Sardis Temple of Artemis overview
Region Aegean
Latitude 38.47932043 N suggest info
Longitude 28.03098496 E
Status Accurate location
Main site Sardis, circa 1266 m (1384 yd) north-east
Nearest sites
within 500 km
Burial mound of Alyattes, circa 10.4 km (6.5 mi) north
Philadelphia, Alaseir, circa 45 km (28 mi) east
Karabel relief, circa 51.5 km (32 mi) west
Thyatira, circa 52 km (32.3 mi) north-west
Magnesia ad Sipylum, Manisa, circa 54.7 km (34 mi) west
Nysa, circa 64.8 km (40.3 mi) south
Tralleis, Anthea, Euanthia, Antiochia, "Seleucia ad Maeandrum, Erynina, Aydin, circa 71 km (44.1 mi) south
Belevi Mausoleum, circa 71.1 km (44.2 mi) south-west
Metropolis, circa 73.3 km (45.5 mi) south-west
Smyrna, Tepekule, Bayrakli, circa 74.9 km (46.6 mi) west
Smyrna, Izmir, circa 77.5 km (48.1 mi) west
Magnesia ad Maeandrum, circa 82.5 km (51.2 mi) south-west
Temple of Artemis, Artemision, circa 82.9 km (51.5 mi) south-west
Aigai, Aigaiai, Aegae, Aegaeae, Nemrutkale, Nemrut Kalesi, circa 82.9 km (51.5 mi) north-west
Ephesos, Ephesus, Selçuk, circa 85 km (52.8 mi) south-west
Ephesos Serapeum, circa 85 km (52.8 mi) south-west
Claros, Colophon, circa 90.2 km (56 mi) south-west
Notion, circa 90.7 km (56.3 mi) south-west
Tripolis, circa 94 km (58.4 mi) south-east
Alabanda, circa 98.5 km (61.2 mi) south
Kyme, Cyme, circa 100 km (62.1 mi) west
Amyzon, circa 100.8 km (62.6 mi) south
Pergamon, Acropolis, circa 103.3 km (64.2 mi) north-west
Pergamon, Asclepion, circa 103.4 km (64.2 mi) north-west
Blaundos, circa 103.5 km (64.3 mi) east
Alinda, circa 103.9 km (64.6 mi) south
Aphrodisias, circa 105 km (65.2 mi) south-east
Priene, circa 111.5 km (69.3 mi) south-west
Teos, circa 113.7 km (70.7 mi) west
Hierapolis, circa 113.8 km (70.7 mi) south-east
Laodicea, Rhoas, Diospolis, Denizli, circa 118.3 km (73.5 mi) south-east
Labraunda, circa 119.3 km (74.2 mi) south
Miletos, Millawanda, circa 124.5 km (77.3 mi) south-west
Pytharoreion, circa 129.7 km (80.6 mi) south-west
Idrias, Chrysaoris, Stratonikeia, Hadrianopolis, circa 129.7 km (80.6 mi) south
Pythagoreion, circa 130.1 km (80.9 mi) south-west
Colossae, circa 132.2 km (82.2 mi) south-east
Heraion of Samos, circa 134.6 km (83.6 mi) south-west
Erythrae, circa 135.4 km (84.2 mi) west
Mylasa, circa 135.6 km (84.3 mi) south
Tabea, Tabai, circa 136.6 km (84.9 mi) south-east
Mylasa, Pilaf Hill, circa 138.6 km (86.1 mi) south
Iasos, Alevi, circa 139 km (86.4 mi) south
Didyma, Didim, circa 139.4 km (86.6 mi) south-west
Mitylene, circa 145.3 km (90.3 mi) north-west
Beycesultan, circa 147.7 km (91.8 mi) east
Adramyttion, Adramyttium, Edremit, circa 151.5 km (94.2 mi) north-west
Aizanoi, circa 158.6 km (98.5 mi) north-east
Halikarnassos, Bodrum, circa 168.8 km (104.9 mi) south-west
Messon, Mesa, circa 169.4 km (105.3 mi) north-west
Patmos, circa 184 km (114.3 mi) south-west
Assos, circa 184.6 km (114.7 mi) north-west
