Teos overview
Region Aegean
Latitude 38.17726482 N suggest info
Longitude 26.78538382 E
Status Accurate location
Nearest sites
within 500 km
Erythrae, circa 34.9 km (21.7 mi) north-west
Smyrna, Izmir, circa 41 km (25.5 mi) north-east
Claros, Colophon, circa 40.5 km (25.2 mi) south-east
Notion, circa 41.5 km (25.8 mi) south-east
Pythagoreion, circa 55.6 km (34.5 mi) south
Heraion of Samos, circa 56.9 km (35.4 mi) south
Smyrna, Tepekule, Bayrakli, circa 46.3 km (28.8 mi) north-east
Ephesos, Ephesus, Selçuk, circa 55 km (34.2 mi) south-east
Ephesos Serapeum, circa 55.3 km (34.4 mi) south-east
Temple of Artemis, Artemision, circa 56.6 km (35.2 mi) east
Metropolis, circa 47.3 km (29.4 mi) east
Kyme, Cyme, circa 66.1 km (41.1 mi) north
Priene, circa 73 km (45.4 mi) south-east
Karabel relief, circa 62.4 km (38.8 mi) east
Belevi Mausoleum, circa 62.8 km (39 mi) east
Aigai, Aigaiai, Aegae, Aegaeae, Nemrutkale, Nemrut Kalesi, circa 80.8 km (50.2 mi) north-east
Magnesia ad Sipylum, Manisa, circa 74 km (46 mi) north-east
Miletos, Millawanda, circa 83.9 km (52.1 mi) south-east
Magnesia ad Maeandrum, circa 74.3 km (46.2 mi) south-east
Patmos, circa 98.8 km (61.4 mi) south
Didyma, Didim, circa 97.3 km (60.5 mi) south-east
Mitylene, circa 105.7 km (65.7 mi) north
Pergamon, Asclepion, circa 109.8 km (68.2 mi) north
Pergamon, Acropolis, circa 111.7 km (69.4 mi) north-east
Sardis Temple of Artemis, circa 113.7 km (70.7 mi) east
Sardis, circa 114.7 km (71.3 mi) east
Amyzon, circa 102.9 km (63.9 mi) south-east
Messon, Mesa, circa 120.7 km (75 mi) north-west
Tralleis, Anthea, Euanthia, Antiochia, "Seleucia ad Maeandrum, Erynina, Aydin, circa 98.5 km (61.2 mi) east
Iasos, Alevi, circa 122.1 km (75.9 mi) south-east
Alinda, circa 114.6 km (71.2 mi) south-east
Halikarnassos, Bodrum, circa 138.3 km (86 mi) south-east
Eresos, circa 132.6 km (82.4 mi) north-west
Labraunda, circa 124 km (77 mi) south-east
Mylasa, Pilaf Hill, circa 131.8 km (81.9 mi) south-east
Thyatira, circa 123.9 km (77 mi) north-east
Assos, circa 151.1 km (93.9 mi) north
Mylasa, circa 133.7 km (83 mi) south-east
Adramyttion, Adramyttium, Edremit, circa 159 km (98.8 mi) north
Alabanda, circa 123.5 km (76.8 mi) south-east
Burial mound of Alyattes, circa 118.3 km (73.5 mi) east
Idrias, Chrysaoris, Stratonikeia, Hadrianopolis, circa 148 km (92 mi) south-east
Nysa, circa 123 km (76.4 mi) east
Knidos, Cnidus, Tekir, circa 173.7 km (107.9 mi) south
Smintheum, circa 161.8 km (100.6 mi) north-west
Alexandria Troas, circa 183.2 km (113.9 mi) north
Arcesine, circa 175.2 km (108.9 mi) south-west
Delos, circa 159 km (98.8 mi) south-west
Achilleion, Achilleum, circa 200.8 km (124.8 mi) north
Ilios, Wilusa, Ilion, Troas, Troy, circa 203.5 km (126.4 mi) north
