Lefkandi overview
Other name(s) Xeropolis
Region Aegean
Latitude 38.40928741 N suggest info
Longitude 23.68275672 E
Status Imprecise
Nearest sites
within 500 km
Chalcis, Chalcida, circa 9.5 km (5.9 mi) north-west
Aulis, Avlida, circa 9.1 km (5.7 mi) west
Eretria, circa 9.4 km (5.9 mi) east
Eretria, Temple of Apollo Daphnephoros, circa 9.9 km (6.1 mi) east
Amphiaraion, Amfiaraio, circa 19.4 km (12 mi) south-east
Ramnous Temple of Artemis, circa 36.8 km (22.9 mi) south-east
Rhamnous Temple of Themis, circa 36.8 km (22.9 mi) south-east
Thebai, Cadmeia, Thebes, circa 31.8 km (19.7 mi) west
Eleusis, circa 42.8 km (26.6 mi) south
Rhamnous, circa 36.5 km (22.7 mi) south-east
Kerameikos, circa 48 km (29.8 mi) south
Tumulus at Marathon, circa 41.4 km (25.7 mi) south-east
Athinai, Athens, circa 48.4 km (30.1 mi) south
Pnyx, circa 48.8 km (30.3 mi) south
Olympieion, circa 49.1 km (30.5 mi) south
Academy of Plato, circa 46.4 km (28.8 mi) south
Piraeus (Eetioneia Gate), circa 51.7 km (32.1 mi) south
Piraeus, circa 52.2 km (32.5 mi) south
Piraeus (Theater), circa 52.6 km (32.7 mi) south
Plataia, circa 41.3 km (25.7 mi) south-west
Megara, circa 54.2 km (33.7 mi) south-west
Gla, circa 44.4 km (27.6 mi) west
Aegosthena, circa 49.2 km (30.6 mi) south-west
Brauron, Vravrona, circa 60.2 km (37.4 mi) south-east
Aphaia, Afsias, circa 74 km (46 mi) south
Aegina, Temple of Apollo, circa 76.7 km (47.7 mi) south
Orchomenos, Boeotia, circa 62.3 km (38.7 mi) west
Thorikos, circa 81.2 km (50.5 mi) south-east
Artemision, Artemisium, Artemisio, circa 77.9 km (48.4 mi) north-west
Sounion, circa 89.5 km (55.6 mi) south-east
Temple of Athena, circa 89.3 km (55.5 mi) south-east
Temple of Poseidon, circa 89.6 km (55.7 mi) south-east
Akrokorinthos, circa 91.4 km (56.8 mi) south-west
Karystos, circa 77.6 km (48.2 mi) south-east
Isthmia, circa 81.5 km (50.6 mi) south-west
Chaeronea, circa 73.4 km (45.6 mi) west
Kenchreai, Cenchreae, circa 83.9 km (52.1 mi) south-west
Kenchreai Peninsula, circa 84.8 km (52.7 mi) south-west
Perachora, circa 83.9 km (52.1 mi) south-west
Korinthos, circa 89.9 km (55.9 mi) south-west
Aghia Eirene, Agia Irini, circa 99.7 km (62 mi) south-east
Epidauros, circa 104.8 km (65.1 mi) south-west
Alos, Halos, Chorostasi, circa 111 km (69 mi) north-west
Karthaia, circa 110.2 km (68.5 mi) south-east
Sicyon, circa 97.1 km (60.3 mi) south-west
Franchthi Cave, circa 119.9 km (74.5 mi) south-west
Aegira, circa 118.1 km (73.4 mi) west
Pagasae, circa 119.7 km (74.4 mi) north-west
Dendra, circa 112.4 km (69.9 mi) south-west
Iolkos, circa 123.1 km (76.5 mi) north-west
Mukênai, Mycenae, circa 110.7 km (68.8 mi) south-west
Nemea, circa 108.1 km (67.2 mi) south-west
Othrys, circa 108.4 km (67.3 mi) north-west
Asini, circa 119.5 km (74.3 mi) south-west
Demetrias, circa 122.9 km (76.3 mi) north-west
Pyramid at Hellenikon, circa 127.3 km (79.1 mi) south-west
Sesklo, circa 128.3 km (79.7 mi) north-west
Tiryns, circa 118.7 km (73.8 mi) south-west
Anchialos, Pyrasos, circa 122.1 km (75.9 mi) north-west
Aghios Petros, circa 110.6 km (68.7 mi) south-east
Dimini, circa 126.1 km (78.3 mi) north-west
