circa 1066 m (1166 yd) east
Tomb of Yuya and Thuyu, KV46, circa 1075 m (1176 yd) east
Tomb of Ramesses 11, KV04, circa 1091 m (1193 yd) east
Tomb of Userhet, KV45, circa 1113 m (1217 yd) east
Tomb of unidentified person, KV21, circa 1120 m (1225 yd) east
Tomb of unidentified person, KV44, circa 1123 m (1228 yd) east
Tomb of unidentified person, KV27, circa 1128 m (1234 yd) east
Tomb of Sitre Inet, KV60, circa 1146 m (1254 yd) east
Tomb of Thutmose 4, KV43, circa 1155 m (1263 yd) east
Tomb of Mentuherkhepshef, KV19, circa 1157 m (1265 yd) east
Tomb of Thutmose 1 and Hatshepsut, KV20, circa 1192 m (1304 yd) east
Tomb of unidentified person, KV41, circa 1413 m (1545 yd) east
Set Maat, Deir el-Medina, circa 1.7 km (1900 yd) south-east
Temple of Hathor and Maat, Deir el-Medina, circa 1.7 km (1879 yd) south-east
Tomb of Sennefer, TT96, circa 1.8 km (1970 yd) south-east
Tomb of Harwa, TT37, circa 2.1 km (2260 yd) east
Temple of Amenhotep 3, circa 2.6 km (1.6 mi) south
Temple of Towseret, circa 2.3 km (2487 yd) south-east
Merenptah temple, circa 2.3 km (2555 yd) south-east
Aten, The Rise of Aten, circa 2.3 km (2508 yd) south-east
Ramesseum, circa 2.4 km (2634 yd) south-east
Palace of Amenhotep 3, Malkata, circa 2.9 km (1.8 mi) south
Temple of Ramses 3 at Medinet Habu, circa 2.5 km (1.6 mi) south
Colossi of Memnon, circa 3 km (1.8 mi) south-east
Temple of Sankhkare Mentuhotep 3, circa 3.2 km (2 mi) north-east
Temple of Seti 1, circa 3.8 km (2.3 mi) east
Temple at Deir el Shelwit, circa 5.3 km (3.3 mi) south
Luxor Temple, circa 6.6 km (4.1 mi) south-east
Waset, Thebes, Luxor, circa 6.9 km (4.3 mi) south-east
Waset, great Amun temple, Waset, great Amun temple, circa 7.2 km (4.4 mi) east
Iuny, Hermonthis, Erment, Armant, circa 14.1 km (8.8 mi) south
Madu, Nag el-Madamud, circa 11.8 km (7.4 mi) east
Kastron Thebon, circa 13.4 km (8.3 mi) south
Djerty, Tuphium, Tod, circa 18.6 km (11.5 mi) south
Naqada, Nagade, circa 22.5 km (14 mi) north-east
Temple at Shanhur, circa 22.8 km (14.2 mi) north-east
Gesa, Apollonopolis Parva, Qus, circa 25.4 km (15.8 mi) north-east
Pyramid at Ombos, Naqada, circa 25 km (15.6 mi) north-east
Nubt, Ombos, Tukh, circa 29.5 km (18.3 mi) north-east
Set temple at Nubt, circa 29.5 km (18.3 mi) north-east
Pyramid of Huni, Tukh Pyramid, circa 29.7 km (18.5 mi) north-east
Inerty, Per-Hathor, Pathyris, Aphroditopolis, Gebelein, circa 30 km (18.6 mi) south
Al Miallah, circa 30.7 km (19.1 mi) south
Gebtu, Coptos, Qift, circa 36.1 km (22.4 mi) north-east
Ta-ynt-netert, Iunet, Tantere, Tentyra, Denderah, Dendera, circa 45.2 km (28.1 mi) north
Iunyt, Ta-senet, Latopolis, Letopolis, Esna, Isna, Sne, circa 49.9 km (31 mi) south
Taramsa Hill, circa 43 km (26.7 mi) north
Hut-Sekhem, Diospolis Parva, Diospolis Mikra, Hiw, circa 43.9 km (27.3 mi) north-west
Chenoboskion, Sheneset, Al-Qasr, circa 45.3 km (28.1 mi) north-west
Kaine, Caene, Cainepolis, Maximianopolis, Keneh, Qena, circa 48.5 km (30.1 mi) north
Nagaa Hammadi, circa 49.1 km (30.5 mi) north-west
Contra Latopolis, Al Hillah, circa 50.8 km (31.6 mi) south
Pyramid of El-Kula, Step-pyramid, circa 69.1 km (42.9 mi) south
Nekheb, Eileithyiaspolis, Lucinae Civitas, El Kab, circa 72.2 km (44.9 mi) south
Nekhen, Hierakonpolis, Kom El-Ahmar, circa 74 km (46 mi) south
