Djerty overview
Other name(s) Tuphium
Modern name(s) Tod
Region Egypt : Settlements
Section Upper Egypt
Latitude 25.58306942 N suggest info
Longitude 32.53353879 E
Status Accurate location
Nearest sites
within 500 km
Iuny, Hermonthis, Erment, Armant, circa 4.5 km (2.8 mi) north
Kastron Thebon, circa 9.1 km (5.7 mi) north-east
Inerty, Per-Hathor, Pathyris, Aphroditopolis, Gebelein, circa 11.4 km (7.1 mi) south
Temple at Deir el Shelwit, circa 13.3 km (8.2 mi) north
Al Miallah, circa 12.5 km (7.8 mi) south
Palace of Amenhotep 3, Malkata, circa 15.8 km (9.8 mi) north-east
Temple of Amenhotep 3, circa 16.2 km (10.1 mi) north-east
Colossi of Memnon, circa 17.1 km (10.6 mi) north-east
Set Maat, Deir el-Medina, circa 17.5 km (10.9 mi) north-east
Merenptah temple, circa 17.4 km (10.8 mi) north-east
Temple of Hathor and Maat, Deir el-Medina, circa 17.6 km (10.9 mi) north-east
Temple of Towseret, circa 17.6 km (10.9 mi) north-east
Ramesseum, circa 17.8 km (11.1 mi) north-east
Waset, Thebes, Luxor, circa 16.7 km (10.4 mi) north-east
Tomb of Sennefer, TT96, circa 18.1 km (11.2 mi) north-east
Tomb of Amenhotep 1 ?, KV39, circa 18.3 km (11.4 mi) north-east
Tomb of Ay, WV23, circa 18.6 km (11.5 mi) north
Tomb of unidentified person, WV24, circa 18.6 km (11.5 mi) north
Tomb of unidentified person, WV25, circa 18.6 km (11.5 mi) north
Tomb of Thutmose 3, KV34, circa 18.5 km (11.5 mi) north-east
Tomb of Queen Hatshepsut-Meryetre, KV42, circa 18.5 km (11.5 mi) north-east
Tomb of Nehmes Bastet, KV64, circa 18.5 km (11.5 mi) north-east
Tomb of unidentified person, KV33, circa 18.5 km (11.5 mi) north-east
Tomb of Seti 2, KV15, circa 18.5 km (11.5 mi) north-east
Tomb of Tia'a, KV32, circa 18.5 km (11.5 mi) north-east
Tomb of Thutmose 1, KV38, circa 18.6 km (11.5 mi) north-east
Tomb of unidentified person, KV37, circa 18.5 km (11.5 mi) north-east
Tomb of Twosret, KV14, circa 18.6 km (11.5 mi) north-east
Tomb of unidentified person, KV31, circa 18.6 km (11.5 mi) north-east
Tomb of unidentified person, KV30, circa 18.6 km (11.5 mi) north-east
Tomb of Siptah, KV47, circa 18.6 km (11.6 mi) north-east
Tomb of Bay, KV13, circa 18.6 km (11.6 mi) north-east
Tomb of unidentified person, KV59, circa 18.6 km (11.5 mi) north-east
Tomb of Royal Children, KV40, circa 18.6 km (11.6 mi) north-east
Tomb of unidentified person, KV26, circa 18.6 km (11.6 mi) north-east
Tomb of unidentified person, KV12, circa 18.6 km (11.6 mi) north-east
Tomb of Maiherpri, KV36, circa 18.6 km (11.6 mi) north-east
Tomb of unidentified person, KV29, circa 18.6 km (11.6 mi) north-east
Tomb of animal burials, KV51, circa 18.7 km (11.6 mi) north-east
Tomb of Amenhotep 2, KV35, circa 18.7 km (11.6 mi) north-east
Tomb of unidentified person, KV53, circa 18.7 km (11.6 mi) north-east
Tomb of Amenemipet, KV48, circa 18.7 km (11.6 mi) north-east
Tomb of unidentified person, KV49, circa 18.7 km (11.6 mi) north-east
Tomb of Horemheb, KV57, circa 18.7 km (11.6 mi) north-east
Tomb of unidentified person, KV58, circa 18.7 km (11.6 mi) north-east
Tomb of Ramesses 3, KV11, circa 18.7 km (11.6 mi) north-east
Tomb of Thutmose 4, KV43, circa 18.7 km (11.6 mi) north-east
Tomb of unidentified person, KV56, circa 18.7 km (11.6 mi) north-east
Tomb of Amenmesse, KV10, circa 18.7 km (11.6 mi) north-east
Tomb of unidentified person, KV54, circa 18.7 km (11.6 mi) north-east