Naxos, Temple of Demeter, circa 173.8 km (108 mi) south-west
Gyroula, circa 174.8 km (108.6 mi) south-west
Naxos, Temple of Apollo, circa 171.9 km (106.8 mi) south-west
Rhoiteion, Rhoeteum, circa 208 km (129.2 mi) north
Ophrynium, circa 209 km (129.8 mi) north
Naxos, Temple of Dionysos, circa 173.9 km (108.1 mi) south-west
Sigeion, circa 208.4 km (129.5 mi) north
Philadelphia, Alaseir, circa 152.6 km (94.8 mi) east
Syme, circa 197.2 km (122.5 mi) south-east
Abydos, Abydus, circa 226.7 km (140.8 mi) north
Sestos, Sestiacos sinus, circa 228.9 km (142.3 mi) north
Blaundos, circa 212.5 km (132 mi) east
Lampsakos, circa 241.6 km (150.1 mi) north
Aphrodisias, circa 177.8 km (110.5 mi) east
Kaunos tombs, Dalyan, circa 221.2 km (137.4 mi) south-east
Kameiros, circa 228 km (141.7 mi) south-east
Aghios Petros, circa 180.7 km (112.3 mi) west
Rhodos, circa 230.7 km (143.3 mi) south-east
Ialysos, Trianta, circa 231.4 km (143.8 mi) south-east
Thera, Thira, circa 232.5 km (144.5 mi) south-west
Thera, Thira, Santorini, circa 231.9 km (144.1 mi) south-west
Akrotiri, circa 237 km (147.3 mi) south-west
Tabea, Tabai, circa 199 km (123.7 mi) east
Ramnous Temple of Artemis, circa 241.1 km (149.8 mi) west
Rhamnous Temple of Themis, circa 241.1 km (149.8 mi) west
Tripolis, circa 190 km (118 mi) east
Kaunos, Caunus, circa 221 km (137.3 mi) south-east
Temple of Athena, circa 248.9 km (154.7 mi) west
Temple of Poseidon, circa 249.2 km (154.8 mi) west
Myrina, circa 240.1 km (149.2 mi) north-west
Lindos, circa 259.1 km (161 mi) south-east
Laodicea, Rhoas, Diospolis, Denizli, circa 207 km (128.6 mi) east
Hierapolis, circa 206.9 km (128.6 mi) east
Karystos, circa 206.6 km (128.4 mi) west
Ainos, Aenus, Poltyobria, Enez, circa 289.6 km (179.9 mi) north
Telmessos, circa 268.9 km (167.1 mi) south-east
Academy of Plato, circa 270.3 km (168 mi) west
Samothrace, Palaeopoli, circa 280 km (174 mi) north-west
Colossae, circa 221.2 km (137.4 mi) east
Aghia Eirene, Agia Irini, circa 223 km (138.6 mi) west
Karthaia, circa 225.8 km (140.3 mi) west
Phylakopi, circa 255.9 km (159 mi) south-west
Mesembria, circa 310.7 km (193 mi) north
Itanos, circa 327.3 km (203.4 mi) south
Apameia, Apamea Cibotus, Apamea ad Maeandrum, circa 296.6 km (184.3 mi) east
Alexandroupolis, Mesimvria, circa 314.4 km (195.4 mi) north-west
Pydnai, circa 298.2 km (185.3 mi) south-east
Telmessos, Anastasiopolis, Makri, Fethiye, circa 268.2 km (166.7 mi) south-east
Roussolakkos, Palaikastro, circa 334.7 km (208 mi) south
Apameia, Apamea Myrlea, circa 303.9 km (188.8 mi) north-east
Maroneia, Ismara, circa 319.1 km (198.3 mi) north-west
Rhamnous, circa 241.1 km (149.8 mi) west
Thorikos, circa 244.6 km (152 mi) west