Kaunos tombs, Dalyan, circa 190.5 km (118.4 mi) south
Kaunos, Caunus, circa 191.1 km (118.7 mi) south
Apameia, Apamea Cibotus, Apamea ad Maeandrum, circa 192.4 km (119.6 mi) east
Kibyra, circa 194.9 km (121.1 mi) south-east
Eresos, circa 197.1 km (122.5 mi) west
Seyitömer Höyügü, circa 200.2 km (124.4 mi) north-east
Smintheum, circa 202.9 km (126.1 mi) north-west
Knidos, Cnidus, Tekir, circa 207.6 km (129 mi) south
Syme, circa 207.9 km (129.2 mi) south
Alexandria Troas, circa 214.7 km (133.4 mi) north-west
Kadyanda, circa 222.9 km (138.5 mi) south-east
Apameia, Apamea Myrlea, circa 223.3 km (138.7 mi) north-east
Ilios, Wilusa, Ilion, Troas, Troy, circa 225.5 km (140.1 mi) north-west
Ophrynium, circa 225.6 km (140.2 mi) north-west
Araxa, circa 225.9 km (140.4 mi) south-east
Rhoiteion, Rhoeteum, circa 226.1 km (140.5 mi) north-west
Rhodos, circa 227.3 km (141.3 mi) south
Telmessos, Anastasiopolis, Makri, Fethiye, circa 227.3 km (141.3 mi) south-east
Achilleion, Achilleum, circa 227.4 km (141.3 mi) north-west
Telmessos, circa 227.8 km (141.6 mi) south-east
Oinoanda, circa 228.8 km (142.2 mi) south-east
Sigeion, circa 231.4 km (143.8 mi) north-west
Ialysos, Trianta, circa 231.5 km (143.9 mi) south
Sagalassos, circa 235.4 km (146.2 mi) east
Seleucia Sidera, Claudioseleucia, Selef, circa 235.4 km (146.3 mi) east
Abydos, Abydus, circa 236.2 km (146.8 mi) north-west
Lampsakos, circa 237.6 km (147.6 mi) north-west
Kameiros, circa 238.5 km (148.2 mi) south
Sestos, Sestiacos sinus, circa 239 km (148.5 mi) north-west
Midas, circa 245.7 km (152.7 mi) east
Pinara, circa 246.1 km (152.9 mi) south-east
Oluklu Höyük, circa 246.5 km (153.2 mi) north-east
Tlos, circa 246.7 km (153.3 mi) south-east
Çukurhisar Höyügü, circa 248.1 km (154.2 mi) north-east
Sidyma, circa 252 km (156.6 mi) south-east
Özdemir Höyük, circa 252.6 km (157 mi) south-east
Keskin Höyügü, circa 255.2 km (158.6 mi) north-east
Keçiçayiri Höyügü, circa 256 km (159.1 mi) east
Kremna, circa 257.2 km (159.8 mi) east
Ariassos, circa 258.3 km (160.5 mi) south-east
Dorylaion, Eskisehir, circa 258.6 km (160.7 mi) north-east
Khoma, Choma, Beyler Höyük, Hacimusalar Höyügü, circa 258.9 km (160.9 mi) south-east
Angkore, Antigoneia, Helicori, Nikaia, Nicaea, Iznik, circa 260.5 km (161.9 mi) north-east
Pydnai, circa 261.1 km (162.3 mi) south-east
Xanthos, circa 262 km (162.8 mi) south-east
Letoon, circa 263.5 km (163.7 mi) south-east
Uyanik Höyük, circa 263.7 km (163.9 mi) east
Lindos, circa 265.5 km (165 mi) south
Arcesine, circa 269.9 km (167.7 mi) south-west
Delos, circa 270.5 km (168.1 mi) west
Termessos, circa 271.1 km (168.5 mi) south-east
Patara, circa 271.5 km (168.7 mi) south-east
Çingilli Höyük, circa 272.6 km (169.4 mi) east
Baglica Höyügü, circa 274.1 km (170.3 mi) east
Pyrgos Kheimarrou, Cheimaros Tower, circa 275.6 km (171.2 mi) south-west
