Methynma overview
Other name(s) Molyvos
Region Aegean
Section Aeolian
Latitude 39.36847258 N suggest info
Longitude 26.17607025 E
Status Imprecise
Nearest sites
within 500 km
Smintheum, circa 19.4 km (12 mi) north
Assos, circa 19.4 km (12 mi) north-east
Messon, Mesa, circa 22.1 km (13.7 mi) south-east
Eresos, circa 30.4 km (18.9 mi) south-west
Alexandria Troas, circa 42.6 km (26.5 mi) north
Mytilene Theatre, circa 42.9 km (26.7 mi) south-east
Mytilene, Mytilini, circa 43.6 km (27.1 mi) south-east
[Placemark], circa 43.9 km (27.3 mi) south-east
Achilleion, Achilleum, circa 60.8 km (37.8 mi) north
Ilios, Wilusa, Ilion, Troas, Troy, circa 65.7 km (40.8 mi) north
Adramyttion, Adramyttium, Edremit, circa 66.7 km (41.4 mi) east
Sigeion, circa 69.4 km (43.1 mi) north
Rhoiteion, Rhoeteum, circa 72.1 km (44.8 mi) north
Ophrynium, circa 74 km (46 mi) north
Adramyttion, Adramyttium, Edremit, circa 76.9 km (47.8 mi) east
Pitane, Çandarli, circa 81.6 km (50.7 mi) south-east
Elea, Cidaenis, circa 88.3 km (54.8 mi) south-east
Pergamon, Asclepion, circa 89.6 km (55.7 mi) east
Pergamon, Acropolis, circa 90.6 km (56.3 mi) east
Myrina, Sebatepolis, Aliaga, circa 91.1 km (56.6 mi) south-east
Phokaia, Phocaea, Foça, circa 92.3 km (57.4 mi) south-east
Gryneion, Grynium, Yenisakran, circa 94 km (58.4 mi) south-east
Abydos, Abydus, circa 94 km (58.4 mi) north
Kyme, Cyme, circa 94.4 km (58.6 mi) south-east
Sestos, Sestiacos sinus, circa 95.7 km (59.4 mi) north
Aigai, Aigaiai, Aegae, Aegaeae, Nemrutkale, Nemrut Kalesi, circa 105.9 km (65.8 mi) south-east
Larissa, Phrikonis, Buruncuk, circa 107.4 km (66.8 mi) south-east
Myrina, circa 110.5 km (68.6 mi) north-west
Neon Teichos, circa 111.7 km (69.4 mi) south-east
Erythrai Thatre, circa 112.7 km (70.1 mi) south
Erythrai, Erythrae, Ildir, circa 112.9 km (70.2 mi) south
Temnos, Temnus, circa 115.5 km (71.8 mi) south-east
Lampsakos, circa 117.5 km (73 mi) north-east
Klazomenai, circa 122.4 km (76.1 mi) south-east
Liman Tepe, Klazomenai, Clazomenae, Urla Iskelesi, circa 123.3 km (76.6 mi) south-east
Smyrna, Tepekule, Bayrakli, circa 132.3 km (82.2 mi) south-east
Smyrna Agora, circa 134.5 km (83.6 mi) south-east
Smyrna, Izmir, circa 135.3 km (84.1 mi) south-east
Magnesia ad Sipylum, Manisa, circa 136.7 km (85 mi) south-east
Samothrace, Palaeopoli, circa 137.5 km (85.4 mi) north-west
Teos, circa 142.6 km (88.6 mi) south-east
Ainos, Aenus, Poltyobria, Enez, circa 151 km (93.8 mi) north
Thyatira, circa 152 km (94.5 mi) east
Karabel relief, circa 156.8 km (97.4 mi) south-east
Lebedos, Levedos, circa 159.5 km (99.1 mi) south-east
Mesembria, circa 169.1 km (105.1 mi) north
Metropolis, circa 170.3 km (105.8 mi) south-east
Alexandroupolis, Mesimvria, circa 172.4 km (107.1 mi) north