Tomb of Ramesses 1, KV16, circa 18.7 km (11.6 mi) north-east
Tomb of Sitre Inet, KV60, circa 18.7 km (11.6 mi) north-east
Tomb of Mentuherkhepshef, KV19, circa 18.7 km (11.6 mi) north-east
Tomb of Seti 1, KV17, circa 18.7 km (11.6 mi) north-east
Mummification storage chamber, KV63, circa 18.8 km (11.7 mi) north-east
Tomb of Ramesses 10, KV18, circa 18.7 km (11.6 mi) north-east
Tomb of Ramesses 5 and Ramesses 6, KV09, circa 18.8 km (11.7 mi) north-east
Tomb of Tutankhamen, KV62, circa 18.8 km (11.7 mi) north-east
Tomb of Thutmose 1 and Hatshepsut, KV20, circa 18.7 km (11.6 mi) north-east
Tomb of Merenptah, KV08, circa 18.8 km (11.7 mi) north-east
Tomb of Tiye or Akhenaten, KV55, circa 18.8 km (11.7 mi) north-east
Tomb of unidentified person, KV21, circa 18.8 km (11.7 mi) north-east
Tomb of Ramesses 9, KV06, circa 18.8 km (11.7 mi) north-east
Tomb of Ramesses 2, KV07, circa 18.8 km (11.7 mi) north-east
Tomb of Amenhotep 3, WV22, circa 18.9 km (11.8 mi) north
Tomb of unidentified person, KV27, circa 18.8 km (11.7 mi) north-east
Tomb of the sons of Ramesses 2, KV05, circa 18.8 km (11.7 mi) north-east
Tomb of unidentified person, KV44, circa 18.8 km (11.7 mi) north-east
Tomb of Userhet, KV45, circa 18.8 km (11.7 mi) north-east
Temple of Ramses 3 at Medinet Habu, circa 16.6 km (10.3 mi) north-east
Tomb of Ramesses 11, KV04, circa 18.9 km (11.7 mi) north-east
Tomb of Yuya and Thuyu, KV46, circa 18.9 km (11.7 mi) north-east
Tomb of unidentified son of Ramesses 3, KV03, circa 18.9 km (11.7 mi) north-east
Tomb of Ramesses 4, KV02, circa 18.9 km (11.7 mi) north-east
Tomb of unidentified person, KV41, circa 18.8 km (11.7 mi) north-east
Tomb of Ramesses 7, KV01, circa 19 km (11.8 mi) north-east
Luxor Temple, circa 16.8 km (10.4 mi) north-east
Aten, The Rise of Aten, circa 17 km (10.5 mi) north-east
Tomb of Harwa, TT37, circa 18.5 km (11.5 mi) north-east
Waset, great Amun temple, Waset, great Amun temple, circa 19.6 km (12.2 mi) north-east
Temple of Seti 1, circa 19.2 km (11.9 mi) north-east
Temple of Sankhkare Mentuhotep 3, circa 21.7 km (13.5 mi) north
Madu, Nag el-Madamud, circa 24.4 km (15.2 mi) north-east
Iunyt, Ta-senet, Latopolis, Letopolis, Esna, Isna, Sne, circa 32.3 km (20.1 mi) south
Contra Latopolis, Al Hillah, circa 33.5 km (20.8 mi) south
Naqada, Nagade, circa 40.8 km (25.4 mi) north-east
Temple at Shanhur, circa 39.4 km (24.5 mi) north-east
Gesa, Apollonopolis Parva, Qus, circa 43.1 km (26.8 mi) north-east
Nubt, Ombos, Tukh, circa 47.9 km (29.7 mi) north-east
Pyramid at Ombos, Naqada, circa 43.5 km (27 mi) north-east
Pyramid of El-Kula, Step-pyramid, circa 53.9 km (33.5 mi) south-east
Set temple at Nubt, circa 47.9 km (29.7 mi) north-east
Pyramid of Huni, Tukh Pyramid, circa 48.1 km (29.9 mi) north-east
Hut-Sekhem, Diospolis Parva, Diospolis Mikra, Hiw, circa 54.8 km (34.1 mi) north-west
Gebtu, Coptos, Qift, circa 54 km (33.5 mi) north-east
Nekheb, Eileithyiaspolis, Lucinae Civitas, El Kab, circa 58 km (36.1 mi) south-east
Nekhen, Hierakonpolis, Kom El-Ahmar, circa 59.4 km (36.9 mi) south-east
Enclosure of Khasekhemwy, circa 59.8 km (37.1 mi) south-east
Ta-ynt-netert, Iunet, Tantere, Tentyra, Denderah, Dendera, circa 63.6 km (39.5 mi) north
Temple of Thutmosis 3, circa 57 km (35.4 mi) south-east
Rock-cut tombs at Nekheb, circa 57.2 km (35.6 mi) south-east
Chenoboskion, Sheneset, Al-Qasr, circa 57.4 km (35.7 mi) north-west