Delphi, circa 103.2 km (64.1 mi) west
Argos, circa 120.5 km (74.9 mi) south-west
Thebai Phthiotides, Fthiotic Thebes, circa 124.5 km (77.4 mi) north-west
Myloi, circa 127.5 km (79.2 mi) south-west
Stymphalos, circa 121.8 km (75.7 mi) south-west
Mantineia, Antigoneia, circa 143.2 km (89 mi) south-west
Orchomenos, Arcadia, circa 141.9 km (88.1 mi) south-west
Alika, Athineo, Athinaio, circa 168.8 km (104.9 mi) south-west
Hypsous, Stemnitsa, circa 169.4 km (105.3 mi) south-west
Teuthis, circa 169.9 km (105.6 mi) south-west
Tegea, circa 153.3 km (95.3 mi) south-west
Gortys, circa 173.1 km (107.5 mi) south-west
Helike, Eliki, circa 137.6 km (85.5 mi) west
Neapolis, Polychrono, circa 179.1 km (111.3 mi) north
Mpoura, Boura, Phalaisiai, Falaisia, circa 181.9 km (113 mi) south-west
Potidaia, Potidaea, circa 201 km (124.9 mi) north
Asea, circa 166.8 km (103.7 mi) south-west
Larissa, circa 175.3 km (108.9 mi) north-west
Phylakopi, circa 197.7 km (122.8 mi) south-east
Therapni, circa 184.3 km (114.5 mi) south-west
Pellana, circa 179.1 km (111.3 mi) south-west
Sparta, circa 184.5 km (114.7 mi) south-west
Olynthos, circa 211.7 km (131.6 mi) north
Pisa, circa 197.3 km (122.6 mi) west
Megalopolis, circa 175.8 km (109.2 mi) south-west
Delos, circa 178.6 km (111 mi) south-east
Akanthos, Acanthus, Ierissos, Stagira-Akanthos, circa 222 km (137.9 mi) north
Kieriou, circa 175.6 km (109.1 mi) north-west
Samiko, Samicum, circa 207 km (128.6 mi) south-west
Stratos, circa 207.7 km (129.1 mi) west
Lykosoura, circa 184.1 km (114.4 mi) south-west
Mende, circa 230.4 km (143.2 mi) north
Chalandritsa, circa 168.8 km (104.9 mi) west
Myrina, circa 201.9 km (125.4 mi) north-east
Pavlopetri, circa 219.1 km (136.1 mi) south
Acanthos, circa 221.3 km (137.5 mi) north
Alipheira, circa 186.9 km (116.2 mi) south-west
Bassai, Bassae, Vassai, circa 190.6 km (118.5 mi) south-west
Stageira, circa 242.9 km (150.9 mi) north
Dion, circa 221.1 km (137.4 mi) north-west
Thermos, Thermon, circa 176.1 km (109.4 mi) west
Olympos, circa 218.8 km (135.9 mi) north-west
Apollonia of Mygdonia, circa 248.5 km (154.4 mi) north
Naxos, Temple of Apollo, circa 207.2 km (128.7 mi) south-east
Naxos, Temple of Dionysos, circa 210.3 km (130.6 mi) south-east
Messene, Messini, circa 206.9 km (128.5 mi) south-west
Naxos, Temple of Demeter, circa 216.4 km (134.4 mi) south-east
Calydon, circa 187.4 km (116.4 mi) west
Gyroula, circa 217.3 km (135 mi) south-east
Laphrion, circa 187.6 km (116.6 mi) west
Lepreo, circa 202.8 km (126 mi) south-west
Pylos, circa 241.8 km (150.2 mi) south-west
Olympia, circa 199.2 km (123.8 mi) west
Messon, Mesa, circa 243.5 km (151.3 mi) east
Smintheum, circa 244.9 km (152.2 mi) north-east
Amphipolis, circa 268.5 km (166.8 mi) north
Pleuron, circa 198 km (123.1 mi) west
Aiane, circa 252.8 km (157.1 mi) north-west
Thessalonica, Salonika, Salonica, Thessaloniki, circa 255.8 km (159 mi) north
Epitalium, Epitalio, circa 211.2 km (131.2 mi) west
Aeges, circa 258 km (160.3 mi) north-west
Arcesine, circa 259 km (160.9 mi) south-east
Vergina, circa 258 km (160.3 mi) north-west
Eresos, circa 212.6 km (132.1 mi) east