Claros, Colophon, circa 175.5 km (109 mi) south-east
Maroneia, Ismara, circa 176.7 km (109.8 mi) north-west
Notion, circa 176.8 km (109.9 mi) south-east
Burial mound of Alyattes, circa 184.2 km (114.5 mi) south-east
Belevi Mausoleum, circa 187.9 km (116.8 mi) south-east
Ephesos, Ephesus, Selçuk, circa 187.9 km (116.8 mi) south-east
Ephesos Serapeum, circa 188.3 km (117 mi) south-east
Sardis Temple of Artemis, circa 188.5 km (117.1 mi) south-east
Temple of Artemis, Artemision, circa 188.5 km (117.1 mi) south-east
Sardis, circa 188.6 km (117.2 mi) south-east
Sardis, circa 188.6 km (117.2 mi) south-east
Pytharoreion, circa 196.9 km (122.3 mi) south-east
Aqueduct tunnel of Eupalinos, circa 197.4 km (122.7 mi) south-east
Pythagoreion, circa 197.8 km (122.9 mi) south-east
Heraion of Samos, circa 198.5 km (123.4 mi) south-east
Temple of Herakles, circa 199.8 km (124.1 mi) north-west
Thassos, circa 200.3 km (124.5 mi) north-west
Abdera, circa 201.5 km (125.2 mi) north-west
Abdera, circa 201.8 km (125.4 mi) north-west
Magnesia ad Maeandrum, Tekin, circa 205.4 km (127.6 mi) south-east
Magnesia ad Maeandrum Theatre, circa 205.7 km (127.8 mi) south-east
Aghios Petros, circa 206.1 km (128.1 mi) south-west
Dios Hieron, Diospolis, Christopolis, Pyrgion, circa 208.3 km (129.5 mi) south-east
Karystos, circa 211.9 km (131.7 mi) south-west
Priene, circa 213.6 km (132.7 mi) south-east
Tralleis, Anthea, Euanthia, Antiochia, "Seleucia ad Maeandrum, Erynina, Aydin, circa 221.2 km (137.4 mi) south-east
Myous, Myus, Avsar, circa 225.2 km (139.9 mi) south-east
Rhamnous, circa 225.6 km (140.2 mi) south-west
Miletos, Millawanda, Milawata, Balat, circa 225.7 km (140.3 mi) south-east
Ramnous Temple of Artemis, circa 226 km (140.4 mi) south-west
Rhamnous Temple of Themis, circa 226 km (140.4 mi) south-west
Acanthos, circa 226 km (140.5 mi) north-west
Akanthos, Acanthus, Ierissos, Stagira-Akanthos, circa 227.2 km (141.1 mi) north-west
Neapolis, circa 229.8 km (142.8 mi) north-west
Patmos, circa 231.3 km (143.7 mi) south
Philadelphia, Alaseir, circa 232.5 km (144.4 mi) south-east
Delos, circa 232.8 km (144.6 mi) south-west
Eretria, Temple of Apollo Daphnephoros, circa 232.8 km (144.7 mi) west
Eretria, circa 233 km (144.8 mi) west
Amphiaraion, Amfiaraio, circa 234.7 km (145.8 mi) south-west
Tumulus at Marathon, circa 235.9 km (146.6 mi) south-west
Nysa, circa 236.2 km (146.8 mi) south-east
Marathos Egyptian sanctuary, circa 236.8 km (147.2 mi) south-west
Amyzon, circa 236.9 km (147.2 mi) south-east
Neapolis, Polychrono, circa 237.6 km (147.6 mi) west
Mikri Doxipara-Zoni, circa 239.1 km (148.6 mi) north
Didyma, Didim, circa 239.8 km (149 mi) south-east
[Placemark], circa 239.8 km (149 mi) south-east
Lefkandi, Xeropolis, circa 240.7 km (149.6 mi) west
