Eresos overview
Region Aegean
Latitude 39.16822793 N suggest info
Longitude 25.93487954 E
Status Accurate location
Nearest sites
within 500 km
Messon, Mesa, circa 32.1 km (19.9 mi) east
Smintheum, circa 43.9 km (27.3 mi) north-east
Assos, circa 49.8 km (31 mi) north-east
Alexandria Troas, circa 67.6 km (42 mi) north
Mitylene, circa 54.6 km (33.9 mi) east
Achilleion, Achilleum, circa 85.1 km (52.9 mi) north
Ilios, Wilusa, Ilion, Troas, Troy, circa 91.5 km (56.9 mi) north
Sigeion, circa 94.2 km (58.5 mi) north
Rhoiteion, Rhoeteum, circa 98.7 km (61.3 mi) north-east
Ophrynium, circa 100.9 km (62.7 mi) north-east
Erythrae, circa 99.5 km (61.8 mi) south-east
Aigai, Aigaiai, Aegae, Aegaeae, Nemrutkale, Nemrut Kalesi, circa 114.7 km (71.3 mi) east
Abydos, Abydus, circa 121.2 km (75.3 mi) north-east
Sestos, Sestiacos sinus, circa 122.5 km (76.1 mi) north-east
Kyme, Cyme, circa 97.9 km (60.8 mi) east
Myrina, circa 108.2 km (67.3 mi) north-west
Adramyttion, Adramyttium, Edremit, circa 104.9 km (65.2 mi) east
Teos, circa 132.6 km (82.4 mi) south-east
Pergamon, Asclepion, circa 106.2 km (66 mi) east
Pergamon, Acropolis, circa 107.8 km (67 mi) east
Samothrace, Palaeopoli, circa 152.2 km (94.6 mi) north
Lampsakos, circa 146.3 km (90.9 mi) north-east
Smyrna, Izmir, circa 134.3 km (83.5 mi) south-east
Smyrna, Tepekule, Bayrakli, circa 132.6 km (82.4 mi) south-east
Ainos, Aenus, Poltyobria, Enez, circa 173.5 km (107.8 mi) north
Mesembria, circa 188 km (116.8 mi) north
Alexandroupolis, Mesimvria, circa 190.2 km (118.2 mi) north
Magnesia ad Sipylum, Manisa, circa 143 km (88.8 mi) east
Maroneia, Ismara, circa 193.1 km (120 mi) north
Claros, Colophon, circa 169.4 km (105.3 mi) south-east
Heraion of Samos, circa 185.9 km (115.5 mi) south-east
Notion, circa 170.7 km (106.1 mi) south-east
Ephesos, Ephesus, Selçuk, circa 182.9 km (113.7 mi) south-east
Ephesos Serapeum, circa 183.3 km (113.9 mi) south-east
Temple of Artemis, Artemision, circa 183.8 km (114.2 mi) south-east
Aghios Petros, circa 175.8 km (109.3 mi) south-west
Pythagoreion, circa 185.8 km (115.5 mi) south-east
Metropolis, circa 167.2 km (103.9 mi) south-east
Karabel relief, circa 158.9 km (98.8 mi) south-east
Delos, circa 205.1 km (127.4 mi) south
Ramnous Temple of Artemis, circa 196.4 km (122.1 mi) south-west
Rhamnous Temple of Themis, circa 196.5 km (122.1 mi) south-west
Sardis Temple of Artemis, circa 197.1 km (122.5 mi) east
Sardis, circa 197.4 km (122.6 mi) east
Patmos, circa 213.5 km (132.7 mi) south
Karystos, circa 181.5 km (112.8 mi) south-west
Belevi Mausoleum, circa 185.2 km (115.1 mi) south-east
Temple of Herakles, circa 206.8 km (128.5 mi) north-west
Thassos, circa 207.2 km (128.8 mi) north-west
Abdera, circa 212.3 km (131.9 mi) north-west
Priene, circa 205.5 km (127.7 mi) south-east
Thyatira, circa 167 km (103.8 mi) east