Shesmetet temple, circa 57.5 km (35.7 mi) south-east
Inscribed rocks, circa 57.6 km (35.8 mi) south-east
Chapel of Ramesses 2, circa 57.6 km (35.8 mi) south-east
Inscribed rocks, circa 57.6 km (35.8 mi) south-east
Nagaa Hammadi, circa 59.7 km (37.1 mi) north-west
Taramsa Hill, circa 61.5 km (38.2 mi) north
Kaine, Caene, Cainepolis, Maximianopolis, Keneh, Qena, circa 67 km (41.6 mi) north
Behdet, Apollonopolis Magna, Edfu, Idfu, circa 75.5 km (46.9 mi) south-east
Pyramid at Edfu (South), circa 77.6 km (48.2 mi) south-east
Temple at Edfu, circa 75.5 km (46.9 mi) south-east
Pyramid at Sink, circa 85.5 km (53.1 mi) north-west
Queen's shrine of Ahmose, Tetisheri, circa 88.6 km (55.1 mi) north-west
Pyramid of Ahmose, circa 88.8 km (55.2 mi) north-west
Temple of Ahmose, circa 89 km (55.3 mi) north-west
Temple of Seti 1, circa 90.9 km (56.5 mi) north-west
Temple of Ramesses 2, circa 91.2 km (56.7 mi) north-west
Cemetery at Abdju, Abydos, Umm el Ga'ab, circa 90.8 km (56.4 mi) north-west
Abdju, Abydos, Abidus, Kom es Sultan, circa 92 km (57.2 mi) north-west
Tomb of Khasekhemwy, circa 90.7 km (56.3 mi) north-west
Tomb of Qa'a, circa 90.7 km (56.4 mi) north-west
Tomb of Semerkhet, U, circa 90.8 km (56.4 mi) north-west
Tomb of Den, T, circa 90.8 km (56.4 mi) north-west
Osireion, circa 90.8 km (56.4 mi) north-west
Tomb of Djet, Z, circa 90.8 km (56.4 mi) north-west
Tomb of Meren-Neith, Y, circa 90.8 km (56.4 mi) north-west
Tomb of Djer, O, circa 90.9 km (56.5 mi) north-west
Tomb of Aha, B10, B15, B19, circa 90.9 km (56.5 mi) north-west
Tomb of Anedjib, X, circa 90.9 km (56.5 mi) north-west
Tomb of Narmer, B17, B18, circa 90.9 km (56.5 mi) north-west
Tomb of Iry-Hor, B1, B2, circa 90.9 km (56.5 mi) north-west
Tomb of Ka, B7, B8, B9, circa 90.9 km (56.5 mi) north-west
Tomb of Scorpion 1 ?, U-j, circa 91 km (56.5 mi) north-west
Enclosure of Khasekhemwy, Shunet ez Zebib, circa 92 km (57.1 mi) north-west
Enclosure of Merneith, circa 92 km (57.2 mi) north-west
Western Mastaba, circa 92 km (57.2 mi) north-west
Enclosure of Djet, circa 92.1 km (57.2 mi) north-west
Enclosure of Peribsen, circa 92.1 km (57.2 mi) north-west
Enclosure of Djer, circa 92.1 km (57.2 mi) north-west
Enclosures of Aha, circa 92.2 km (57.3 mi) north-west
Kheny, Khenu, Gebel el-Silsila, circa 111.1 km (69 mi) south-east
Rock-cut tombs at Thinis, circa 103.7 km (64.4 mi) north-west
Tjenu, Thinis, Girga, circa 105 km (65.2 mi) north-west
Mastaba at Darah K1, circa 109.9 km (68.3 mi) north-west
Gebel el-Silsila, circa 112.4 km (69.8 mi) south-east
Nubt, Ombos, Kom Ombo, circa 131.9 km (82 mi) south
Ptolemais Hermiou, Psoi, Al Minshah, circa 123.4 km (76.7 mi) north-west
Rock-cut tombs at Akhmim, circa 133.5 km (83 mi) north-west
Apu, Khen-min, Khemmis, Panopolis, Akhmim, circa 134.6 km (83.6 mi) north-west
Hut-Repyt, Athribis, Tripheion, Wannina, circa 134.3 km (83.5 mi) north-west
Temple of Athribis, circa 134.8 km (83.8 mi) north-west
Pyramid at Elephantine, circa 170.3 km (105.8 mi) south
Abu, Elephantine, circa 170.4 km (105.9 mi) south
Swenet, Syene, Aswan, circa 170.4 km (105.9 mi) south
Pilak, Philae, circa 176.7 km (109.8 mi) south
Deir Anba Simaan, St. Simeon Coptic Monastery, circa 169.1 km (105.1 mi) south
Tjebu, Djew-Qa, Antaeopolis, Qau, Qaw el-Kebir, circa 180.8 km (112.3 mi) north-west
Konosso, circa 176.9 km (109.9 mi) south
