Ephesos overview
Other name(s) Ephesus
Modern name(s) Selçuk
Region Aegean
Section Lydian
Latitude 37.94282707 N suggest info
Longitude 27.3384381 E
Status Accurate location
Related sites Ephesos Serapeum, circa 346 m (378 yd) south-east
Temple of Artemis, Artemision, circa 2.4 km (2572 yd) east
Nearest sites
within 500 km
Notion, circa 13.5 km (8.4 mi) west
Belevi Mausoleum, circa 14.2 km (8.8 mi) north-east
Claros, Colophon, circa 14.5 km (9 mi) north-west
Magnesia ad Maeandrum, Tekin, circa 19.3 km (12 mi) south-east
Magnesia ad Maeandrum Theatre, circa 19.5 km (12.1 mi) south-east
Metropolis, circa 20.3 km (12.6 mi) north
Priene, circa 31.7 km (19.7 mi) south
Lebedos, Levedos, circa 35.6 km (22.1 mi) west
Myous, Myus, Avsar, circa 39.3 km (24.4 mi) south
Tralleis, Anthea, Euanthia, Antiochia, "Seleucia ad Maeandrum, Erynina, Aydin, circa 44.5 km (27.7 mi) east
Pythagoreion, circa 45.4 km (28.2 mi) south-west
Miletos, Millawanda, Milawata, Balat, circa 46.1 km (28.7 mi) south
Karabel relief, circa 48.7 km (30.3 mi) north
Amyzon, circa 49.5 km (30.8 mi) south-east
Heraion of Samos, circa 49.9 km (31 mi) south-west
Teos, circa 55 km (34.2 mi) north-west
Smyrna, Izmir, circa 55 km (34.2 mi) north
Smyrna, Tepekule, Bayrakli, circa 59.8 km (37.2 mi) north
Alinda, circa 60.8 km (37.8 mi) south-east
Didyma, Didim, circa 62.5 km (38.8 mi) south
Liman Tepe, Klazomenai, Clazomenae, Urla Iskelesi, circa 67.8 km (42.1 mi) north-west
Klazomenai, circa 68.1 km (42.3 mi) north-west
Alabanda, circa 68.7 km (42.7 mi) south-east
Nysa, circa 70.9 km (44.1 mi) east
Labraunda, circa 72 km (44.7 mi) south-east
Dios Hieron, Diospolis, Christopolis, Pyrgion, circa 72.5 km (45 mi) east
Magnesia ad Sipylum, Manisa, circa 75 km (46.6 mi) north
Iasos, Alevi, circa 76.9 km (47.8 mi) south
Neon Teichos, circa 82.5 km (51.3 mi) north
Temnos, Temnus, circa 82.9 km (51.5 mi) north
Mylasa, Pilaf Hill, circa 83.7 km (52 mi) south-east
Mylasa, circa 84.2 km (52.3 mi) south-east
Larissa, Phrikonis, Buruncuk, circa 84.9 km (52.7 mi) north-west
Sardis Temple of Artemis, circa 85 km (52.8 mi) north-east
Sardis, circa 86.2 km (53.6 mi) north-east
Erythrai, Erythrae, Ildir, circa 89.4 km (55.6 mi) north-west
Erythrai Thatre, circa 89.5 km (55.6 mi) north-west
Burial mound of Alyattes, circa 93.3 km (58 mi) north-east
Idrias, Chrysaoris, Stratonikeia, Hadrianopolis, circa 94.9 km (59 mi) south-east
Phokaia, Phocaea, Foça, circa 95.6 km (59.4 mi) north-west
Kyme, Cyme, circa 97.3 km (60.5 mi) north-west
Patmos, circa 99 km (61.5 mi) south-west
Aigai, Aigaiai, Aegae, Aegaeae, Nemrutkale, Nemrut Kalesi, circa 99.6 km (61.9 mi) north
Halikarnassos, Bodrum, circa 100.7 km (62.6 mi) south
Myrina, Sebatepolis, Aliaga, circa 104.8 km (65.1 mi) north
Gryneion, Grynium, Yenisakran, circa 106.6 km (66.3 mi) north
Philadelphia, Alaseir, circa 112.8 km (70.1 mi) east
Elea, Cidaenis, circa 114.1 km (70.9 mi) north
Pitane, Çandarli, circa 115.3 km (71.6 mi) north
Thyatira, circa 117.6 km (73.1 mi) north-east
Aphrodisias, circa 124.5 km (77.3 mi) east
Pergamon, Asclepion, circa 131.6 km (81.8 mi) north