Naxos, Temple of Apollo, circa 234.1 km (145.4 mi) south
Naxos, Temple of Dionysos, circa 237.5 km (147.6 mi) south
Magnesia ad Maeandrum, circa 201.5 km (125.2 mi) south-east
Naxos, Temple of Demeter, circa 240.7 km (149.6 mi) south
Miletos, Millawanda, circa 216.5 km (134.5 mi) south-east
Gyroula, circa 241.9 km (150.3 mi) south
Acanthos, circa 221.7 km (137.7 mi) north-west
Neapolis, Polychrono, circa 226.6 km (140.8 mi) west
Didyma, Didim, circa 229.4 km (142.5 mi) south-east
Rhamnous, circa 196.1 km (121.9 mi) south-west
Academy of Plato, circa 233.7 km (145.2 mi) south-west
Aghia Eirene, Agia Irini, circa 217.8 km (135.3 mi) south-west
Temple of Athena, circa 236.7 km (147.1 mi) south-west
Temple of Poseidon, circa 237 km (147.3 mi) south-west
Mikri Doxipara-Zoni, circa 262.5 km (163.1 mi) north
Karthaia, circa 226.7 km (140.9 mi) south-west
Tumulus at Marathon, circa 206.2 km (128.1 mi) south-west
Burial mound of Alyattes, circa 194.3 km (120.8 mi) east
Neapolis, circa 235.4 km (146.3 mi) north-west
Tralleis, Anthea, Euanthia, Antiochia, "Seleucia ad Maeandrum, Erynina, Aydin, circa 220.2 km (136.8 mi) south-east
Amphiaraion, Amfiaraio, circa 205.7 km (127.8 mi) south-west
Brauron, Vravrona, circa 218.1 km (135.5 mi) south-west
Eretria, Temple of Apollo Daphnephoros, circa 204.4 km (127 mi) west
Eretria, circa 204.7 km (127.2 mi) west
Amyzon, circa 232.4 km (144.4 mi) south-east
Thorikos, circa 228.3 km (141.9 mi) south-west
Iolkos, circa 255.9 km (159 mi) west
Kalyva, circa 258.2 km (160.4 mi) north-west
Pagasae, circa 259.3 km (161.1 mi) west
Akanthos, Acanthus, Ierissos, Stagira-Akanthos, circa 222.8 km (138.4 mi) north-west
Perperikon, circa 286 km (177.7 mi) north
Philippi, circa 248.5 km (154.4 mi) north-west
Sounion, circa 237 km (147.3 mi) south-west
Lefkandi, Xeropolis, circa 212.6 km (132.1 mi) west
Iasos, Alevi, circa 254.7 km (158.3 mi) south-east
Arcesine, circa 263.2 km (163.5 mi) south
Alinda, circa 243.6 km (151.4 mi) south-east
Alos, Halos, Chorostasi, circa 266.6 km (165.6 mi) west
Sesklo, circa 268 km (166.5 mi) west
Halikarnassos, Bodrum, circa 270.1 km (167.8 mi) south-east
Chalcis, Chalcida, circa 217.1 km (134.9 mi) west
Labraunda, circa 254.7 km (158.3 mi) south-east
Aulis, Avlida, circa 220.2 km (136.8 mi) west
Olympieion, circa 233.2 km (144.9 mi) south-west
Athinai, Athens, circa 233.6 km (145.2 mi) south-west
Kerameikos, circa 233.7 km (145.2 mi) south-west
Pnyx, circa 234.1 km (145.5 mi) south-west
Mylasa, Pilaf Hill, circa 264.1 km (164.1 mi) south-east
Nysa, circa 238.2 km (148 mi) south-east
Alabanda, circa 250 km (155.4 mi) south-east
Idrias, Chrysaoris, Stratonikeia, Hadrianopolis, circa 277.8 km (172.6 mi) south-east
Stageira, circa 241.6 km (150.1 mi) north-west
Mylasa, circa 265.6 km (165.1 mi) south-east
