Heraion of Samos overview
Region Aegean
Latitude 37.67181282 N suggest info
Longitude 26.88611986 E
Status Accurate location
Nearest sites
within 500 km
Pythagoreion, circa 4.6 km (2.8 mi) east
Miletos, Millawanda, circa 37.9 km (23.5 mi) east
Priene, circa 36.2 km (22.5 mi) east
Notion, circa 45 km (28 mi) north-east
Claros, Colophon, circa 45.8 km (28.5 mi) north-east
Ephesos, Ephesus, Selçuk, circa 49.9 km (31 mi) north-east
Ephesos Serapeum, circa 49.9 km (31 mi) north-east
Didyma, Didim, circa 45.6 km (28.4 mi) south-east
Teos, circa 56.9 km (35.4 mi) north
Patmos, circa 50.2 km (31.2 mi) south-west
Temple of Artemis, Artemision, circa 52.1 km (32.4 mi) north-east
Metropolis, circa 63.3 km (39.4 mi) north-east
Belevi Mausoleum, circa 64 km (39.8 mi) north-east
Magnesia ad Maeandrum, circa 59.8 km (37.2 mi) east
Smyrna, Izmir, circa 85.6 km (53.2 mi) north
Erythrae, circa 86.5 km (53.7 mi) north-west
Smyrna, Tepekule, Bayrakli, circa 91.6 km (56.9 mi) north
Halikarnassos, Bodrum, circa 84.7 km (52.7 mi) south-east
Iasos, Alevi, circa 75.5 km (46.9 mi) south-east
Amyzon, circa 73 km (45.3 mi) east
Karabel relief, circa 92.4 km (57.4 mi) north-east
Mylasa, Pilaf Hill, circa 87.5 km (54.4 mi) south-east
Alinda, circa 84.1 km (52.2 mi) east
Labraunda, circa 87 km (54 mi) east
Tralleis, Anthea, Euanthia, Antiochia, "Seleucia ad Maeandrum, Erynina, Aydin, circa 86 km (53.4 mi) east
Mylasa, circa 91.1 km (56.6 mi) south-east
Kyme, Cyme, circa 121 km (75.2 mi) north
Magnesia ad Sipylum, Manisa, circa 114.9 km (71.4 mi) north-east
Idrias, Chrysaoris, Stratonikeia, Hadrianopolis, circa 111.5 km (69.3 mi) east
Knidos, Cnidus, Tekir, circa 117.8 km (73.2 mi) south-east
Alabanda, circa 97 km (60.3 mi) east
Aigai, Aigaiai, Aegae, Aegaeae, Nemrutkale, Nemrut Kalesi, circa 131.6 km (81.8 mi) north
Sardis Temple of Artemis, circa 134.6 km (83.6 mi) north-east
Arcesine, circa 135.5 km (84.2 mi) south-west
Sardis, circa 135.8 km (84.4 mi) north-east
Nysa, circa 113.6 km (70.6 mi) east
Syme, circa 144.9 km (90 mi) south-east
Pergamon, Asclepion, circa 162.7 km (101.1 mi) north
Mitylene, circa 162.5 km (101 mi) north
Pergamon, Acropolis, circa 164.4 km (102.2 mi) north
Burial mound of Alyattes, circa 142.5 km (88.6 mi) north-east
Thyatira, circa 162.3 km (100.9 mi) north-east
Naxos, Temple of Demeter, circa 146.5 km (91 mi) south-west
Gyroula, circa 147.1 km (91.4 mi) south-west
Kameiros, circa 174.6 km (108.5 mi) south-east
Messon, Mesa, circa 176.9 km (109.9 mi) north
Naxos, Temple of Apollo, circa 147.6 km (91.7 mi) west
Naxos, Temple of Dionysos, circa 148.5 km (92.3 mi) west
Rhodos, circa 180.5 km (112.2 mi) south-east
Kaunos tombs, Dalyan, circa 180.6 km (112.2 mi) south-east
Delos, circa 145.9 km (90.7 mi) west
Eresos, circa 185.9 km (115.5 mi) north-west
Ialysos, Trianta, circa 180.3 km (112 mi) south-east
Assos, circa 207.8 km (129.1 mi) north
Adramyttion, Adramyttium, Edremit, circa 214.2 km (133.1 mi) north
Philadelphia, Alaseir, circa 161.7 km (100.5 mi) north-east
Thera, Thira, circa 191.8 km (119.2 mi) south-west