Temple at Senmet, Bigeh island, circa 177.2 km (110.1 mi) south
Al-Badari, circa 192.4 km (119.5 mi) north-west
Tombs at El-Hammamiya, circa 183 km (113.7 mi) north-west
Temple at Beit el-Wali, circa 183.4 km (113.9 mi) south
Talmis, New Kalabsha, Khor Ingi Island, circa 183.5 km (114 mi) south
Temple at Kalabsha, circa 183.5 km (114 mi) south
Chapel of Dedwen, circa 183.5 km (114 mi) south
Temple at Gerf Hussein, circa 183.6 km (114.1 mi) south
Kiosk of Kartassi, circa 183.6 km (114.1 mi) south
El-Bagawat necropolis, Al-Bagawat, circa 198.8 km (123.5 mi) west
Apotheke, Abutig, Abu Tij, circa 202.2 km (125.6 mi) north-west
Zawty, Lycopolis, Lykopolis, Asyut, circa 223.4 km (138.8 mi) north-west
Nadura temple, circa 198 km (123 mi) west
Temple of Hibis, circa 198.8 km (123.5 mi) west
Qasr ez-Zaiyan, circa 200.5 km (124.6 mi) west
Umm El-Mawagir, "Northern (Bakery) Area", circa 200.6 km (124.6 mi) west
Ain Askar, circa 200.7 km (124.7 mi) west
Umm El-Mawagir, "Central Area", circa 200.9 km (124.8 mi) west
Qasr el-Ghweita, circa 201.1 km (125 mi) west
Qasr Dush, circa 214.2 km (133.1 mi) south-west
Pr-Nemty, Hierakon, Theracon, Al Atawla, circa 226.1 km (140.5 mi) north-west
Ain Manawir, circa 218.1 km (135.5 mi) south-west
Pyramid of Khui, circa 253.3 km (157.4 mi) north-west
Tutzis, Temple of Dendur, circa 248.2 km (154.2 mi) south
Hierasykaminos, Al-Maharraqa, circa 309.4 km (192.2 mi) south
New Wadi es-Sebua, circa 310.2 km (192.8 mi) south
Meir, circa 272.7 km (169.5 mi) north-west
Akhetaten, Tell el Amarna, circa 281.2 km (174.7 mi) north-west
Contra Pselchis, circa 268.1 km (166.6 mi) south
Cusas, Al Qusiyyah, circa 268 km (166.5 mi) north-west
Temple at Ad-Darr, circa 318.2 km (197.7 mi) south
Temple at Amada, circa 318.3 km (197.8 mi) south
el-Sheikh Sa'id, circa 288 km (178.9 mi) north-west
Deir el-Bersha, circa 290.7 km (180.6 mi) north-west
Antinoopolis, Wadi Abada, circa 296.8 km (184.4 mi) north-west
Hierasykaminos, Al-Maharraqa, circa 280 km (174 mi) south
Panehsy's House, circa 281 km (174.6 mi) north-west
Aten temple, circa 281.2 km (174.7 mi) north-west
Great Aten temple, circa 281.6 km (175 mi) north-west
Qasr Ibrim, Primis, circa 330.8 km (205.5 mi) south
North palace at Akhetaten, circa 283 km (175.8 mi) north-west
Khnum, Khemennu, Hermopolis Magna, El-Ashmunein, circa 298.8 km (185.7 mi) north-west
Beni Hasan, circa 308.4 km (191.6 mi) north-west
Mastaba at Zawyet el-Maiyitin, circa 321.9 km (200 mi) north-west
Tuna el-Gebel, circa 300.6 km (186.8 mi) north-west
Hebenu, Kom el-Ahmar, circa 322.6 km (200.5 mi) north-west
Speos Artemidos, circa 306.3 km (190.3 mi) north-west
Pselqet, Pselchis, Ad-Dakka, circa 309.3 km (192.2 mi) south
Wadi es-Sebua, circa 309.7 km (192.4 mi) south
Jebel Musa, Mount Sinai, circa 358.3 km (222.6 mi) north-east
Abu Simbel, circa 372.7 km (231.6 mi) south
Menat Khufu, Tmoone, Minya, circa 329.5 km (204.7 mi) north-west
Dehenet, Mernefer, Akoris, Tihna el Gabal, circa 337.8 km (209.9 mi) north-west
Qustul, circa 391.5 km (243.2 mi) south
Hut-nesu, Kom el-Ahmar Sawaris, Sharuna, circa 373.5 km (232.1 mi) north-west
Arminna, circa 349.9 km (217.4 mi) south
Chysis, Shusha, circa 354.5 km (220.3 mi) north-west
Berenice Troglodytica, Baranis, Medinet-el Haras, circa 350.5 km (217.8 mi) south-east
Deir El Anba Bola, Saint Paul Monastery, circa 362.9 km (225.5 mi) north