Enclosure of Khasekhemwy, circa 74.6 km (46.3 mi) south
Inscribed rocks, circa 71.1 km (44.2 mi) south
Temple of Thutmosis 3, circa 71.2 km (44.2 mi) south
Inscribed rocks, circa 71.2 km (44.2 mi) south
Shesmetet temple, circa 71.2 km (44.2 mi) south
Chapel of Ramesses 2, circa 71.3 km (44.3 mi) south
Rock-cut tombs at Nekheb, circa 71.4 km (44.3 mi) south
Behdet, Apollonopolis Magna, Edfu, Idfu, circa 89.5 km (55.6 mi) south
Pyramid at Edfu (South), circa 92.2 km (57.3 mi) south
Pyramid at Sink, circa 77.8 km (48.4 mi) north-west
Pyramid of Ahmose, circa 81.3 km (50.5 mi) north-west
Osireion, circa 83.4 km (51.8 mi) north-west
Queen's shrine of Ahmose, Tetisheri, circa 81.2 km (50.5 mi) north-west
Tomb of Khasekhemwy, circa 83.5 km (51.9 mi) north-west
Tomb of Qa'a, circa 83.6 km (52 mi) north-west
Tomb of Semerkhet, U, circa 83.6 km (52 mi) north-west
Temple of Ahmose, circa 81.5 km (50.6 mi) north-west
Tomb of Den, T, circa 83.7 km (52 mi) north-west
Tomb of Djer, O, circa 83.7 km (52 mi) north-west
Tomb of Aha, B10, B15, B19, circa 83.7 km (52 mi) north-west
Tomb of Djet, Z, circa 83.7 km (52 mi) north-west
Tomb of Meren-Neith, Y, circa 83.7 km (52 mi) north-west
Tomb of Narmer, B17, B18, circa 83.7 km (52 mi) north-west
Tomb of Iry-Hor, B1, B2, circa 83.7 km (52 mi) north-west
Tomb of Ka, B7, B8, B9, circa 83.7 km (52 mi) north-west
Tomb of Anedjib, X, circa 83.7 km (52 mi) north-west
Tomb of Scorpion 1 ?, U-j, circa 83.8 km (52.1 mi) north-west
Enclosure of Khasekhemwy, Shunet ez Zebib, circa 84.6 km (52.6 mi) north-west
Enclosure of Merneith, circa 84.6 km (52.6 mi) north-west
Western Mastaba, circa 84.6 km (52.6 mi) north-west
Enclosure of Djet, circa 84.7 km (52.6 mi) north-west
Enclosure of Djer, circa 84.7 km (52.6 mi) north-west
Enclosure of Peribsen, circa 84.7 km (52.6 mi) north-west
Enclosures of Aha, circa 84.8 km (52.7 mi) north-west
Temple of Seti 1, circa 83.4 km (51.8 mi) north-west
Temple of Ramesses 2, circa 83.7 km (52 mi) north-west
Cemetery at Abdju, Abydos, Umm el Ga'ab, circa 83.7 km (52 mi) north-west
Abdju, Abydos, Abidus, Kom es Sultan, circa 84.5 km (52.5 mi) north-west
Temple at Edfu, circa 89.5 km (55.6 mi) south
Rock-cut tombs at Thinis, circa 93.8 km (58.3 mi) north-west
Tjenu, Thinis, Girga, circa 95.7 km (59.5 mi) north-west
Mastaba at Darah K1, circa 102.5 km (63.7 mi) north-west
Kheny, Khenu, Gebel el-Silsila, circa 126 km (78.3 mi) south
Ptolemais Hermiou, Psoi, Al Minshah, circa 113.7 km (70.6 mi) north-west
Rock-cut tombs at Akhmim, circa 122.6 km (76.2 mi) north-west
Apu, Khen-min, Khemmis, Panopolis, Akhmim, circa 124.6 km (77.4 mi) north-west
Hut-Repyt, Athribis, Tripheion, Wannina, circa 125.4 km (77.9 mi) north-west
Temple of Athribis, circa 126 km (78.3 mi) north-west
Nubt, Ombos, Kom Ombo, circa 147.3 km (91.5 mi) south
Gebel el-Silsila, circa 127.3 km (79.1 mi) south
Pyramid at Elephantine, circa 186.5 km (115.9 mi) south
Abu, Elephantine, circa 186.6 km (116 mi) south
Swenet, Syene, Aswan, circa 186.6 km (115.9 mi) south
Pilak, Philae, circa 193 km (120 mi) south
Tjebu, Djew-Qa, Antaeopolis, Qau, Qaw el-Kebir, circa 170.2 km (105.8 mi) north-west
Tombs at El-Hammamiya, circa 172.5 km (107.2 mi) north-west
Al-Badari, circa 182 km (113.1 mi) north-west