Antioch Pisidia, circa 276 km (171.5 mi) east
Adada, circa 277.5 km (172.4 mi) east
Naxos, Temple of Apollo, circa 278.8 km (173.2 mi) south-west
Naxos, Temple of Demeter, circa 279 km (173.3 mi) south-west
Gyroula, circa 279.7 km (173.8 mi) south-west
Drepanum, Helenopolis, Hersek, circa 279.7 km (173.8 mi) north-east
Naxos, Temple of Dionysos, circa 280.3 km (174.1 mi) south-west
Arykanda, circa 282.5 km (175.5 mi) south-east
Phellos, circa 287.4 km (178.6 mi) south-east
Tüse, circa 289.1 km (179.7 mi) south-east
Korba, Corba, circa 289.9 km (180.1 mi) south-east
Habesos, Antiphellos, Kas, circa 290.4 km (180.4 mi) south-east
Chalcedon, Kadiköy, circa 291.7 km (181.2 mi) north
Byzantion, Lygos, Byzantium, Constantinople, Istanbul, circa 292.6 km (181.8 mi) north
Aghios Petros, circa 293.8 km (182.6 mi) west
Kyaneai, Cyaneae, Yavu, circa 294.2 km (182.8 mi) south-east
Attalia, Antalya, circa 294.4 km (182.9 mi) south-east
Isinda, circa 295.3 km (183.5 mi) south-east
Astakos, Astacus, Dragamesti, circa 297.1 km (184.6 mi) north-east
Apollonia, Kilincli, circa 297.4 km (184.8 mi) south-east
Myrina, circa 298.9 km (185.8 mi) north-west
Nicomedia, Astakos, Izmit, circa 300.2 km (186.5 mi) north-east
Perga, Pamphylia, circa 300.2 km (186.5 mi) south-east
Ainos, Aenus, Poltyobria, Enez, circa 300.3 km (186.6 mi) north-west
Aperlae, circa 300.8 km (186.9 mi) south-east
Myra, theater, circa 301.3 km (187.2 mi) south-east
Andriake, circa 302.8 km (188.2 mi) south-east
Limyra, circa 303.5 km (188.6 mi) south-east
Limyra, circa 303.7 km (188.7 mi) south-east
Myra, circa 304.4 km (189.1 mi) south-east
Rhodiopolis, circa 305 km (189.5 mi) south-east
Selge, circa 305.2 km (189.6 mi) east
Apsari Höyügü, circa 305.8 km (190 mi) east
Akait Höyügü, circa 306.1 km (190.2 mi) east
Sallawassi, Sillyon, Syllaeum, circa 308.3 km (191.6 mi) south-east
Samothrace, Palaeopoli, circa 310.8 km (193.1 mi) north-west
Phaselis, circa 311 km (193.3 mi) south-east
Chimaera, circa 312.5 km (194.2 mi) south-east
Olympos, circa 316.4 km (196.6 mi) south-east
Karystos, circa 318.1 km (197.7 mi) west
Pessinus, circa 321.5 km (199.8 mi) east
Aspendos, circa 324.9 km (201.9 mi) south-east
Thera, Thira, circa 325.8 km (202.5 mi) south-west
Adapazari, Sakarya, circa 326.5 km (202.9 mi) north-east
Eflatunpinar, circa 326.7 km (203 mi) east
Thera, Thira, Santorini, circa 327.4 km (203.4 mi) south-west
Mesembria, circa 328.6 km (204.2 mi) north-west
Colonia Iulia Augusta Felix, Germa, Babadat, circa 330.9 km (205.6 mi) east
Akrotiri, circa 331.4 km (205.9 mi) south-west
Alexandroupolis, Mesimvria, circa 334.9 km (208.1 mi) north-west
Aghia Eirene, Agia Irini, circa 336.6 km (209.1 mi) west
Karthaia, circa 339.5 km (210.9 mi) west
Etenna, circa 342.4 km (212.8 mi) south-east
Maroneia, Ismara, circa 342.5 km (212.9 mi) north-west
Bektemir Höyügü, circa 343.9 km (213.7 mi) east