Thera, Thira, Santorini, circa 310.3 km (192.8 mi) south
Piraeus, circa 241.4 km (150 mi) south-west
Piraeus (Theater), circa 241.6 km (150.1 mi) south-west
Piraeus (Eetioneia Gate), circa 241.8 km (150.2 mi) south-west
Apameia, Apamea Myrlea, circa 285.3 km (177.3 mi) east
Thera, Thira, circa 314.4 km (195.4 mi) south
Amphipolis, circa 255.7 km (158.9 mi) north-west
Akrotiri, circa 316.7 km (196.8 mi) south
Eleusis, circa 243 km (151 mi) south-west
Phylakopi, circa 296.2 km (184 mi) south-west
Knidos, Cnidus, Tekir, circa 303.5 km (188.6 mi) south-east
Blaundos, circa 297.8 km (185 mi) east
Philadelphia, Alaseir, circa 241.9 km (150.3 mi) east
Thebai, Cadmeia, Thebes, circa 244.3 km (151.8 mi) west
Artemision, Artemisium, Artemisio, circa 234.4 km (145.6 mi) west
Akrokorinthos, circa 302 km (187.6 mi) south-west
Thessalonica, Salonika, Salonica, Thessaloniki, circa 302.3 km (187.9 mi) north-west
Aphaia, Afsias, circa 261.6 km (162.6 mi) south-west
Potidaia, Potidaea, circa 250.6 km (155.7 mi) west
Olynthos, circa 253.8 km (157.7 mi) north-west
Apollonia of Mygdonia, circa 265.3 km (164.8 mi) north-west
Megara, circa 259.6 km (161.3 mi) south-west
Plataia, circa 253.7 km (157.7 mi) west
Mende, circa 262.1 km (162.8 mi) north-west
Aegina, Temple of Apollo, circa 269.6 km (167.5 mi) south-west
Gla, circa 250.3 km (155.5 mi) west
Aegosthena, circa 261 km (162.2 mi) west
Syme, circa 329.6 km (204.8 mi) south-east
Salmydessos, Medea, Midye, Kiyiköy, circa 329.6 km (204.8 mi) north-east
Byzantion, Lygos, Byzantium, Constantinople, Istanbul, circa 330 km (205.1 mi) north-east
Aegira, circa 329.8 km (204.9 mi) west
Pyramid at Hellenikon, circa 334.4 km (207.8 mi) south-west
Demetrias, circa 259.9 km (161.5 mi) west
Orchomenos, Boeotia, circa 267.1 km (166 mi) west
Dimini, circa 262.7 km (163.3 mi) west
Aeges, circa 341.1 km (212 mi) west
Aphrodisias, circa 292.1 km (181.5 mi) south-east
Dzhendem Tepe, Plovdiv, circa 345.3 km (214.6 mi) north
Dzhambas Tepe, Plovdiv, circa 345.8 km (214.8 mi) north
Sahat Tepe, Plovdiv, circa 345.9 km (214.9 mi) north
Bunardzhik, Plovdiv, circa 345.9 km (215 mi) north
Philippopolis, Pulpudeva, Trimontium, Eumolpias, P'ldin, Pl'pdiv, Ploudin, Filibe, Plovdiv, circa 346 km (215 mi) north
Taksim Tepe, Plovdiv, circa 346 km (215 mi) north
Nebet Tepe, Plovdiv, circa 346.4 km (215.2 mi) north
Anchialos, Pyrasos, circa 268.5 km (166.9 mi) west
Paroikopolis, Parthikopolis, Paroecopolis, Sandansk, circa 348.6 km (216.6 mi) north-west
Chaeronea, circa 277.8 km (172.6 mi) west
Kaunos tombs, Dalyan, circa 351.2 km (218.2 mi) south-east
Isthmia, circa 291.2 km (181 mi) south-west
Kenchreai Peninsula, circa 293.4 km (182.3 mi) south-west
Kenchreai, Cenchreae, circa 293 km (182.1 mi) south-west
Angkore, Antigoneia, Helicori, Nikaia, Nicaea, Iznik, circa 352.1 km (218.8 mi) east