Deir Anba Simaan, St. Simeon Coptic Monastery, circa 185.3 km (115.2 mi) south
Apotheke, Abutig, Abu Tij, circa 192.1 km (119.4 mi) north-west
Konosso, circa 193.1 km (120 mi) south
Temple at Senmet, Bigeh island, circa 193.5 km (120.2 mi) south
Temple at Beit el-Wali, circa 199.8 km (124.2 mi) south
Talmis, New Kalabsha, Khor Ingi Island, circa 199.9 km (124.2 mi) south
Temple at Kalabsha, circa 199.9 km (124.2 mi) south
Chapel of Dedwen, circa 199.9 km (124.2 mi) south
Temple at Gerf Hussein, circa 200 km (124.3 mi) south
Kiosk of Kartassi, circa 200 km (124.3 mi) south
El-Bagawat necropolis, Al-Bagawat, circa 206.2 km (128.1 mi) west
Zawty, Lycopolis, Lykopolis, Asyut, circa 213.3 km (132.6 mi) north-west
Pr-Nemty, Hierakon, Theracon, Al Atawla, circa 215.6 km (134 mi) north-west
Nadura temple, circa 205.6 km (127.7 mi) west
Temple of Hibis, circa 206.3 km (128.2 mi) west
Qasr ez-Zaiyan, circa 210 km (130.5 mi) west
Umm El-Mawagir, "Northern (Bakery) Area", circa 209.7 km (130.3 mi) west
Ain Askar, circa 209.9 km (130.4 mi) west
Umm El-Mawagir, "Central Area", circa 210 km (130.5 mi) west
Qasr el-Ghweita, circa 210.3 km (130.7 mi) west
Qasr Dush, circa 228.7 km (142.1 mi) south-west
Ain Manawir, circa 232.4 km (144.4 mi) south-west
Pyramid of Khui, circa 244.2 km (151.7 mi) north-west
Cusas, Al Qusiyyah, circa 258.5 km (160.7 mi) north-west
Akhetaten, Tell el Amarna, circa 270.5 km (168.1 mi) north-west
Meir, circa 263.6 km (163.8 mi) north-west
Tutzis, Temple of Dendur, circa 264.7 km (164.5 mi) south
el-Sheikh Sa'id, circa 277.1 km (172.2 mi) north-west
Deir el-Bersha, circa 279.6 km (173.7 mi) north-west
Panehsy's House, circa 270.3 km (168 mi) north-west
Aten temple, circa 270.5 km (168.1 mi) north-west
Great Aten temple, circa 270.9 km (168.3 mi) north-west
North palace at Akhetaten, circa 272.2 km (169.1 mi) north-west
Antinoopolis, Wadi Abada, circa 285.7 km (177.5 mi) north-west
Hierasykaminos, Al-Maharraqa, circa 327 km (203.2 mi) south
New Wadi es-Sebua, circa 327.9 km (203.7 mi) south
Khnum, Khemennu, Hermopolis Magna, El-Ashmunein, circa 288.1 km (179 mi) north-west
Beni Hasan, circa 296.8 km (184.4 mi) north-west
Temple at Ad-Darr, circa 336.3 km (208.9 mi) south
Contra Pselchis, circa 285.2 km (177.2 mi) south
Temple at Amada, circa 336.4 km (209 mi) south
Tuna el-Gebel, circa 290.4 km (180.5 mi) north-west
Mastaba at Zawyet el-Maiyitin, circa 310.2 km (192.8 mi) north-west
Hebenu, Kom el-Ahmar, circa 310.9 km (193.2 mi) north-west
Speos Artemidos, circa 294.8 km (183.2 mi) north-west
Hierasykaminos, Al-Maharraqa, circa 297.4 km (184.8 mi) south
Qasr Ibrim, Primis, circa 349.1 km (216.9 mi) south
Jebel Musa, Mount Sinai, circa 339.8 km (211.1 mi) north-east
Menat Khufu, Tmoone, Minya, circa 317.9 km (197.5 mi) north-west
Dehenet, Mernefer, Akoris, Tihna el Gabal, circa 325.9 km (202.5 mi) north-west
Pselqet, Pselchis, Ad-Dakka, circa 327 km (203.2 mi) south
Wadi es-Sebua, circa 327.3 km (203.4 mi) south
Hut-nesu, Kom el-Ahmar Sawaris, Sharuna, circa 360.5 km (224 mi) north-west
Abu Simbel, circa 391.2 km (243.1 mi) south
Chysis, Shusha, circa 342.7 km (213 mi) north-west
Deir El Anba Bola, Saint Paul Monastery, circa 345.3 km (214.5 mi) north
Qustul, circa 410 km (254.8 mi) south