Philippi, circa 243.4 km (151.2 mi) north-west
Stageira, circa 244.2 km (151.8 mi) north-west
Chalcis, Chalcida, circa 244.7 km (152 mi) west
Graia, Graea, Paralia Avlidos, Dramesi, circa 246.3 km (153.1 mi) west
Hyria, circa 247.4 km (153.8 mi) west
Alinda, circa 247.5 km (153.8 mi) south-east
Aulis, Avlida, circa 247.9 km (154.1 mi) west
Aghia Eirene, Agia Irini, circa 248.2 km (154.2 mi) south-west
Brauron, Vravrona, circa 248.2 km (154.3 mi) south-west
Kalyva, circa 248.4 km (154.4 mi) north-west
Alabanda, circa 252.3 km (156.8 mi) south-east
Amphipolis, circa 255.6 km (158.8 mi) north-west
Apameia, Apamea Myrlea, circa 256.6 km (159.4 mi) east
Karthaia, circa 257 km (159.7 mi) south-west
Artemision, Artemisium, Artemisio, circa 257.2 km (159.8 mi) west
Thorikos, circa 258.7 km (160.8 mi) south-west
Labraunda, circa 259.8 km (161.4 mi) south-east
Potidaia, Potidaea, circa 260.1 km (161.6 mi) west
Naxos, Temple of Apollo, circa 260.7 km (162 mi) south
Olynthos, circa 262.1 km (162.9 mi) west
Iasos, Alevi, circa 262.8 km (163.3 mi) south-east
Olympieion, circa 263 km (163.4 mi) south-west
Athinai, Athens, circa 263.3 km (163.6 mi) south-west
Academy of Plato, circa 263.4 km (163.7 mi) south-west
Kerameikos, circa 263.4 km (163.7 mi) south-west
Pnyx, circa 263.8 km (163.9 mi) south-west
Naxos, Temple of Dionysos, circa 264 km (164.1 mi) south
Naxos, Temple of Demeter, circa 266.9 km (165.9 mi) south
Temple of Athena, circa 267.1 km (166 mi) south-west
Sounion, circa 267.4 km (166.2 mi) south-west
Temple of Poseidon, circa 267.5 km (166.2 mi) south-west
Perperikon, circa 267.8 km (166.4 mi) north
Gyroula, circa 268.2 km (166.6 mi) south
Mende, circa 268.3 km (166.7 mi) west
Apollonia of Mygdonia, circa 269.2 km (167.3 mi) north-west
Pyrgos Kheimarrou, Cheimaros Tower, circa 270 km (167.8 mi) south
Mylasa, Pilaf Hill, circa 271.1 km (168.5 mi) south-east
Piraeus, circa 271.1 km (168.5 mi) south-west
Piraeus (Theater), circa 271.4 km (168.6 mi) south-west
Piraeus (Eetioneia Gate), circa 271.5 km (168.7 mi) south-west
Mylasa, circa 272 km (169 mi) south-east
Thebai, Cadmeia, Thebes, circa 272.2 km (169.2 mi) west
Eleusis, circa 272.3 km (169.2 mi) south-west
Iolkos, circa 275.3 km (171.1 mi) west
Gla, circa 277.1 km (172.2 mi) west
Pagasae, circa 279.3 km (173.5 mi) west
Demetrias, circa 279.6 km (173.7 mi) west
Halikarnassos, Bodrum, circa 280.9 km (174.5 mi) south-east
Idrias, Chrysaoris, Stratonikeia, Hadrianopolis, circa 281.8 km (175.1 mi) south-east
Plataia, circa 281.9 km (175.2 mi) west
Dimini, circa 282.2 km (175.4 mi) west
Tripolis, circa 282.4 km (175.5 mi) south-east
Blaundos, circa 285.6 km (177.5 mi) east
Arcesine, circa 287 km (178.3 mi) south
Sesklo, circa 287.5 km (178.7 mi) west