Thebai Phthiotides, Fthiotic Thebes, circa 273.2 km (169.8 mi) west
Seuthopolis, circa 387.1 km (240.5 mi) north
Tripolis, circa 290.5 km (180.5 mi) east
Epidauros, circa 304.4 km (189.1 mi) south-west
Kameiros, circa 360 km (223.7 mi) south-east
Franchthi Cave, circa 312.2 km (194 mi) south-west
Othrys, circa 278.9 km (173.3 mi) west
Seuthopolis mound, circa 395.9 km (246 mi) north
Perachora, circa 296.2 km (184.1 mi) west
Seuthopolis mound, circa 396.8 km (246.6 mi) north
Rhodos, circa 363.3 km (225.8 mi) south-east
Korinthos, circa 300.6 km (186.8 mi) west
Tabea, Tabai, circa 319 km (198.2 mi) south-east
Ialysos, Trianta, circa 364 km (226.2 mi) south-east
Aiane, circa 368.6 km (229 mi) west
Hierapolis, circa 310 km (192.6 mi) east
Laodicea, Rhoas, Diospolis, Denizli, circa 313.3 km (194.7 mi) south-east
Alika, Athineo, Athinaio, circa 377.3 km (234.4 mi) south-west
Sicyon, circa 309.5 km (192.3 mi) west
Kaunos, Caunus, circa 351.1 km (218.2 mi) south-east
Asini, circa 322.3 km (200.3 mi) south-west
Dendra, circa 318.8 km (198.1 mi) south-west
Hypsous, Stemnitsa, circa 380.8 km (236.6 mi) south-west
Buzovdrad megalithic formation, circa 381.2 km (236.9 mi) north
Teuthis, circa 381.7 km (237.2 mi) west
Astakos, Astacus, Dragamesti, circa 381.5 km (237 mi) east
Beglik Tash, circa 382.1 km (237.4 mi) north-east
Nicomedia, Astakos, Izmit, circa 381.8 km (237.2 mi) east
Mukênai, Mycenae, circa 319.5 km (198.5 mi) south-west
Tiryns, circa 324.2 km (201.4 mi) south-west
Nemea, circa 318.7 km (198 mi) south-west
Gortys, circa 384.4 km (238.9 mi) south-west
Seuthopolis mound, circa 386.3 km (240 mi) north
Seuthopolis mound, Kazanlak, circa 387.1 km (240.5 mi) north
Apameia, Apamea Cibotus, Apamea ad Maeandrum, circa 387.8 km (241 mi) east
Chalcedon, Kadiköy, circa 332 km (206.3 mi) north-east
Delphi, circa 307.1 km (190.8 mi) west
Mpoura, Boura, Phalaisiai, Falaisia, circa 389.4 km (241.9 mi) south-west
Argos, circa 328.1 km (203.8 mi) south-west
Lindos, circa 391.1 km (243 mi) south-east
Apollonia Pontica, Sozopol, circa 391.2 km (243.1 mi) north-east
Mallia, circa 432.7 km (268.8 mi) south
Itanos, circa 435.2 km (270.4 mi) south
Pavlopetri, circa 392.1 km (243.6 mi) south-west
Palatianon, Palatiano, circa 338.7 km (210.4 mi) north-west
Olous, circa 435.4 km (270.5 mi) south
Seuthopolis mound, circa 392.2 km (243.7 mi) north
St. Ivan Island, circa 392.4 km (243.8 mi) north-east
Amnissos, Eileithyia, circa 431.5 km (268.1 mi) south
Myloi, circa 333.1 km (207 mi) south-west
Colossae, circa 327.6 km (203.6 mi) south-east
Larissa, circa 306.9 km (190.7 mi) west
Seuthopolis mound, Ostrusha, circa 394.7 km (245.2 mi) north
Seuthopolis mound, Kosmatka, Shipka, circa 396 km (246 mi) north
Dion, circa 315 km (195.7 mi) west
Seuthopolis mound, Golyama Arsenalka, circa 396.2 km (246.2 mi) north