Bedkholo, Deir Abu Matta, circa 362.9 km (225.5 mi) west
Buhen, circa 428.6 km (266.3 mi) south
Hat-nen-nesu, Heracleopolis, Ehnasya, Ehnas, Ihnasiya Umm al-Kimam, circa 420.3 km (261.1 mi) north-west
Amphitheatre at Oxyrynchus, circa 377.6 km (234.6 mi) north-west
Per-Medjed, Oxyrhynchus, el-Bahnasa, circa 377.9 km (234.8 mi) north-west
Kom Medinet Gurob, Ghurab, circa 431.5 km (268.1 mi) north-west
Nabta Playa, Calendar circle, circa 386.5 km (240.1 mi) south-west
Kahun, El-Lahun, circa 434.2 km (269.8 mi) north-west
Pyramid of Senusret 2, circa 434.5 km (270 mi) north-west
Queen's pyramid of Senusret 2, circa 434.6 km (270 mi) north-west
Tebtunis, circa 429.1 km (266.7 mi) north-west
Nabta Playa, Complex structure A, circa 388.1 km (241.1 mi) south-west
Tpyhwt, Aphroditopolis, Atfih, circa 443.6 km (275.6 mi) north
Tayu-djayet, Ankyronpolis, Teudjo, Al-Hiba, circa 390.3 km (242.6 mi) north-west
Ibshek, Pachoras, Faras, circa 391.5 km (243.3 mi) south
Hatwaret, Crocodilopolis, Hawara, circa 439.6 km (273.2 mi) north-west
Pyramid of Amenemhat 3 (B), Labyrinth, circa 440.9 km (273.9 mi) north-west
Pyramid of Amenemhat 3 (B), circa 441 km (274 mi) north-west
Cemetery at Girza, circa 448.9 km (279 mi) north
Temple at Serabit el-Khadem, circa 394.8 km (245.3 mi) north
Pyramid at Seila, Step-pyramid, circa 447 km (277.7 mi) north
Predynastic Cemetery at Tarkhan, circa 453.7 km (281.9 mi) north
Dja, Narmouthis, Medinet Madi, circa 442.7 km (275.1 mi) north-west
Queen's pyramid of Senusret 1, Neferu, circa 460.6 km (286.2 mi) north
Cult pyramid of Senusret 1, circa 460.7 km (286.3 mi) north
Queen's pyramid of Senusret 1, Itakaiet, circa 460.7 km (286.2 mi) north
Queen's pyramid of Senusret 1, 3, circa 460.7 km (286.2 mi) north
Queen's pyramid of Senusret 1, 9, circa 460.8 km (286.3 mi) north
Pyramid of Senusret 1, circa 460.7 km (286.3 mi) north
Queen's pyramid of Senusret 1, 8, circa 460.8 km (286.3 mi) north
Queen's pyramid of Senusret 1, 4, circa 460.7 km (286.3 mi) north
Queen's pyramid of Senusret 1, 5, circa 460.8 km (286.3 mi) north
Queen's pyramid of Senusret 1, 7, circa 460.8 km (286.4 mi) north
Queen's pyramid of Senusret 1, 6, circa 460.9 km (286.4 mi) north
Itj-Tawy, Lisht, circa 461.6 km (286.8 mi) north
Pyramid of Amenemhat 1, circa 462.2 km (287.2 mi) north
Qalat Al-Guindi, circa 478.2 km (297.1 mi) north
Bacchias, Kom Umm el-Atl, circa 465.1 km (289 mi) north
Temple at Deir el-Hagar, circa 373.1 km (231.8 mi) west
Karanis, Kom Aushim, circa 466.1 km (289.6 mi) north-west
Pyramid of Amenemhat 4, South Pyramid at Mazghuna, circa 482.3 km (299.7 mi) north
North Pyramid at Mazghuna, Sobekneferu, circa 482.9 km (300.1 mi) north
Pyramid DAS 53, circa 483 km (300.1 mi) north
Pyramid of Ameny-Quemau, circa 483.6 km (300.5 mi) north
Euhemereia, Eufemeria, Dayr al-Banat, circa 465 km (288.9 mi) north-west
Pyramid South-Dahshur A, circa 484.4 km (301 mi) north
Pyramid South Dahshur B, circa 484.4 km (301 mi) north
Dahshur, Acanthus, circa 485.4 km (301.6 mi) north
Pyramid of Amenemhat 3 (A), Black Pyramid, circa 485.4 km (301.6 mi) north
Cult pyramid of Snefru (B), circa 485.5 km (301.7 mi) north
Semna, circa 481.3 km (299 mi) south
Pyramid of Snefru (B), Bent Pyramid, circa 485.6 km (301.8 mi) north
Lepsius Pyramid 55, circa 486.2 km (302.1 mi) north