Pergamon, Acropolis, circa 132.9 km (82.6 mi) north
Knidos, Cnidus, Tekir, circa 139.7 km (86.8 mi) south
Tripolis, circa 141.6 km (88 mi) east
Tabea, Tabai, circa 144.2 km (89.6 mi) east
Mytilene, Mytilini, circa 146.5 km (91 mi) north-west
[Placemark], circa 146.4 km (91 mi) north-west
Mytilene Theatre, circa 147 km (91.3 mi) north-west
Syme, circa 154.2 km (95.8 mi) south
Laodicea, Rhoas, Diospolis, Denizli, circa 155.8 km (96.8 mi) east
Hierapolis, circa 156.8 km (97.5 mi) east
Messon, Mesa, circa 165.8 km (103 mi) north-west
Kaunos tombs, Dalyan, circa 168.3 km (104.6 mi) south-east
Kaunos, Caunus, circa 168.2 km (104.5 mi) south-east
Colossae, circa 169.6 km (105.4 mi) east
Blaundos, circa 169.9 km (105.6 mi) east
Adramyttion, Adramyttium, Edremit, circa 176.7 km (109.8 mi) north
Eresos, circa 182.9 km (113.7 mi) north-west
Rhodos, circa 184.1 km (114.4 mi) south-east
Arcesine, circa 185 km (115 mi) south-west
Adramyttion, Adramyttium, Edremit, circa 185.7 km (115.4 mi) north
Kameiros, Camirus, Kalavarda, circa 185.9 km (115.5 mi) south
Ialysos, Trianta, circa 185.9 km (115.5 mi) south-east
Methynma, Molyvos, circa 187.9 km (116.8 mi) north-west
Delos, circa 192.1 km (119.3 mi) west
Assos, circa 192.8 km (119.8 mi) north-west
Naxos, Temple of Demeter, circa 195.9 km (121.7 mi) south-west
Naxos, Temple of Apollo, circa 196.5 km (122.1 mi) south-west
Gyroula, circa 196.6 km (122.2 mi) south-west
Naxos, Temple of Dionysos, circa 197.7 km (122.8 mi) south-west
Smintheum, circa 206.4 km (128.3 mi) north-west
Kibyra, circa 208.8 km (129.8 mi) east
Beycesultan, circa 209.7 km (130.3 mi) east
Telmessos, Anastasiopolis, Makri, Fethiye, circa 214.6 km (133.3 mi) south-east
Telmessos, circa 215.2 km (133.7 mi) south-east
Kadyanda, circa 216.2 km (134.3 mi) south-east
Lindos, Lindus, circa 216.3 km (134.4 mi) south
Araxa, circa 223.5 km (138.8 mi) south-east
Alexandria Troas, circa 225.6 km (140.2 mi) north-west
Aghios Petros, circa 226.6 km (140.8 mi) west
Oinoanda, circa 232.5 km (144.5 mi) south-east
Pinara, circa 234.4 km (145.6 mi) south-east
Sidyma, circa 236.8 km (147.2 mi) south-east
Tlos, circa 240.4 km (149.4 mi) south-east
Thera, Thira, circa 240.9 km (149.7 mi) south-west
Aizanoi, circa 242 km (150.4 mi) north-east
Achilleion, Achilleum, circa 242.1 km (150.5 mi) north-west
Thera, Thira, Santorini, circa 242.4 km (150.6 mi) south-west
Ilios, Wilusa, Ilion, Troas, Troy, circa 243.3 km (151.2 mi) north-west
Pydnai, circa 245.3 km (152.4 mi) south-east
Akrotiri, circa 246.4 km (153.1 mi) south-west
Rhoiteion, Rhoeteum, circa 246.7 km (153.3 mi) north-west
Ophrynium, circa 247.2 km (153.6 mi) north-west
Apameia, Apamea Cibotus, Apamea ad Maeandrum, circa 248.9 km (154.6 mi) east
Sigeion, circa 248.7 km (154.6 mi) north-west
Xanthos, circa 248.8 km (154.6 mi) south-east
Letoon, circa 249 km (154.7 mi) south-east
Karystos, circa 254.9 km (158.4 mi) west
Patara, circa 256.3 km (159.3 mi) south-east
Abydos, Abydus, circa 262.9 km (163.4 mi) north
Khoma, Choma, Beyler Höyük, Hacimusalar Höyügü, circa 264 km (164.1 mi) south-east
Sestos, Sestiacos sinus, circa 265.4 km (164.9 mi) north-west