Seuthopolis mound, Helvetia, circa 396.4 km (246.3 mi) north
Seuthopolis mound, Griffins, circa 396.4 km (246.3 mi) north
Seuthopolis mound, Shushmanets, circa 396.6 km (246.4 mi) north
Telmessos, circa 397.6 km (247.1 mi) south-east
Knossos, Kanusa, circa 435.7 km (270.8 mi) south
Mochlos, circa 442.7 km (275.1 mi) south
Roussolakkos, Palaikastro, circa 442.8 km (275.2 mi) south
Chamaizi, circa 444 km (275.9 mi) south
Lato, circa 444.3 km (276.1 mi) south
Arolithos, circa 437.5 km (271.9 mi) south
Tylissos, circa 437.8 km (272.1 mi) south
Sklavokampos, circa 438.4 km (272.4 mi) south
Stratos, circa 403.2 km (250.5 mi) west
Phourni, Fourni, circa 441.6 km (274.4 mi) south
Gournia, circa 451.5 km (280.5 mi) south
Vathypetro, circa 445.6 km (276.9 mi) south
Nicopolis ad Istrum, circa 451 km (280.2 mi) north
Stymphalos, circa 334.2 km (207.7 mi) west
Zakros, circa 453.5 km (281.8 mi) south
Aizanoi, circa 316.7 km (196.8 mi) east
Pisa, circa 409.9 km (254.7 mi) west
Olympos, circa 323.6 km (201.1 mi) west
Zominthos, circa 445.6 km (276.9 mi) south
Pella, circa 340.4 km (211.5 mi) north-west
Melsambria, Mesembria, Nesebar, circa 416.4 km (258.8 mi) north-east
Myrtos-Fournou Korifi, circa 463.6 km (288.1 mi) south
Myrtos-Pyrgos, circa 463.7 km (288.2 mi) south
Samiko, Samicum, circa 419.4 km (260.6 mi) west
Melta, circa 451.9 km (280.8 mi) north
Aptera, circa 441.4 km (274.3 mi) south-west
Vergina, circa 341.1 km (212 mi) west
Mantineia, Antigoneia, circa 353.5 km (219.7 mi) south-west
Drepanum, Helenopolis, Hersek, circa 350.2 km (217.6 mi) north-east
Gortyna, circa 464.8 km (288.8 mi) south
Tegea, circa 360.9 km (224.3 mi) south-west
Pydnai, circa 428.2 km (266.1 mi) south-east
Diktynnaion, circa 434.1 km (269.8 mi) south-west
Orchomenos, Arcadia, circa 353.7 km (219.8 mi) west
Beycesultan, circa 342.1 km (212.6 mi) east
Kieriou, circa 333.2 km (207.1 mi) west
Seleucia Sidera, Claudioseleucia, Selef, circa 431.3 km (268 mi) east
Aghia Triada, Ayia Triadha, circa 468 km (290.8 mi) south
Telmessos, Anastasiopolis, Makri, Fethiye, circa 397 km (246.7 mi) south-east
Helike, Eliki, circa 347.2 km (215.7 mi) west
Berea, Veroia, circa 352.4 km (219 mi) west
Kommos, circa 473.6 km (294.3 mi) south
Seyitömer Höyügü, circa 340.8 km (211.7 mi) east
Kadyanda, circa 397.6 km (247 mi) south-east
Karphi, Karfi, circa 441.2 km (274.2 mi) south
Petras, circa 441.8 km (274.5 mi) south
Therapni, circa 383.8 km (238.5 mi) south-west
Kibyra, circa 382.8 km (237.8 mi) south-east
Anemospilia, Iuktas, Youkhtas peak sanctuary, circa 442.4 km (274.9 mi) south
Baglica Höyügü, circa 442.4 km (274.9 mi) east
Troullos, Trullos, circa 442.5 km (274.9 mi) south
Archanes, circa 442.6 km (275 mi) south
Pseira, circa 442.9 km (275.2 mi) south
Kaloi Limenes, circa 481.7 km (299.3 mi) south