Berenice Troglodytica, Baranis, Medinet-el Haras, circa 355.2 km (220.7 mi) south-east
Amphitheatre at Oxyrynchus, circa 365.3 km (227 mi) north-west
Per-Medjed, Oxyrhynchus, el-Bahnasa, circa 365.6 km (227.2 mi) north-west
Hat-nen-nesu, Heracleopolis, Ehnasya, Ehnas, Ihnasiya Umm al-Kimam, circa 406.2 km (252.4 mi) north-west
Arminna, circa 368.3 km (228.9 mi) south
Bedkholo, Deir Abu Matta, circa 368.6 km (229.1 mi) west
Kom Medinet Gurob, Ghurab, circa 417.3 km (259.3 mi) north-west
Kahun, El-Lahun, circa 419.9 km (260.9 mi) north-west
Pyramid of Senusret 2, circa 420.2 km (261.1 mi) north-west
Temple at Serabit el-Khadem, circa 376.3 km (233.8 mi) north
Queen's pyramid of Senusret 2, circa 420.3 km (261.1 mi) north-west
Tpyhwt, Aphroditopolis, Atfih, circa 428.4 km (266.2 mi) north
Tayu-djayet, Ankyronpolis, Teudjo, Al-Hiba, circa 376.8 km (234.1 mi) north-west
Tebtunis, circa 415.6 km (258.2 mi) north-west
Hatwaret, Crocodilopolis, Hawara, circa 425.5 km (264.4 mi) north-west
Cemetery at Girza, circa 434 km (269.7 mi) north
Pyramid of Amenemhat 3 (B), Labyrinth, circa 426.7 km (265.1 mi) north-west
Pyramid of Amenemhat 3 (B), circa 426.8 km (265.2 mi) north-west
Pyramid at Seila, Step-pyramid, circa 432.3 km (268.6 mi) north-west
Predynastic Cemetery at Tarkhan, circa 438.5 km (272.5 mi) north
Qalat Al-Guindi, circa 460 km (285.9 mi) north
Buhen, circa 447.1 km (277.8 mi) south
Queen's pyramid of Senusret 1, Neferu, circa 445.5 km (276.8 mi) north
Cult pyramid of Senusret 1, circa 445.5 km (276.8 mi) north
Queen's pyramid of Senusret 1, Itakaiet, circa 445.5 km (276.8 mi) north
Queen's pyramid of Senusret 1, 3, circa 445.5 km (276.8 mi) north
Queen's pyramid of Senusret 1, 9, circa 445.6 km (276.9 mi) north
Pyramid of Senusret 1, circa 445.5 km (276.9 mi) north
Queen's pyramid of Senusret 1, 8, circa 445.6 km (276.9 mi) north
Queen's pyramid of Senusret 1, 4, circa 445.5 km (276.9 mi) north
Queen's pyramid of Senusret 1, 5, circa 445.6 km (276.9 mi) north
Queen's pyramid of Senusret 1, 7, circa 445.7 km (276.9 mi) north
Queen's pyramid of Senusret 1, 6, circa 445.7 km (276.9 mi) north
Itj-Tawy, Lisht, circa 446.4 km (277.4 mi) north
Dja, Narmouthis, Medinet Madi, circa 429.3 km (266.8 mi) north-west
Pyramid of Amenemhat 1, circa 447 km (277.7 mi) north
Bacchias, Kom Umm el-Atl, circa 450.3 km (279.8 mi) north-west
Karanis, Kom Aushim, circa 451.7 km (280.6 mi) north-west
Nabta Playa, Calendar circle, circa 404.8 km (251.5 mi) south-west
Nabta Playa, Complex structure A, circa 406.4 km (252.5 mi) south-west
Pyramid of Amenemhat 4, South Pyramid at Mazghuna, circa 466.9 km (290.1 mi) north
North Pyramid at Mazghuna, Sobekneferu, circa 467.6 km (290.5 mi) north
Pyramid DAS 53, circa 467.7 km (290.6 mi) north
Pyramid of Ameny-Quemau, circa 468.3 km (291 mi) north
Ibshek, Pachoras, Faras, circa 410.1 km (254.8 mi) south
Pyramid South-Dahshur A, circa 469.1 km (291.5 mi) north
Pyramid South Dahshur B, circa 469 km (291.4 mi) north
Dahshur, Acanthus, circa 470 km (292 mi) north
Pyramid of Amenemhat 3 (A), Black Pyramid, circa 470.1 km (292.1 mi) north
Cult pyramid of Snefru (B), circa 470.1 km (292.1 mi) north
Pyramid of Snefru (B), Bent Pyramid, circa 470.3 km (292.2 mi) north