Aghia Eirene, Agia Irini, circa 266.4 km (165.5 mi) west
Karthaia, circa 267.5 km (166.2 mi) west
Özdemir Höyük, circa 268.2 km (166.7 mi) east
Lampsakos, circa 273.3 km (169.8 mi) north
Phellos, circa 279.6 km (173.8 mi) south-east
Sagalassos, circa 280.9 km (174.6 mi) east
Habesos, Antiphellos, Kas, circa 281.1 km (174.7 mi) south-east
Phylakopi, circa 283.1 km (175.9 mi) south-west
Tüse, circa 283.7 km (176.3 mi) south-east
Seyitömer Höyügü, circa 284.8 km (177 mi) north-east
Korba, Corba, circa 286.2 km (177.8 mi) south-east
Isinda, circa 287.1 km (178.4 mi) south-east
Seleucia Sidera, Claudioseleucia, Selef, circa 288 km (179 mi) east
Arykanda, circa 288.6 km (179.3 mi) south-east
Ariassos, circa 288.7 km (179.4 mi) east
Kyaneai, Cyaneae, Yavu, circa 289.7 km (180 mi) south-east
Thorikos, circa 289.5 km (179.9 mi) west
Apollonia, Kilincli, circa 290.6 km (180.6 mi) south-east
Ramnous Temple of Artemis, circa 291.4 km (181.1 mi) west
Rhamnous Temple of Themis, circa 291.4 km (181.1 mi) west
Myrina, circa 291.2 km (180.9 mi) north-west
Rhamnous, circa 291.5 km (181.1 mi) west
Temple of Athena, circa 292.7 km (181.9 mi) west
Temple of Poseidon, circa 293 km (182 mi) west
Sounion, circa 293 km (182.1 mi) west
Brauron, Vravrona, circa 293.3 km (182.3 mi) west
Aperlae, circa 293.8 km (182.6 mi) south-east
Tumulus at Marathon, circa 294.9 km (183.3 mi) west
Termessos, circa 295.8 km (183.8 mi) east
Kremna, circa 298.7 km (185.6 mi) east
Myra, theater, circa 300.2 km (186.6 mi) south-east
Andriake, circa 300.6 km (186.8 mi) south-east
Apameia, Apamea Myrlea, circa 301.5 km (187.4 mi) north-east
Myra, circa 303.6 km (188.6 mi) south-east
Limyra, circa 307.6 km (191.1 mi) south-east
Limyra, circa 307.8 km (191.2 mi) south-east
Amphiaraion, Amfiaraio, circa 307.9 km (191.3 mi) west
Rhodiopolis, circa 311.7 km (193.7 mi) south-east
Itanos, circa 313 km (194.5 mi) south
Eretria, Temple of Apollo Daphnephoros, circa 313.8 km (195 mi) west
Eretria, circa 314.3 km (195.3 mi) west
Olympieion, circa 316.1 km (196.4 mi) west
Athinai, Athens, circa 317 km (197 mi) west
Pnyx, circa 317.3 km (197.2 mi) west
Kerameikos, circa 317.3 km (197.2 mi) west
Academy of Plato, circa 318.5 km (197.9 mi) west
Attalia, Antalya, circa 319.5 km (198.5 mi) east
Roussolakkos, Palaikastro, circa 319.9 km (198.8 mi) south
Adada, circa 323.1 km (200.8 mi) east
Chimaera, circa 323.3 km (200.9 mi) south-east
Lefkandi, Xeropolis, circa 323.7 km (201.1 mi) west
Piraeus, circa 323.9 km (201.2 mi) west
Petras, circa 324.2 km (201.5 mi) south-west
Piraeus (Theater), circa 323.9 km (201.3 mi) west
Samothrace, Palaeopoli, circa 324.3 km (201.5 mi) north-west
Piraeus (Eetioneia Gate), circa 324.8 km (201.8 mi) west
Midas, circa 324.9 km (201.9 mi) east
Phaselis, circa 325.3 km (202.1 mi) south-east
Olympos, circa 326.7 km (203 mi) south-east
Ainos, Aenus, Poltyobria, Enez, circa 327.6 km (203.6 mi) north-west
Graia, Graea, Paralia Avlidos, Dramesi, circa 328.2 km (203.9 mi) west
Perga, Pamphylia, circa 328.8 km (204.3 mi) east
Chamaizi, circa 329.7 km (204.9 mi) south-west