Lepsius Pyramid 54, circa 486.7 km (302.4 mi) north
Cemetery of 4th Dynasty, circa 486.6 km (302.3 mi) north
Lepsius Pyramid 53, circa 486.9 km (302.5 mi) north
Lepsius Pyramid 52, circa 486.9 km (302.6 mi) north
Pyramid of Amenemhat 2, White Pyramid, circa 486.9 km (302.6 mi) north
Helwan, circa 489.9 km (304.4 mi) north
Lepsius Pyramid 50, circa 487.8 km (303.1 mi) north
Pyramid of Snefru (C), Red Pyramid, circa 487.7 km (303 mi) north
Queen's pyramid of Senusret 3, circa 488.2 km (303.3 mi) north
Queen's pyramid of Senusret 3, circa 488.2 km (303.4 mi) north
Queen's pyramid of Senusret 3, circa 488.2 km (303.4 mi) north
Pyramid of Senusret 3, circa 488.3 km (303.4 mi) north
Queen's pyramid of Senusret 3, circa 488.3 km (303.4 mi) north
Queen's pyramid of Senusret 3, circa 488.3 km (303.4 mi) north
Queen's pyramid of Senusret 3, circa 488.4 km (303.5 mi) north
Queen's pyramid of Senusret 3, circa 488.4 km (303.5 mi) north
Pyramid SAK S 7, circa 489.5 km (304.2 mi) north
Pyramid of Djehuti, circa 489.6 km (304.2 mi) north
Pyramid of Khendjer, circa 489.8 km (304.3 mi) north
Cult pyramid of Khendjer, circa 489.8 km (304.4 mi) north
Pyramid SAK S 3, circa 489.9 km (304.4 mi) north
Mennefer, Memphis, circa 491 km (305.1 mi) north
Pyramid of Shepseskaf, circa 490.7 km (304.9 mi) north
Queen's pyramid of Pepi 2, Wedjebten, circa 490.8 km (305 mi) north
Soknopaiou Nesos, Dimai, circa 476.3 km (296 mi) north-west
Cult pyramid of Pepi 2, circa 490.8 km (305 mi) north
Pyramid of Qakare Ibi, circa 490.9 km (305 mi) north
Pyramid of Pepi 2, circa 490.9 km (305 mi) north
Queen's pyramid of Pepi 2, Neith, circa 491 km (305.1 mi) north
Queen's pyramid of Pepi 2, Iput II, circa 491 km (305.1 mi) north
Cult pyramid of Djedkare Isesi, circa 491.8 km (305.6 mi) north
Pyramid of Djedkare Isesi, circa 491.8 km (305.6 mi) north
Pyramid of unidentified queen, circa 491.9 km (305.6 mi) north
Cult pyramid of Merenre, circa 491.9 km (305.6 mi) north
Pyramid of Merenre, circa 491.9 km (305.7 mi) north
Queen's pyramid of Pepi 1, Ankhesenpepi II, circa 492.2 km (305.8 mi) north
Queen's pyramid of Pepi 1, Meritites II, circa 492.2 km (305.8 mi) north
Queen's pyramid of Pepi 1, Nebwenet, circa 492.2 km (305.8 mi) north
Queen's pyramid of Pepi 1, Inenek-Inti, circa 492.2 km (305.8 mi) north
Cult pyramid of Pepi 1, circa 492.2 km (305.8 mi) north
Queen's pyramid of Pepi 1, west pyramid, circa 492.2 km (305.8 mi) north
Queen's pyramid of Pepi 1, Ankhesenpepi III, circa 492.2 km (305.8 mi) north
Queen's pyramid of Pepi 1, Haaheru and Neterikhethor, circa 492.2 km (305.9 mi) north
Pyramid of Rehrrychefnakht, circa 492.2 km (305.9 mi) north
Pyramid of Pepi 1, circa 492.3 km (305.9 mi) north
Queen's pyramid of Pepi 1, Behenu, circa 492.2 km (305.9 mi) north
Funerary temple of Unas, circa 493.4 km (306.6 mi) north
Horemheb Memphite tomb, circa 493.6 km (306.7 mi) north
Pyramid of Sekhemkhet, Buried Pyramid, Djoserteti, circa 493.7 km (306.7 mi) north
Pyramid of Unas, circa 493.8 km (306.9 mi) north
Saqqara, circa 494 km (307 mi) north
Pyramid of Djoser, Step-pyramid, circa 494.1 km (307 mi) north
Queen's pyramid of Userkaf, Neferhetepes, circa 494.2 km (307.1 mi) north
Great Enclosure, Gisr el-Mudir, circa 493.9 km (306.9 mi) north
Cult pyramid of Userkaf, circa 494.2 km (307.1 mi) north
Cult pyramid of Teti, circa 494.4 km (307.2 mi) north