Rhamnous, circa 350.3 km (217.7 mi) west
Ramnous Temple of Artemis, circa 350.4 km (217.7 mi) west
Rhamnous Temple of Themis, circa 350.4 km (217.7 mi) west
Salmydessos, Medea, Midye, Kiyiköy, circa 350.9 km (218.1 mi) north
Lyrbe, Seleucia, circa 351.8 km (218.6 mi) south-east
Side, circa 351.9 km (218.6 mi) south-east
Seydisehir Höyük, circa 354.1 km (220.1 mi) east
Tumulus at Marathon, circa 355.9 km (221.2 mi) west
Marathos Egyptian sanctuary, circa 356 km (221.2 mi) west
Thorikos, circa 357.7 km (222.3 mi) west
Brauron, Vravrona, circa 358.1 km (222.5 mi) west
Kanal Höyük, circa 361.7 km (224.8 mi) east
Temple of Athena, circa 362.3 km (225.1 mi) west
Temple of Poseidon, circa 362.6 km (225.3 mi) west
Sounion, circa 362.6 km (225.3 mi) west
Imircik Höyüg, circa 363.1 km (225.6 mi) east
Gordion, Yassihüyük, circa 364.8 km (226.7 mi) east
Phylakopi, circa 364.9 km (226.8 mi) south-west
Amphiaraion, Amfiaraio, circa 365.3 km (227 mi) west
Burial mound of Midas, circa 366.5 km (227.7 mi) east
Eretria, Temple of Apollo Daphnephoros, circa 369.1 km (229.3 mi) west
Eretria, circa 369.4 km (229.6 mi) west
Mikri Doxipara-Zoni, circa 370.8 km (230.4 mi) north-west
Lystra, Klistra, circa 376.9 km (234.2 mi) east
Abdera, circa 377.7 km (234.7 mi) north-west
Abdera, circa 378 km (234.9 mi) north-west
Lefkandi, Xeropolis, circa 378.7 km (235.3 mi) west
Olympieion, circa 379.7 km (235.9 mi) west
Athinai, Athens, circa 380.4 km (236.4 mi) west
Kerameikos, circa 380.7 km (236.6 mi) west
Pnyx, circa 380.8 km (236.6 mi) west
Academy of Plato, circa 381.6 km (237.1 mi) west
Temple of Herakles, circa 381.7 km (237.2 mi) north-west
Thassos, circa 382.3 km (237.5 mi) north-west
Chalcis, Chalcida, circa 385.9 km (239.8 mi) west
Aulis, Avlida, circa 387.6 km (240.9 mi) west
Piraeus, circa 387.8 km (241 mi) west
Piraeus (Theater), circa 387.9 km (241 mi) west
Piraeus (Eetioneia Gate), circa 388.6 km (241.5 mi) west
Itanos, circa 390.6 km (242.7 mi) south-west
Karahöyük Konya, circa 393.2 km (244.3 mi) east
Eleusis, circa 395.2 km (245.6 mi) west
Claudiopolis, Bithynium, Bithynion, Bolu, circa 395.7 km (245.9 mi) north-east
Ikonion, Iconium, Konya, circa 396 km (246.1 mi) east
Roussolakkos, Palaikastro, circa 397.2 km (246.8 mi) south-west
Aphaia, Afsias, circa 401.6 km (249.6 mi) west
Petras, circa 402.8 km (250.3 mi) south-west
Zakros, circa 407.6 km (253.3 mi) south-west
Gavur Kalesi, circa 408.3 km (253.7 mi) east
Chamaizi, circa 408.9 km (254.1 mi) south-west
Thebai, Cadmeia, Thebes, circa 409.2 km (254.2 mi) west
Chamaizi, circa 409.5 km (254.4 mi) south-west
Korakesion, Coracesium, Alanya, circa 411 km (255.4 mi) south-east
Aegina, Temple of Apollo, circa 411.1 km (255.4 mi) west
Mochlos, circa 412 km (256 mi) south-west
Megara, circa 412.3 km (256.2 mi) west
Olous, circa 412.5 km (256.3 mi) south-west
Neapolis, circa 412.7 km (256.4 mi) north-west