Sparta, circa 384.9 km (239.1 mi) south-west
Chamaizi, circa 444.9 km (276.5 mi) south
Asea, circa 375.6 km (233.4 mi) south-west
Vrysinas peak sanctuary, circa 447.3 km (277.9 mi) south
Armeni, circa 447.5 km (278.1 mi) south
Pylos, circa 448.3 km (278.6 mi) south-west
Pellana, circa 383.4 km (238.3 mi) south-west
Galatas, circa 448.3 km (278.5 mi) south
Sybrita, Sukirita, Syvritos, circa 449.5 km (279.3 mi) south
Nikopolis wall, circa 449.4 km (279.3 mi) west
Araxa, circa 403.9 km (251 mi) south-east
Azoria, circa 450.4 km (279.9 mi) south
Kavousi, circa 451.2 km (280.3 mi) south
Arkalochori cave, circa 451.4 km (280.5 mi) south
Polyrrhenia, circa 459 km (285.2 mi) south-west
Sidyma, circa 419.6 km (260.7 mi) south-east
Phalasarna, circa 457.2 km (284.1 mi) south-west
Pinara, circa 416.8 km (259 mi) south-east
Katalimata, circa 454.1 km (282.1 mi) south
Odessos, Varna, circa 477.4 km (296.7 mi) north-east
Vasiliki, circa 454.5 km (282.4 mi) south
Simi, circa 458.9 km (285.1 mi) south
Megalopolis, circa 385.4 km (239.4 mi) south-west
Edessa, circa 376.7 km (234.1 mi) north-west
Edessa, Amphitheatre, circa 377.5 km (234.6 mi) north-west
Oinoanda, circa 411.2 km (255.5 mi) south-east
Tlos, circa 422 km (262.2 mi) south-east
Letoon, circa 431.8 km (268.3 mi) south-east
Korba, Corba, circa 467.6 km (290.5 mi) south-east
Xanthos, circa 431.5 km (268.1 mi) south-east
Phaistos, circa 468.5 km (291.1 mi) south
Lykosoura, circa 394 km (244.8 mi) south-west
Kyaneai, Cyaneae, Yavu, circa 471.3 km (292.9 mi) south-east
Elyros, circa 471.2 km (292.8 mi) south-west
Koumasa, circa 472.5 km (293.6 mi) south
Patara, circa 439.1 km (272.9 mi) south-east
Apollonia, Kilincli, circa 472.7 km (293.7 mi) south-east
Chalandritsa, circa 378.9 km (235.4 mi) west
Kommos, circa 473.6 km (294.3 mi) south
Aperlae, circa 475.9 km (295.7 mi) south-east
Lissos, circa 476.2 km (295.9 mi) south-west
Thermos, Thermon, circa 375.6 km (233.4 mi) west
Kokino, circa 480.6 km (298.6 mi) north-west
Myra, theater, circa 481.1 km (299 mi) south-east
Alipheira, circa 398.9 km (247.8 mi) west
Bassai, Bassae, Vassai, circa 401.7 km (249.6 mi) south-west
Oluklu Höyük, circa 376.9 km (234.2 mi) east
Pessinus, circa 486.5 km (302.3 mi) east
Limyra, circa 487 km (302.6 mi) south-east
Messene, Messini, circa 415 km (257.8 mi) south-west
Colonia Iulia Augusta Felix, Germa, Babadat, circa 490.4 km (304.7 mi) east
Çukurhisar Höyügü, circa 383.4 km (238.2 mi) east
Akait Höyügü, circa 495.5 km (307.9 mi) east
Calydon, circa 391.7 km (243.4 mi) west
Laphrion, circa 391.9 km (243.5 mi) west
Khoma, Choma, Beyler Höyük, Hacimusalar Höyügü, circa 442.7 km (275.1 mi) south-east
Antigoneia, Antigonia, Antigonea, Antigona, circa 499.9 km (310.6 mi) west
Database ID 2074, created 17 Sep 2012, 21:03, Last changed 17 Sep 2012, 21:03