Alos, Halos, Chorostasi, circa 287.8 km (178.9 mi) west
Aphrodisias, circa 288.4 km (179.2 mi) south-east
Megara, circa 288.8 km (179.4 mi) south-west
Anchialos, Pyrasos, circa 288.8 km (179.5 mi) west
Aegosthena, circa 289.4 km (179.8 mi) south-west
Aphaia, Afsias, circa 291.6 km (181.2 mi) south-west
Orchomenos, Boeotia, circa 293.4 km (182.3 mi) west
Thebai Phthiotides, Fthiotic Thebes, circa 293.5 km (182.4 mi) west
Aizanoi, circa 296.1 km (184 mi) east
Aegina, Temple of Apollo, circa 299.4 km (186 mi) south-west
Salmydessos, Medea, Midye, Kiyiköy, circa 299.7 km (186.2 mi) north-east
Byzantion, Lygos, Byzantium, Constantinople, Istanbul, circa 299.9 km (186.4 mi) north-east
Othrys, circa 301.3 km (187.2 mi) west
Chalcedon, Kadiköy, circa 301.9 km (187.6 mi) north-east
Pamukkale terraces, circa 302.1 km (187.7 mi) south-east
Hierapolis, Pamukkale, circa 302.3 km (187.9 mi) south-east
Chaeronea, circa 304 km (188.9 mi) west
Laodicea, Rhoas, Diospolis, Denizli, circa 306.5 km (190.4 mi) south-east
Rhaikelos, Rhaecelus, circa 308.6 km (191.8 mi) west
Thessalonica, Salonika, Salonica, Thessaloniki, circa 308.7 km (191.8 mi) west
Knidos, Cnidus, Tekir, circa 316.1 km (196.4 mi) south-east
Tabea, Tabai, circa 316.9 km (196.9 mi) south-east
Seyitömer Höyügü, circa 317.4 km (197.2 mi) east
Isthmia, circa 320.1 km (198.9 mi) south-west
Colossae, circa 320.6 km (199.2 mi) south-east
Drepanum, Helenopolis, Hersek, circa 321.1 km (199.5 mi) east
Kenchreai, Cenchreae, circa 321.9 km (200 mi) south-west
Kenchreai Peninsula, circa 322.5 km (200.4 mi) south-west
Larissa, circa 324 km (201.3 mi) west
Angkore, Antigoneia, Helicori, Nikaia, Nicaea, Iznik, circa 324.2 km (201.4 mi) east
Perachora, circa 324.5 km (201.6 mi) west
Phylakopi, circa 325.3 km (202.2 mi) south-west
Dion, circa 327.4 km (203.5 mi) west
Korinthos, circa 329.4 km (204.7 mi) south-west
Beycesultan, circa 329.5 km (204.7 mi) east
Akrokorinthos, circa 330.7 km (205.5 mi) south-west
Dzhendem Tepe, Plovdiv, circa 331 km (205.7 mi) north-west
Dzhambas Tepe, Plovdiv, circa 331.3 km (205.8 mi) north-west
Sahat Tepe, Plovdiv, circa 331.4 km (205.9 mi) north-west
Philippopolis amphitheatre, Plovdiv, circa 331.4 km (205.9 mi) north-west
Philippopolis, Pulpudeva, Trimontium, Eumolpias, P'ldin, Pl'pdiv, Ploudin, Filibe, Plovdiv, circa 331.5 km (206 mi) north-west
Taksim Tepe, Plovdiv, circa 331.5 km (206 mi) north-west
Bunardzhik, Plovdiv, circa 331.5 km (206 mi) north-west
Nebet Tepe, Plovdiv, circa 331.9 km (206.2 mi) north-west
Delphi, circa 332.8 km (206.8 mi) west
Epidauros, circa 334.1 km (207.6 mi) south-west
Thera, Thira, Santorini, circa 336 km (208.8 mi) south
Olympos, circa 336.9 km (209.3 mi) west
Sicyon, circa 337.8 km (209.9 mi) west