Mastaba of Nebka (Sanacht), circa 494.2 km (307.1 mi) north
Pyramid of Userkaf, circa 494.3 km (307.1 mi) north
Pyramid of Teti, circa 494.4 km (307.2 mi) north
Queen's pyramid of Teti, Sesheshet, circa 494.5 km (307.2 mi) north
Mastaba of Ankhmahor, circa 494.5 km (307.3 mi) north
Mastaba of Kagemni, circa 494.5 km (307.3 mi) north
Mastaba of Mereruka, circa 494.5 km (307.3 mi) north
Queen's pyramid of Teti, Khuit, circa 494.5 km (307.3 mi) north
Queen's pyramid of Teti, Iput I, circa 494.5 km (307.3 mi) north
Mastaba of Ptahhotep, circa 494.4 km (307.2 mi) north
Serapeum at Saqqara, circa 494.8 km (307.4 mi) north
Mastaba of Ti, circa 494.9 km (307.5 mi) north
Lepsius Pyramid 25, circa 496.8 km (308.7 mi) north
Lepsius Pyramid 24, circa 496.9 km (308.7 mi) north
Cult pyramid of Neferirkara, circa 496.9 km (308.8 mi) north
Mastaba of Khentkaus II, circa 496.9 km (308.8 mi) north
Pyramid of Neferefra, circa 496.9 km (308.8 mi) north
Pyramid of Neferirkara, circa 497 km (308.8 mi) north
Pyramid of Ini, circa 497.1 km (308.9 mi) north
Mastaba of Ptah-shepses, circa 497.1 km (308.9 mi) north
Br-wsir, Abusir, circa 497.2 km (309 mi) north
Cult pyramid of Sahura, circa 497.2 km (309 mi) north
Pyramid of Sahura, circa 497.3 km (309 mi) north
Unfinished Pyramid of Abusir, circa 497.4 km (309.1 mi) north
Solar Temple of Userkaf, circa 497.7 km (309.2 mi) north
Solar Temple of Nyuserre-Ini, circa 498.2 km (309.6 mi) north
Abu Ghurab, circa 498.3 km (309.6 mi) north
Kerkeosiris, Al Gharq Qebli, circa 434.9 km (270.2 mi) north-west
Maadi, circa 502.9 km (312.5 mi) north
Pyramid of Khaba, Layer Pyramid, circa 502.1 km (312 mi) north
Troyu, Tura, circa 506.6 km (314.8 mi) north
Heit el-Ghurab, circa 506.8 km (314.9 mi) north
Mastaba of Khentkaus I, G 8400, circa 507.2 km (315.1 mi) north
Queen's pyramid of Menkaura, Khamerernebti II, G III-a, circa 507.2 km (315.1 mi) north
Queen's pyramid of Menkaura, G III-b, circa 507.2 km (315.2 mi) north
Queen's pyramid of Menkaura, G III-c, circa 507.2 km (315.2 mi) north
Pyramid of Menkaura, circa 507.3 km (315.2 mi) north
Cult pyramid of Khafre, G II-a, circa 507.4 km (315.3 mi) north
Queen's pyramid of Khufu, Henutsen, G I-c, circa 507.6 km (315.4 mi) north
Cult pyramid of Khufu, G I-d, circa 507.7 km (315.4 mi) north
Queen's pyramid of Khufu, Meritites I, G I-b, circa 507.7 km (315.5 mi) north
Pyramid of Khafre, circa 507.6 km (315.4 mi) north
Queen's pyramid of Khufu, Hetepheres I, G I-a, circa 507.7 km (315.5 mi) north
Mastaba of Hetepheres I, circa 507.8 km (315.5 mi) north
Berenice Panchrysos, circa 483.3 km (300.3 mi) south-east
Pyramid of Khufu, circa 507.8 km (315.5 mi) north
Pyramid of Snefru (A), Collapsed Pyramid, Meidum, circa 444.4 km (276.1 mi) north
Cult pyramid of Snefru (A), circa 444.3 km (276.1 mi) north
Meydum mastaba 17, circa 444.4 km (276.2 mi) north
Western tombs field, circa 444.7 km (276.3 mi) north
Mastaba of Nefermaat and Atet, Mastaba 16, circa 445 km (276.5 mi) north
Mastaba of Rahotep, circa 445.2 km (276.7 mi) north
Iunu, Heliopolis, circa 519.7 km (323 mi) north
Cult pyramid of Djedefre, circa 515 km (320 mi) north
Lepsius Pyramid 1, circa 515.5 km (320.3 mi) north
Queen's pyramid of Djedefre, Khentetenka or Hetepheres II, circa 515 km (320 mi) north
Abu Rawash, circa 515.5 km (320.3 mi) north
Pyramid of Djedefre, circa 515.1 km (320.1 mi) north