Aphrodisias, circa 161.8 km (100.5 mi) east
Lindos, circa 205.7 km (127.8 mi) south-east
Thera, Thira, Santorini, circa 193 km (119.9 mi) south-west
Kaunos, Caunus, circa 180.2 km (112 mi) south-east
Akrotiri, circa 197.2 km (122.5 mi) south-west
Blaundos, circa 217.2 km (135 mi) east
Smintheum, circa 217.8 km (135.4 mi) north
Tabea, Tabai, circa 174.8 km (108.6 mi) east
Alexandria Troas, circa 239.7 km (149 mi) north
Telmessos, circa 229.5 km (142.6 mi) south-east
Tripolis, circa 185.7 km (115.4 mi) east
Achilleion, Achilleum, circa 257.4 km (160 mi) north
Aghios Petros, circa 188.7 km (117.2 mi) west
Ilios, Wilusa, Ilion, Troas, Troy, circa 260.2 km (161.7 mi) north
Rhoiteion, Rhoeteum, circa 264.8 km (164.6 mi) north
Ophrynium, circa 265.8 km (165.2 mi) north
Sigeion, circa 265.1 km (164.7 mi) north
Laodicea, Rhoas, Diospolis, Denizli, circa 196.2 km (121.9 mi) east
Itanos, circa 273.5 km (170 mi) south
Hierapolis, circa 198.9 km (123.6 mi) east
Temple of Athena, circa 251.7 km (156.4 mi) west
Temple of Poseidon, circa 251.9 km (156.5 mi) west
Roussolakkos, Palaikastro, circa 280.8 km (174.5 mi) south
Pydnai, circa 256 km (159.1 mi) south-east
Abydos, Abydus, circa 283.5 km (176.2 mi) north
Ramnous Temple of Artemis, circa 258 km (160.3 mi) west
Rhamnous Temple of Themis, circa 258 km (160.3 mi) west
Sestos, Sestiacos sinus, circa 285.8 km (177.6 mi) north
Colossae, circa 209.2 km (130 mi) east
Zakros, circa 291.6 km (181.2 mi) south
Lampsakos, circa 298.1 km (185.2 mi) north
Chamaizi, circa 288.4 km (179.2 mi) south
Telmessos, Anastasiopolis, Makri, Fethiye, circa 228.8 km (142.2 mi) south-east
Mochlos, circa 289.9 km (180.1 mi) south
Olous, circa 287.7 km (178.8 mi) south-west
Karystos, circa 219.2 km (136.2 mi) west
Kadyanda, circa 233.7 km (145.2 mi) east
Phylakopi, circa 234.2 km (145.5 mi) west
Academy of Plato, circa 281.6 km (175 mi) west
Gournia, circa 301.2 km (187.2 mi) south-west
Petras, circa 283.7 km (176.3 mi) south
Mallia, circa 292.4 km (181.7 mi) south-west
Lato, circa 298.3 km (185.4 mi) south-west
Karthaia, circa 225.1 km (139.9 mi) west
Aghia Eirene, Agia Irini, circa 225.3 km (140 mi) west
Sidyma, circa 248.3 km (154.3 mi) south-east
Pinara, circa 248 km (154.1 mi) south-east
Chamaizi, circa 289.1 km (179.6 mi) south
Araxa, circa 242.8 km (150.9 mi) east
Pseira, circa 291.2 km (180.9 mi) south
Apameia, Apamea Cibotus, Apamea ad Maeandrum, circa 292.1 km (181.5 mi) east
Kibyra, circa 237 km (147.3 mi) east
Letoon, circa 260.3 km (161.8 mi) south-east
Azoria, circa 298.3 km (185.3 mi) south
Kavousi, circa 299 km (185.8 mi) south
Myrina, circa 291.3 km (181 mi) north-west
Amnissos, Eileithyia, circa 300.5 km (186.7 mi) south-west
Xanthos, circa 260.8 km (162.1 mi) south-east
Karphi, Karfi, circa 300.8 km (186.9 mi) south-west
Myrtos-Fournou Korifi, circa 317.6 km (197.4 mi) south-west
Korba, Corba, circa 301.9 km (187.6 mi) south-east
Tlos, circa 256.8 km (159.5 mi) south-east
Myrtos-Pyrgos, circa 318.2 km (197.7 mi) south-west
Katalimata, circa 302.6 km (188 mi) south