Kadyanda, circa 270.5 km (168.1 mi) south-east
Chamaizi, circa 340.8 km (211.8 mi) south
Brauron, Vravrona, circa 246 km (152.9 mi) west
Sounion, circa 249.2 km (154.8 mi) west
Zakros, circa 345.6 km (214.7 mi) south
Tumulus at Marathon, circa 245.6 km (152.6 mi) west
Mochlos, circa 341.6 km (212.3 mi) south
Olous, circa 338.1 km (210.1 mi) south
Kibyra, circa 263.7 km (163.8 mi) east
Sidyma, circa 289.9 km (180.1 mi) south-east
Araxa, circa 278.1 km (172.8 mi) south-east
Pinara, circa 287.9 km (178.9 mi) south-east
Mallia, circa 340.7 km (211.7 mi) south-west
Beycesultan, circa 254.9 km (158.4 mi) east
Lato, circa 348.3 km (216.5 mi) south
Gournia, circa 352.4 km (219 mi) south
Amphiaraion, Amfiaraio, circa 257 km (159.7 mi) west
Aizanoi, circa 270.3 km (167.9 mi) east
Letoon, circa 302.1 km (187.7 mi) south-east
Eretria, Temple of Apollo Daphnephoros, circa 262.1 km (162.9 mi) west
Tlos, circa 294.6 km (183 mi) south-east
Xanthos, circa 302 km (187.7 mi) south-east
Eretria, circa 262.5 km (163.1 mi) west
Amnissos, Eileithyia, circa 346.3 km (215.2 mi) south-west
Oinoanda, circa 287.4 km (178.6 mi) south-east
Petras, circa 336.7 km (209.2 mi) south
Seleucia Sidera, Claudioseleucia, Selef, circa 337.4 km (209.6 mi) east
Mikri Doxipara-Zoni, circa 374.4 km (232.6 mi) north
Patara, circa 309.1 km (192.1 mi) south-east
Temple of Herakles, circa 339.2 km (210.7 mi) north-west
Knossos, Kanusa, circa 351.3 km (218.3 mi) south-west
Korba, Corba, circa 340.3 km (211.5 mi) south-east
Olympieion, circa 268.2 km (166.6 mi) west
Athinai, Athens, circa 269 km (167.1 mi) west
Pnyx, circa 269.3 km (167.4 mi) west
Chamaizi, circa 341.6 km (212.2 mi) south
Kerameikos, circa 269.3 km (167.4 mi) west
Myrtos-Fournou Korifi, circa 367.8 km (228.6 mi) south
Pseira, circa 342.6 km (212.9 mi) south
Myrtos-Pyrgos, circa 368.3 km (228.9 mi) south
Abdera, circa 343.3 km (213.3 mi) north-west
Kyaneai, Cyaneae, Yavu, circa 343.8 km (213.6 mi) south-east
Akrokorinthos, circa 344.2 km (213.9 mi) west
Apollonia, Kilincli, circa 344.4 km (214 mi) south-east
Phourni, Fourni, circa 356.8 km (221.7 mi) south-west
Lefkandi, Xeropolis, circa 272 km (169 mi) west
Neapolis, Polychrono, circa 347.4 km (215.9 mi) north-west
Aperlae, circa 347.6 km (216 mi) south-east
Vathypetro, circa 360.7 km (224.1 mi) south-west
Thassos, circa 339.7 km (211.1 mi) north-west
Arolithos, circa 356.3 km (221.4 mi) south-west
Tylissos, circa 356.6 km (221.6 mi) south-west
Karphi, Karfi, circa 349.3 km (217.1 mi) south-west
Sklavokampos, circa 357.4 km (222.1 mi) south-west
Azoria, circa 349.9 km (217.4 mi) south
Piraeus, circa 276.2 km (171.6 mi) west
Piraeus (Theater), circa 276.3 km (171.7 mi) west