Elis, Ilida, circa 210 km (130.5 mi) west
Pylos, Palace of Nestor, circa 232.8 km (144.6 mi) south-west
Nikopolis wall, circa 264.7 km (164.4 mi) west
Stratos, circa 208.3 km (129.4 mi) west
Thassos, circa 278 km (172.7 mi) north-east
Neapolis, circa 288 km (179 mi) north
Palaiokastro, circa 240.4 km (149.4 mi) south-west
Berea, Veroia, circa 267.3 km (166.1 mi) north-west
Pella, circa 279.2 km (173.5 mi) north-west
Philippi, circa 293.9 km (182.6 mi) north
Oiniadai, circa 216.4 km (134.5 mi) west
Thera, Thira, Santorini, circa 268.7 km (167 mi) south-east
Temple of Herakles, circa 277.8 km (172.6 mi) north-east
Diktynnaion, circa 305.4 km (189.7 mi) south
Akrotiri, circa 274.7 km (170.7 mi) south-east
Thera, Thira, circa 277.3 km (172.3 mi) south-east
Palatianon, Palatiano, circa 311.5 km (193.5 mi) north
Samothrace, Palaeopoli, circa 281.5 km (174.9 mi) north-east
Phalasarna, circa 322.4 km (200.4 mi) south
Polyrrhenia, circa 328.1 km (203.9 mi) south
Abdera, circa 301.4 km (187.3 mi) north-east
Aptera, circa 330.1 km (205.1 mi) south
Edessa, circa 299.8 km (186.3 mi) north-west
Edessa, Amphitheatre, circa 301.3 km (187.2 mi) north-west
Alexandria Troas, circa 260.7 km (162 mi) north-east
Kalyva, circa 327.3 km (203.4 mi) north
Aigai, Aigaiai, Aegae, Aegaeae, Nemrutkale, Nemrut Kalesi, circa 308.2 km (191.5 mi) east
Ambracia, circa 248.4 km (154.3 mi) west
Erythrae, circa 243.9 km (151.5 mi) east
Achilleion, Achilleum, circa 270.8 km (168.3 mi) north-east
Assos, circa 259.1 km (161 mi) east
Orraon, circa 257.3 km (159.9 mi) west
Sigeion, circa 278.4 km (173 mi) north-east
Maroneia, Ismara, circa 315.7 km (196.1 mi) north-east
Ephesos, Ephesus, Selçuk, circa 323.7 km (201.1 mi) east
Ephesos Serapeum, circa 324 km (201.3 mi) east
Ilios, Wilusa, Ilion, Troas, Troy, circa 279.5 km (173.7 mi) north-east
Temple of Artemis, Artemision, circa 325.8 km (202.4 mi) east
Mitylene, circa 261.7 km (162.6 mi) east
Actium, Aktio, circa 260.3 km (161.8 mi) west
Alexandroupolis, Mesimvria, circa 320.1 km (198.9 mi) north-east
Rhoiteion, Rhoeteum, circa 287.4 km (178.6 mi) north-east
Nikopolis theatre, circa 264.5 km (164.4 mi) west
Nikopolis, circa 264.5 km (164.4 mi) west
Leukas, Lefkada, circa 262.9 km (163.4 mi) west
Ophrynium, circa 290.3 km (180.4 mi) north-east
Mesembria, circa 323.9 km (201.3 mi) north-east
Patmos, circa 279.7 km (173.8 mi) east
Dodona, circa 280.3 km (174.2 mi) west
Kassope, circa 273.2 km (169.8 mi) west
Teos, circa 272 km (169 mi) east
Zominthos, circa 367.4 km (228.3 mi) south
Elyros, circa 347.3 km (215.8 mi) south
Arolithos, circa 365.5 km (227.1 mi) south-east
Sklavokampos, circa 365.9 km (227.3 mi) south-east
Tylissos, circa 365.8 km (227.3 mi) south-east
Armeni, circa 350.7 km (217.9 mi) south
Sestos, Sestiacos sinus, circa 307.3 km (190.9 mi) north-east
Antigoneia, Antigonia, Antigonea, Antigona, circa 351.7 km (218.6 mi) north-west
Vrysinas peak sanctuary, circa 352 km (218.7 mi) south
Paroikopolis, Parthikopolis, Paroecopolis, Sandansk, circa 352.1 km (218.8 mi) north
Lissos, circa 352.2 km (218.9 mi) south
Abydos, Abydus, circa 307.4 km (191 mi) north-east