Patara, circa 266.8 km (165.8 mi) south-east
Vasiliki, circa 303.6 km (188.7 mi) south-west
Apollonia, Kilincli, circa 304.5 km (189.2 mi) south-east
Kyaneai, Cyaneae, Yavu, circa 304.9 km (189.4 mi) south-east
Knossos, Kanusa, circa 305.6 km (189.9 mi) south-west
Aperlae, circa 307.5 km (191.1 mi) south-east
Oinoanda, circa 254.5 km (158.2 mi) east
Phourni, Fourni, circa 310.9 km (193.2 mi) south-west
Troullos, Trullos, circa 311.5 km (193.5 mi) south-west
Archanes, circa 311.7 km (193.7 mi) south-west
Anemospilia, Iuktas, Youkhtas peak sanctuary, circa 312.1 km (193.9 mi) south-west
Vathypetro, circa 314.7 km (195.5 mi) south-west
Galatas, circa 314.1 km (195.2 mi) south-west
Arolithos, circa 311.9 km (193.8 mi) south-west
Tylissos, circa 312.2 km (194 mi) south-west
Thorikos, circa 249.5 km (155 mi) west
Simi, circa 316.2 km (196.5 mi) south-west
Sklavokampos, circa 313 km (194.5 mi) south-west
Arkalochori cave, circa 316.5 km (196.6 mi) south-west
Ainos, Aenus, Poltyobria, Enez, circa 346.4 km (215.3 mi) north
Myra, theater, circa 317 km (197 mi) south-east
Sounion, circa 251.9 km (156.5 mi) west
Beycesultan, circa 255.2 km (158.6 mi) east
Samothrace, Palaeopoli, circa 335.7 km (208.6 mi) north-west
Brauron, Vravrona, circa 255.7 km (158.9 mi) west
Rhamnous, circa 258.1 km (160.4 mi) west
Tumulus at Marathon, circa 259.9 km (161.5 mi) west
Limyra, circa 326.9 km (203.1 mi) east
Zominthos, circa 323.3 km (200.9 mi) south-west
Seleucia Sidera, Claudioseleucia, Selef, circa 329.2 km (204.6 mi) east
Sybrita, Sukirita, Syvritos, circa 335 km (208.2 mi) south-west
Aizanoi, circa 291.9 km (181.4 mi) north-east
Habesos, Antiphellos, Kas, circa 294 km (182.7 mi) south-east
Vrysinas peak sanctuary, circa 338.3 km (210.2 mi) south-west
Gortyna, circa 338.1 km (210.1 mi) south-west
Phellos, circa 293.4 km (182.3 mi) south-east
Armeni, circa 339.7 km (211.1 mi) south-west
Mesembria, circa 367.1 km (228.1 mi) north
Koumasa, circa 342.8 km (213 mi) south-west
Khoma, Choma, Beyler Höyük, Hacimusalar Höyügü, circa 285.4 km (177.3 mi) east
Amphiaraion, Amfiaraio, circa 275.2 km (171 mi) west
Phaistos, circa 345.4 km (214.6 mi) south-west
Isinda, circa 300.4 km (186.6 mi) south-east
Apameia, Apamea Myrlea, circa 346.6 km (215.4 mi) north-east
Tüse, circa 298.6 km (185.6 mi) south-east
Alexandroupolis, Mesimvria, circa 370.8 km (230.4 mi) north
Aghia Triada, Ayia Triadha, circa 345.7 km (214.8 mi) south-west
Eretria, Temple of Apollo Daphnephoros, circa 282.4 km (175.5 mi) west
Kommos, circa 351.6 km (218.5 mi) south-west
Olympieion, circa 278.9 km (173.3 mi) west
Eretria, circa 282.9 km (175.8 mi) west
Athinai, Athens, circa 279.8 km (173.9 mi) west
Akrokorinthos, circa 353.6 km (219.7 mi) west
Pnyx, circa 280.1 km (174.1 mi) west
Kerameikos, circa 280.3 km (174.1 mi) west
Maroneia, Ismara, circa 375.2 km (233.1 mi) north-west
Kommos, circa 351.6 km (218.5 mi) south-west
Kaloi Limenes, circa 357.4 km (222.1 mi) south-west
Piraeus (Theater), circa 286.3 km (177.9 mi) west