Acanthos, circa 350.5 km (217.8 mi) north-west
Kavousi, circa 350.6 km (217.9 mi) south
Piraeus (Eetioneia Gate), circa 277 km (172.2 mi) west
Katalimata, circa 354.1 km (220 mi) south
Myra, theater, circa 354.6 km (220.4 mi) south-east
Vasiliki, circa 355 km (220.6 mi) south
Angkore, Antigoneia, Helicori, Nikaia, Nicaea, Iznik, circa 355.2 km (220.7 mi) north-east
Chalcis, Chalcida, circa 279.9 km (173.9 mi) west
Iolkos, circa 356 km (221.2 mi) west
Pagasae, circa 357.4 km (222.1 mi) west
Aulis, Avlida, circa 281.1 km (174.6 mi) west
Troullos, Trullos, circa 357.4 km (222.1 mi) south-west
Archanes, circa 357.7 km (222.2 mi) south-west
Anemospilia, Iuktas, Youkhtas peak sanctuary, circa 357.9 km (222.4 mi) south-west
Alos, Halos, Chorostasi, circa 359.4 km (223.3 mi) west
Galatas, circa 361 km (224.3 mi) south-west
Zominthos, circa 367 km (228 mi) south-west
Eleusis, circa 284.4 km (176.7 mi) west
Limyra, circa 362.3 km (225.1 mi) south-east
Arkalochori cave, circa 363.6 km (226 mi) south-west
Aphaia, Afsias, circa 288.9 km (179.5 mi) west
Simi, circa 365.5 km (227.1 mi) south
Byzantion, Lygos, Byzantium, Constantinople, Istanbul, circa 366.6 km (227.8 mi) north-east
Sesklo, circa 366.9 km (228 mi) west
Pyramid at Hellenikon, circa 366.9 km (228 mi) west
Seyitömer Höyügü, circa 308.8 km (191.9 mi) north-east
Khoma, Choma, Beyler Höyük, Hacimusalar Höyügü, circa 318.9 km (198.2 mi) south-east
Habesos, Antiphellos, Kas, circa 334.7 km (208 mi) south-east
Phellos, circa 333.4 km (207.2 mi) south-east
Chalcedon, Kadiköy, circa 366.9 km (228 mi) north-east
Gortyna, circa 383.2 km (238.1 mi) south-west
Sybrita, Sukirita, Syvritos, circa 376.5 km (234 mi) south-west
Aegina, Temple of Apollo, circa 298.5 km (185.5 mi) west
Vrysinas peak sanctuary, circa 378.3 km (235 mi) south-west
Isinda, circa 340.8 km (211.7 mi) south-east
Tüse, circa 337.7 km (209.8 mi) south-east
Armeni, circa 379.3 km (235.7 mi) south-west
Neapolis, circa 368 km (228.7 mi) north-west
Megara, circa 301.3 km (187.2 mi) west
Pavlopetri, circa 382.9 km (237.9 mi) south-west
Perperikon, circa 409.2 km (254.3 mi) north
Aghia Triada, Ayia Triadha, circa 389.7 km (242.1 mi) south-west
Thebai, Cadmeia, Thebes, circa 301.2 km (187.2 mi) west
Kydonia, Cydonia, Chania, circa 384.7 km (239.1 mi) south-west
Aegira, circa 385.4 km (239.4 mi) west
Özdemir Höyük, circa 323.2 km (200.8 mi) east
Baglica Höyügü, circa 387.8 km (241 mi) east
Kommos, circa 395.5 km (245.8 mi) south-west
Koumasa, circa 388.8 km (241.6 mi) south-west
Phaistos, circa 389.6 km (242.1 mi) south-west
Plataia, circa 306.8 km (190.7 mi) west
Astakos, Astacus, Dragamesti, circa 390.5 km (242.6 mi) north-east
Kalyva, circa 389.7 km (242.2 mi) north-west