Syme, circa 339.2 km (210.8 mi) south-east
Thera, Thira, circa 339.7 km (211.1 mi) south
Palatianon, Palatiano, circa 340.8 km (211.8 mi) north-west
Akrotiri, circa 342.2 km (212.7 mi) south
Franchthi Cave, circa 342.3 km (212.7 mi) south-west
Paroikopolis, Parthikopolis, Paroecopolis, Sandansk, circa 345.8 km (214.9 mi) north-west
Pella, circa 347.3 km (215.8 mi) west
Nemea, circa 347.5 km (215.9 mi) south-west
Dendra, circa 348.1 km (216.3 mi) south-west
Mukênai, Mycenae, circa 348.6 km (216.6 mi) south-west
Aeges, circa 351 km (218.1 mi) west
Vergina, circa 351 km (218.1 mi) west
Oluklu Höyük, circa 351.8 km (218.6 mi) east
Asini, circa 351.9 km (218.7 mi) south-west
Kieriou, circa 352.7 km (219.2 mi) west
Astakos, Astacus, Dragamesti, circa 352.8 km (219.2 mi) east
Nicomedia, Astakos, Izmit, circa 353 km (219.3 mi) east
Beglik Tash, circa 353.5 km (219.7 mi) north-east
Tiryns, circa 353.6 km (219.7 mi) south-west
Kaunos tombs, Dalyan, circa 354.5 km (220.3 mi) south-east
Kaunos, Caunus, circa 354.6 km (220.3 mi) south-east
Aegira, circa 357 km (221.8 mi) west
Argos, circa 357.3 km (222 mi) south-west
Çukurhisar Höyügü, circa 358.7 km (222.9 mi) east
Berea, Veroia, circa 362.2 km (225 mi) west
Buzovdrad megalithic formation, circa 362.3 km (225.1 mi) north
Stymphalos, circa 362.5 km (225.3 mi) west
Myloi, circa 362.5 km (225.3 mi) south-west
Apollonia Pontica, Sozopol, circa 363 km (225.5 mi) north-east
Pyramid at Hellenikon, circa 363.7 km (226 mi) south-west
St. Ivan Island, circa 364.2 km (226.3 mi) north-east
Keskin Höyügü, circa 365.6 km (227.2 mi) east
Seuthopolis mound, circa 367.4 km (228.3 mi) north
Seuthopolis mound, Kazanlak, circa 368 km (228.7 mi) north
Seuthopolis, circa 368.5 km (229 mi) north
Kameiros, Camirus, Kalavarda, circa 370.3 km (230.1 mi) south-east
Rhodos, circa 371.3 km (230.7 mi) south-east
Ialysos, Trianta, circa 372.6 km (231.5 mi) south-east
Seuthopolis mound, circa 373.1 km (231.8 mi) north
Helike, Eliki, circa 373.7 km (232.2 mi) west
Dorylaion, Eskisehir, circa 375 km (233 mi) east
Apameia, Apamea Cibotus, Apamea ad Maeandrum, circa 375.5 km (233.3 mi) east
Seuthopolis mound, Ostrusha, circa 375.8 km (233.5 mi) north
Seuthopolis mound, circa 377.1 km (234.3 mi) north
Seuthopolis mound, Kosmatka, Shipka, circa 377.1 km (234.3 mi) north
Seuthopolis mound, Golyama Arsenalka, circa 377.5 km (234.5 mi) north
Seuthopolis mound, Helvetia, circa 377.5 km (234.6 mi) north
Seuthopolis mound, Griffins, circa 377.6 km (234.6 mi) north
Seuthopolis mound, Shushmanets, circa 377.7 km (234.7 mi) north
Seuthopolis mound, circa 378.2 km (235 mi) north
Kibyra, circa 379.5 km (235.8 mi) south-east
Aiane, circa 382 km (237.3 mi) west
Orchomenos, Arcadia, circa 382.2 km (237.5 mi) south-west