Özdemir Höyük, circa 294.5 km (183 mi) east
Piraeus, circa 286.3 km (177.9 mi) west
Piraeus (Eetioneia Gate), circa 287.3 km (178.5 mi) west
Lefkandi, Xeropolis, circa 292.3 km (181.6 mi) west
Pavlopetri, circa 368.6 km (229.1 mi) west
Andriake, circa 316.6 km (196.7 mi) south-east
Arykanda, circa 309.5 km (192.3 mi) east
Pyramid at Hellenikon, circa 371.3 km (230.7 mi) west
Aphaia, Afsias, circa 295.1 km (183.3 mi) west
Eleusis, circa 296.7 km (184.4 mi) west
Chalcis, Chalcida, circa 301 km (187 mi) west
Myra, circa 320.3 km (199 mi) south-east
Aulis, Avlida, circa 301.4 km (187.3 mi) west
Aptera, circa 346.9 km (215.5 mi) south-west
Seyitömer Höyügü, circa 334.6 km (207.9 mi) north-east
Elyros, circa 382.9 km (237.9 mi) south-west
Aegina, Temple of Apollo, circa 304.7 km (189.3 mi) west
Lissos, circa 387.1 km (240.5 mi) south-west
Limyra, circa 327 km (203.2 mi) east
Iolkos, circa 389.2 km (241.8 mi) north-west
Alos, Halos, Chorostasi, circa 389.3 km (241.9 mi) west
Pagasae, circa 389.6 km (242.1 mi) north-west
Mikri Doxipara-Zoni, circa 431.3 km (268 mi) north
Neapolis, Polychrono, circa 390.4 km (242.6 mi) north-west
Angkore, Antigoneia, Helicori, Nikaia, Nicaea, Iznik, circa 391.9 km (243.5 mi) north-east
Temple of Herakles, circa 392.5 km (243.9 mi) north-west
Thassos, circa 393 km (244.2 mi) north-west
Megara, circa 312.7 km (194.3 mi) west
Rhodiopolis, circa 332.2 km (206.4 mi) east
Abdera, circa 397.9 km (247.3 mi) north-west
Acanthos, circa 398.2 km (247.5 mi) north-west
Aegira, circa 398.7 km (247.8 mi) west
Sesklo, circa 399.2 km (248.1 mi) north-west
Thebai, Cadmeia, Thebes, circa 318.8 km (198.1 mi) west
Baglica Höyügü, circa 400.6 km (248.9 mi) east
Diktynnaion, circa 356.7 km (221.7 mi) south-west
Ariassos, circa 321.1 km (199.5 mi) east
Chalcedon, Kadiköy, circa 412.2 km (256.1 mi) north-east
Termessos, circa 325.5 km (202.3 mi) east
Sagalassos, circa 319.7 km (198.6 mi) east
Plataia, circa 322.5 km (200.4 mi) west
Aegosthena, circa 325.2 km (202.1 mi) west
Alika, Athineo, Athinaio, circa 410.3 km (255 mi) west
Byzantion, Lygos, Byzantium, Constantinople, Istanbul, circa 412.3 km (256.2 mi) north-east
Akait Höyügü, circa 413 km (256.6 mi) east
Chimaera, circa 345.5 km (214.7 mi) east
Mpoura, Boura, Phalaisiai, Falaisia, circa 418 km (259.7 mi) west
Drepanum, Helenopolis, Hersek, circa 407.6 km (253.3 mi) north-east
Olympos, circa 348.6 km (216.6 mi) east
Franchthi Cave, circa 332.2 km (206.4 mi) west
Gla, circa 336.5 km (209.1 mi) west
Polyrrhenia, circa 379.1 km (235.6 mi) south-west
Hypsous, Stemnitsa, circa 423.2 km (262.9 mi) west
Phaselis, circa 349.3 km (217 mi) east
Kremna, circa 335.6 km (208.5 mi) east
Epidauros, circa 335.7 km (208.6 mi) west
Teuthis, circa 426.6 km (265.1 mi) west
Gortys, circa 426.7 km (265.1 mi) west
Neapolis, circa 420.7 km (261.4 mi) north-west
Astakos, Astacus, Dragamesti, circa 428.1 km (266 mi) north-east
Phalasarna, circa 381.3 km (236.9 mi) south-west
Artemision, Artemisium, Artemisio, circa 352.2 km (218.9 mi) west
Oluklu Höyük, circa 381.1 km (236.8 mi) north-east