Drepanum, Helenopolis, Hersek, circa 367.1 km (228.1 mi) north-east
Nicomedia, Astakos, Izmit, circa 392.7 km (244 mi) north-east
Kaloi Limenes, circa 402 km (249.8 mi) south-west
Akanthos, Acanthus, Ierissos, Stagira-Akanthos, circa 351.7 km (218.5 mi) north-west
Kommos, circa 395.5 km (245.8 mi) south-west
Aegosthena, circa 311 km (193.2 mi) west
Philippi, circa 381.1 km (236.8 mi) north-west
Arykanda, circa 343.5 km (213.4 mi) south-east
Salmydessos, Medea, Midye, Kiyiköy, circa 400.3 km (248.8 mi) north
Aptera, circa 382.6 km (237.7 mi) south-west
Andriake, circa 354.8 km (220.5 mi) south-east
Gla, circa 316.1 km (196.4 mi) west
Artemision, Artemisium, Artemisio, circa 322.9 km (200.6 mi) west
Myra, circa 358 km (222.4 mi) south-east
Alika, Athineo, Athinaio, circa 408.2 km (253.6 mi) west
Stageira, circa 371.6 km (230.9 mi) north-west
Franchthi Cave, circa 331.8 km (206.2 mi) west
Akait Höyügü, circa 414.9 km (257.8 mi) east
Epidauros, circa 332 km (206.3 mi) west
Mpoura, Boura, Phalaisiai, Falaisia, circa 417.4 km (259.4 mi) west
Limyra, circa 362.5 km (225.3 mi) south-east
Elyros, circa 417.4 km (259.4 mi) south-west
Oluklu Höyük, circa 353.6 km (219.7 mi) north-east
Sagalassos, circa 332.1 km (206.4 mi) east
Hypsous, Stemnitsa, circa 418.5 km (260 mi) west
Diktynnaion, circa 387.4 km (240.7 mi) south-west
Teuthis, circa 421.2 km (261.8 mi) west
Ariassos, circa 342.6 km (212.9 mi) east
Amphipolis, circa 387.2 km (240.6 mi) north-west
Lissos, circa 421.9 km (262.1 mi) south-west
Gortys, circa 422.1 km (262.3 mi) west
Kenchreai Peninsula, circa 333.4 km (207.1 mi) west
Isthmia, circa 333.3 km (207.1 mi) west
Kenchreai, Cenchreae, circa 333.7 km (207.4 mi) west
Rhodiopolis, circa 366.6 km (227.8 mi) south-east
Orchomenos, Boeotia, circa 334.1 km (207.6 mi) west
Çukurhisar Höyügü, circa 356.5 km (221.5 mi) north-east
Termessos, circa 350.3 km (217.7 mi) east
Thessalonica, Salonika, Salonica, Thessaloniki, circa 428.1 km (266 mi) north-west
Keskin Höyügü, circa 363.8 km (226 mi) north-east
Potidaia, Potidaea, circa 373 km (231.8 mi) north-west
Pessinus, circa 435.2 km (270.4 mi) east
Korinthos, circa 343.5 km (213.5 mi) west
Olynthos, circa 377.9 km (234.8 mi) north-west
Perachora, circa 344.4 km (214 mi) west
Kremna, circa 350.9 km (218.1 mi) east
Chaeronea, circa 345.3 km (214.6 mi) west
Asini, circa 350.6 km (217.9 mi) west
Chimaera, circa 378.2 km (235 mi) south-east
Polyrrhenia, circa 411 km (255.4 mi) south-west
Apollonia of Mygdonia, circa 394 km (244.8 mi) north-west
Dendra, circa 352.1 km (218.8 mi) west
Dorylaion, Eskisehir, circa 368.5 km (229 mi) north-east
Mende, circa 388.4 km (241.4 mi) north-west
Colonia Iulia Augusta Felix, Germa, Babadat, circa 444.3 km (276.1 mi) east