Mantineia, Antigoneia, circa 382.4 km (237.6 mi) south-west
Edessa, circa 384.7 km (239 mi) west
Edessa, Amphitheatre, circa 385.3 km (239.4 mi) west
Melsambria, Mesembria, Nesebar, circa 388.4 km (241.4 mi) north-east
Tegea, circa 390.2 km (242.5 mi) south-west
Midas, circa 390.9 km (242.9 mi) east
Adapazari, Sakarya, circa 392.3 km (243.8 mi) east
Keçiçayiri Höyügü, circa 396.5 km (246.4 mi) east
Kadyanda, circa 398.4 km (247.5 mi) south-east
Telmessos, Anastasiopolis, Makri, Fethiye, circa 399 km (247.9 mi) south-east
Telmessos, circa 399.6 km (248.3 mi) south-east
Thermos, Thermon, circa 400 km (248.5 mi) west
Lindos, Lindus, circa 401.3 km (249.3 mi) south-east
Araxa, circa 403.9 km (251 mi) south-east
Asea, circa 404.8 km (251.5 mi) south-west
Chalandritsa, circa 405.5 km (252 mi) west
Alika, Athineo, Athinaio, circa 406.5 km (252.6 mi) south-west
Thaliades, circa 407.7 km (253.3 mi) west
Hypsous, Stemnitsa, circa 409.5 km (254.4 mi) south-west
Oinoanda, circa 410 km (254.8 mi) south-east
Çingilli Höyük, circa 410.1 km (254.8 mi) east
Teuthis, circa 410.3 km (254.9 mi) south-west
Pellana, circa 413.1 km (256.7 mi) south-west
Gortys, circa 413.1 km (256.7 mi) south-west
Therapni, circa 413.7 km (257.1 mi) south-west
Megalopolis, circa 414.4 km (257.5 mi) south-west
Sparta, circa 414.8 km (257.7 mi) south-west
Calydon, circa 416.9 km (259 mi) west
Laphrion, circa 417.1 km (259.2 mi) west
Pinara, circa 418.7 km (260.2 mi) south-east
Mpoura, Boura, Phalaisiai, Falaisia, circa 418.7 km (260.2 mi) south-west
Seleucia Sidera, Claudioseleucia, Selef, circa 419.2 km (260.5 mi) east
Baglica Höyügü, circa 421.6 km (262 mi) east
Sagalassos, circa 422 km (262.2 mi) east
Sidyma, circa 422.3 km (262.4 mi) south-east
Pavlopetri, circa 422.5 km (262.5 mi) south-west
Tlos, circa 422.8 km (262.7 mi) south-east
Lykosoura, circa 423 km (262.9 mi) south-west
Pleuron, circa 425.9 km (264.6 mi) west
Stratos, circa 426.7 km (265.1 mi) west
Stratos, circa 427.3 km (265.5 mi) west
Alipheira, circa 427.4 km (265.6 mi) south-west
Stobi, circa 430.3 km (267.4 mi) north-west
Uyanik Höyük, circa 430.4 km (267.5 mi) east
Bassai, Bassae, Vassai, circa 430.5 km (267.5 mi) south-west
Nicopolis ad Istrum, circa 430.5 km (267.5 mi) north
Pydnai, circa 431.1 km (267.9 mi) south-east
Xanthos, circa 433.8 km (269.6 mi) south-east
Letoon, circa 434.4 km (269.9 mi) south-east
Melta, circa 435.5 km (270.6 mi) north
Pisa, circa 437.9 km (272.1 mi) west
Özdemir Höyük, circa 438.7 km (272.6 mi) south-east
Olympia, circa 439.8 km (273.3 mi) west
Khoma, Choma, Beyler Höyük, Hacimusalar Höyügü, circa 441.2 km (274.1 mi) south-east
Patara, circa 442 km (274.7 mi) south-east
Lepreo, circa 443.2 km (275.4 mi) south-west
Oiniadai, circa 443.7 km (275.7 mi) west