Lepsius Pyramid 55, circa 470.8 km (292.5 mi) north
Lepsius Pyramid 54, circa 471.4 km (292.9 mi) north
Cemetery of 4th Dynasty, circa 471.2 km (292.8 mi) north
Lepsius Pyramid 53, circa 471.5 km (293 mi) north
Euhemereia, Eufemeria, Dayr al-Banat, circa 451.5 km (280.6 mi) north-west
Lepsius Pyramid 52, circa 471.6 km (293 mi) north
Pyramid of Amenemhat 2, White Pyramid, circa 471.6 km (293 mi) north
Helwan, circa 474.3 km (294.7 mi) north
Lepsius Pyramid 50, circa 472.4 km (293.5 mi) north
Queen's pyramid of Senusret 3, circa 472.8 km (293.8 mi) north
Pyramid of Snefru (C), Red Pyramid, circa 472.3 km (293.5 mi) north
Queen's pyramid of Senusret 3, circa 472.8 km (293.8 mi) north
Queen's pyramid of Senusret 3, circa 472.8 km (293.8 mi) north
Pyramid of Senusret 3, circa 472.9 km (293.8 mi) north
Queen's pyramid of Senusret 3, circa 472.9 km (293.9 mi) north
Queen's pyramid of Senusret 3, circa 473 km (293.9 mi) north
Queen's pyramid of Senusret 3, circa 473 km (293.9 mi) north
Queen's pyramid of Senusret 3, circa 473 km (293.9 mi) north
Pyramid SAK S 7, circa 474.1 km (294.6 mi) north
Pyramid of Djehuti, circa 474.2 km (294.7 mi) north
Pyramid of Khendjer, circa 474.4 km (294.8 mi) north
Cult pyramid of Khendjer, circa 474.4 km (294.8 mi) north
Pyramid SAK S 3, circa 474.5 km (294.9 mi) north
Mennefer, Memphis, circa 475.5 km (295.5 mi) north
Pyramid of Shepseskaf, circa 475.3 km (295.3 mi) north
Queen's pyramid of Pepi 2, Wedjebten, circa 475.4 km (295.4 mi) north
Cult pyramid of Pepi 2, circa 475.4 km (295.4 mi) north
Pyramid of Qakare Ibi, circa 475.5 km (295.5 mi) north
Pyramid of Pepi 2, circa 475.5 km (295.5 mi) north
Queen's pyramid of Pepi 2, Neith, circa 475.6 km (295.5 mi) north
Queen's pyramid of Pepi 2, Iput II, circa 475.6 km (295.5 mi) north
Cult pyramid of Djedkare Isesi, circa 476.4 km (296 mi) north
Pyramid of Djedkare Isesi, circa 476.4 km (296 mi) north
Pyramid of unidentified queen, circa 476.5 km (296.1 mi) north
Cult pyramid of Merenre, circa 476.5 km (296.1 mi) north
Pyramid of Merenre, circa 476.5 km (296.1 mi) north
Queen's pyramid of Pepi 1, Nebwenet, circa 476.8 km (296.3 mi) north
Queen's pyramid of Pepi 1, Ankhesenpepi II, circa 476.8 km (296.2 mi) north
Queen's pyramid of Pepi 1, Meritites II, circa 476.8 km (296.2 mi) north
Queen's pyramid of Pepi 1, Inenek-Inti, circa 476.8 km (296.3 mi) north
Cult pyramid of Pepi 1, circa 476.8 km (296.3 mi) north
Queen's pyramid of Pepi 1, west pyramid, circa 476.8 km (296.3 mi) north
Queen's pyramid of Pepi 1, Ankhesenpepi III, circa 476.8 km (296.3 mi) north
Queen's pyramid of Pepi 1, Haaheru and Neterikhethor, circa 476.8 km (296.3 mi) north
Pyramid of Pepi 1, circa 476.9 km (296.3 mi) north
Pyramid of Rehrrychefnakht, circa 476.8 km (296.3 mi) north
Queen's pyramid of Pepi 1, Behenu, circa 476.9 km (296.3 mi) north
Funerary temple of Unas, circa 478 km (297 mi) north
Soknopaiou Nesos, Dimai, circa 462.4 km (287.3 mi) north-west
Horemheb Memphite tomb, circa 478.2 km (297.1 mi) north
Pyramid of Sekhemkhet, Buried Pyramid, Djoserteti, circa 478.3 km (297.2 mi) north
Pyramid of Unas, circa 478.4 km (297.3 mi) north
Saqqara, circa 478.6 km (297.4 mi) north
Queen's pyramid of Userkaf, Neferhetepes, circa 478.8 km (297.5 mi) north