Demetrias, circa 358.9 km (223 mi) west
Olympos, circa 381.6 km (237.1 mi) south-east
Tiryns, circa 355.6 km (221 mi) west
Phalasarna, circa 412 km (256 mi) south-west
Midas, circa 359.3 km (223.3 mi) east
Phaselis, circa 380.3 km (236.3 mi) south-east
Dimini, circa 362.2 km (225.1 mi) west
Mukênai, Mycenae, circa 356.6 km (221.6 mi) west
Sicyon, circa 357.1 km (221.9 mi) west
Attalia, Antalya, circa 374.1 km (232.4 mi) east
Pisa, circa 454.1 km (282.2 mi) west
Nemea, circa 359.4 km (223.3 mi) west
Anchialos, Pyrasos, circa 365 km (226.8 mi) west
Argos, circa 362 km (225 mi) west
Myloi, circa 363.7 km (226 mi) west
Keçiçayiri Höyügü, circa 369.4 km (229.5 mi) east
Thebai Phthiotides, Fthiotic Thebes, circa 369.3 km (229.5 mi) west
Samiko, Samicum, circa 460.9 km (286.4 mi) west
Aeges, circa 461.2 km (286.6 mi) north-west
Othrys, circa 366.4 km (227.7 mi) west
Beglik Tash, circa 467.2 km (290.3 mi) north
Perga, Pamphylia, circa 383.1 km (238 mi) east
Pylos, circa 470.6 km (292.4 mi) west
Adada, circa 374.5 km (232.7 mi) east
Seuthopolis, circa 509.3 km (316.5 mi) north
Dzhendem Tepe, Plovdiv, circa 473.6 km (294.3 mi) north-west
Dzhambas Tepe, Plovdiv, circa 473.8 km (294.4 mi) north-west
Sahat Tepe, Plovdiv, circa 474 km (294.5 mi) north-west
Philippopolis, Pulpudeva, Trimontium, Eumolpias, P'ldin, Pl'pdiv, Ploudin, Filibe, Plovdiv, circa 474.1 km (294.6 mi) north-west
Taksim Tepe, Plovdiv, circa 474.1 km (294.6 mi) north-west
Bunardzhik, Plovdiv, circa 474.1 km (294.6 mi) north-west
Nebet Tepe, Plovdiv, circa 474.4 km (294.8 mi) north-west
Adapazari, Sakarya, circa 424.2 km (263.6 mi) north-east
Uyanik Höyük, circa 375.5 km (233.3 mi) east
Delphi, circa 375.2 km (233.1 mi) west
Çingilli Höyük, circa 385.8 km (239.7 mi) east
Apollonia Pontica, Sozopol, circa 478.5 km (297.3 mi) north
Stratos, circa 479.4 km (297.9 mi) west
Seuthopolis mound, circa 517.6 km (321.6 mi) north
St. Ivan Island, circa 479.8 km (298.2 mi) north
Paroikopolis, Parthikopolis, Paroecopolis, Sandansk, circa 480.8 km (298.7 mi) north-west
Aiane, circa 481.3 km (299 mi) west
Stymphalos, circa 379.9 km (236.1 mi) west
Sallawassi, Sillyon, Syllaeum, circa 393.2 km (244.3 mi) east
Seuthopolis mound, circa 518.9 km (322.4 mi) north
Antioch Pisidia, circa 384.9 km (239.2 mi) east
Tegea, circa 391.7 km (243.4 mi) west
Selge, circa 396 km (246.1 mi) east
Mantineia, Antigoneia, circa 390.4 km (242.6 mi) west
Therapni, circa 400.9 km (249.1 mi) west
Korakesion, Coracesium, Alanya, circa 495.2 km (307.7 mi) east
Sparta, circa 402.9 km (250.4 mi) west
Orchomenos, Arcadia, circa 395.1 km (245.5 mi) west
Database ID 2640, created 1 May 2012, 17:24, Last changed 1 May 2012, 17:24