Messene, Messini, circa 444.3 km (276.1 mi) south-west
Kremna, circa 444.6 km (276.3 mi) south-east
Pyrrichos, circa 445 km (276.5 mi) south-west
Ariassos, circa 446.8 km (277.6 mi) south-east
Ambracia, circa 447.5 km (278 mi) west
Samiko, Samicum, circa 447.7 km (278.2 mi) west
Elis, Ilida, circa 448.2 km (278.5 mi) west
Heraclea Lyncestis, circa 449.3 km (279.2 mi) west
Odessos, Varna, circa 449.8 km (279.5 mi) north-east
Antioch Pisidia, circa 450 km (279.6 mi) east
Epitalium, Epitalio, circa 451.7 km (280.7 mi) west
Orraon, circa 451.8 km (280.7 mi) west
Itanos, circa 456.5 km (283.7 mi) south
Amnissos, Eileithyia, circa 457 km (284 mi) south
Mallia, circa 457.2 km (284.1 mi) south
Olous, circa 458.9 km (285.2 mi) south
Termessos, circa 459.2 km (285.3 mi) south-east
Knossos, Kanusa, circa 461.4 km (286.7 mi) south
Dodona, circa 462.9 km (287.6 mi) west
Phellos, circa 463.2 km (287.8 mi) south-east
Diktynnaion, circa 463.5 km (288 mi) south-west
Adada, circa 463.6 km (288 mi) east
Arolithos, circa 463.6 km (288.1 mi) south
Petras, circa 463.8 km (288.2 mi) south
Tylissos, circa 463.9 km (288.3 mi) south
Roussolakkos, Palaikastro, circa 464.1 km (288.4 mi) south
Sklavokampos, circa 464.6 km (288.7 mi) south
Pessinus, circa 464.8 km (288.8 mi) east
Habesos, Antiphellos, Kas, circa 465.2 km (289.1 mi) south-east
Arykanda, circa 465.5 km (289.2 mi) south-east
Mochlos, circa 465.6 km (289.3 mi) south
Karphi, Karfi, circa 465.8 km (289.4 mi) south
Pseira, circa 465.9 km (289.5 mi) south
Tüse, circa 466.3 km (289.8 mi) south-east
Chamaizi, circa 466.5 km (289.8 mi) south
Phourni, Fourni, circa 467.2 km (290.3 mi) south
Chamaizi, circa 467.3 km (290.4 mi) south
Colonia Iulia Augusta Felix, Germa, Babadat, circa 467.7 km (290.6 mi) east
Eleutherna, Apollonia, circa 467.9 km (290.7 mi) south
Anemospilia, Iuktas, Youkhtas peak sanctuary, circa 468 km (290.8 mi) south
Troullos, Trullos, circa 468.1 km (290.8 mi) south
Korba, Corba, circa 468.1 km (290.9 mi) south-east
Archanes, circa 468.2 km (290.9 mi) south
Lato, circa 468.2 km (290.9 mi) south
Vitsa, circa 468.5 km (291.1 mi) west
Kydonia, Cydonia, Chania, circa 468.6 km (291.2 mi) south-west
Actium, Aktio, circa 469.1 km (291.5 mi) west
Aptera, circa 469.9 km (292 mi) south-west
Pylos, Palace of Nestor, circa 470.1 km (292.1 mi) south-west
[Placemark], circa 470.1 km (292.1 mi) south-west
Nikopolis theatre, circa 470.2 km (292.2 mi) west
Nikopolis, circa 470.7 km (292.5 mi) west
Isinda, circa 470.9 km (292.6 mi) south-east
Nikopolis wall, circa 470.9 km (292.6 mi) west
Vathypetro, circa 471.2 km (292.8 mi) south
Kyaneai, Cyaneae, Yavu, circa 472 km (293.3 mi) south-east
Zominthos, circa 472.1 km (293.3 mi) south
Azoria, circa 473.4 km (294.2 mi) south