Pyramid of Djoser, Step-pyramid, circa 478.7 km (297.5 mi) north
Cult pyramid of Userkaf, circa 478.8 km (297.5 mi) north
Great Enclosure, Gisr el-Mudir, circa 478.5 km (297.4 mi) north
Cult pyramid of Teti, circa 478.9 km (297.6 mi) north
Pyramid of Userkaf, circa 478.9 km (297.6 mi) north
Mastaba of Nebka (Sanacht), circa 478.8 km (297.5 mi) north
Pyramid of Teti, circa 479 km (297.6 mi) north
Queen's pyramid of Teti, Sesheshet, circa 479 km (297.7 mi) north
Mastaba of Ankhmahor, circa 479.1 km (297.7 mi) north
Mastaba of Kagemni, circa 479.1 km (297.7 mi) north
Mastaba of Mereruka, circa 479.1 km (297.7 mi) north
Queen's pyramid of Teti, Khuit, circa 479.1 km (297.7 mi) north
Queen's pyramid of Teti, Iput I, circa 479.1 km (297.7 mi) north
Mastaba of Ptahhotep, circa 479 km (297.7 mi) north
Serapeum at Saqqara, circa 479.4 km (297.9 mi) north
Mastaba of Ti, circa 479.5 km (298 mi) north
Temple at Deir el-Hagar, circa 378.7 km (235.3 mi) west
Kerkeosiris, Al Gharq Qebli, circa 421.4 km (261.9 mi) north-west
Lepsius Pyramid 25, circa 481.4 km (299.1 mi) north
Lepsius Pyramid 24, circa 481.5 km (299.2 mi) north
Cult pyramid of Neferirkara, circa 481.6 km (299.2 mi) north
Mastaba of Khentkaus II, circa 481.5 km (299.2 mi) north
Pyramid of Neferefra, circa 481.5 km (299.2 mi) north
Pyramid of Neferirkara, circa 481.6 km (299.3 mi) north
Pyramid of Ini, circa 481.7 km (299.3 mi) north
Mastaba of Ptah-shepses, circa 481.7 km (299.3 mi) north
Br-wsir, Abusir, circa 481.8 km (299.4 mi) north
Cult pyramid of Sahura, circa 481.8 km (299.4 mi) north
Pyramid of Sahura, circa 481.9 km (299.4 mi) north
Unfinished Pyramid of Abusir, circa 482 km (299.5 mi) north
Solar Temple of Userkaf, circa 482.3 km (299.7 mi) north
Solar Temple of Nyuserre-Ini, circa 482.8 km (300 mi) north
Abu Ghurab, circa 482.9 km (300 mi) north
Maadi, circa 487.4 km (302.8 mi) north
Pyramid of Khaba, Layer Pyramid, circa 486.8 km (302.5 mi) north
Troyu, Tura, circa 491 km (305.1 mi) north
Pyramid of Snefru (A), Collapsed Pyramid, Meidum, circa 429.5 km (266.9 mi) north
Cult pyramid of Snefru (A), circa 429.4 km (266.8 mi) north
Meydum mastaba 17, circa 429.5 km (266.9 mi) north
Western tombs field, circa 429.8 km (267.1 mi) north
Mastaba of Nefermaat and Atet, Mastaba 16, circa 430.1 km (267.3 mi) north
Mastaba of Rahotep, circa 430.3 km (267.4 mi) north
Heit el-Ghurab, circa 491.5 km (305.4 mi) north
Mastaba of Khentkaus I, G 8400, circa 491.8 km (305.6 mi) north
Queen's pyramid of Menkaura, Khamerernebti II, G III-a, circa 491.9 km (305.6 mi) north
Queen's pyramid of Menkaura, G III-b, circa 491.9 km (305.6 mi) north
Queen's pyramid of Menkaura, G III-c, circa 491.9 km (305.7 mi) north
Pyramid of Menkaura, circa 492 km (305.7 mi) north
Cult pyramid of Khafre, G II-a, circa 492.1 km (305.8 mi) north
Queen's pyramid of Khufu, Henutsen, G I-c, circa 492.3 km (305.9 mi) north
Cult pyramid of Khufu, G I-d, circa 492.3 km (305.9 mi) north
Queen's pyramid of Khufu, Meritites I, G I-b, circa 492.4 km (305.9 mi) north
Pyramid of Khafre, circa 492.3 km (305.9 mi) north
Queen's pyramid of Khufu, Hetepheres I, G I-a, circa 492.4 km (306 mi) north
Mastaba of Hetepheres I, circa 492.4 km (306 mi) north
Pyramid of Khufu, circa 492.5 km (306 mi) north