Chamaizi, circa 330.3 km (205.3 mi) south-west
Zakros, circa 330.6 km (205.4 mi) south
Olous, circa 331.3 km (205.9 mi) south-west
Oluklu Höyük, circa 331.4 km (205.9 mi) north-east
Chalcis, Chalcida, circa 331.9 km (206.2 mi) west
Mochlos, circa 332 km (206.3 mi) south-west
Çukurhisar Höyügü, circa 332.7 km (206.7 mi) north-east
Aulis, Avlida, circa 332.8 km (206.8 mi) west
Uyanik Höyük, circa 333 km (206.9 mi) east
Eleusis, circa 333.1 km (207 mi) west
Pseira, circa 333.7 km (207.3 mi) south-west
Hyria, circa 334.4 km (207.8 mi) west
Aphaia, Afsias, circa 334.8 km (208 mi) west
Keçiçayiri Höyügü, circa 336.2 km (208.9 mi) east
Mallia, circa 337.5 km (209.7 mi) south-west
Sallawassi, Sillyon, Syllaeum, circa 339.1 km (210.7 mi) east
Antioch Pisidia, circa 339.3 km (210.8 mi) east
Keskin Höyügü, circa 339.8 km (211.1 mi) north-east
Azoria, circa 340.5 km (211.6 mi) south-west
Kavousi, circa 341.2 km (212 mi) south-west
Lato, circa 342.2 km (212.6 mi) south-west
Dorylaion, Eskisehir, circa 342.6 km (212.9 mi) north-east
Selge, circa 342.9 km (213.1 mi) east
Angkore, Antigoneia, Helicori, Nikaia, Nicaea, Iznik, circa 343.9 km (213.7 mi) north-east
Gournia, circa 344 km (213.7 mi) south-west
Aegina, Temple of Apollo, circa 344.4 km (214 mi) west
Katalimata, circa 344.9 km (214.3 mi) south-west
Karphi, Karfi, circa 345.9 km (214.9 mi) south-west
Vasiliki, circa 346.1 km (215.1 mi) south-west
Amnissos, Eileithyia, circa 347.2 km (215.7 mi) south-west
Megara, circa 349.7 km (217.3 mi) west
Mesembria, circa 351.4 km (218.4 mi) north-west
Baglica Höyügü, circa 351.9 km (218.6 mi) east
Thebai, Cadmeia, Thebes, circa 352.1 km (218.8 mi) west
Knossos, Kanusa, circa 352.4 km (218.9 mi) south-west
Çingilli Höyük, circa 353.2 km (219.4 mi) east
Alexandroupolis, Mesimvria, circa 356.1 km (221.2 mi) north-west
Aspendos, circa 356.2 km (221.3 mi) east
Plataia, circa 357 km (221.8 mi) west
Phourni, Fourni, circa 357.5 km (222.2 mi) south-west
Troullos, Trullos, circa 358 km (222.5 mi) south-west
Archanes, circa 358.3 km (222.6 mi) south-west
Anemospilia, Iuktas, Youkhtas peak sanctuary, circa 358.7 km (222.9 mi) south-west
Arolithos, circa 359.2 km (223.2 mi) south-west
Tylissos, circa 359.5 km (223.4 mi) south-west
Galatas, circa 360.1 km (223.8 mi) south-west
Simi, circa 360.6 km (224.1 mi) south-west
Sklavokampos, circa 360.4 km (223.9 mi) south-west
Aegosthena, circa 360.6 km (224.1 mi) west
Drepanum, Helenopolis, Hersek, circa 361.1 km (224.4 mi) north-east
Myrtos-Fournou Korifi, circa 361.2 km (224.5 mi) south-west
Vathypetro, circa 361.2 km (224.5 mi) south-west
Maroneia, Ismara, circa 361.7 km (224.7 mi) north-west
Myrtos-Pyrgos, circa 361.9 km (224.9 mi) south-west
Arkalochori cave, circa 362.3 km (225.1 mi) south-west
Gla, circa 368.1 km (228.7 mi) west
Byzantion, Lygos, Byzantium, Constantinople, Istanbul, circa 368.7 km (229.1 mi) north-east
Chalcedon, Kadiköy, circa 368.4 km (228.9 mi) north-east
Akait Höyügü, circa 369 km (229.3 mi) east
Apsari Höyügü, circa 370.8 km (230.4 mi) east
Zominthos, circa 371 km (230.5 mi) south-west
Franchthi Cave, circa 374.7 km (232.8 mi) west