Galatas, circa 473.6 km (294.3 mi) south
Apollonia, Kilincli, circa 473.9 km (294.4 mi) south-east
Kassope, circa 474.2 km (294.6 mi) west
Kavousi, circa 474.2 km (294.6 mi) south
Gournia, circa 474.8 km (295 mi) south
Vrysinas peak sanctuary, circa 474.9 km (295.1 mi) south
Zakros, circa 474.9 km (295.1 mi) south
Armeni, circa 475.1 km (295.2 mi) south-west
Leukas, Lefkada, circa 475.7 km (295.6 mi) west
Sybrita, Sukirita, Syvritos, circa 476.6 km (296.1 mi) south
Arkalochori cave, circa 476.6 km (296.2 mi) south
Apsari Höyügü, circa 476.7 km (296.2 mi) east
Aperlae, circa 477.2 km (296.5 mi) south-east
Katalimata, circa 477.2 km (296.5 mi) south
Palaiokastro, circa 477.3 km (296.6 mi) south-west
Avarinos, Varinos, Navarino, Spanochori, Port-de-Jonc, Zunchio, Pylos, Pilos, circa 477.4 km (296.6 mi) south-west
Vasiliki, circa 477.7 km (296.8 mi) south
Pylos, circa 477.9 km (296.9 mi) south-west
Krounoi, Dionysopolis, Balchik, circa 478.6 km (297.4 mi) north-east
Kokino, circa 479.4 km (297.9 mi) north-west
Akait Höyügü, circa 479.5 km (297.9 mi) east
Myra, theater, circa 481.1 km (298.9 mi) south-east
Andriake, circa 482 km (299.5 mi) south-east
Attalia, Antalya, circa 482.6 km (299.9 mi) south-east
Simi, circa 483.2 km (300.3 mi) south
Elea, circa 483.3 km (300.3 mi) west
Tirizis, circa 483.9 km (300.7 mi) north-east
Myra, circa 484.3 km (300.9 mi) south-east
Nekromanteion, Necromandio, circa 485.6 km (301.7 mi) west
Limyra, circa 485.8 km (301.9 mi) south-east
Limyra, circa 486 km (302 mi) south-east
Claudiopolis, Bithynium, Bithynion, Bolu, circa 486.6 km (302.3 mi) east
Phalasarna, circa 486.7 km (302.4 mi) south-west
Myrtos-Fournou Korifi, circa 487.6 km (303 mi) south
Myrtos-Pyrgos, circa 487.8 km (303.1 mi) south
Polyrrhenia, circa 488.4 km (303.4 mi) south-west
Rhodiopolis, circa 488.5 km (303.5 mi) south-east
Perga, Pamphylia, circa 488.7 km (303.6 mi) south-east
Gortyna, circa 491 km (305.1 mi) south
Herakleia Pontike, Heraclea Pontica, circa 492.8 km (306.2 mi) east
Selge, circa 493 km (306.3 mi) south-east
Same, Sami, circa 493.5 km (306.7 mi) west
Aghia Triada, Ayia Triadha, circa 494.6 km (307.3 mi) south
Phaistos, circa 495 km (307.6 mi) south
Lychnidos, Ohrid, circa 496.4 km (308.5 mi) west
Sallawassi, Sillyon, Syllaeum, circa 496.8 km (308.7 mi) south-east
Phaselis, circa 497.2 km (308.9 mi) south-east
Chimaera, circa 497.6 km (309.2 mi) south-east
Koumasa, circa 498.4 km (309.7 mi) south
Gordion, Yassihüyük, circa 498.7 km (309.9 mi) east
Elyros, circa 500.2 km (310.8 mi) south-west
Kommos, circa 500.2 km (310.8 mi) south
Kommos, circa 500.2 km (310.8 mi) south
Burial mound of Midas, circa 500.4 km (310.9 mi) east
Database ID 7619, created 10 Apr 2023, 02:12, Last changed 10 Apr 2023, 02:27