Khem, Letopolis, Ausim, circa 523 km (325 mi) north
Aelana, Aila, Aqaba, circa 501.8 km (311.8 mi) north-east
Serapeum at Ismailia, Sarabiyum, circa 543.6 km (337.8 mi) north
Ney-ta-hut, Leontopolis, Tell el-Yahudiya (east), circa 535.8 km (332.9 mi) north
El Kom el-Ahmar, circa 536.1 km (333.1 mi) north
Valley of the Golden Mummies, Ain el-Rrees, circa 466.5 km (289.9 mi) north-west
Basilica at El-Haiz, El-Hayz, circa 466.6 km (290 mi) north-west
Bilbeis, Phelbs, circa 545.5 km (339 mi) north
Tjeku, Zuko, Succoth, Tell el Maskhuta, circa 553.2 km (343.7 mi) north
Philoteris, circa 468.7 km (291.3 mi) north-west
Pi-Atum, Pithom, circa 554.2 km (344.3 mi) north
Heroopolis, circa 554.4 km (344.5 mi) north
Kafr Hassan Daoud, circa 552.6 km (343.4 mi) north
Tell er-Retaba, circa 554.9 km (344.8 mi) north
Shagamba, circa 550.1 km (341.8 mi) north
Dionysias, Qasr Qarun, circa 473.4 km (294.2 mi) north-west
Fortress at Shalfak, circa 474.4 km (294.8 mi) south
Ezion Geber, circa 524.9 km (326.1 mi) north-east
Tell el-Kebir, circa 556.9 km (346.1 mi) north
Rock Cut Tombs at Qaret Qasr es Salim, circa 475.8 km (295.7 mi) north-west
Kuntillet Ajrud, circa 545.1 km (338.7 mi) north
Suwa, circa 557.4 km (346.3 mi) north
Fortress at Uronarti, circa 477.8 km (296.9 mi) south
Wadi al Hitan, Valley of the Whales, circa 478.5 km (297.3 mi) north-west
Temple of Amun at Ain el-Mouftella, circa 478.1 km (297.1 mi) north-west
Temple of Alexander The Great, circa 478.9 km (297.6 mi) north-west
Athar es Saadiyyin, circa 554.7 km (344.7 mi) north
Sadd el-Kafara, circa 480.8 km (298.8 mi) north
Kumma, circa 481.3 km (299.1 mi) south
Dabenarti, circa 482.5 km (299.8 mi) south
Iqen, Iken, Mirgissa, circa 482.9 km (300.1 mi) south
Merimde Beni-Salama, circa 550.3 km (341.9 mi) north
Hut-Heryib, Athribis, Benha, Tell Atrib, circa 559.2 km (347.5 mi) north
Arab el Sheikh Mubarak, circa 568.1 km (353 mi) north
Temple of Snefru, circa 486 km (302 mi) north
Gezira el-Tawila, circa 570.2 km (354.3 mi) north
Toachris, Kom el-Qal'a, circa 488 km (303.2 mi) north
Tell Abu el Rus, circa 574.5 km (357 mi) north
Tell el-Gindiya, Shillu, circa 574.7 km (357.1 mi) north
Tukh el-Qaramus, circa 573.6 km (356.4 mi) north
Pa-Kes, Kessan, Goshen, Faqus, circa 576.6 km (358.3 mi) north
Queisna, circa 565.9 km (351.7 mi) north
Abu Yasin, circa 576.8 km (358.4 mi) north
Kom Manous, Zawiyet Razin, circa 561.8 km (349.1 mi) north
Mit Yaish, circa 572.6 km (355.8 mi) north
Headless Pyramid, Lepsius Pyramid 29, circa 494.5 km (307.3 mi) north
Tell Abu Sefeh, Tell Abu Seifa, circa 587.1 km (364.8 mi) north
Kom Biltus, circa 563.8 km (350.3 mi) north
Hatwaret, Avaris, Rowaty, Tell ed-Dab'a, circa 582.8 km (362.1 mi) north
Terenuthis, Teraniek, Kom Abu Billo, circa 564.5 km (350.8 mi) north
Kom el-Ahmar, circa 584.9 km (363.5 mi) north
Pi-Ramesse, Per-Ramessu, Raamses, circa 584.1 km (362.9 mi) north
Tjafanet, Tahpanhes, Daphnae Pelusiae, Baal Zephon, circa 587.8 km (365.3 mi) north
El Kom el-Akhdar, circa 578.8 km (359.7 mi) north
Kafr el-Ashiri, Kom Barhim, circa 568.3 km (353.1 mi) north
Kom Abu Zeid, circa 568.5 km (353.2 mi) north
Taremu, Leontopolis, Tell el-Muqdam, circa 578.7 km (359.6 mi) north
Kufr Nigm, circa 583 km (362.2 mi) north
T-78, circa 591.7 km (367.7 mi) north
Database ID 600, created 25 May 2008, 16:20, Last changed 1 Apr 2011, 00:18