Eleutherna, Apollonia, circa 375 km (233 mi) south-west
Epidauros, circa 376.7 km (234.1 mi) west
Artemision, Artemisium, Artemisio, circa 377.1 km (234.3 mi) west
Etenna, circa 377.4 km (234.5 mi) east
Astakos, Astacus, Dragamesti, circa 380.3 km (236.3 mi) north-east
Eflatunpinar, circa 380.7 km (236.6 mi) east
Kenchreai Peninsula, circa 380.7 km (236.6 mi) west
Isthmia, circa 381.1 km (236.8 mi) west
Kenchreai, Cenchreae, circa 381.2 km (236.9 mi) west
Side, circa 381.3 km (237 mi) east
Sybrita, Sukirita, Syvritos, circa 383.4 km (238.2 mi) south-west
Nicomedia, Astakos, Izmit, circa 383.2 km (238.1 mi) north-east
Lyrbe, Seleucia, circa 384.2 km (238.7 mi) east
Gortyna, circa 385 km (239.2 mi) south-west
Orchomenos, Boeotia, circa 386 km (239.9 mi) west
Temple of Herakles, circa 387.3 km (240.7 mi) north-west
Vrysinas peak sanctuary, circa 387.1 km (240.5 mi) south-west
Thassos, circa 387.8 km (241 mi) north-west
Armeni, circa 388.6 km (241.5 mi) south-west
Koumasa, circa 389.2 km (241.9 mi) south-west
Abdera, circa 389.3 km (241.9 mi) north-west
Abdera, circa 389.7 km (242.1 mi) north-west
Korinthos, circa 391.3 km (243.1 mi) west
Akrokorinthos, circa 391.9 km (243.5 mi) west
Phaistos, circa 392.8 km (244.1 mi) south-west
Perachora, circa 393.1 km (244.3 mi) west
Aghia Triada, Ayia Triadha, circa 393.2 km (244.3 mi) south-west
Bektemir Höyügü, circa 395.1 km (245.5 mi) east
Asini, circa 395.1 km (245.5 mi) west
Aptera, circa 396.4 km (246.3 mi) south-west
Chaeronea, circa 397.1 km (246.8 mi) west
Dendra, circa 397.8 km (247.2 mi) west
Kommos, circa 399 km (247.9 mi) south-west
Kommos, circa 399 km (247.9 mi) south-west
Pessinus, circa 399.5 km (248.3 mi) east
Kydonia, Cydonia, Chania, circa 400.2 km (248.7 mi) south-west
Tiryns, circa 400.7 km (249 mi) west
Seydisehir Höyük, circa 401.4 km (249.4 mi) east
Neapolis, Polychrono, circa 401.9 km (249.7 mi) north-west
Mukênai, Mycenae, circa 402.9 km (250.4 mi) west
Acanthos, circa 403.3 km (250.6 mi) north-west
Kaloi Limenes, circa 404.4 km (251.3 mi) south-west
Akanthos, Acanthus, Ierissos, Stagira-Akanthos, circa 404.5 km (251.3 mi) north-west
Sicyon, circa 405.5 km (252 mi) west
Nemea, circa 406.4 km (252.5 mi) west
Diktynnaion, circa 406.6 km (252.6 mi) south-west
Argos, circa 407.6 km (253.3 mi) west
Kanal Höyük, circa 408.2 km (253.6 mi) east
Myloi, circa 408.5 km (253.8 mi) west
Mikri Doxipara-Zoni, circa 408.5 km (253.8 mi) north
Iolkos, circa 410.8 km (255.3 mi) west
Colonia Iulia Augusta Felix, Germa, Babadat, circa 410.5 km (255.1 mi) east
Adapazari, Sakarya, circa 410.8 km (255.3 mi) north-east
Pagasae, circa 412.1 km (256.1 mi) west
Pyramid at Hellenikon, circa 412.1 km (256.1 mi) west
Alos, Halos, Chorostasi, circa 413.7 km (257.1 mi) west
Demetrias, circa 413.7 km (257.1 mi) west
Salmydessos, Medea, Midye, Kiyiköy, circa 415.6 km (258.2 mi) north
Pavlopetri, circa 416.3 km (258.7 mi) west
Neapolis, circa 416.9 km (259.1 mi) north-west
Dimini, circa 417 km (259.1 mi) west
Anchialos, Pyrasos, circa 419.6 km (260.7 mi) west
Othrys, circa 420.4 km (261.2 mi) west
Sesklo, circa 421.6 km (262 mi) west