Phoenike, Phoenice, Finiq, circa 354.4 km (220.2 mi) north-west
Ainos, Aenus, Poltyobria, Enez, circa 329.4 km (204.7 mi) north-east
Amnissos, Eileithyia, circa 368.1 km (228.7 mi) south-east
Knossos, Kanusa, circa 370.2 km (230 mi) south-east
Vitsa, circa 301.3 km (187.2 mi) north-west
Phourni, Fourni, circa 375.6 km (233.4 mi) south-east
Sybrita, Sukirita, Syvritos, circa 360.4 km (223.9 mi) south
Nekromanteion, Necromandio, circa 287.8 km (178.9 mi) west
Aghia Triada, Ayia Triadha, circa 385.4 km (239.5 mi) south
Vathypetro, circa 379 km (235.5 mi) south-east
Kyme, Cyme, circa 285.5 km (177.4 mi) east
Heraion of Samos, circa 292.3 km (181.6 mi) east
Elea, circa 294.2 km (182.8 mi) west
Kommos, circa 389.7 km (242.1 mi) south
Gortyna, circa 388.8 km (241.6 mi) south
Pythagoreion, circa 295.5 km (183.6 mi) east
Heraclea Lyncestis, circa 351.8 km (218.6 mi) north-west
Mallia, circa 382.1 km (237.4 mi) south-east
Stobi, circa 378.5 km (235.2 mi) north-west
Kaloi Limenes, circa 399.4 km (248.2 mi) south
Anemospilia, Iuktas, Youkhtas peak sanctuary, circa 375.6 km (233.4 mi) south-east
Archanes, circa 376.5 km (234 mi) south-east
Troullos, Trullos, circa 376.7 km (234 mi) south-east
Sardis Temple of Artemis, circa 378.7 km (235.3 mi) east
Sardis, circa 379.5 km (235.8 mi) east
Smyrna, Izmir, circa 301.7 km (187.5 mi) east
Galatas, circa 385.7 km (239.6 mi) south-east
Phaistos, circa 386.8 km (240.3 mi) south
Lampsakos, circa 336.6 km (209.1 mi) north-east
Smyrna, Tepekule, Bayrakli, circa 303.8 km (188.8 mi) east
Perperikon, circa 397.6 km (247.1 mi) north-east
Karphi, Karfi, circa 388.9 km (241.7 mi) south-east
Arkalochori cave, circa 389.3 km (241.9 mi) south-east
Kommos, circa 389.6 km (242.1 mi) south
Adramyttion, Adramyttium, Edremit, circa 317.3 km (197.2 mi) east
Olous, circa 395.3 km (245.6 mi) south-east
Claros, Colophon, circa 310 km (192.6 mi) east
Notion, circa 310.6 km (193 mi) east
Lato, circa 399.9 km (248.5 mi) south-east
Pergamon, Asclepion, circa 312.1 km (193.9 mi) east
Pergamon, Acropolis, circa 313.9 km (195.1 mi) east
Koumasa, circa 399 km (247.9 mi) south
Idrias, Chrysaoris, Stratonikeia, Hadrianopolis, circa 403.6 km (250.8 mi) east
Myrtos-Pyrgos, circa 414.8 km (257.7 mi) south-east
Myrtos-Fournou Korifi, circa 415.5 km (258.2 mi) south-east
Metropolis, circa 319.3 km (198.4 mi) east
Simi, circa 406.5 km (252.6 mi) south-east
Amantia, circa 406.5 km (252.6 mi) north-west
Gournia, circa 412.2 km (256.1 mi) south-east
Pseira, circa 407.6 km (253.3 mi) south-east
Mochlos, circa 409.3 km (254.4 mi) south-east
Priene, circa 327.3 km (203.4 mi) east
Antipatreia, Antipatrea, Berat, circa 409.1 km (254.2 mi) north-west
Miletos, Millawanda, circa 329.9 km (205 mi) east
Belegrada, Berat, circa 409.8 km (254.6 mi) north-west
Didyma, Didim, circa 333.6 km (207.3 mi) east
Azoria, circa 414.4 km (257.5 mi) south-east
Kavousi, circa 415.2 km (258 mi) south-east
Vasiliki, circa 415.7 km (258.3 mi) south-east
Chamaizi, circa 416.1 km (258.6 mi) south-east
Katalimata, circa 416.4 km (258.7 mi) south-east
Chamaizi, circa 415.1 km (257.9 mi) south-east