Nicomedia, Astakos, Izmit, circa 430.8 km (267.7 mi) north-east
Attalia, Antalya, circa 348.8 km (216.7 mi) east
Akanthos, Acanthus, Ierissos, Stagira-Akanthos, circa 399.4 km (248.1 mi) north-west
Kenchreai Peninsula, circa 342.3 km (212.7 mi) west
Perperikon, circa 465.7 km (289.4 mi) north
Kenchreai, Cenchreae, circa 342.9 km (213.1 mi) west
Isthmia, circa 343.1 km (213.2 mi) west
Çukurhisar Höyügü, circa 382.5 km (237.7 mi) north-east
Kalyva, circa 444 km (275.9 mi) north-west
Philippi, circa 433.6 km (269.4 mi) north-west
Orchomenos, Boeotia, circa 354.2 km (220.1 mi) west
Keskin Höyügü, circa 389.6 km (242.1 mi) north-east
Perga, Pamphylia, circa 359.5 km (223.4 mi) east
Korinthos, circa 353.2 km (219.5 mi) west
Asini, circa 353.8 km (219.9 mi) west
Pessinus, circa 448.3 km (278.5 mi) east
Perachora, circa 356.2 km (221.3 mi) west
Midas, circa 374.1 km (232.4 mi) east
Dendra, circa 357.4 km (222.1 mi) west
Stageira, circa 420.1 km (261 mi) north-west
Salmydessos, Medea, Midye, Kiyiköy, circa 452.6 km (281.3 mi) north
Dorylaion, Eskisehir, circa 392.5 km (243.9 mi) north-east
Tiryns, circa 359.9 km (223.6 mi) west
Adada, circa 361.1 km (224.4 mi) east
Chaeronea, circa 365.1 km (226.9 mi) west
Mukênai, Mycenae, circa 363.2 km (225.7 mi) west
Colonia Iulia Augusta Felix, Germa, Babadat, circa 459.6 km (285.6 mi) east
Pisa, circa 460.6 km (286.2 mi) west
Sallawassi, Sillyon, Syllaeum, circa 370.6 km (230.3 mi) east
Keçiçayiri Höyügü, circa 385.5 km (239.6 mi) north-east
Amphipolis, circa 437.1 km (271.6 mi) north-west
Myloi, circa 367.3 km (228.3 mi) west
Argos, circa 367.2 km (228.1 mi) west
Nemea, circa 367.5 km (228.3 mi) west
Sicyon, circa 368.2 km (228.8 mi) west
Samiko, Samicum, circa 466 km (289.6 mi) west
Pylos, circa 467.2 km (290.3 mi) west
Korakesion, Coracesium, Alanya, circa 470.2 km (292.2 mi) east
Potidaia, Potidaea, circa 416.4 km (258.8 mi) north-west
Demetrias, circa 391.6 km (243.3 mi) north-west
Thessalonica, Salonika, Salonica, Thessaloniki, circa 473.1 km (293.9 mi) north-west
Uyanik Höyük, circa 379.4 km (235.8 mi) east
Selge, circa 377.3 km (234.4 mi) east
Olynthos, circa 422.3 km (262.4 mi) north-west
Dimini, circa 394.9 km (245.4 mi) north-west
Anchialos, Pyrasos, circa 396.4 km (246.3 mi) west
Mende, circa 434.1 km (269.8 mi) north-west
Aspendos, circa 387.5 km (240.8 mi) east
Apollonia of Mygdonia, circa 441.3 km (274.2 mi) north-west
Çingilli Höyük, circa 402.6 km (250.1 mi) north-east
Antioch Pisidia, circa 383.6 km (238.4 mi) east
Othrys, circa 393.9 km (244.8 mi) west
Thebai Phthiotides, Fthiotic Thebes, circa 400.3 km (248.7 mi) west
Stymphalos, circa 389.3 km (241.9 mi) west
Delphi, circa 394.2 km (244.9 mi) west
Adapazari, Sakarya, circa 459.3 km (285.4 mi) north-east
Therapni, circa 397.3 km (246.9 mi) west
Tegea, circa 394.3 km (245 mi) west
Stratos, circa 499.2 km (310.2 mi) west
Mantineia, Antigoneia, circa 395.6 km (245.8 mi) west
Sparta, circa 399.7 km (248.4 mi) west
Database ID 2158, created 2 May 2012, 21:51, Last changed 2 May 2012, 21:51