Thebai Phthiotides, Fthiotic Thebes, circa 423.8 km (263.4 mi) west
Stageira, circa 424 km (263.4 mi) north-west
Delphi, circa 426.8 km (265.2 mi) west
Potidaia, Potidaea, circa 427.2 km (265.5 mi) north-west
Stymphalos, circa 427.6 km (265.7 mi) west
Polyrrhenia, circa 429 km (266.5 mi) south-west
Imircik Höyüg, circa 429 km (266.6 mi) east
Lystra, Klistra, circa 429.1 km (266.6 mi) east
Philippi, circa 430.3 km (267.4 mi) north-west
Phalasarna, circa 431.2 km (267.9 mi) south-west
Olynthos, circa 431.9 km (268.4 mi) north-west
Elyros, circa 432.6 km (268.8 mi) south-west
Aegira, circa 434.8 km (270.2 mi) west
Tegea, circa 436 km (270.9 mi) west
Mantineia, Antigoneia, circa 436.1 km (271 mi) west
Kalyva, circa 436.3 km (271.1 mi) north-west
Lissos, circa 436.7 km (271.4 mi) south-west
Amphipolis, circa 438.6 km (272.5 mi) north-west
Korakesion, Coracesium, Alanya, circa 440.8 km (273.9 mi) east
Therapni, circa 441.6 km (274.4 mi) west
Orchomenos, Arcadia, circa 441.7 km (274.5 mi) west
Mende, circa 442 km (274.7 mi) north-west
Sparta, circa 443.9 km (275.8 mi) west
Gordion, Yassihüyük, circa 444.6 km (276.3 mi) east
Burial mound of Midas, circa 446.3 km (277.3 mi) east
Apollonia of Mygdonia, circa 446.9 km (277.7 mi) north-west
Karahöyük Konya, circa 448.7 km (278.8 mi) east
Perperikon, circa 448.9 km (278.9 mi) north-west
Pellana, circa 449.2 km (279.1 mi) west
Asea, circa 451.4 km (280.5 mi) west
Alika, Athineo, Athinaio, circa 452.3 km (281 mi) west
Ikonion, Iconium, Konya, circa 452.4 km (281.1 mi) east
Helike, Eliki, circa 457.4 km (284.2 mi) west
Syedra, circa 457.4 km (284.2 mi) east
Mpoura, Boura, Phalaisiai, Falaisia, circa 460.7 km (286.2 mi) west
Megalopolis, circa 462.4 km (287.3 mi) west
Hypsous, Stemnitsa, circa 464 km (288.3 mi) west
Larissa, circa 466.5 km (289.8 mi) west
Teuthis, circa 467.1 km (290.2 mi) west
Gortys, circa 467.5 km (290.5 mi) west
Iotape, circa 470.1 km (292.1 mi) east
Lykosoura, circa 471.2 km (292.8 mi) west
Abditol Höyük, circa 475.5 km (295.5 mi) east
Selinus, Cenotaph of Trajan, circa 476.8 km (296.3 mi) east
Rhaikelos, Rhaecelus, circa 477.7 km (296.8 mi) north-west
Claudiopolis, Bithynium, Bithynion, Bolu, circa 480.5 km (298.6 mi) north-east
Thessalonica, Salonika, Salonica, Thessaloniki, circa 481.9 km (299.4 mi) north-west
Bassai, Bassae, Vassai, circa 481.9 km (299.5 mi) west
Çatalhöyük, circa 483.1 km (300.2 mi) east
Alipheira, circa 483.5 km (300.4 mi) west
Kieriou, circa 483.9 km (300.7 mi) west
Messene, Messini, circa 485.1 km (301.4 mi) west
Gavur Kalesi, circa 485.9 km (301.9 mi) east
Dion, circa 486.2 km (302.1 mi) north-west
Chalandritsa, circa 486.4 km (302.3 mi) west
Beglik Tash, circa 487.1 km (302.7 mi) north
Nephelis, circa 488.8 km (303.7 mi) east
Olympos, circa 492.4 km (306 mi) north-west
Çorca Höyügü, circa 494.9 km (307.5 mi) east
Direvli-Kalesi, circa 496.7 km (308.6 mi) east
Lepreo, circa 497.1 km (308.9 mi) west
Apollonia Pontica, Sozopol, circa 499.2 km (310.2 mi) north
Thermos, Thermon, circa 499.8 km (310.5 mi) west
Database ID 11291, created 14 Jan 2013, 20:26, Last changed 11 Jan 2015, 23:49