Magnesia ad Sipylum, Manisa, circa 326.4 km (202.8 mi) east
Petras, circa 417.6 km (259.5 mi) south-east
Syme, circa 417.7 km (259.5 mi) south-east
Adrianopolis, Hadrianopolis, Dropull, circa 346.3 km (215.2 mi) north-west
Karabel relief, circa 328.9 km (204.4 mi) east
Mikri Doxipara-Zoni, circa 408.5 km (253.8 mi) north-east
Belevi Mausoleum, circa 333.9 km (207.5 mi) east
Dzhendem Tepe, Plovdiv, circa 423.9 km (263.4 mi) north
Bunardzhik, Plovdiv, circa 424.8 km (264 mi) north
Sahat Tepe, Plovdiv, circa 425.1 km (264.2 mi) north
Dzhambas Tepe, Plovdiv, circa 425.3 km (264.2 mi) north
Lychnidos, Ohrid, circa 389.3 km (241.9 mi) north-west
Philippopolis, Pulpudeva, Trimontium, Eumolpias, P'ldin, Pl'pdiv, Ploudin, Filibe, Plovdiv, circa 425.3 km (264.3 mi) north
Taksim Tepe, Plovdiv, circa 425.4 km (264.3 mi) north
Nebet Tepe, Plovdiv, circa 425.9 km (264.6 mi) north
Aulon, Vlorë, circa 426.1 km (264.8 mi) north-west
Itanos, circa 418.4 km (260 mi) south-east
Bouthroton, Butrint, circa 349.3 km (217 mi) west
Magnesia ad Maeandrum, circa 341.9 km (212.4 mi) east
Roussolakkos, Palaikastro, circa 425.4 km (264.3 mi) south-east
Korkyra, Corfu, circa 352.1 km (218.8 mi) west
Halikarnassos, Bodrum, circa 362.4 km (225.2 mi) east
Zakros, circa 433.9 km (269.6 mi) south-east
Knidos, Cnidus, Tekir, circa 377.6 km (234.6 mi) south-east
Iasos, Alevi, circa 364.9 km (226.7 mi) east
Kokino, circa 452.9 km (281.4 mi) north-west
Amyzon, circa 363.9 km (226.1 mi) east
Rhodos, circa 455.8 km (283.2 mi) south-east
Seuthopolis, circa 487.6 km (303 mi) north
Mylasa, Pilaf Hill, circa 377.6 km (234.6 mi) east
Tralleis, Anthea, Euanthia, Antiochia, "Seleucia ad Maeandrum, Erynina, Aydin, circa 368.2 km (228.8 mi) east
Thyatira, circa 365.7 km (227.2 mi) east
Lindos, circa 467.3 km (290.4 mi) south-east
Alinda, circa 375.5 km (233.4 mi) east
Kaunos tombs, Dalyan, circa 469.9 km (292 mi) east
Seuthopolis mound, circa 496.7 km (308.6 mi) north
Mylasa, circa 382 km (237.3 mi) east
Labraunda, circa 379.2 km (235.6 mi) east
Seuthopolis mound, circa 497.1 km (308.9 mi) north
Blaundos, circa 481.6 km (299.3 mi) east
Buzovdrad megalithic formation, circa 484.3 km (301 mi) north
Epidamnos, Dyrrachion, Durres, circa 484.7 km (301.2 mi) north-west
Alabanda, circa 387.6 km (240.8 mi) east
Burial mound of Alyattes, circa 380.1 km (236.2 mi) east
Seuthopolis mound, circa 488.7 km (303.6 mi) north
Seuthopolis mound, Kazanlak, circa 490.8 km (304.9 mi) north
Byllis, circa 413.3 km (256.8 mi) north-west
Melta, circa 531.8 km (330.5 mi) north
Seuthopolis mound, circa 495.6 km (307.9 mi) north
Seuthopolis mound, Ostrusha, circa 496.4 km (308.4 mi) north
Seuthopolis mound, Golyama Arsenalka, circa 496.4 km (308.5 mi) north
Apameia, Apamea Myrlea, circa 497.2 km (309 mi) east
Seuthopolis mound, Kosmatka, Shipka, circa 497 km (308.9 mi) north
Seuthopolis mound, Griffins, circa 497.9 km (309.4 mi) north
Seuthopolis mound, Helvetia, circa 497.9 km (309.4 mi) north
Seuthopolis mound, Shushmanets, circa 498.2 km (309.5 mi) north
Nysa, circa 394.2 km (244.9 mi) east
Database ID 1706, created 5 Apr 2011, 20:14, Last changed 15 Apr 2012, 20:59