Pseira, circa 413.9 km (257.2 mi) south-west
Acanthos, circa 414.5 km (257.6 mi) north-west
Akanthos, Acanthus, Ierissos, Stagira-Akanthos, circa 415.6 km (258.3 mi) north-west
Plataia, circa 415.7 km (258.3 mi) west
Mallia, circa 420 km (261 mi) south-west
Azoria, circa 420.5 km (261.3 mi) south-west
Aegosthena, circa 420.6 km (261.3 mi) west
Abditol Höyük, circa 420.8 km (261.5 mi) east
Perperikon, circa 420.8 km (261.5 mi) north-west
Artemision, Artemisium, Artemisio, circa 420.8 km (261.5 mi) west
Kavousi, circa 421.1 km (261.7 mi) south-west
Gla, circa 422 km (262.2 mi) west
Neapolis, Polychrono, circa 423.5 km (263.2 mi) west
Lato, circa 423.6 km (263.2 mi) south-west
Gournia, circa 424.4 km (263.7 mi) south-west
Kalyva, circa 424.7 km (263.9 mi) north-west
Katalimata, circa 425 km (264.1 mi) south-west
Herakleia Pontike, Heraclea Pontica, circa 425 km (264.1 mi) north-east
Çorca Höyügü, circa 425.7 km (264.5 mi) east
Vasiliki, circa 426.3 km (264.9 mi) south-west
Philippi, circa 426.5 km (265 mi) north-west
Beglik Tash, circa 426.7 km (265.1 mi) north
Syedra, circa 428 km (265.9 mi) south-east
Karphi, Karfi, circa 428.3 km (266.1 mi) south-west
Çatalhöyük, circa 429.4 km (266.8 mi) east
Amnissos, Eileithyia, circa 430.8 km (267.7 mi) south-west
Stageira, circa 432.5 km (268.8 mi) north-west
Knossos, Kanusa, circa 436 km (270.9 mi) south-west
Apollonia Pontica, Sozopol, circa 439.6 km (273.1 mi) north
Orchomenos, Boeotia, circa 440 km (273.4 mi) west
St. Ivan Island, circa 441 km (274 mi) north
Phourni, Fourni, circa 441.1 km (274.1 mi) south-west
Troullos, Trullos, circa 441.6 km (274.4 mi) south-west
Archanes, circa 441.9 km (274.6 mi) south-west
Iotape, circa 442.2 km (274.8 mi) south-east
Myrtos-Fournou Korifi, circa 442.3 km (274.8 mi) south-west
Anemospilia, Iuktas, Youkhtas peak sanctuary, circa 442.3 km (274.9 mi) south-west
Simi, circa 442.4 km (274.9 mi) south-west
Amphipolis, circa 442.8 km (275.1 mi) north-west
Myrtos-Pyrgos, circa 443.1 km (275.3 mi) south-west
Galatas, circa 443.2 km (275.4 mi) south-west
Arolithos, circa 443.3 km (275.4 mi) south-west
Tylissos, circa 443.5 km (275.6 mi) south-west
Sklavokampos, circa 444.5 km (276.2 mi) south-west
Isthmia, circa 444.6 km (276.3 mi) west
Vathypetro, circa 444.8 km (276.4 mi) south-west
Epidauros, circa 445 km (276.5 mi) west
Kenchreai Peninsula, circa 445 km (276.5 mi) west
Kenchreai, Cenchreae, circa 445.2 km (276.6 mi) west
Franchthi Cave, circa 445.3 km (276.7 mi) west
Arkalochori cave, circa 445.3 km (276.7 mi) south-west
Roman Bath at Ancyra, Ankara, circa 446.3 km (277.3 mi) east
Ankyra, Ankuwaš?, Angora, Ankara, circa 446.9 km (277.7 mi) east
Potidaia, Potidaea, circa 447.1 km (277.8 mi) west
Iolkos, circa 448.5 km (278.7 mi) west
Selinus, Cenotaph of Trajan, circa 449.5 km (279.3 mi) south-east
Olynthos, circa 449.8 km (279.5 mi) west