Iunu, Heliopolis, circa 504 km (313.2 mi) north
Lepsius Pyramid 1, circa 500.2 km (310.8 mi) north
Cult pyramid of Djedefre, circa 499.8 km (310.5 mi) north
Abu Rawash, circa 500.2 km (310.8 mi) north
Queen's pyramid of Djedefre, Khentetenka or Hetepheres II, circa 499.8 km (310.6 mi) north
Pyramid of Djedefre, circa 499.8 km (310.6 mi) north
Semna, circa 499.8 km (310.6 mi) south
Aelana, Aila, Aqaba, circa 483.5 km (300.4 mi) north-east
Khem, Letopolis, Ausim, circa 507.6 km (315.4 mi) north
Serapeum at Ismailia, Sarabiyum, circa 526.3 km (327 mi) north
Ney-ta-hut, Leontopolis, Tell el-Yahudiya (east), circa 519.9 km (323 mi) north
Berenice Panchrysos, circa 494.9 km (307.5 mi) south-east
El Kom el-Ahmar, circa 520.3 km (323.3 mi) north
Tjeku, Zuko, Succoth, Tell el Maskhuta, circa 536 km (333.1 mi) north
Bilbeis, Phelbs, circa 529.2 km (328.8 mi) north
Pi-Atum, Pithom, circa 537.1 km (333.7 mi) north
Heroopolis, circa 537.3 km (333.9 mi) north
Philoteris, circa 455.5 km (283 mi) north-west
Kafr Hassan Daoud, circa 535.9 km (333 mi) north
Tell er-Retaba, circa 538 km (334.3 mi) north
Ezion Geber, circa 506.5 km (314.7 mi) north-east
Shagamba, circa 533.9 km (331.7 mi) north
Kuntillet Ajrud, circa 526.5 km (327.2 mi) north
Dionysias, Qasr Qarun, circa 460.3 km (286 mi) north-west
Valley of the Golden Mummies, Ain el-Rrees, circa 461.1 km (286.5 mi) north-west
Tell el-Kebir, circa 540.3 km (335.7 mi) north
Basilica at El-Haiz, El-Hayz, circa 461.3 km (286.6 mi) north-west
Suwa, circa 541 km (336.2 mi) north
Sadd el-Kafara, circa 465 km (289 mi) north
Athar es Saadiyyin, circa 538.7 km (334.8 mi) north
Wadi al Hitan, Valley of the Whales, circa 466.5 km (289.9 mi) north-west
Rock Cut Tombs at Qaret Qasr es Salim, circa 468.9 km (291.4 mi) north-west
Temple of Snefru, circa 470.6 km (292.4 mi) north
Temple of Amun at Ain el-Mouftella, circa 471.3 km (292.9 mi) north-west
Temple of Alexander The Great, circa 472.2 km (293.4 mi) north-west
Arab el Sheikh Mubarak, circa 551.6 km (342.7 mi) north
Toachris, Kom el-Qal'a, circa 472.5 km (293.6 mi) north
Gezira el-Tawila, circa 553.6 km (344 mi) north
Hut-Heryib, Athribis, Benha, Tell Atrib, circa 543.5 km (337.7 mi) north
Merimde Beni-Salama, circa 535.3 km (332.6 mi) north
Tell Abu el Rus, circa 557.7 km (346.6 mi) north
Tell el-Gindiya, Shillu, circa 558.1 km (346.8 mi) north
Tukh el-Qaramus, circa 557.1 km (346.2 mi) north
Pa-Kes, Kessan, Goshen, Faqus, circa 559.9 km (347.9 mi) north
Queisna, circa 550.2 km (341.9 mi) north
Headless Pyramid, Lepsius Pyramid 29, circa 479.1 km (297.7 mi) north
Abu Yasin, circa 560.4 km (348.2 mi) north
Tell Abu Sefeh, Tell Abu Seifa, circa 569.7 km (354 mi) north
Mit Yaish, circa 556.6 km (345.9 mi) north
Kom Manous, Zawiyet Razin, circa 546.7 km (339.7 mi) north
Hatwaret, Avaris, Rowaty, Tell ed-Dab'a, circa 566 km (351.7 mi) north
Kom el-Ahmar, circa 568 km (353 mi) north
Tjafanet, Tahpanhes, Daphnae Pelusiae, Baal Zephon, circa 570.6 km (354.6 mi) north
Pi-Ramesse, Per-Ramessu, Raamses, circa 567.3 km (352.5 mi) north
T-78, circa 574.2 km (356.8 mi) north
Kom Biltus, circa 548.7 km (341 mi) north
El Kom el-Akhdar, circa 562.6 km (349.6 mi) north
Terenuthis, Teraniek, Kom Abu Billo, circa 549.5 km (341.4 mi) north
Kufr Nigm, circa 566.5 km (352 mi) north
Taremu, Leontopolis, Tell el-Muqdam, circa 562.7 km (349.6 mi) north
Tell el-Borg, circa 576.5 km (358.2 mi) north
Kafr el-Ashiri, Kom Barhim, circa 553.1 km (343.7 mi) north
Tell Zinein, circa 573.5 km (356.4 mi) north
Kom Abu Zeid, circa 553.3 km (343.8 mi) north
Imet, Tell Nebesheh, Tell Farun, circa 573 km (356.1 mi) north
Tell Hebua II, circa 577.5 km (358.8 mi) north
Tell Ebadah, circa 578.3 km (359.3 mi) north
Tjaru, Sile, Miktol, Migdol, Tell Hebua I, circa 577.9 km (359.1 mi) north
Pyramid of Baka, circa 487.9 km (303.2 mi) north
Tell Ibrahim Awad, circa 572.8 km (355.9 mi) north
Tell Abu Kharufa, Tell Zuwelen, circa 574.7 km (357.1 mi) north
Tawahin Ikrash Area, circa 569 km (353.6 mi) north
Tell Natura, circa 571.8 km (355.3 mi) north
Diarb Nigm, circa 568.4 km (353.2 mi) north
Tell er-Herr, circa 581.2 km (361.1 mi) north
Minshat Abu Omar, circa 577.6 km (358.9 mi) north
Tell Ginn, circa 578.2 km (359.3 mi) north
Tell Gumaiyima, circa 577 km (358.5 mi) north
Tell el Iswid, circa 576 km (357.9 mi) north
El Kom el-Tawil, circa 557 km (346.1 mi) north
Tell Kedua, circa 583 km (362.3 mi) north
Tell Amd, Tell Soweida, circa 580.5 km (360.7 mi) north
Gezira Abu Umran, circa 575.6 km (357.7 mi) north
Baramkin, circa 571.8 km (355.3 mi) north
Gezira Abu Mitawi, circa 577.5 km (358.8 mi) north
Minshat Ezzat, circa 573.8 km (356.6 mi) north
Shon Yusef, circa 572.3 km (355.6 mi) north
Fortress at Shalfak, circa 493 km (306.3 mi) south
Herakleopolis parva, Tell Belim, circa 583.8 km (362.8 mi) north
Tell Zuwelen, Tell Sueilin, circa 581.4 km (361.3 mi) north
Tell Sanhur, circa 583.6 km (362.6 mi) north
Tell Geziret el Faras, circa 580.1 km (360.5 mi) north
Tell el-Farkha, circa 579 km (359.8 mi) north
Markaz el-Shuhada, Sersana, circa 564.7 km (350.9 mi) north
Fortress at Uronarti, circa 496.3 km (308.4 mi) south
Pelusium, Pelusion, circa 589.5 km (366.3 mi) north
Tell Abu Husa, circa 583.4 km (362.5 mi) north
Tomb NRT-II at Tanis, circa 586.3 km (364.3 mi) north
Tomb NRT-VII at Tanis, circa 586.3 km (364.3 mi) north
Tomb of Takelot 1, circa 586.3 km (364.3 mi) north
Tomb NRT-VI at Tanis, circa 586.3 km (364.3 mi) north
Tomb of Prince Hornakhte, circa 586.3 km (364.3 mi) north
Tomb of Shoshenq 5, circa 586.3 km (364.3 mi) north
Tomb of Osorkon 2, circa 586.3 km (364.3 mi) north
Tomb of General Ankhefenmut, circa 586.3 km (364.3 mi) north
Tomb of General Wendebauendjed, circa 586.3 km (364.3 mi) north
Tomb of Amenemope, circa 586.3 km (364.3 mi) north
Tomb of Psusennes 1, circa 586.3 km (364.3 mi) north
Tomb of Psusennes 2, Shoshenq 2, Siamun, circa 586.3 km (364.3 mi) north
Tomb NRT-IV at Tanis, circa 586.3 km (364.3 mi) north
Tomb of Shoshenq 3, circa 586.3 km (364.3 mi) north
Tomb of Shoshenq 4, circa 586.3 km (364.3 mi) north
Djanet, Tanis, Zoan, San el-Hagar, circa 586.4 km (364.4 mi) north
Kom el-Khilgan, circa 582.9 km (362.2 mi) north
Tell Umm el Lahm (S), Abu Arideh, circa 586 km (364.1 mi) north
Kafr Hammam, circa 571.5 km (355.1 mi) north
Tell Samara, circa 583.9 km (362.8 mi) north
Tell Dibgu, circa 588.8 km (365.9 mi) north
Kumma, circa 499.9 km (310.6 mi) south
Tags Sites + Landmarks
Database ID 768, created 25 Dec 2012, 03:01, Last changed 25 Dec 2012, 03:10