Pagasae, circa 451 km (280.3 mi) west
Chaeronea, circa 451.2 km (280.4 mi) west
Demetrias, circa 452.1 km (280.9 mi) west
Perachora, circa 454.8 km (282.6 mi) west
Korinthos, circa 454.8 km (282.6 mi) west
Dimini, circa 455.1 km (282.8 mi) west
Zominthos, circa 455.2 km (282.9 mi) south-west
Akrokorinthos, circa 455.6 km (283.1 mi) west
Alos, Halos, Chorostasi, circa 455.8 km (283.2 mi) west
Mende, circa 456.6 km (283.7 mi) north-west
Apollonia of Mygdonia, circa 457.6 km (284.3 mi) north-west
Anchialos, Pyrasos, circa 459.6 km (285.6 mi) west
Eleutherna, Apollonia, circa 459.7 km (285.6 mi) south-west
Sesklo, circa 460.2 km (285.9 mi) west
Nephelis, circa 462.2 km (287.2 mi) south-east
Asini, circa 463.7 km (288.1 mi) west
Thebai Phthiotides, Fthiotic Thebes, circa 464.1 km (288.4 mi) west
Dendra, circa 464.7 km (288.8 mi) west
Binbirkilise, circa 464.9 km (288.9 mi) east
Othrys, circa 465.4 km (289.2 mi) west
Melsambria, Mesembria, Nesebar, circa 465.4 km (289.2 mi) north
Sicyon, circa 467.7 km (290.6 mi) west
Direvli-Kalesi, circa 467.8 km (290.7 mi) south-east
Sybrita, Sukirita, Syvritos, circa 468.1 km (290.8 mi) south-west
Tiryns, circa 468.4 km (291 mi) west
Gortyna, circa 468.8 km (291.3 mi) south-west
Mukênai, Mycenae, circa 468.8 km (291.3 mi) west
Nemea, circa 471.1 km (292.8 mi) west
Vrysinas peak sanctuary, circa 472 km (293.3 mi) south-west
Koumasa, circa 472.6 km (293.7 mi) south-west
Armeni, circa 473.5 km (294.2 mi) south-west
Argos, circa 474.6 km (294.9 mi) west
Myloi, circa 476.6 km (296.2 mi) west
Phaistos, circa 476.8 km (296.3 mi) south-west
Aghia Triada, Ayia Triadha, circa 477.3 km (296.6 mi) south-west
Pyramid at Hellenikon, circa 479.7 km (298.1 mi) west
Delphi, circa 481.3 km (299 mi) west
Aptera, circa 481.4 km (299.1 mi) south-west
Kommos, circa 483.1 km (300.2 mi) south-west
Kommos, circa 483.1 km (300.2 mi) south-west
Derbe, Kerti Hüyük, circa 484.2 km (300.8 mi) east
Kaloi Limenes, circa 488.3 km (303.4 mi) south-west
Diktynnaion, circa 491 km (305.1 mi) south-west
Stymphalos, circa 491.1 km (305.2 mi) west
Dzhambas Tepe, Plovdiv, circa 493.3 km (306.5 mi) north-west
Philippopolis amphitheatre, Plovdiv, circa 493.5 km (306.7 mi) north-west
Dzhendem Tepe, Plovdiv, circa 493.5 km (306.7 mi) north-west
Sahat Tepe, Plovdiv, circa 493.6 km (306.7 mi) north-west
Philippopolis, Pulpudeva, Trimontium, Eumolpias, P'ldin, Pl'pdiv, Ploudin, Filibe, Plovdiv, circa 493.6 km (306.7 mi) north-west
Taksim Tepe, Plovdiv, circa 493.6 km (306.7 mi) north-west
Nebet Tepe, Plovdiv, circa 493.9 km (306.9 mi) north-west
Bunardzhik, Plovdiv, circa 493.9 km (306.9 mi) north-west
Aegira, circa 494.7 km (307.4 mi) west
Pavlopetri, circa 495.3 km (307.8 mi) west
Thessalonica, Salonika, Salonica, Thessaloniki, circa 497 km (308.8 mi) north-west
Database ID 9084, created 5 Dec 2015, 23:09, Last changed 5 Dec 2015, 23:09